Agenda KNM 09-09-2020 - woensdag 09 september 2020

Orgaan:
Klimaat, Natuur en Milieu
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 09 september 2020
Aanvang:
10:00 uur
Eindtijd:
12:00  uur
Contactpersoon:
Lennart Kapoen
Telefoon:
070-4416007
E-mail:
la.kapoen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Aan inwoners en belangstellenden:
  Vanwege zorgen rondom het coronavirus is het aantal toegestane mensen in de zaal beperkt, daarom worden alleen direct betrokkenen worden toegestaan in de zaal. Voor degenen die wel de vergadering willen bijwonen, maar geen directe rol hebben in of bij de vergadering is een webcast beschikbaar, waarmee de vergadering in beeld en geluid live wordt uitgezonden. Deze is te vinden op de volgende link: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4416007  of per e-mail la.kapoen@pzh.nl.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) Brief van Gedeputeerde Baljeu Kabinetsreactie eindadvies Adviescollege stikstofproblematiek
  Voorstel: bespreken in aansluitende overlegvergadering

  (-) Brief van GS inzake behandelvoorstel motie 901 betrokkenheid bij uitvoering Klimaatakkoord
  Voorstel: bespreken in aansluitende overlegvergadering

  (1-3) GS brief over Overlegreactie op rijksinpassingsplan Porthos
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in de planning

  (4-5) GS brief over Voortgang Veenweideaanpak in het kader van het Klimaatakkoord
  Voorstel: betrekken bij bespreking over het landbouwbeleid

  (6-25) GS brief over Vaststelling Natuurbeheerplan
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (26) Brief van Gedeputeerde Potjer over Gezamenlijk Programma Natuur
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (27) Brief van Gedeputeerde Bom over Goedkeuring faunabeheerplan ree
  Voorstel: betrekken bij bespreking over soortenbeleid

  (28) Brief van Gedeputeerden Bom en Potjer over startbrief beleid soortenbescherming faunabeheer en exotenbescherming
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in de planning

  (29) Brief van Gedeputeerde Bom over Uitnodiging technische sessie ontwikkelprogramma gezond en veilig
  Voorstel: bespreken bij agendapunt planning in procedurevergadering

  (30) Brief van Gedeputeerde Bom over Opdracht tot afschot verwilderde damherten Hoeksche Waard
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (31-32) GS brief besluit tot wijziging artikel 1.1 en paragraaf 2.11 en bijlage 6 van subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (33) Brief van Gedeputeerde Koning over Mogelijkheden spreiden groepen in recreatiegebieden
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in de planning

  (34) Brief van Gedeputeerde Koning Openstellen sportvelden tijdens de zomerperiode
  Voorstel: voorkennisgeving aannemen en verwerken in de planning

  (35-37) GS brief beantwoording brief kaasboerderij Captein
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (38) Brief van Gedeputeerde Bom over Vervolg beantwoording motie 919 Groente en Fruitbrigade
  Voorstel: PS adviseren de motie als afgedaan te beschouwen

  (39) Brief van Gedeputeerden Bom en Vermeulen over stand van zaken uitvraag potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen juni 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in de planning

  (40) Brief van de Gedeputeerden Vermeulen en Bom - Lemstra Opslag ammoniumnitraat in Vlaardingen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (41) Brief van Gedeputeerde Bom - Lemstra Het verlengen van de opsporingsvergunningen koolwaterstoffen olie en gas Utrecht
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (42) Brief van Gedeputeerde Bom over Actualisatie Tijdelijk Handelingskader PFAS
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (43) Brief van Gedeputeerden Bom en Vermeulen over Uitspraak ambtshalve wijziging vergunning en andere relevante zaken mbt Chemours
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (44-45) GS brief over Geluidsproblematiek Rotterdams havengebied
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (46) Brief van Gedeputeerden Bom en Vermeulen over Rapportage brzo-inspecties 2019 provincie Zuid-Holland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (47) Brief Vermeulen Programma Altijd Actuale Digitale Vergunning
  Voorstel: bespreken bij agendapunt planning in procedurevergadering

  (48) GS brief Verkiezingsinzet
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (49) Brief van Gedeputeerde Vermeulen Programma altijd actuele digitale vergunning
  Voorstel: bespreken bij agendapunt planning in procedurevergadering

  Nagekomen stuk van GS:

  (50) Brief van Gedeputeerde Baljeu over Stikstofdossier stand van zaken (nagezonden)
  Voorstel: betrekken bij bespreking over stikstofdossier in aansluitende overlegvergadering
  Van derden ontvangen:

  (51) Emailbericht over artikel in Volkskrant inzake Tiengemeten
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (52) Brief van de Vogelbescherming Nederland onrechtmatigheid schadebestrijding ganzen en smienten op graslanden voor 1 april
  Voorstel: doorgeleiden naar GS met het verzoek tot afschrift van hun reactie

  (53) Emailbericht over biomassa Vierpolders
  Voorstel: doorgeleiden naar GS met het verzoek tot afschrift van hun reactie

  Nagekomen stukken van derden:

  (54) Brief Boerennatuur (nagezonden)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (55) Beroep CCHW Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2021 (nagezonden)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  Stukken
  1. GS brief over Overlegreactie op rijksinpassingsplan Porthos
  2. Brief van Gedeputeerde Baljeu over Beantwoording aanvullende vragen inzake Porthos
  3. GS brief over Overlegreactie op rijksinpassingsplan Porthos Bijlage
  4. GS brief over Voortgang Veenweideaanpak in het kader van het Klimaatakkoord
  5. GS brief over Voortgang Veenweideaanpak in het kader van het Klimaatakkoord Bijlage
  6. GS brief over Vaststelling Natuurbeheerplan
  7. GS brief over Vaststelling Natuurbeheerplan Bijlage Definitief Natuurbeheerplan 2021
  8. GS brief over Vaststelling Natuurbeheerplan Bijlage Was-Wordt tabel
  9. GS brief over Vaststelling Natuurbeheerplan Bijlage Nota van beantwoording
  10. Definitief ontwerp Kaart 1 Beheertypenkaart kaartblad 1
  11. Definitief ontwerp Kaart 1 Beheertypenkaart kaartblad 2
  12. Definitef ontwerp Kaart 1 Beheertypenkaart kaartblad 3
  13. Definitief ontwerp Kaart 1 Beheertypenkaart kaartblad 4
  14. Definitief ontwerp Kaart 1 Beheertypenkaart kaartblad 5
  15. Definitief ontwerp Kaart 2 Ambitiekaart kaartblad 1
  16. Definitief ontwerp Kaart 2 Ambitiekaart kaartblad 2
  17. Definitief ontwerp Kaart 2 Ambitiekaart kaartblad 3
  18. Definitief ontwerp Kaart 2 Ambitiekaart kaartblad 4
  19. Definitief ontwerp Kaart 2 Ambitiekaart kaartblad 5
  20. Definitief ontwerp Kaart 3 Toeslagen Vaarland
  21. Definitief ontwerp Kaart 4 Leefgebied Open Grasland
  22. Definitief ontwerp Kaart 5 Leefgebied Open Akkerland
  23. Definitief ontwerp Kaart 6 Leefgebied Natte Dooradering
  24. Definitief ontwerp Kaart 7 Leefgebied Droge Dooradering
  25. Definitief ontwerp Kaart 8 Zoekgebied Water
  26. Brief van Gedeputeerde Potjer over Gezamenlijk Programma Natuur
  27. brief van gedeputeerde Bom Goedkeuring faunabeheerplan ree
  28. Brief van Gedeputeerden Bom en Potjer over Startbrief beleid soortenbescherming faunabeheer en exotenbestrijding
  29. Brief van Gedeputeerde Bom over Uitnodiging technische sessie ontwikkelprogramma gezond en veilig
  30. Brief van Gedeputeerde Bom over Opdracht tot afschot verwilderde damherten Hoeksche Waard
  31. GS brief Besluit tot wijziging artikel 1_1 paragraaf 2_11 en bijlage 6 van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016
  32. GS brief Besluit tot wijziging artikel 1_1 paragraaf 2_11 en bijlage 6 van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 Bijlage Besluit
  33. Brief van Gedeputeerde Koning over Mogelijkheden spreiden groepen in recreatiegebieden
  34. brief van gedeputeerde Koning Openstellen sportvelden tijdens de zomerperiode
  35. GS-brief Beantwoording brief kaasboerderij Captein
  36. GS-brief Beantwoording brief kaasboerderij Captein bijlage 1
  37. GS-brief Beantwoording brief kaasboerderij Captein bijlage 2
  38. Brief van Gedeputeerde Bom over Vervolg beantwoording motie 919 Groente en Fruitbrigade
  39. Brief van Gedeputeerden Bom en Vermeulen over Stand van zaken uitvraag potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen juni 2020
  40. brief van de gedeputeerden Vermeulen en Bom-Lemstra Opslag ammoniumnitraat in Vlaardingen
  41. brief van Gedeputeerde Bom Het verlengen van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen olie en gas Utrecht
  42. Brief van Gedeputeerde Bom over Actualisatie Tijdelijk Handelingskader PFAS
  43. Brief van de Gedeputeerden Bom en Vermeulen over Uitspraak ambtshalve wijziging vergunning en andere relevante zaken mbt Chemours
  44. GS brief over Geluidproblematiek Rotterdams havengebied
  45. GS brief over Geluidproblematiek Rotterdams havengebied Bijlage brief
  46. Brief van gedeputeerden Bom en Vermeulen over Rapportage Brzo-inspecties 2019 Provincie Zuid-Holland
  47. GS-brief Verkiezingsinzet
  48. GS-brief Verkiezingsinzet Samen Sterker Zeker Nu
  49. brief Vermeulen Programma Altijd Actuele Digitale Vergunning
  50. Brief van Gedeputeerde Baljeu over Stikstofdossier stand van zaken
  51. Emailbericht over Artikel in Volkskrant inzake Tiengemeten
  52. Brief van de Vogelbescherming Nederland onrechtmatigheid schadebestrijding ganzen en smienten op graslanden voor 1 april
  53. Emailbericht over Biomassa Vierpolders
  54. Brief Boerennatuur
  55. beroep CCHW Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2021
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  1. Uitnodiging van Gedeputeerde Bom - Lemstra om met PS in overleg te gaan over ontwikkelprogramma gezond en veilig
  Gedeputeerde Bom - Lemstra wil graag met PS het gesprek aan gaan voordat de startnotitie beschikbaar komt en aangeboden wordt aan PS. Zij wil dit graag omdat zij graag met PS de reikwijdte van de startnotitie wil bespreken en de input van PS meteen mee wil nemen in de eerste versie van de startnotitie Gezond en Veilig Zuid-Holland, die naar verwachting in december 2020 naar PS komt. In ingekomen stuk (29) treft u de uitnodiging aan.
  De startnotitie komt naar verwachting in december 2020 naar de commissie. De technische sessie is alleen zinvol indien deze ruim voor de startnotitie plaatsvindt. De planning laat hiertoe op dit moment geen ruimte. Indien de commissie de uitnodiging van Gedeputeerde Bom - Lemstra aanvaard, zal gezocht moeten worden naar een datum waarop al een activiteit is, met zo min mogelijk dubbelingen qua woordvoerders met de andere bijeenkomst óf er moet gekozen worden voor een sessie op de maandag aan het einde van de middag.
  Voorstel: technische sessie inplannen op maandag 26 oktober 17.00 uur tot 18.30 uur (digitaal)

  2. Verzoek van Gedeputeerde Vermeulen om PS te informeren over de voortgang met betrekking tot digitale vergunningverlening
  Gedeputeerde Vermeulen biedt een informatiebijeenkomst aan voor PS om te laten zien welke stappen er zijn gezet op het gebied van digitale vergunningverlening. Motie 813 heeft hieraan ten grondslag gelegen. Gedeputeerde Vermeulen toont u graag de resultaten van de afgelopen periode. U treft de uitnodiging aan in ingekomen stuk (50).
  Omdat de planning voor de rest van 2020 vol is voor wat betreft de activiteiten op woensdag, zal uitgeweken moeten worden naar een maandag aan het einde van de middag indien de commissie ingaat op de uitnodiging van Gedeputeerde Vermeulen.
  Voorstel: informatiebijeenkomst inplannen op maandag 14 september van 17.00 uur tot 18.30 uur (digitaal)

  2) Planning
  In bijlage 2 vindt u de planning van de commissie. De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de commissievergadering van 8 juli 2020.
  Voorstel: de planning vaststellen

  Stukken
  1. Planning KNM 9 september 2020
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststelling van de agenda

c. Spreekrecht

Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4416007 of per e-mail naar la.kapoen@pzh.nl.

d. Rondvraag

Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te krijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffie in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Notulen commissie KNM 8 juli 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: de notulen van 8 juli 2020 van de commissie KNM vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag commissie KNM 08_07_2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst commissie KNM 8 juli 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: de besluitenlijst van 8 juli 2020 van de commissie KNM vaststellen.

  Stukken
  1. Concept besluitenlijst KNM 8 juli 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Stikstofdossier(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Baljeu

  Op 15 juni heeft u de Kabinetsreactie eindadvies Adviescollege Stikstofproblematiek ontvangen. In dit rapport van de commissie Remkes worden diverse adviezen gedaan om structureel om te gaan met de stikstofproblematiek. De adviezen bevatten diverse maatregelen op allerlei terreinen om de uitstoot van stikstof te verminderen en de daarmee onder andere de natuur te verbeteren. De maatregelen die worden voorgesteld hebben een structureel karakter en moeten daarmee een bijdrage gaan leveren aan een structurele vermindering van stikstofuitstoot.

  Tijdens de extra KNM vergadering van 27 mei 2020 heeft de commissie KNM voor het laatst gesproken over stikstof. Tijdens die vergadering is ook besloten om later in 2020 weer een bijeenkomst in te plannen om wederom over het stikstofdossier te praten. In de procedurevergadering van 8 juli zijn bijgevoegde stukken (1-12) aangeboden. De commissie heeft toen besloten de stukken te bespreken in een extra KNM vergadering, die later is ingepland op 9 september.
  De stukken die zijn bijgevoegd betreffen onder andere het adviesrapport van de commissie Remkes, met daarbij nog een aantal stukken die gerelateerd zijn aan de stikstofproblematiek.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Baljeu Kabinetsreactie eindadvies Adviescollege Stikstofproblematiek
  2. Brief van Gedeputeerde Baljeu Eindrapport Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof
  3. GS-besluit beantwoording vragen DVAN Advocaten namens vereniging Dutch Dairymen Board en Farmers Defence Force GS-brief
  4. GS-besluit beantwoording vragen DVAN Advocaten namens vereniging Dutch Dairymen Board en Farmers Defence Force bijlage 1
  5. GS-besluit beantwoording vragen DVAN Advocaten namens vereniging Dutch Dairymen Board en Farmers Defence Force bijlage 2
  6. GS-brief reactie provincies op Kamerbrief structurele aanpak stikstofproblematiek
  7. GS-brief reactie provincies op Kamerbrief structurele aanpak stikstofproblematiek bijlage
  8. Brief van gedeputeerde Baljeu Stikstofdossier - beantwoording vragen Statencommissie KNM 27 mei 2020
  9. Brief van Gedeputeerde Potjer over Stikstofdossier beantwoording vragen Statencommissie KNM 27 mei 2020
  10. GS-brief Wijziging beleidsregel intern en extern salderen
  11. GS-brief Wijziging beleidsregel intern en extern salderen bijlage
  12. GS-brief Behandelvoorstel motie 928 stikstof
 2. De uitvoering van het klimaatakkoord, specifiek betrekking hebbende op de onderdelen industrie en mobiliteit(Agendapunt ingeklapt)

  Op verzoek van mevrouw Hijink (PvdA) heeft de commissie tijdens de procedurevergadering van 22 januari 2020 ingestemd om de uitvoering van het klimaatakkoord nader te bespreken in de commissie. Aanvankelijk stond dit geagendeerd voor 18 maart, maar door de beperkende maatregelen rondom Covid-19 is die vergadering niet door gegaan. Tijdens de vergadering van 15 april 2020 is er nog een aanverwant stuk binnengekomen dat wordt betrokken bij deze bespreking. Dit stuk is toegevoegd als bijlage bij dit agendapunt.

  Motie 901 die is aangenomen door de Staten in de vergadering van 13 november 2019 staat in het teken van de maatregelen die moeten worden genomen om te kunnen voldoen aan het klimaatakkoord, specifiek voor de onderdelen industrie en mobiliteit. Het uitgangspunt van het klimaatakkoord is 'schone energie voor iedereen'. Dit betekent dat wordt ingezet op een inclusieve energietransitie voor inwoners en andere partners binnen de provincie.

  Stukken
  1. Brief van GS inzake Behandelvoorstel Motie 901 Betrokkenheid bij uitvoering Klimaatakkoord
  2. Brief van GS inzake Behandelvoorstel Motie 901 Betrokkenheid bij uitvoering Klimaatakkoord bijlage
  3. GS-brief Uitvoering Klimaatakkoord industrie en mobiliteit
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken