Agenda KNM 16 september 2020 - woensdag 16 september 2020

Orgaan:
Klimaat, Natuur en Milieu
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 16 september 2020
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Contactpersoon:
Lennart Kapoen
Telefoon:
070-4416007
E-mail:
la.kapoen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Aan inwoners en belangstellenden:
  Vanwege zorgen rondom het coronavirus is het aantal toegestane mensen in de zaal beperkt, daarom worden alleen direct betrokkenen worden toegestaan in de zaal. Voor degenen die wel de vergadering willen bijwonen, maar geen directe rol hebben in of bij de vergadering is een webcast beschikbaar, waarmee de vergadering in beeld en geluid live wordt uitgezonden. Deze is te vinden op de volgende link:

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4416007  of per e-mail la.kapoen@pzh.nl.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) Brief van Gedeputeerde Bom - Lemstra Stand van zaken dossier varend ontgassen
  Voorstel: bespreken in aansluitende overlegvergadering

  (-) GS brief Hoofdlijnennotitie vitale landbouw Zuid-Holland
  Voorstel: bespreken in aansluitende overlegvergadering

  (-) Brief van Gedeputeerde De Zoete aanbieding rapport milieumeting
  Voorstel: bespreking in aansluitende overlegvergadering

  (1-8) Behandelvoorstel motie 867 Geluidsbeperkende maatregelen Vlietland GS-brief
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen
  De stukken (1-3) zijn per abuis later gepubliceerd dan de stukken (4-8). De stukken (1-3) betreffen de meest actuele stukken op dit dossier.

  (9) Brief van Gedeputeerde Koning Ontwikkelingen waterkwaliteit Meeslouwerplas
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (10) Brief van Gedeputeerde Potjer Gebruik sleepslangen in relatie tot het agrarisch natuurbeheer
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in de planning

  Van derden ontvangen:

  (11) Mail met Reactie van Actiecomite Stop Geluidsoverlast A4 op brief van GS van 7 juli 2020Voortgangsbericht motie 867
  Voorstel: doorgeleiden naar GS met het verzoek tot afschrift van hun reactie

  12) Mailbericht van de Vrienden van Vlietland ea twee verzoeken aan GS in verband met de Meeslouwerplas
  Voorstel: doorgeleiden naar GS met het verzoek tot afschrift van hun reactie

  (13) Mailbericht van recreatiecentrum Vlietland
  Voorstel: doorgeleiden naar GS met het verzoek tot afschrift van hun reactie

  (14-15) Brief van Randstedelijke Rekenkamer onderzoeksopzet Meeslouwerplas
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen


  Stukken
  1. GS brief Voortgangsbericht motie 867 Geluidbeperkende maatregelen (meest actuele versie)
  2. GS brief Voortgangsbericht motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Bijlage Motie
  3. GS brief Voortgangsbericht motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Bijlage Rapportage
  4. Behandelvoorstel motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland GS-brief
  5. Behandelvoorstel motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland Overzichtskaart Vlietland
  6. Behandelvoorstel motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland motie 867
  7. Behandelvoorstel motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland GS-brief aan Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  8. Behandelvoorstel motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland GS-brief aan gemeente Leidschendam-Voorburg
  9. Brief van Gedeputeerde Koning Ontwikkelingen waterkwaliteit Meeslouwerplas
  10. brief van Gedeputeerde Potjer Gebruik sleepslangen in relatie tot het agrarisch natuurbeheer
  11. Mail met Reactie van Actiecomite Stop Geluidsoverlast A4 op brief van GS van 7 juli 2020 Voortgangsbericht motie 867
  12. Mailbericht van de Vrienden van Vlietland ea twee verzoeken aan GS in verband met de Meeslouwerplas
  13. Mailbericht van recreatiecentrum Vlietland
  14. Brief van Randstedelijke Rekenkamer onderzoeksopzet Meeslouwerplas
  15. Onderzoeksopzet Verondieping Meeslouwerplas
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2) Planning
  In de bijlage treft u de planning aan die is geactualiseerd na de vergadering van 9 september 2020.
  Voorstel: de planning vaststellen

  Stukken
  1. Planning KNM 9 september 2020
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststelling van de agenda

c. Spreekrecht

Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4416007 of per e-mail naar la.kapoen@pzh.nl.

d. Rondvraag

Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te krijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffie in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

nvt.

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst KNM 9 september 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: de besluitenlijst van de commissie KNM van 9 september 2020 vast te stellen

  Stukken
  1. Concept besluitenlijst KNM 9 september 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Stand van zaken dossier varend ontgassen(Agendapunt ingeklapt)

  Gedeputeerde: Bom - Lemstra

  De heer Klumpes heeft in de commissievergadering van de commissie BE op 10 juni 2020 verzocht om de stand van zaken van dossier varend ontgassen te bespreken in de commissie. Naderhand is dit onderwerp overgeheveld van de commissie BE naar de commissie KNM omdat het onderwerp daarin beter past.

  Doel van de bespreking is de commissie te informeren over de stand van zaken met betrekking van het varend ontgassen op de Lek. Varend ontgassen is verboden door de provincie, maar in de praktijk blijkt dit nog geregeld voor te komen. De commissie zal tijdens deze bespreking op de hoogte worden gesteld door de Gedeputeerde Bom - Lemstra over de actuele stand van zaken.

  Stukken
  1. brief gedeputeerde Bom Stand van zaken dossier varend ontgassen
  2. GS-brief Stand van zaken dossier varend ontgassen (stand van zaken april 2020)
  3. GS-brief Stand van zaken dossier varend ontgassen bijlage 1
  4. GS-brief Stand van zaken dossier varend ontgassen bijlage 2
  5. GS-brief Stand van zaken dossier varend ontgassen bijlage 3
  6. Brief van Gedeputeerde Bom over Provinciaal verbod varend ontgassen
 2. Hoofdlijnennotitie vitale landbouw(Agendapunt ingeklapt)

  Gedeputeerde: Bom - Lemstra

  In de hoofdlijnennotitie vitale landbouw Zuid-Holland wordt de visie van de provincie weergegeven. Landbouw is een vitale sector binnen de provincie en van groot belang voor de voedselproductie. De traditionele vorm van landbouw is echter niet meer vol te houden gezien de alle maatschappelijke uitdagingen van de provincie, zoals bijvoorbeeld de stikstofproblematiek.

  In de hoofdlijnen notitie wordt een landbouwbeleid geschetst dat duurzaam, vitaal en innovatief is en wat vooral toekomstbestendig is voor de komende jaren. Tijdens de commissievergadering kan de commissie van gedachten wisselen met Gedeputeerde Bom - Lemstra over deze notitie.

  Stukken
  1. GS-brief Hoofdlijnennotitie Vitale landbouw Zuid-Holland
  2. Hoofdlijnennotitie vitale landbouw ZH
  3. GS-brief Beantwoording brief kaasboerderij Captein
  4. GS-brief Beantwoording brief kaasboerderij Captein bijlage 1
  5. GS-brief Beantwoording brief kaasboerderij Captein bijlage 2
  6. Bespreking Casus Captein bij de Hoofdlijnennotitie vitale landbouw
 3. Rapport milieumetingen luchtkwaliteit bij Rotterdam The Hague Airport(Agendapunt ingeklapt)

  Gedeputeerde: De Zoete

  Tijdens de commissievergadering van 22 april 2020 heeft Gedeputeerde De Zoete toegezegd te komen met milieumetingen bij Rotterdam The Hague Airport (RTHA) voor wat betreft de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast. Met deze brief wordt invulling gegeven aan deze toezegging.

  Door de Coronacrisis is een uniek moment ontstaan waarop er een langdurige periode fors minder luchtvaart is dan normaal gebruikelijk. De commissie heeft om onder meer die reden de Gedeputeerde gevraagd om onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit, zodat een vergelijking gemaakt kan worden met een eerdere periode met een reguliere hoeveelheid luchtvaart.

  Tijdens de commissievergadering kunnen de commissieleden met Gedeputeerde De Zoete van gedachten wisselen over de uitkomsten van dit rapport.

  Stukken
  1. brief Gedeputeerde De Zoete Aanbieding Rapport Milieumetingen
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken