Agenda KNM 17 juni 2020 - woensdag 17 juni 2020

Orgaan:
Klimaat, Natuur en Milieu
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 17 juni 2020
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Contactpersoon:
Lennart Kapoen
Telefoon:
070 - 441 6007
E-mail:
la.kapoen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Aan inwoners en belangstellenden:
  Vanwege zorgen rondom het coronavirus vergadert de commissie Klimaat, Natuur en Milieu op 17 juni digitaal. U kunt de vergadering digitaal volgen via de webcast van de vergadering. Deze is live te volgen en achteraf te raadplegen via de link: https://pzh.notubiz.nl/

  Aan statenleden:
  In verband met de huidige situatie wordt deze procedurevergadering zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie mail van 4 juni 2020) wordt aan de woordvoerders gevraagd om wijzigingen van een behandelvoorstel bij een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging ten aanzien van de planning schriftelijk te motiveren. Statenleden kunnen dit format uiterlijk dinsdag 16 juni voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4416007  of per e-mail naar la.kapoen@pzh.nl.

  Er hebben zich drie insprekers gemeld voor deze procedurevergadering:
  1) De heer Van Muijen
  2) De heer Van Prooijen
  3) De heer Baan

  Alle drie de heren wensen in te spreken op de ingekomen stukken (17-20) en (21).

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) Statenvoorstel voorjaarsnota 2020 en kadernota 2021
  Voorstel: agenderen voor bespreking in aansluitende overlegvergadering.

  (-) Lid GS-brief gedeputeerden Koning en Vermeulen Beleidsverkenning lopen
  Voorstel: betrekken bij bespreking startnotitie sport en recreatie in aansluitende overlegvergadering.

  (-) Lid GS-brief behoefteonderzoek sport en recreatie en beleidsverkenning lopen
  Voorstel: betrekken bij bespreking startnotitie sport en recreatie in aansluitende overlegvergadering.

  (1) Brief van gedeputeerde Baljeu Eindadvies Adviescollege stikstofproblematiek (nagezonden)
  Voorstel: betrekken bij expertmeeting natuur op 2 september 2020.

  (2-4) GS-brief Toekomst Programma Groen doet goed
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in de planning.

  (5) Brief gedeputeerde Bom Regiodeal Bodemdaling Groene Hart
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (6-8) GS-brief Reactie op brief open brief oud-bestuurders Groene Hart
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in planning.

  (9-10) GS-brief Hoofdlijnennotitie vitale landbouw Zuid-Holland
  Voorstel: agenderen voor volgende overlegvergadering op 16 september 2020.

  (11) Brief gedeputeerde Potjer Reactie op verzoek Dierenambulance vogelasiel regio Leiden over tijdelijke financieringsregeling
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in planning.

  (12) Brief gedeputeerde Bom Opdracht afschot verwilderde damherten
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (13) Brief gedeputeerde Bom Brieven met suggesties naar aanleiding van de adviezen van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade
  Voorstel: De startnotitie Gezond en Veilig Zuid-Holland als verwacht bespreekstuk opnemen in de planning.

  (14) Brief van de gedeputeerden De Zoete en Koning Stand van zaken omtrent landgoed de Tempel
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in planning.

  (15) Brief van gedeputeerde Bom Stand van zaken ontwikkelprogramma Gezond en Veilig Zuid-Holland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en opnemen in planning.

  (16) Brief van gedeputeerde Potjer Stand van zaken Subsidie ten behoeve van verduurzaming voedselbanken Haaglanden en Rotterdam
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en opnemen in de planning.

  (17-20) GS-brief Verkenning Voedselverspilling Zuid-Holland
  Voorstel: agenderen voor overlegvergadering op 16 september 2020.

  (21) GS-brief behandelvoorstel motie 919 Groente en Fruitbrigade
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking over voedselverspilling op 16 september 2020.

  (22) Brief van gedeputeerde Baljeu Regionaal Waterprogramma
  Voorstel: Kaderrichtlijn Water nota en Regionaal Waterprogramma agenderen voor overlegvergadering 4 november 2020.

  (23) Aankondiging vooronderzoek Meeslouwersplas door de Randstedelijke Rekenkamer
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (24) Brief van gedeputeerden Bom en Vermeulen Opslag FRD-houdend afval Chemours
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (25-26) GS-Brief berging PFAS houdende baggerspecie in rijksbaggerdepot Slufter
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (27-28) GS-brief subsidieregeling opruimen drugsafval Zuid-Holland 2020
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen en opnemen in de planning.

  (29) Brief gedeputeerde Koning Voortgangsbrief Uniforme regelgeving ruiters en menners op het strand
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen en verwerken in planning.

  (30) Brief gedeputeerde Baljeu Coronaprotocol zwemwateren
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen en verwerken in planning.

  Van derden ontvangen:

  (31) Brief over verduurzaming bedrijfsvoering kaasboerderij Captein
  Voorstel: doorgeleiden naar Gedeputeerde Staten met het verzoek tot een afschrift van hun reactie.

  (32-37) Statenvoorstel benoeming leden Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit 2020
  Voorstel: doorgeleiden als hamerstuk naar de vergadering van PS op 1 juli 2020.
  Bij dit voorstel zijn enkele geheime stukken aanwezig. Deze stukken worden niet aangeboden via het SIS maar via de kalender van de stemapp. Vanaf 5 juni 12.00 uur kunt u daar inloggen met uw account van de stemapp en de stukken raadplegen nadat u bent ingelogd.
  De stukken (36-37) waren ook gepubliceerd bij de agenda van de commissie KNM van 20 mei 2020. Omdat per abuis bij die agenda een onjuist stuk is geplaatst, worden de correcte stukken hierbij nogmaals aan u aangeboden.

  (38-40) Brief van EZ verzoek indienen zienswijze voorontwerp inpassingsplan Porthos (nagezonden)

  GS bereiden een zienswijze voor waarbij PS zou kunnen aansluiten. Deze zienswijzeis op dit moment nog niet gereed, een concept van deze zienswijze kan met de commissie besproken worden in een extra commissievergadering op 8 juli 2020. De zienswijze moet uiterlijk 17 juli ingediend worden bij het Ministerie vanEconomische Zaken en Klimaat.

  Voorstel: Aangeven of de commissie een zienswijze wil indienen en zo ja of de conceptzienswijze besproken moet worden in een extra commissievergadering op 8 juli.


  Stukken
  1. Brief van gedeputeerde Baljeu Eindadvies Adviescollege Stikstofproblematiek
  2. GS-brief Toekomst Programma Groen doet goed
  3. GS-brief Toekomst Programma Groen doet goed bijlage 1
  4. GS-brief Toekomst Programma Groen doet goed bijlage 2
  5. Brief van Gedeputeerde Bom Regiodeal Bodemdaling Groene Hart
  6. GS-brief Reactie op brief open brief oud-bestuurders Groene Hart
  7. GS-brief Reactie op brief open brief oud-bestuurders Groene Hart bijlage 1
  8. GS-brief Reactie op brief open brief oud-bestuurders Groene Hart bijlage 2
  9. GS-brief Hoofdlijnennotitie Vitale landbouw Zuid-Holland
  10. Hoofdlijnennotitie vitale landbouw ZH
  11. Brief van Gedeputeerde Potjer Reactie op verzoek Dierenambulance Vogelasiel regio Leiden over tijdelijke financieringsregeling
  12. Brief van Gedeputeerde Bom Opdracht tot afschot verwilderde damherten
  13. Brief van Gedeputeerde Bom Brieven met suggesties naar aanleiding van de adviezen van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade
  14. Brief van de gedeputeerden De Zoete en Koning Stand van zaken omtrent landgoed De Tempel
  15. Brief van Gedeputeerde Bom Stand van zaken ontwikkelprogramma Gezond en Veilig Zuid-Holland
  16. Brief van Gedeputeerde Potjer Stand van zaken subsidie ten behoeve van verduurzaming voedselbanken Haaglanden en Rotterdam
  17. Verkenning Voedselverspilling Zuid-Holland GS-brief
  18. Verkenning Voedselverspilling Zuid-Holland bijlage 1
  19. Verkenning Voedselverspilling Zuid-Holland Bijlage 2
  20. Verkenning Voedselverspilling Zuid-Holland bijlage 3
  21. GS-brief Behandelvoorstel motie 919 Groente en Fruitbrigade
  22. Brief van Gedeputeerde Baljeu Regionaal Waterprogramma
  23. Aankondiging vooronderzoek Meeslouwerplas door de Randstedelijke Rekenkamer
  24. Brief van de Gedeputeerden Bom en Vermeulen Opslag FRD-houdend afval Chemours
  25. GS-brief Berging PFAS-houdende baggerspecie in rijksbaggerdepot Slufter
  26. GS-brief Berging PFAS-houdende baggerspecie in rijksbaggerdepot Slufter bijlage
  27. GS-brief Subsidieregeling opruimen drugsafval Zuid-Holland 2020
  28. Subsidieregeling opruimen drugsafval Zuid-Holland 2020
  29. Brief van Gedeputeerde Koning Voortgangsbrief Uniforme regelgeving ruiters en menners op het strand
  30. brief van gedeputeerde Baljeu Coronaprotocol zwemwateren
  31. Brief over verduurzaming bedrijfsvoering kaasboerderij Captein
  32. Statenvoorstel Benoeming leden Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit 2020
  33. Statenvoorstel Wijziging Reglement Provinciale Adviescommissie
  34. Reglement PAL
  35. Gedragscode PAL
  36. Begeleidend schrijven van het Comité van Aanbeveling van de PAL bij brief dhr_ Hocks
  37. Begeleidend schrijven van het Comité van Aanbeveling van de PAL bij brief dhr_ Hocks bijlage brief beeindiging lidmaatschap PAL
  38. Brief van EZ verzoek indienen zienwijze voorontwerp inpassingplan Porthos
  39. Brief van EZ verzoek indienen zienwijze voorontwerp inpassingplan Porthos_Voorontwerp Inpassingsplan
  40. Brief van EZ verzoek indienen zienwijze voorontwerp inpassingplan Porthos_Kaartje
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingverzoeken

  Technische sessie Kaderrichtlijn Water nota en Regionaal Waterprogramma
  In stuk () treft u een uitnodiging aan voor een technische sessie over de Kaderrichtlijn Water nota en Regionaal Waterprogramma. Omdat de omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022, is de waterwet nog van kracht en op grond daarvan het provinciale Waterplan. Zodra de omgevingswet is vastgesteld ligt de bevoegdheid bij gedeputeerde staten. Het regionaal Waterprogramma wordt tenminste iedere zes jaar geactualiseerd en volgt de plancyclus van het KRW. Op grond daarvan wordt het Regionaal Waterprogramma uiterlijk 31 december 2021 vastgesteld.
  Ter voorbereiding wordt voorgesteld om een technische bespreking in te plannen op 30 september 2020 12.00 - 13.45 uur. Voor deze sessie kunnen conceptstukken worden aangeleverd door GS.

  Uitnodiging Najaarswandeling Landgoed De Tempel en Ackerdijk door Natuurmonumenten
  In de bijlage treft u de uitnodiging aan voor een najaarswandeling in Ackerdijk en Landgoed De Tempel. Aanvankelijk stond deze uitnodiging eerder gepland, maar vanwege de beperkingen door Covid-19 heeft dit werkbezoek niet kunnen plaatsvinden. De uitnodiging staat nu gepland voor 18 november 2020. Het werkbezoek beslaat één ochtend en start in Ackerdijk met een korte toelichting van de gebiedsmanager op het beheer door Natuurmonumenten op het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Daarna wordt het bezoek vervolgd door een bezoek aan Landgoed de Tempel. Alle protocollen van het RIVM met betrekking tot Covid-19 worden hierbij in acht genomen door de organisatie.
  Voorstel: inplannen op 18 november 2020 9.00 uur - 12.00 uur.

  Verplaatsen optie werkbezoek aan ExxonMobil naar 9 december 2020
  Op 18 maart stond een agenderingsverzoek geagendeerd voor een werkbezoek aan ExxonMobil. deze vergadering is niet doorgegaan in verband met de maatregelen van het kabinet met betrekking tot Covid-19. In overleg met ExxonMobil is er een nieuwe datum voorgesteld: 9 december 2020.

  In bijlage 4 vindt u een uitnodiging voor een werkbezoek van ExxonMobil. U wordt uitgenodigd op de Botlek locatie om van gedachten te wisselen over onder andere veiligheid en milieu, mogelijke projecten die de uitstoot van ExxonMobil fabrieken kunnen helpen reduceren en de inzet van industriële restwarmte.

  Tijdens de commissievergadering van 19 februari is over dit verzoek een advies gevraagd van de griffie. Dit advies is toegevoegd als bijlage 5-7.
  Voorstel: Inplannen op 9 december, 14.00 uur - 17.00 uur.

  Verzoek van de heer Minderhout om technische sessie Veiligheidsregio's: risico van de toekomst
  In bijlage 6 vindt u een agenderingsverzoek van de heer Minderhout voor een technische sessie over de risico's van de toekomst in de Veiligheidsregio's.
  Voorstel: Inplannen op 7 oktober van 12.00 tot 13.45 uur.

  Technische sessie vitale landbouw
  U wordt uitgenodigd voor een technische sessie vitale landbouw. De sessie is bedoeld om u uitleg te geven over de hoofdlijnennotitie vitale landbouw. De sessie vindt plaats op 16 september van 12.00 uur tot 13.30. De uitnodiging hiervoor treft u aan in de bijlage (7)
  Voorstel: Inplannen op 16 september 2020 12.00 uur - 13.30 uur.


  2) Planning

  In bijlage 8 vindt u de planning van de commissie. De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de commissievergaderingen van 20 mei en 27 mei.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.
  Statenleden kunnen urgente toevoegingen en/of wijzigingen uiterlijk dinsdag 16 juni voor 12.00 uur schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format.

  Stukken
  1. Uitnodiging najaarswandeling nov 2020 PS PZH
  2. artikel erfgoed Midden Delfland MONUMENTAAL 2019
  3. Routebeschrijving Boerderij Ackerdijkse Plassen 2020
  4. Uitnodiging werkbezoek ExxonMobil Botlek locatie
  5. Memo advies werkbezoek ExxonMobil
  6. Agenderingsverzoek de heer Minderhout
  7. Lid-GSbrief Bom-Lemstra Uitnodiging technische sessie vitale landbouw
  8. Planning commissie Klimaat Natuur Milieu 17 juni 2020
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststelling van de agenda

c. Spreekrecht

Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4416007 of per e-mail naar la.kapoen@pzh.nl.

d. Rondvraag

Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te krijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Notulen commissievergadering KNM van 20 mei 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: de notulen van 20 mei 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-notulen commissie KNM 20 mei 2020
 2. Notulen commissievergadering KNM van 27 mei 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: de notulen van 27 mei 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-notulen commissie KNM 27 mei 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst commissievergadering KNM van 20 mei 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: De besluitenlijst van 20 mei 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedure en overlegvergadering KNM 20 mei 2020
 2. Besluitenlijst commissievergadering KNM van 27 mei 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: De besluitenlijst van 27 mei 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst overlegvergadering KNM 27 mei 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021-2024(Agendapunt ingeklapt)

  De Voorjaarsnota is een bijstelling van de Begroting 2020 op basis van (recente) ontwikkelingen en de Jaarstukken 2019. Het gaat dus om de stand van zaken van het huidige jaar. In de leeswijzer op pagina 5 wordt uitgelegd hoe de Voorjaarsnota is opgebouwd.

  Kadernota 2021- 2024
  De Kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat en geeft de kaders aan waarbinnen de Begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 wordt opgesteld. De Kadernota kijkt altijd vier jaar vooruit. Aanvullend hierop wordt  inzicht gegeven in de lange termijn ontwikkeling van de financiële positie (tot en met 2035). Ook wordt ingegaan op de mogelijke impact van de Coronacrisis.

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 1 juli 2020 over:
  1) De thema’s uit de Voorjaarsnota en de Kadernota die de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu betreffen.
  2) De subsidieplafonds 2020 vermeld onder tabel I Voorjaarsnota subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020 en tabel II 1.6.76 subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.

  De volgende ambities en doelen uit de begroting zijn onderwerp van bespreking in de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu:

  Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland

  • Beleidsdoel 5-1: Gezonde natuur
  • Beleidsdoel 5-2: Toekomstbestendige landbouw
  • Beleidsdoel 5-3: Leven met water

  Ambitie 7 Een gezond en veilig Zuid-Holland

  • Beleidsdoel 7-1: Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid
  • Beleidsdoel 7-2: Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving
  • Beleidsdoel 7-3: Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen de effecten van klimaatverandering en bodemdaling
  Stukken
  1. Voorjaarsnota 2020
  2. Kadernota 2021-2024
  3. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021
  4. Bijlageboek
 2. Startnotitie Sport en Recreatie(Agendapunt ingeklapt)

  Aanleiding
  Op 10 december 2019 bent u per brief geïnformeerd over de verkenning met betrekking tot sport en recreatie. Deze verkenning is inmiddels afgerond en heeft uiteindelijk deze startnotitie opgeleverd. De verkenning is gedaan op basis van het coalitie-akkoord waarin sport weer is opgenomen in een van de ambities. De startnotitie is aan de staten aangeboden conform de planning van de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid.

  Startnotitie

  De startnotitie geeft antwoord op de volgende vragen: Waar kunnen wij van meerwaarde zijn op sport- en recreatiegebied, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd en zowel binnen als buiten, waaronder in de publieke ruimte? Waar kunnen wij van toegevoegde waarde zijn bij de (regionale) spreiding van sportvoorzieningen, waaronder voor specifieke doelgroepen (b.v. gehandicapten). Hoe kunnen wij van meerwaarde zijn voor het bereiken van een kindvriendelijke (0-18 jr.) en beweegvriendelijke publieke ruimte? Hoe kunnen sport en recreatie verbonden zijn of worden? Welke onderdelen van het Nationaal Sportakkoord sluiten aan bij de provinciale focus en keuzes? Hoe kunnen wij sport en bewegen stimuleren door te investeren in de kwaliteit van groen, (water)recreatie en infrastructuur? Hoe kunnen wij in samenwerking met gemeenten en andere partners sport en recreatie stimuleren? Hoe kunnen wij in samenwerking met gemeenten en andere partners sportaccommodaties verduurzamen? Welk instrumentarium kan worden ingezet voor het uitvoeren van dit beleid? Welk budget is nodig bij de verschillende varianten voor invulling van dit sport- en recreatiebeleid?

  Voorstel
  Met elkaar in gesprek gaan om een oordeel te vormen over de startnotitie.

  Let op: Bijlage 4 is niet meer actueel en vervangen door bijlage 2. In bijlage 3 staat uitgewerkt welke aanpassingen zijn gedaan aan het definitieve stuk.

  Stukken
  1. Startnotitie Sport en Recreatie GS-brief
  2. Startnotitie Sport en Recreatie Zuid-Holland verbeterde versie
  3. Brief van gedeputeerde Koning Erratum Startnotitie Sport en Recreatie Zuid-Holland
  4. Startnotitie Sport en Recreatie
  5. Brief van GS inzake Verkenning en startnotitie sport en recreatie
  6. Lid-GS brief van de gedeputeerden Koning en Vermeulen - Beleidsverkenning Lopen
  7. Behoeftenonderzoek sport en recreatie en Beleidsverkenning Lopen GS-brief
  8. Behoeftenonderzoek sport en recreatie en Beleidsverkenning Lopen De inclusieve buitenruimte
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken