Agenda KNM 19 februari 2020 - woensdag 19 februari 2020

Orgaan:
Klimaat, Natuur en Milieu
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 19 februari 2020
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Contactpersoon:
Marit van Veenendaal
Telefoon:
070-4416007
E-mail:
m.van.veenendaal@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Opening en mededelingen

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4416007  of per e-mail m.van.veenendaal@pzh.nl.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) Brief van gedeputeerden Vermeulen en Bom over bedrijfsmelding DuPont
  Voorstel: Betrekken bij aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a Zeer Zorgwekkende Stoffen)

  (-) Brief van gedeputeerden Bom en Vermeulen over Zeer Zorgwekkende Stoffen (nagezonden)
  Voorstel: Betrekken bij aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a Zeer Zorgwekkende Stoffen)

  (-) Brief van gedeputeerden Vermeulen en Bom Afschrift brief GS reactie op ontvangen brief van gemeenteraad Krimpenerwaard (nagezonden)
  Voorstel: Betrekken bij aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a Zeer Zorgwekkende Stoffen)


  (1-2) GS brief klimaatstresstest light natuur en recreatie
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (3) Brief van gedeputeerde Baljeu met de beantwoording van vragen uit de Algemene Statencommissie 18 september 2019 inzake stikstofproblematiek
  Voorstel: Betrekken bij het bespreekpunt Stikstofdossier in de overlegvergadering van 18 maart 2020

  (4) Brief van gedeputeerde Baljeu over criteria voor het stikstofgevoelig verklaren van Natura2000 gebied
  Voorstel: Betrekken bij het bespreekpunt Stikstofdossier in de overlegvergadering van 18 maart 2020

  (5-6) GS brief provincie Zuid-Holland partner Stichting Deltaplan biodiversiteit
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (7) Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Wob-verzoek Shell
  Tijdens de procedurevergadering van 22 januari is in verband met openstaande vragen van GroenLinks besloten deze brief aan te houden tot de procedurevergadering van 19 februari.
   Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (8) Brief van gedeputeerde Koning over groenparticipatie
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (9-12) GS brief Schone Lucht Akkoord
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (13) Brief van gedeputeerde Bom over het Schone Lucht Akkoord
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (14-15) GS brief over Aanvulling beantwoording Statenvragen 3565 handhaven verbod varend ontgassen
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (16-18) Brief van gedeputeerden Bom en Vermeulen over RIVM-rapporten Legionella problematiek bij afvalwaterzuiveringsinstallaties
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (19) Brief van gedeputeerde Bom over de beleidsregel omtrent diffuus lood in de bodem
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (20-21) GS brief over POP-3 wijziging instellingsbesluit lokale actiegroep LEADER Polders met Waarden 2015
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (22-23) GS brief Verkenning circulaire landbouw Zuid-Holland
  Voorstel: Betrekken bij bespreking van het strategische landbouwstuk dat wordt aangeleverd voor de zomer

  (24) GS brief Teelt van Nedersoja in Zuid-Holland
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen


  Van derden ontvangen:

  (-) Brief van Chemours aan PS
  Voorstel: Betrekken bij aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a Zeer Zorgwekkende Stoffen)

  (-) Mailbericht van dhr. Lammers over lozingen en PFAS
  Voorstel: Betrekken bij aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a Zeer Zorgwekkende Stoffen)


  (25) Open brief aan de Provinciale Staten en Colleges van GS van de 3 Groene Hart provincies
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (26) Brief van Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland over faunabeheer
  Voorstel: Gedeputeerde Staten om een afschrift van hun reactie vragen.

  (27) Brief van clustervertegenwoordiger Duin- en Bollenstreek over voortzetting landschapstafel
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  Stukken
  1. Klimaatstresstest light natuur en recreatie_GS brief
  2. Klimaatstresstest light natuur en recreatie_bijlage 1
  3. Brief van gedeputeerde Baljeu Beantwoording vragen Algemene Statencommissie 18 september 2019 inzake stikstofproblematiek
  4. Brief van gedeputeerde Baljeu Criteria stikstofgevoelig verklaren Natura2000 gebied
  5. Provincie Zuid-Holland partner stichting Deltaplan Biodiversiteit_GS-brief
  6. Provincie Zuid-Holland partner stichting Deltaplan Biodiversiteit_Bijlage
  7. Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Wob-verzoek Shell
  8. Brief van Gedeputeerde Koning Groenparticipatie
  9. Schone Lucht Akkoord_GS-brief
  10. Schone Lucht Akkoord_bijlage 1
  11. Schone Lucht Akkoord_bijlage 2
  12. Schone Lucht Akkoord_bijlage 3
  13. Brief van gedeputeerde Bom over Schone Lucht Akkoord
  14. GS-brief Aanvulling beantwoording statenvragen 3565 handhaven verbod varend ontgassen
  15. GS-brief Aanvulling beantwoording statenvragen 3565 handhaven verbod varend ontgassen_Bijlage 1
  16. Brief van de gedeputeerden Bom en Vermeulen RIVM-rapporten over Legionella problematiek bij afvalwaterzuiveringsinstallaties
  17. Brief van de gedeputeerden Bom en Vermeulen RIVM-rapporten over Legionella problematiek bij afvalwaterzuiveringsinstallaties_bijlage Lodder-rapport
  18. Brief van de gedeputeerden Bom en Vermeulen RIVM-rapporten over Legionella problematiek bij afvalwaterzuiveringsinstallaties_Vermeulen-rapport
  19. Brief van Gedeputeerde Bom Beleidsregel diffuus lood in de bodem
  20. POP-3 wijziging Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden 2015_GS-brief
  21. POP-3 wijziging Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden 2015_bijlage
  22. Verkenning Circulaire Landbouw Zuid-Holland_GS-brief
  23. Circulaire Landbouw in Provincie Zuid-Holland
  24. GS-brief Teelt van Nedersoja in Zuid-Holland
  25. Open brief aan de Provinciale Staten en Colleges van GS van de 3 Groene Hart provincies 5 punten voor het Groene Hart
  26. Brief van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland over faunabeheer
  27. Brief van clustervertegenwoordiger Duin- en Bollenstreek voortzetting landschapstafel
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  Agenderingsverzoek mevrouw Hijink

  In bijlage 1 vindt u een agenderingsverzoek van mevrouw Hijink aangaande ingekomen stuk 5-6 'GS brief over Behandelvoorstel Motie 901 Betrokkenheid bij uitvoering Klimaatakkoord' uit de procedurevergadering van 22 januari 2020. Ook het ingekomen stuk is als bijlage 2 en 3 toegevoegd.
  Voorstel: Agenderen voor de overlegvergadering van 18 maart

  Verzoek technische sessie sport en recreatie binnen de Omgevingsvisie

  In bijlage 4 vindt u een agenderingsverzoek van mevrouw Van Sandick-Sopers voor een technische sessie over de mogelijkheden die de provincie Zuid-Holland heeft voor sport en recreatie binnen de Omgevingsvisie.
  Voorstel: Inplannen op 10 juni van 12.00 tot 13.45 uur. 

  Uitnodiging werkbezoek ExxonMobil

  In bijlage 5 vindt u een uitnodiging voor een werkbezoek van ExxonMobil. U wordt uitgenodigd op de Botlek locatie om van gedachten te wisselen over onder andere veiligheid en milieu, mogelijke projecten die de uitstoot van ExxonMobil fabrieken kunnen helpen reduceren en de inzet van industriële restwarmte.
  Voorstel: Inplannen op 8 juli van 14.00 tot 17.00 uur.

  Uitnodiging werkbezoek Natuurmonumenten

  In bijlage 6 vindt u een uitnodiging voor een werkbezoek van Natuurmonumenten. U wordt uitgenodigd voor een voorjaarswandeling door polder Noord-Kethel. Natuurmonumenten wil u de resultaten laten zien van de herinrichting van de polder, die met behulp van de provincie heeft plaatsgevonden.
  Voorstel: Inplannen op 13 mei van 10.00 tot 13.00 uur.

  Technische sessie scopewijziging programma Gouwe Wiericke

  In bijlage 9 vindt u een uitnodiging voor een technische sessie over de voorgestelde scopewijziging in programma Gouwe Wiericke. De Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke, die in opdracht van de provincie de natuuropgave in Gouwe Wiericke uitvoert, heeft een voorstel voor een scopewijziging voor het programma Gouwe Wiericke gedaan. Dit voorstel maakt onderdeel uit van de algehele herziening van de Omgevingsverordening, die naar verwachting in april besproken zal worden in de Integrale Commissie. De stuurgroep nodigt de commissie uit voor een technische sessie om meer te vertellen over de uitvoering van het programma, de stand van zaken, de manier waarop aan de opgave wordt gewerkt en de redenen voor het voorstel tot scopewijziging. De Integrale Commissie wordt voor de sessie ook uitgenodigd.
  Voorstel: Inplannen op 11 maart van 12.00 tot 13.45 uur.

  2) Planning
  In bijlage 10 vindt u de planning van de commissie. De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de commissievergadering van 22 januari 2020.

  Stukken
  1. Agenderingsverzoek uitvoering Klimaatakkoord
  2. Brief van GS inzake Behandelvoorstel Motie 901 Betrokkenheid bij uitvoering Klimaatakkoord
  3. Brief van GS inzake Behandelvoorstel Motie 901 Betrokkenheid bij uitvoering Klimaatakkoord bijlage
  4. Verzoek technische sessie sport en recreatie binnen de omgevingsvisie
  5. Uitnodiging werkbezoek ExxonMobil Botlek locatie
  6. Uitnodiging Noord-Kethel Natuurmonumenten
  7. Uitnodiging Noord-Kethel Natuurmonumenten bijlage 1
  8. Uitnodiging Noord-Kethel Natuurmonumenten bijlage 2
  9. Uitnodiging technische sessie over voortgang uitvoering natuuropgave Veenweiden Gouwe Wiericke
  10. Planning commissie Klimaat Natuur Milieu 19 februari 2020
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststelling van de agenda

c. Spreekrecht

Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4416007 of per e-mail naar m.van.veenendaal@pzh.nl.  

d. Rondvraag

Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te krijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffie in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag procedure- en overlegvergadering KNM 22 januari 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag van KNM 22 januari 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag Commissie Klimaat Natuur en Milieu 22 januari 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst procedure- en overlegvergadering KNM 22 januari 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van KNM 22 januari 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedure en overlegvergadering KNM 22-01-2020
 2. Verzoek aan de Randstedelijke Rekenkamer(Agendapunt ingeklapt)

  Conform het besluit van de commissie op 22 januari 2020 om een verzoek tot onderzoek te doen aan de Randstedelijke Rekenkamer inzake het dossier Meeslouwerplas, is op 31 januari namens de commissie een brief verstuurd aan de directeur van de Randstedelijke Rekenkamer. Deze vindt u in de bijlage.

  Stukken
  1. Verzoek aan de Randstedelijke Rekenkamer onderzoek naar dossier Meeslouwerplas
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Zeer Zorgwekkende Stoffen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Vermeulen en Bom-Lemstra

  Toelichting:
  Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn stoffen die door de Nederlandse overheid zijn aangemerkt als gevaarlijk voor mens en milieu, omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn of in de voedselketen terecht komen. De overheid heeft als doel deze stoffen zoveel mogelijk uit de samenleving te weren. Dit betekent dat bedrijven verplicht zijn de uitstoot van deze stoffen naar lucht en water te voorkomen. Als dat niet mogelijk is, moeten emissies zoveel mogelijk worden beperkt. Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning die grote milieubelastende bedrijven nodig hebben voor de uitstoot van Zeer Schadelijke Stoffen.

  Op 20 november 2019 is voor Provinciale Staten een technische sessie georganiseerd waarbij meer inzicht is gegeven in aanpak bij deze vergunningverlening. Na de technische bijeenkomst bleek onder Statenleden de behoefte om een bredere discussie te voeren over vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven die Zeer Zorgwekkende Stoffen uitstoten. Deze discussie staat centraal gedurende dit agendapunt.

  Tijdens de vergadering op 22 januari 2020 deed de heer Van Hemert het verzoek aan GS om een toelichting te schrijven over hoe in de toekomst met Zeer Zorgwekkende Stoffen wordt omgegaan. Deze toelichting is inmiddels in nazending toegezonden en aan de bijlagen toegevoegd.

  In de bijlage vindt u een aantal stukken die bijdragen aan een goede bespreking:

  • De stukken 1 t/m 13 zijn geagendeerd in de procedurevergadering van 6 november 2019.
  • De stukken 14 t/m 16 zijn geagendeerd in de procedurevergadering van 4 december 2019.
  • De stukken 17 t/m 20 zijn eerder binnengekomen brieven.
  • De stukken 21 en 22 zijn geagendeerd in de procedurevergadering van 22 januari 2020.
  • Brieven 23 en 24 zijn ingekomen stukken uit de procedurevergadering van 19 februari. Voorgesteld wordt om deze te betrekken bij de bespreking van het agendapunt Zeer Zorgwekkende Stoffen.
  • De stukken 25 en 26 betreffen ten slotte de eerder gegeven presentatie van 20 november en zijn toegevoegd ter achtergrondinformatie. Desgewenst kunnen deze betrokken worden bij de bespreking van het agendapunt Zeer Zorgwekkende Stoffen.
  • Brief 27 is op verzoek van de heer Klumpes uit de overlegvergadering van 22 januari als bijlage toegevoegd aan het bespreekpunt.
  • Brief 29 is op verzoek van de heer Van Hemert uit de overlegvergadering van 22 januari opgesteld door GS en samen met brief 28 als nazending toegevoegd aan het bespreekpunt.
  Stukken
  1. Brief van gedeputeerden Janssen en Vermeulen inzake Ontwerpbeschikking ambtshalve wijziging vergunning Chemours voor verdere reductie emmissies
  2. Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Bedrijfsmelding Chemours
  3. Brief van gedeputeerden Bom en Vermeulen over Onderhoudstop en staking bij Chemours
  4. Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Handhavingsbesluit Dupont afvalverbrandingsinstallatie
  5. Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Classificatie GenX stof FRD-903 als ZZS
  6. Brief van gedeputeerden Bom en Vermeulen inzake Kamerbrief rapporten ILT en RIVM over GenX
  7. Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Rapportage Brzo-inspecties 2018 Provincie Zuid-Holland
  8. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Handelingskader voor hergebruik van PFAShoudende grond en baggerspecie en andere rapporten PFAS
  9. Brief van gedeputeerde Vermeulen Rapportage Onderzoeksraad voor Veiligheid brand bij Esso
  10. Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Veranderingsvergunning indirecte lozing KoreNet
  11. Brief van gedeputeerden Bom en Vermeulen inzake Ontwerpbeschikking Korenet indirecte lozing PFOA GenX en aanpassing last onder dwangsom Chemours
  12. Brief van gedeputeerde Vermeulen inzake Rapportage Onderzoeksraad voor Veiligheid vinylchloride emissie bij Shin-Etsu Pernis 2017
  13. Brief van gedeputeerden Bom-Lemstra en Vermeulen Rangeren gevaarlijke stoffen op emplacement Waalhaven Zuid in Rotterdam stilgelegd
  14. Brief van gedeputeerden Bom-Lemstra en Vermeulen inzake Verdere verlaging indirecte lozing FRD-903 Chemours
  15. Brief van gedeputeerden Vermeulen en Bom inzake Handhavend optreden DCMR mbt opslag afval Chemours en afschrift Kamerbrief
  16. Brief van gedeputeerden Bom en Vermeulen over Beeindiging verscherpt toezicht bij Shell
  17. Brief van GS over Besluit bijlage nota VTH 2018-2021 omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen
  18. Brief van GS over Besluit bijlage nota VTH 2018-2021 omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen voortgangsrapportage
  19. Brief van GS over Besluit bijlage nota VTH 2018-2021 omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen bijlage
  20. Brief van GS inzake CO2-emissiereductie en vergunningen
  21. Brief van gedeputeerden Vermeulen en Bom inzake Aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS
  22. Brief van gedeputeerden Vermeulen en Bom-Lemstra inzake Verdere verlaging PFAS-emissies Chemours naar lucht en water
  23. Brief van de gedeputeerden Vermeulen en Bom Bedrijfsmelding DuPont
  24. Mailbericht van dhr Lammers Lozingen en PFAS
  25. Presentatie DCMR Zeer Zorgwekkende Stoffen 20 november 2019
  26. Presentatie Zeer Zorgwekkende Stoffen 20 november 2019
  27. Brief van Chemours aan PS
  28. Brief van de Gedeputeerden Vermeulen en Bom Afschrift brief GS reactie op ontvangen brief van gemeenteraad Krimpenerwaard
  29. Brief van de Gedeputeerden Bom en Vermeulen Zeer Zorgwekkende Stoffen
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken