Agenda KNM 20 mei 2020 - woensdag 20 mei 2020

Orgaan:
Klimaat, Natuur en Milieu
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 20 mei 2020
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Marit van Veenendaal
Telefoon:
070-4416007
E-mail:
m.van.veenendaal@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Aan inwoners en belangstellenden:
  Vanwege zorgen rondom het coronavirus vergadert de commissie Klimaat, Natuur en Milieu op 20 mei digitaal. U kunt de vergadering digitaal volgen via de webcast van de vergadering. Deze is live te volgen en achteraf te raadplegen via de link: https://pzh.notubiz.nl/

  Aan statenleden:
  In verband met de huidige situatie wordt deze procedurevergadering zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie mail van 7 mei 2020) wordt aan de woordvoerders gevraagd om wijzigingen van een behandelvoorstel bij een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging ten aanzien van de planning schriftelijk te motiveren. Statenleden kunnen dit format uiterlijk dinsdag 19 mei voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4416007  of per e-mail naar m.van.veenendaal@pzh.nl.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) Jaarstukken 2019
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a)

  (-) Jaarverslag Programma Zuid-Hollands Groen 2019
  Voorstel: betrekken bij bespreking van de jaarstukken (zie agendapunt 5a)

  (1) Brief gedeputeerde Baljeu Stikstofproblematiek
  Voorstel: Betrekken bij de eerstvolgende bespreking van het stikstofdossier

  (2-3) GS brief Amendement 648 dierlijke mest met een verlaagd fosfaatgehalte
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen en opnemen in de planning

  (4) Brief van gedeputeerde Potjer over het toezenden van het jaarplan 2020 Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen en verwerken in planning

  (5-8) GS brief Definitief vaststellen Natura 2000 beheerplan Broekvelden Vettenbriek en Polder Stein
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (9-10) GS brief over Akte van cessie kwalitatieve verplichtingen Subsidieregeling Natuurbeheer 2000
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (11-12) GS brief openstellingsbesluit soortenbeleid voor Uitvoering Actieplan Boerenlandvogels
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (13) Brief van gedeputeerde Potjer over verzoek oppakken zorgplicht gewonde wilde dieren
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen en verwerken in planning

  (14) Brief van gedeputeerde Baljeu Drinkwatervoorziening Zuid-Holland
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen en verwerken in planning

  (15) Brief van gedeputeerde Koning Ontwikkelingen waterkwaliteit Meeslouwerplas
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (16-17) GS brief Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2020
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (18) Brief van gedeputeerde De Zoete Briefwisseling over nulmeting luchtvaart
  Voorstel: Betrekken bij de toegezegde bespreking van meetgegevens omtrent milieu in de luchtvaart na de zomer

  (19) Brief van gedeputeerden Bom en Vermeulen Incident Shell Rotterdam
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (20) Brief van gedeputeerden Bom en Vermeulen over Stand van zaken Chemours
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (21) Brief van gedeputeerde Bom en Vermeulen Verwerking medisch afval door Zavin en AVR
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (22) Brief van de Gedeputeerden Bom en Vermeulen Definitieve beschikking waterzuivering Chemours behandeling voorlopige voorziening en planning revisievergunningen Chemours DuPont en Dow
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (23) Brief van de gedeputeerden Bom en Vermeulen Faillissement Aliphos te Vlaardingen
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (24) Brief van gedeputeerden Bom en Vermeulen Handhaving bij Van Leeuwen te Noordwijk
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (25-26) GS brief Startnotitie Recreatie en Sport
  Voorstel: Agenderen voor de eerstvolgende overlegvergadering en betrekken bij de technische sessie sport en recreatie binnen de omgevingsvisie op 10 juni


  Van derden ontvangen:

  (27) Mailbericht Energiebesparingsplicht wordt niet gehandhaafd
  Voorstel: Ter informatie doorgeleiden naar Gedeputeerde Staten

  (28) Brief Landschapstafels MRDH Een groenblauwe gebiedsagenda voor de metropoolregio
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (29) Emailbericht over Kwaliteitsatlas Groene Hart
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (30) Mailbericht van Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance-vogelasiel regio Leiden Bekostiging opvangorganisaties wilde dieren
  Voorstel: Gedeputeerde Staten vragen om een afschrift van hun reactie

  (31) Brief van Randstedelijke Rekenkamer met Rapport Opvolging aanbevelingen 2020
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (32) Onderzoeksopzet van de Randstedelijke Rekenkamer Bescherming drinkwaterbronnen
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (33-34) Begeleidend schrijven van het Comité van Aanbeveling van de PAL bij brief dhr. Hocks
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Baljeu Stikstofproblematiek
  2. GS-brief Amendement 648 dierlijke mest met verlaagd fosfaatgehalte
  3. GS-brief Amendement 648 dierlijke mest met verlaagd fosfaatgehalte bijlage
  4. Brief van Gedeputeerde PotjerToezenden jaarplan 2020 Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon
  5. GS brief Definitief vaststellen Natura 2000 beheerplan Broekvelden Vettenbroek en Polder Stein
  6. GS brief Definitief vaststellen Natura 2000 beheerplan Broekvelden Vettenbroek en Polder Stein bijlage Beheerplan
  7. GS brief Definitief vaststellen Natura 2000 beheerplan Broekvelden Vettenbroek en Polder Stein bijlage Nota van antwoord
  8. GS brief Definitief vaststellen Natura 2000 beheerplan Broekvelden Vettenbroek en Polder Stein bijlage 4 Monitoringsplan Stein Noord
  9. GS brief over Akte van cessie kwalitatieve verplichtingen Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 bijlage Concept akte
  10. GS brief over Akte van cessie kwalitatieve verplichtingen Subsidieregeling Natuurbeheer 2000
  11. Openstellingsbesluit Soortenbeleid voor Uitvoering Actieplan Boerenlandvogels GS-brief
  12. Openstellingsbesluit Soortenbeleid voor Uitvoering Actieplan Boerenlandvogels Openstellingsbesluit biotoop grutto en patrijs 2020
  13. Brief van Gedeputeerde Potjer over verzoek oppakken zorgplicht gewonde wilde dieren
  14. Brief van Gedeputeerde Baljeu Drinkwatervoorziening Zuid-Holland
  15. Brief van Gedeputeerde Koning Ontwikkelingen waterkwaliteit Meeslouwerplas
  16. Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2020 GS-brief
  17. Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit 2020
  18. Brief van Gedeputeerde De Zoete Briefwisseling over nulmeting luchtvaart
  19. Brief van de gedeputeerden Bom en Vermeulen Incident Shell Rotterdam
  20. Brief van Gedeputeerden Bom en Vermeulen over Stand van zaken Chemours
  21. Brief van de Gedeputeerden Bom en Vermeulen Definitieve beschikking waterzuivering Chemours behandeling voorlopige voorziening en planning revisievergunningen Chemours DuPont en Dow
  22. Brief van de gedeputeerden Bom en Vermeulen Verwerking medisch afval door Zavin en AVR
  23. Brief van de Gedeputeerden Bom en Vermeulen Faillissement Aliphos te Vlaardingen
  24. Brief van de Gedeputeerden Bom en Vermeulen Handhaving bij Van Leeuwen te Noordwijk
  25. Startnotitie Sport en Recreatie GS-brief
  26. Startnotitie Sport en Recreatie
  27. Mailbericht Energiebesparingsplicht wordt niet gehandhaafd
  28. Brief Landschapstafels MRDH Een groenblauwe gebiedsagenda voor de metropoolregio
  29. Emailbericht over Kwaliteitsatlas Groene Hart
  30. Mailbericht van Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance–Vogelasiel regio Leiden Bekostiging opvangorganisaties wilde dieren
  31. Brief van Randstedelijke Rekenkamer met Rapport Opvolging aanbevelingen 2020
  32. Onderzoeksopzet van de RR Bescherming drinkwaterbronnen
  33. Begeleidend schrijven van het Comité van Aanbeveling van de PAL bij brief dhr_ Hocks
  34. Begeleidend schrijven van het Comité van Aanbeveling van de PAL bij brief dhr_ Hocks bijlage brief beeindiging lidmaatschap PAL
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingverzoeken

  Extra commissievergadering Stikstofdossier
  Tijdens de overlegvergadering van KNM op 15 april heeft gedeputeerde Baljeu een bijpraatsessie over stikstof toegezegd aan de commissie. Om een bijpraatmoment met de gedeputeerde te faciliteren, wordt aan de commissie voorgesteld een extra vergadering in te plannen.
  Voorstel: Inplannen op 27 mei van 10.00 tot 13.00 uur.

  Digitale technische sessie inzake project Porthos
  In bijlage 1 vindt u een brief van gedeputeerde Baljeu over een aanbod van het Ministerie van Economische Zaken om een technische sessie voor Statenleden te organiseren over project Porthos. Dit is een project om koolstofdioxide van de industrie in de Rotterdamse haven te transporteren en op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee.
  Voorstel: Inplannen op 17 juni van 10.00 tot 11.30 uur.

  Opnieuw inplannen expertmeeting Natuur
  Op 24 juni stond een expertmeeting gepland over Natuur. Deze kan in verband met de beperking op fysiek samenkomen niet doorgaan. Aan de commissie wordt voorgesteld de bijeenkomst uit te stellen en opnieuw in te plannen na het zomerreces.
  Voorstel: Inplannen op 2 september van 14.00 tot 17.00 uur.

  Indien Statenleden het niet met de voorstellen eens zijn, kunnen zij dit uiterlijk dinsdag 19 mei voor 12.00 uur schriftelijk aangeven bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format.

  2) Planning

  In bijlage 2 vindt u de planning van de commissie. De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de commissievergadering van 15 april 2020.
  Voorstel: Kennisnemen van de planning. Statenleden kunnen urgente toevoegingen en/of wijzigingen uiterlijk dinsdag 19 mei voor 12.00 uur schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Baljeu over Carbon Capture en Storage project Porthos
  2. Planning commissie Klimaat Natuur Milieu 20 mei 2020_pdf
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststelling van de agenda

c. Spreekrecht

Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4416007 of per e-mail naar m.van.veenendaal@pzh.nl.

d. Rondvraag

Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te krijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag procedure en overlegvergadering KNM 15 april 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag van KNM 15 april 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Verslag commissie Klimaat Natuur en Milieu 15 april 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst procedure- en overlegvergadering KNM 15 april 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van KNM 15 april 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedure en overlegvergadering KNM 15 april 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Jaarstukken 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  In de jaarstukken legt het college van GS verantwoording af over zowel het beleid (doelen en prestaties) als de financiën (rekeningresultaat en balans). Het rekeningresultaat over 2019 is € 21,1 miljoen positief, € 17 miljoen miljoen hiervan is beklemd en € 4,1 miljoen is vrij voor een integrale afweging in 2020 en verder. PS oefenen hun controlerende rol uit met de bespreking en vaststelling van de Jaarstukken.

  Doel van de bespreking in de commissie is een advies formuleren ten behoeve van de besluitvorming in PS op 3 juni 2020 ten aanzien van programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon en de daarbij behorende doelen:
  1.1 Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast
  1.2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater
  1.3 Recreatie en groenbeleving
  1.4 Natuur en biodiversiteit
  1.5 Duurzame landbouw
  1.6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu
   Het jaarverslag van het Programma Zuid-Hollands Groen kan betrokken worden bij de bespreking van de doelen 1.3, 1.4 en 1.5.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Jaarrekening 2019
  2. Jaarstukken 2019
  3. Takenboek
  4. Jaarverslag programma Zuid-Hollands groen PZG 2019
 2. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Potjer.

  Toelichting:
  Het natuurbeheerplan geeft de natuurdoelen van de provincie Zuid-Holland weer en vormt de basis voor de Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer, het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd tot het vaststellen van het natuurbeheerplan. Om belanghebbenden de gelegenheid te geven een zienswijze op het plan in te dienen, hebben Gedeputeerde Staten het Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 van 30 maart 2020 tot en met 11 mei 2020 ter inzage gelegd. Het ontwerp is toegevoegd als bijlage 1-18.

  Alvorens Gedeputeerde Staten overgaan tot het opstellen van een Nota van beantwoording en het vaststellen van het definitieve Natuurbeheerplan 2021, gaat de commissie in gesprek over het ontwerp. Dit is op 6 november 2019 op verzoek van PvdDieren besloten in de commissievergadering. Ook is hier besloten het Natuurbeheerplan 2020 te betrekken bij de bespreking. Deze is toegevoegd als bijlage 19-37.

  Stukken
  1. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 GS-brief
  2. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021
  3. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kaart 1 beheertypenkaart kaartblad 1
  4. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kaart 1 beheertypenkaart kaartblad 2
  5. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kaart 1 beheertypenkaart kaartblad 3
  6. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kaart 1 beheertypenkaart kaartblad 4
  7. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kaart 1 beheertypenkaart kaartblad 5
  8. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kaart 2 ambitiekaart kaartblad 1
  9. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kaart 2 ambitiekaart kaartblad 2
  10. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kaart 2 ambitiekaart kaartblad 3
  11. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kaart 2 ambitiekaart kaartblad 4
  12. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kaart 2 ambitiekaart kaartblad 5
  13. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kaart 3 toeslagen vaarland
  14. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kaart 4 leefgebied open grasland
  15. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kaart 5 leefgebied open akkerland
  16. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kaart 6 leefgebied natte dooradering
  17. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kaart 7 leefgebied droge dooradering
  18. Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kaart 8 zoekgebied water
  19. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 GS-brief
  20. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020
  21. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 Nota van beantwoording van zienswijzen
  22. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 Kaart 1 Beheertypenkaart kaartblad 1
  23. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 Kaart 1 Beheertypenkaart kaartblad 2
  24. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 Kaart 1 Beheertypenkaart kaartblad 3
  25. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 Kaart 1 Beheertypenkaart kaartblad 4
  26. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 Kaart 1 Beheertypenkaart kaartblad 5
  27. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 Kaart 2 Ambitiekaart kaartblad 1
  28. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 Kaart 2 Ambitiekaart kaartblad 2
  29. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 Kaart 2 Ambitiekaart kaartblad 3
  30. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 Kaart 2 Ambitiekaart kaartblad 4
  31. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 Kaart 2 Ambitiekaart kaartblad 5
  32. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 Kaart 3 Toeslagen Vaarland
  33. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 Kaart 4 Leefgebied Open Grasland
  34. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 Kaart 5 Leefgebied Open Akkerland
  35. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 Kaart 6 Leefgebied Natte Dooradering
  36. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 Kaart 7 Leefgebied Droge Dooradering
  37. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 Kaart 8 Zoekgebied Water
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken