Agenda KNM 4 november 2020 - woensdag 04 november 2020

Orgaan:
Klimaat, Natuur en Milieu
Locatie:
Digitaal via Teams
Datum:
woensdag 04 november 2020
Aanvang:
10:00 uur
Eindtijd:
13:00  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Lennart Kapoen
Telefoon:
070 - 4416007
E-mail:
la.kapoen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Aan inwoners en belangstellenden:
  In verband met de aangescherpte maatregelen van het kabinet is besloten deze vergadering digitaal te doen via Teams. De uitzending van deze vergadering zal plaatsvinden via de tijdelijke webcast: http://pzh.notubiz.nl.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4416007  of per e-mail la.kapoen@pzh.nl. Inspraak tijdens deze vergadering kan alleen via Teams of schriftelijk vanwege de digitale aard van de vergadering.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) Begroting
  Voorstel: bespreken in aansluitende overlegvergadering

  (-) Open brief oud-bestuurders Groene Hart
  Voorstel: bespreken in aansluitende overlegvergadering

  (1) Brief Gedeputeerde Baljeu over wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering kabinetsreactie Adviescolleges en reactie IPO
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (2-3) Vaststellen samenwerkingsovereenkomst Weidevogelkerngebied Zoetermeerse Meerpolder GS-brief
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (4-7) Behandelvoorstel motie 931 PvdD Bestendiging Actieplan Boerenlandvogels GS-brief
  Voorstel: besluiten of de motie is afgedaan of niet

  (8) Brief van Gedeputeerde Bom over werkwijze en resultaten Groene Cirkels
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verwerken in planning

  (9) Brief van Gedeputeerde Baljeu Regionaal Waterprogramma en Kaderrichtlijn Water
  Voorstel: agenderen voor bespreking tijdens overlegvergadering 2 december 2020

  (10-11) GS-brief voortgangsrapportages waterschappen regionale keringen 2019
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (12-17) Subsidies Waterrecreatie, Stad-landverbindingen, Fysieke knelpunten in de beweegvriendelijke leefomgeving en Ruiter- en menpaden GS-brief
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (18) GS-brief Ruimte voor Lopen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (19-20) GS-brief Startnotitie Gezond en Veilig
  Voorstel: agenderen voor bespreking in eerste kwartaal 2021

  (21-23) GS-brief pachtprijzen 2021
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (24-25) GS-brief besluit tot wijziging Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2020

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (26) Brief van Gedeputeerde Bom Varend Ontgassen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  Nagezonden stukken van GS:

  (27-28) GS-brief informeren PS stand van zaken bos- en bomenbeleid (NAGEZONDEN)
  Voorstel: agenderen voor bespreking in volgende overlegvergadering op 2 december 2020

  Van derden ontvangen:

  (29) Start ter inzagelegging Porthos ontwerpbesluiten
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (30) Mailbericht Realisering collectieve zuivering van gewasbeschermingsmiddelen op AWZI Nieuwe Waterweg
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  Stukken
  1. Brief Gedeputeerde Baljeu over Wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering kabinetsreacties Adviescolleges en reactie IPO
  2. Vaststellen samenwerkingsovereenkomst Weidevogelkerngebied Zoetermeerse Meerpolder GS-brief
  3. Vaststellen samenwerkingsovereenkomst Weidevogelkerngebied Zoetermeerse Meerpolder bijlage
  4. Behandelvoorstel motie 931 PvdD Bestendiging Actieplan Boerenlandvogels GS-brief
  5. Behandelvoorstel motie 931 PvdD Bestendiging Actieplan Boerenlandvogels bijlage 1
  6. Behandelvoorstel motie 931 PvdD Bestendiging Actieplan Boerenlandvogels bijlage 2
  7. Behandelvoorstel motie 931 PvdD Bestendiging Actieplan Boerenlandvogels bijlage 3
  8. Brief van Gedeputeerde Bom over Werkwijze en resultaten Groene Cirkels
  9. brief van Gedeputeerde Baljeu Regionaal Waterprogramma en Kaderrichtlijn Water
  10. GS-brief voortgangsraportages waterschappen regionale keringen 2019
  11. Samenvatting voortgangsrapportages regionale waterkeringen 2019
  12. Subsidies Waterrecreatie, Stad-landverbindingen, Fysieke knelpunten in de beweegvriendelijke leefomgeving en Ruiter- en menpaden GS-brief
  13. Subsidies Waterrecreatie, Stad-landverbindingen, Fysieke knelpunten in de beweegvriendelijke leefomgeving en Ruiter- en menpaden bijlage 1
  14. Subsidies Waterrecreatie, Stad-landverbindingen, Fysieke knelpunten in de beweegvriendelijke leefomgeving en Ruiter- en menpaden bijlage 2
  15. Subsidies Waterrecreatie, Stad-landverbindingen, Fysieke knelpunten in de beweegvriendelijke leefomgeving en Ruiter- en menpaden bijlage 3
  16. Subsidies Waterrecreatie, Stad-landverbindingen, Fysieke knelpunten in de beweegvriendelijke leefomgeving en Ruiter- en menpaden bijlage 4
  17. Subsidies Waterrecreatie, Stad-landverbindingen, Fysieke knelpunten in de beweegvriendelijke leefomgeving en Ruiter- en menpaden bijlage 5
  18. GS-brief Ruimte voor Lopen
  19. GS-brief Startnotitie Gezond en Veilig
  20. Startnotitie Gezond en Veilig
  21. GS-brief Pachtprijzen 2021
  22. GS-brief Pachtprijzen 2021 Besluit
  23. GS-brief Pachtprijzen 2021 Uitleg pachtpakketten voor gronden met een provinciaal doel
  24. GS-brief Besluit tot wijziging Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2020
  25. Besluit tot wijziging Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2020
  26. brief van Gedeputeerde Bom Varend ontgassen
  27. GS-brief Informeren PS stand van zaken Bos- en bomenbeleid
  28. GS-brief Informeren PS stand van zaken Bos- en bomenbeleid_Notitie Groeimodel
  29. Start terinzagelegging Porthos ontwerpbesluiten
  30. Mailbericht Realisering collectieve zuivering van gewasbeschermingsmiddelen op AWZI Nieuwe waterweg
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2) Planning
  In de eerste bijlage treft u de planning aan die is geactualiseerd na de vergadering van 7 oktober 2020. Op de planning staat nog een oude motie uit 2012 waarvan niet duidelijk is of deze motie nu afgedaan is of niet. Het betreft motie 497. In de bijlage 2 treft u een oud behandelvoorstel aan voor de moties 497 en 556. Navraag leert dat het niet duidelijk is of er nog wat met deze motie gedaan moet worden, dus het voorstel is om deze af te voeren van de planning.

  Op de planning staat een tweede motie die behoorlijk gedateerd is. Het betreft de motie 557 over economische en ecologische ontwikkeling van Volkerak-Zoommeer uit januari 2015. Onderzoek wijst uit dat Gedeputeerde Jansen in 2018 een brief heft gestuurd met een behandelvoorstel. Dit is in de commissie Verkeer en Milieu op 31 oktober 2018 besproken. Daarna komt het stuk nergens meer terug en wordt de motie door velen als afgedaan beschouwd. De laatste correspondentie van Gedeputeerde Jansen treft u aan in bijlage 3. Het voorstel is om deze motie af te voeren van de planning.

  Agenderingsverzoek van mevrouw Van Viegen (PvdD) met betrekking tot de planning van het Faunabeheerplan Ree

  Het agenderingsverzoek van de Partij voor de dieren is van te voren ingetrokken en zal niet worden behandeld.


  Voorstel: de planning vaststellen en moties 497 en 557 afvoeren van de planning.

  Stukken
  1. planning 4 november 2020 KNM
  2. Brief gedeputeerde Janssen over moties 497 Deltaprogramma en zoetwater en 556 Zoetwaterprotocol (8 mrt 2017)
  3. Brief Gedep Janssen Behandeling moties en informeren over maatregelen om zoet water in de toekomst te waarborgen (23 april 2018)
  4. agenderingsverzoek PvdD bespreken faunabeheerplan ree
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststelling van de agenda

c. Spreekrecht

Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4416007 of per e-mail naar la.kapoen@pzh.nl. Inspraak tijdens deze vergadering kan alleen via Teams of schriftelijk vanwege de digitale aard van de vergadering.

d. Rondvraag

Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te krijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffie in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag van de commissie KNM van 9 september 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: de notulen van de commissie KNM van 9 september 2020 vast te stellen

  Stukken
  1. concept notulen commissie KNM 9 september 2020
 2. Verslag van de commissie KNM van 7 oktober 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: de notulen van de commissie KNM van 7 oktober 2020 vast te stellen

  Stukken
  1. concept notulen Commissie KNM 7 oktober 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: de besluitenlijst van de commissie KNM van 7 oktober 2020 vast te stellen

  Stukken
  1. Concept besluitenlijst procedure- en overlegvergadering KNM 7 oktober 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Begroting 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: Baljeu, Bom-Lemstra, Koning, Potjer en Vermeulen

  Toelichting:
  De Begroting 2021 geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij in de periode 2021-2024 ingezet gaan worden. Provinciale Staten kunnen een oordeel vellen over de plannen van GS door middel van het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen.

  De volgende ambities en doelen uit de Begroting zijn onderwerp van bespreking in de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu:
  Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
                  Beleidsdoel 5-1 Gezonde Natuur
                  Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw
                  Beleidsdoel 5-3 Leven met water
  Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
                  Beleidsdoel 7-1 Bevorderen en verbetering milieukwaliteit en gezondheid
                  Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving
                  Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen de effecten van klimaatverandering en bodemdaling

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 11 november 2020 over:
  1) De thema’s uit de Begroting die de Statencommissie Klimaat, Natuur en Mileu betreffen;
  2) De vaststelling en aanpassing van de subsidieplafonds 1.6.21, 1.6.68 en 1.6.76 (zie Tabel I op pagina's 14 en 15 van het Statenvoorstel).

  Stukken
  1. Begroting 2021 Bijlageboek
  2. Begroting 2021 Statenvoorstel
  3. PZG Begroting 2021-2035
  4. Begroting 2021
 2. Brieven van oud-bestuurders van het Groene Hart(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: De Zoete

  Op verzoek van mevrouw Van Sandick - Sopers (CDA) is tijdens de procedurevergadering van 17 juni 2020 de open brief van de oud-bestuurders van het Groene Hart geagendeerd als bespreekstuk voor de commissie KNM. Bij de procedurevergadering van 7 oktober 2020 zaten stukken over de samenwerkingsovereenkomst Groene Hart tussen de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Tijdens de commissievergadering van 7 oktober is besloten deze stukken te betrekken bij de bespreking van de open brief van de oud-bestuurders van het Groene Hart.

  In een open brief hebben de oud-bestuurders van het Groene Hart aandacht gevraagd voor de toekomstige doorontwikkeling van het Groene Hart. specifiek vragen zij aandacht voor de volgende zaken:
  1) Maak een gezamenlijke beleidsagenda met de provincies Utrecht en Noord-Holland
  2) Stel een gecombineerde commissie in
  3) Zorg dat de rijksoverheid zich weer interesseert voor het Groene Hart
  4) Houdt de stuurgroep Groene Hart overeind
  5) Betrek ook vertegenwoordigers van de 7 miljoen Randstedelingen

  De commissie wordt graag bijgepraat over dit onderwerp.

  Stukken
  1. GS-brief Reactie op brief open brief oud-bestuurders Groene Hart
  2. GS-brief Reactie op brief open brief oud-bestuurders Groene Hart bijlage 1
  3. GS-brief Reactie op brief open brief oud-bestuurders Groene Hart bijlage 2
  4. GS-brief Samenwerkingsovereenkomst Groene Hart samenwerking tussen provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland
  5. GS-brief Samenwerkingsovereenkomst Groene Hart samenwerking tussen provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland overeenkomst
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken