Commissie Onderzoek Rekening 6 december 2017 - woensdag 06 december 2017

Orgaan:
Statencommissie-Onderzoek van de Rekening (COR)
Locatie:
Weidezaal
Datum:
woensdag 06 december 2017
Aanvang:
17:30 uur
Eindtijd:
18:50  uur
Contactpersoon:
Ellen Pieters
Telefoon:
070-441 7507
E-mail:
e.pieters@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de procedurevergadering Commissie voor Onderzoek van de Rekening van 6 september 2017 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering COR 6 september 2017
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (-) Reactie van GS op de Boardletter 2017
  GS hebben een inhoudelijke reactie opgesteld met betrekking tot de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit de boardletter.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5.b).

  (-) Managementletter 2017
  Als aanvulling op de Boardletter 2017 hebben GS ter informatie de Managementletter aan de commissie gestuurd.
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de boardletter in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5.b).

  Van de Accountant ontvangen

  (-) Boardletter 2017 provincie Zuid-Holland
  Accountant Deloitte heeft, als onderdeel van de controle van de Jaarrekening 2017, de interim-controle voor de provincie uitgevoerd.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5.b).

 4. Planning Commissie voor Onderzoek van de Rekening(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Planning COR
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch: 070 4417507 of per email: e.pieters@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag overlegvergadering Commissie voor Onderzoek van de Rekening 6 september 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag COR 6 september 2017
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering Commissie voor Onderzoek van de Rekening 6 september 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De conceptbesluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering COR 6 september 2017
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Kennismaking met de Eenheid Audit en Advies (EAA)(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  Naar aanleiding van de agendering van het Onderzoeksplan 2017 in de procedurevergadering van 10 mei 2017 heeft de commissie aangegeven de Eenheid Audit en Advies te willen uitnodigen voor een toelichting op de onderzoeken en voor een nadere kennismaken met de commissie. Bij de bespreking van de planning op 6 september is besloten de EAA uit te nodigen voor deze vergadering.

  De heer Van Kempen zal als hoofd van de Eenheid Audit en Advies de afdeling vertegenwoordigen.

  Ter voorbereiding op het gesprek zijn de Aanbiedingsbrief van GS, het Onderzoeksplan 2017 en het Audit Charter 2017 toegevoegd.

  Stukken
  1. Brief van GS inzake Aanbieding Onderzoeksplan 2017 Eenheid Audit en Advies
  2. Onderzoeksplan 2017 Eenheid Audit en Advies
  3. Audit Charter 2017
 2. Boardletter 2017 provincie Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  De accountant van de provincie Zuid-Holland, Deloitte, heeft een interim-controle van  de Jaarrekening 2017 uitgevoerd. Deze controle is voornamelijk gericht op de analyse en evaluatie van de interne beheersomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle.
  Naast het algemene beeld is ingegaan op relevante thema's in het perspectief van de accountantscontrole, te weten:
  1. Kwaliteit sturingsrelatie verbonden partijen
  2. De gevolgen van de actualisatie van de rekenrente Fonds Nazorg
  3. Het prognosticerend vermogen (Versnellen, voorspellen en vertellen)
  4. Risico's inzake de ontwikkeling van de Grondbank Zuidplas
  Tevens zijn een aantal actuele ontwikkelingen geschetst.

  GS hebben een inhoudelijke reactie opgesteld met betrekking tot de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit de boardletter. Daarbij is van GS eveneens de Managementletter 2017 ontvangen.
  Bij de behandeling van de jaarstukken zal de gedeputeerde aan de commissie verslag doen van de voortgang van de acties naar aanleiding van de in de boardletter geformuleerde aanbevelingen.

  Aan de commissie wordt gevraagd de boardletter met de daarin opgenomen bevindingen en aanbevelingen met de accountant te bespreken. Daarnaast wordt aan de commissie gevraagd op basis van de bespreking speerpunten te formuleren ten behoeve van de controlewerkzaamheden en met de accountant te bespreken op welke wijze deze speerpunten gerapporteerd worden in het accountantsverslag.

  Stukken
  1. Boardletter 2017 provincie Zuid-Holland
  2. Brief van GS inzake Inhoudelijk reactie op Boardletter 2017
  3. Managementletter 2017
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken