Commissie voor Onderzoek van de Rekening - woensdag 14 februari 2018

Orgaan:
Statencommissie-Onderzoek van de Rekening (COR)
Locatie:
Weidezaal
Datum:
woensdag 14 februari 2018
Aanvang:
17:30 uur
Eindtijd:
19:00  uur
Contactpersoon:
Ellen Pieters
Telefoon:
070 411 7507
E-mail:
e.pieters@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering COR 6 december 2017
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (1-3) Concern interne controleplan 2018
  Het Concern Interne Controleplan 2018 geeft weer op welke wijze de interne controle binnen de provincie is georganiseerd en welke interne controles in 2018 worden uitgevoerd. De belangrijkste doelstelling van deze interne controles is om een uitspraak te doen over de financiële getrouwheid en rechtmatigheid van de binnen de processen uitgevoerde handelingen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (4-6) Normenkader rechtmatigheid 2017
  Het Normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld ten behoeve van de jaarlijkse rechtmatigheidscontrole door de accountant. De wijzigingen van de actualisatie 2017 zijn beperkt gebleven tot het verwijderen van vervallen regelgeving, aanpassen van bestaande en toevoegen van nieuwe regelgeving.
  In het bijgevoegde was/wordt-document is aangegeven welke regelingen zijn verwijderd en welke nu worden toegevoegd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. Brief van GS over Concern Interne Controleplan 2018
  2. Brief van GS over Concern Interne Controleplan 2018 - Bijlage Concern Interne Controleplan 2018
  3. Brief van GS over Concern Interne Controleplan 2018 - Bijlage Jaarplanning Interne Controle activiteiten 2018
  4. Brief van GS inzake Normenkader 2017
  5. Normenkader rechtmatigheid 2017
  6. Was-wordt Normenkader rechtmatigheid 2017
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard nog aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Planning
  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Planning Commissie Onderzoek van de Rekening
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch: 070 4417507 of per email: e.pieters@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag overlegvergadering COR 6 december 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag overlegvergadering COR 6 december 2017
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering COR 6 december 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering COR 6 december 2017
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Start controle Jaarrekening(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  De accountant, de heer Van Vugt van Deloitte, heeft aangegeven graag met de commissie in gesprek te gaan over de start van de controle van de Jaarrekening.
  De heer Van Vugt constateert dat het opgavegericht werken en het netwerkend werken (regievoering) door de provincie ook invloed heeft op de controlerende en kaderstellende rol van de Staten.
  De commissie wordt voorgesteld onder andere hierover met de accountant en de gedeputeerde in gesprek te gaan.
  Aan de orde kunnen komen:
  1. Voortgang en effecten van opgavegericht werken
  2. Verschillende bedrijfsvoeringsaspecten
  3. Beheersing van de verbonden partijen (risico’s en sturingsrelatie)

6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken