Commissie voor Onderzoek van de Rekening 12 september 2018 - woensdag 12 september 2018

Orgaan:
Statencommissie-Onderzoek van de Rekening (COR)
Locatie:
Weidezaal
Datum:
woensdag 12 september 2018
Aanvang:
17:30 uur
Eindtijd:
19:00  uur
Contactpersoon:
Ellen Pieters
Telefoon:
070 441 7507
E-mail:
e.pieters@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 16 mei 2018 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering COR 16 mei 2018
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  ( ) Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Frauderisicoanalyse
  De "Rapportage analyse frauderisico's PZH" is een verslag van de inventarisatie van de frauderisicogebieden en een beschrijving van in hoeverre risico's worden geminimaliseerd door interne beheersmaatregelen en welke restrisico' s nog aanwezig zijn.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering.

  (1-2) Brief van GS inzake Verlenging overeenkomst accountantsdiensten provincie Zuid-Holland met Deloitte, inclusief brief aan Deloitte met opdrachtverstrekking accountantscontrole jaarrekening 2018
  In de vergadering van de Commissie voor Onderzoek van de Rekening op 16 mei is de samenwerking met Deloitte geëvalueerd en op basis van de algemene tevredenheid over de samenwerking is besloten de bestaande overeenkomst met Deloitte met een jaar te verlengen en is formeel de opdracht voor de controle van de jaarrekening 2018 verstrekt aan Deloitte.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (3-4) Brief van GS met het Jaarverslag 2017 van de Eenheid Audit en Advies
  In het jaarverslag doet de Eenheid Audit en Advies (EAA) verslag van de wijze waarop zij haar taken heeft gerealiseerd. Van de onderzoeken en adviezen waarvan de reikwijdte zich beperkt tot de interne organisatie en bedrijfsvoering, worden alleen de onderwerpen genoemd. Van de onderzoeken en adviezen die bestuurlijk relevant zijn voor PS is in de bijlage een overzicht opgenomen van de aanleiding, de boodschap en het advies en de genomen acties.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. Brief van GS inzake Verlenging 2018 overeenkomst accountantsdiensten PZH
  2. Opdrachtverstrekking Deloitte controle jaarrekening 2018
  3. Brief van GS inzake Jaarverslag 2017 Eenheid Audit en Advies
  4. Jaarverslag 2017 Eenheid Audit en Advies
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard nog aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Planning
  Het bijgevoegde planningsoverzicht is geactualiseerd naar aanleiding van de laatste commissie- en Statenvergadering.
  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Planning COR 12 september 2018
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch: 070 4417507 of per email: e.pieters@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag overlegvergadering 16 mei 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag overlegvergadering COR 16 mei 2018
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering 16 mei 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering COR 16 mei 2018
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Rapportage analyse frauderisico's provincie Zuid-Holland 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  De provinciale accountant Deloitte heeft in zijn Boardletter 2016 de provincie geadviseerd een gedocumenteerde frauderisicoanalyse op te stellen, te onderzoeken welke risico's onvoldoende beheerst zijn en hierop aanvullende controles uit te voeren. In opdracht van de concerndirecteur, de heer Van Ginkel, is voorliggend rapport opgesteld.
  In de rapportage worden de vier processen met de grootste financiële omvang doorgelicht, te weten:
  1. verwerven en aannemen
  2. salarissen
  3. subsidies
  4. betalingsverkeer
  De commissie wordt gevraagd met de gedeputeerde en de accountant van gedachten te wisselen over de uitkomsten van de analyse.

  Stukken
  1. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Frauderisicoanalyse 2018
 2. Financiële positie van de provincie Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  De accountants van Deloitte zullen aan de hand van een presentatie de financiële positie van de provincie toelichten. Hierbij zal tevens aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de realisatie van investeringen ten opzichte van de ‘kredieten’. De presentatie wordt achteraf aan de commissie gestuurd.

6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken