Commissie voor Onderzoek van de Rekening 13 februari 2019 - woensdag 13 februari 2019

Orgaan:
Statencommissie-Onderzoek van de Rekening (COR)
Datum:
woensdag 13 februari 2019
Aanvang:
17:30 uur
Eindtijd:
18:30  uur
Contactpersoon:
Ellen Pieters
Telefoon:
070 441 7507
E-mail:
e.pieters@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering COR 12 december 2018
 3. Ingekomen Stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (1-3) Concern Interne Controleplan 2019
  Het Concern Interne Controleplan 2019 geeft weer op welke wijze de interne controle binnen de provincie is georganiseerd en welke interne controles in 2019 worden uitgevoerd. De belangrijkste doelstelling van deze interne controles is om een uitspraak te doen over de financiële getrouwheid en rechtmatigheid van de binnen de processen uitgevoerde handelingen.
  Het Concern Interne Controleplan 2019 is ter beoordeling voorgelegd aan Deloitte, de accountant van de provincie. Deloitte heeft ingestemd met het plan.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (4-6) Normenkader rechtmatigheid 2018
  Het Normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld ten behoeve van de jaarlijkse rechtmatigheidscontrole door de accountant. De wijzigingen van de actualisatie 2018 zijn beperkt gebleven tot het verwijderen van vervallen regelgeving, aanpassen van bestaande en toevoegen van nieuwe regelgeving.
  In het bijgevoegde was/wordt-document is aangegeven welke regelingen zijn verwijderd en welke nu worden toegevoegd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (7) Statenvoorstel inzake aanwijzing Renovatie Gebouw C als groot project
  Eén van de adviezen uit het Gateway onderzoek naar het Project Renovatie Gebouw C is om het project aan te wijzen als groot project volgens de Regeling Projecten Zuid-Holland. GS hebben hiertoe een Statenvoorstel voorbereid ter besluitvorming door PS.
  Voorstel: als hamerstuk doorgeleiden naar PS ten behoeve van besluitvorming in de Statenvergadering van 20 februari 2019.

  (8) Conceptadvies van de COR aan PS inzake Aanwijzing Renovatie Gebouw C als groot project
  Conform artikel 1.1.2 lid 3 van de Regeling Grote Projecten Zuid-Holland adviseert de Commissie voor Onderzoek van de Rekening (COR) de voorzitter van Provinciale Staten bij aanwijzing van een groot project.
  Voorstel: instemmen met het voorgestelde advies en besluiten de brief aan de voorzitter van PS te sturen.

  Stukken
  1. Brief van GS inzake Concern Interne Controleplan 2019
  2. Concern Interne Controleplan 2019
  3. Jaarplanning Interne Controle activiteiten 2019
  4. Brief van GS inzake Normenkader Rechtmatigheid 2018
  5. Normenkader Rechtmatigheid 2018
  6. Normenkader Rechtmatigheid 2018 - Overzicht was-wordt
  7. Statenvoorstel voor Aanwijzing Project Renovatie Gebouw C als groot project
  8. Conceptadvies van de COR aan PS inzake Aanwijzing Renovatie Gebouw C als groot project
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard nog aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Planning
  De planning wordt verder ingevuld zodra er een vergaderschema bekend is voor de nieuwe Statenperiode.

  Stukken
  1. Planning COR 13 februari 2019
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch: 070 4417507 of per email: e.pieters@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag overlegvergadering COR 12 december 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag overlegvergadering COR 12 december 2018
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering COR 12 december 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering COR 12 december 2018
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Start controle Jaarrekening(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  De accountants, de heer Van Vugt en de heer Van Koert van Deloitte, hebben aangegeven graag met de commissie in gesprek te gaan over de start van de controle van de Jaarrekening.

  Op basis van de bespreking van de Boardletter in de vergadering van 12 december 2018 heeft de commissie de volgende drie speerpunten meegegeven aan de accountant ten behoeve van de controlewerkzaamheden.
  1. ICT
  2. ICT-veiligheid
  3. Onderuitputting en reserves

  De commissie wordt voorgesteld onder andere hierover met de accountants en de gedeputeerde in gesprek te gaan. Tevens kunnen eventueel nog andere aandachtspunten worden meegegeven.

6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken