Agenda COR - woensdag 16 september 2020

Orgaan:
Statencommissie-Onderzoek van de Rekening (COR)
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 16 september 2020
Aanvang:
10:00 uur
Eindtijd:
12:00  uur
Contactpersoon:
Ellen Pieters
Telefoon:
070 441 7507
E-mail:
e.pieters@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst procedurevergadering 13 mei 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering COR 13 mei 2020
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (1) Brief van gedeputeerde Baljeu over Doelmatigheid provinciaal beleid
  In deze brief geeft de gedeputeerde aan de commissie zo snel mogelijk na het zomerreces over de doelmatigheid van het provinciaal beleid te informeren. Op dit moment is het onderwerp nog niet besproken in het college.
  Voorstel
  : voor kennisgeving aannemen en de gedeputeerde vragen naar een haalbare termijn voor de aanlevering van de informatie.

  Stukken
  1. Brief van gedeputeerde Baljeu over Doelmatigheid provinciaal beleid
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard nog aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Planning
  Het bijgevoegde planningsoverzicht is geactualiseerd naar aanleiding van de laatste commissie- en Statenvergadering.
  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Planning COR 16 september 2020
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch: 070 4417507 of per email: e.pieters@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag vergadering COR 13 mei 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Het geheime verslag van 13 mei 2020 vindt u in het besloten deel van de agenda onder punt 5.b (NotuBiz).

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag openbaar deel vergadering COR 13 mei 2020 - Openbaar
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering COR 13 mei 2020(Agendapunt ingeklapt)

  De geheime besluitenlijst van 13 mei 2020 vindt u in het besloten deel van de agenda onder punt 5.b (NotuBiz).

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst openbaar deel overlegvergadering COR 13 mei 2020 - Openbaar
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Gesprek met de accountants van Deloitte(Agendapunt ingeklapt)

  Na een grondig en zorgvuldig aanbestedingstraject is met ingang van 1 augustus 2020 de opdracht accountancy 2020-2024 (4 jaar met de optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar) opnieuw gegund aan Deloitte Accountants B.V.

  De heren Van Vugt en Van Koert gaan in deze vergadering graag met de commissie in gesprek over de volgende onderwerpen.

  1. Rechtmatigheidsverantwoording.

  • Rollen accountant, GS en PS

  2. Invulling van de rol van de accountant (innovatief aanwezig zijn) in de komende jaren.

  • Natuurlijke adviesfunctie: Waar helpen wij de COR en PS verder mee?
  • Themabijeenkomsten (jaarrekening en andere financiële stukken doorgronden, rechtmatigheidsverantwoording)
  • Benchmarks
  • Benutten kennis binnen Deloitte
  • Data-analyse
  • Soft controls

  3. Speerpunten accountantscontrole 2020 - Waar kunt u aan denken?

  • IT-Beleid
  • Projectbeheersing
  • Voorspellende waarde begroting
  • Monitoring risico’s verbonden partijen
  • Eenvoud en transparantie verantwoordingsstukken
  • Impact COVID-19
  • Ontwikkeling financiële positie (schuldquote en solvabiliteit)
  • Beheersing en sturing verbonden partijen
  • Beleid rondom reserves
 2. Voortgang groot project Leiding over Oost(Agendapunt ingeklapt)

  De commissie zal worden voorgesteld dit agendapunt in beslotenheid te bespreken.

  Indien de commissie hiermee instemt, zal in dit deel het geheime verslag en de geheime besluitenlijst van 13 mei ter vaststelling worden voorgelegd.

  De rapporteur van het groot project Leiding over Oost, de heer Langelaar, heeft met (bijna) alle fracties gesproken over de verwachtingen ten aanzien van zijn rol, de aanwezige zorgen bij dit project en de nodige aandachtspunten. Graag deelt hij met de commissie wat hij uit deze gesprekken heeft meegenomen. Tevens zal hij bespreken wat zijn eerste bevindingen zijn na kennis genomen te hebben van het dossier.

6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken