Agenda RWE 09-09-2020 - woensdag 09 september 2020

Orgaan:
Ruimte, Wonen en Economie
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 09 september 2020
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:30  uur
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de waarborging van de RIVM richtlijnen is de vergadering niet fysiek toegankelijk voor publiek en pers. Via de webcast kan de vergadering gevolgd worden.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl. De insprekers ontvangen voorafgaand aan de vergadering van de commissiegriffier meer informatie over de gang van zaken in het kader van de waarborging van de RIVM richtlijnen.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (-) Brief van GS over ontwikkeling verblijfsrecreatie en relatie met bewoning
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  (1) Brief van GS over beantwoording vragen Forum voor Democratie over onderzoekspilot Citta Romana
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (2-3) Brief van GS over aanvullend beleidskader huisvesting vergunninghouders
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (4-6) Brief van gedeputeerde Koning over stedenbouwkundig raamwerk projectlocatie Valkenburg
  De commissie krijgt een toelichting over het stedenbouwkundig raamwerk tijdens het werkbezoek op 2 september.
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de toekomstige bespreking van de voortgang projectlocatie Valkenburg.

  (7) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over second opinion monitoring Unmanned Valley Valkenburg.
  De commissie krijgt een toelichting over Unmanned Valley tijdens het werkbezoek op 2 september.
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de toekomstige bespreking van de voortgang projectlocatie Valkenburg.

  (8-9) Brief van GS over inzet  middelen verduurzaming gebouwde omgeving
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (10) Brief van gedeputeerde Koning over klimaatadaptief bouwen, update convenant en verkenning financieel instrumentarium
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (11) Brief van GS met beantwoording vragen Forum voor Democratie over de Woonbarometer
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (12) Brief van gedeputeerde Koning met afschrift van een brief aan de ministere van BZK over Woningbouwimpuls
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (13) Brief van gedeputeerde Koning aan de minister van BZK over investeringscapaciteit woningbouwcorporaties
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (14) Brief van gedeputeerde Koning over voortgang woondeals 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (15) Brief van gedeputeerden Koning en De Zoete over aangescherpte rekenregels gecumuleerd geluid voor woningbouw in Zuid-Holland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (16) Brief van gedeputeerde Koning over weigering ontheffing dierenspeciaalzaak Leiderdorp
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (17) Brief van gedeputeerde Koning over nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (18-19) Brief van GS over voortgangsrapportage Strategische Agenda Kust 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (20) Brief van gedeputeerde Koning over Brief minister Ollongren met betrekking tot het verzoek van Koninklijke Horeca Nederland inzake strandpaviljoens
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (21) Brief van gedeputeerde Koning over behandeling beroep gemeente Schiedam, Den Haag en Decathlon bij Raad van State 19 augustus 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (22) Brief van gedeputeerde Koning over aankondiging agendapunt 'Regioadvisering Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha en Beta'
  De commissie wordt in de gelegenheid gesteld in de overlegvergadering van 30 september 2020 aandachtspunten mee te geven aan GS. De inhoudelijke stukken volgen nog, in verband met de termijn is 30 september de uiterste datum voor bespreking.
  Voorstel: dit onderwerp agenderen als bespreekstuk voor de overlegvergadering van 30 september.

  (23) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over overzicht innovatie instrumenten programma Economie
  Voorstel: desgewenst agenderen voor een overlegvergadering om de effecten van de inzet van de instrumenten op het gebied van innovatie in het programma Economie met GS te bespreken.

  (24) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over vervolg werkboek Oostland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (25) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over voortgang connectiviteit en 5G
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (26) Brief van gedeputeerde De Zoete over toezegging in de PS vergadering van 22 april 2020 over subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

  (27-28) Brief van GS over Zuid-Hollandse suggesties voor een toekomstbestendig Nederland (verkiezingsinzet)
  Deze brief is als ingekomen stuk geagendeerd voor alle Statencommissies. De onderdelen 'Een nationale actieagenda' en 'Provincie als regisseur voor de ruimte' hebben betrekking op de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie.
  Voorstel: desgewenst rechtstreeks doorgeleiden als bespreekpunt voor de PS vergadering van 23 september 2020 zodat een integrale bespreking mogelijk is.

  Van derden ontvangen

  (29-30) E-mails van buurtschap Katwijkseweg aan de Gemeenteraad van Wassenaar over nota van uitgangspunten groene zone Valkenburg en afwaardering Katwijkseweg, in afschrift aan PS
  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.

  (31) Brief van Leefbare Omgeving Heimanswetering (LOHW) aan GS over woningbouw op het voormalige Bos Beton bedrijf in Alphen aan den Rijn
  Voorstel: een afschrift van de reactie van GS vragen.

  (32) E-mail van Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten aan de Gemeenteraad van Oegstgeest over ontwerp bestemmingsplan De Geesten, in afschrift aan GS en PS
  Voorstel: een afschrift van de reactie van GS vragen.

  (33) Brief van Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland aan PS over nieuwbouwprojecten
  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.

  (34) Brandbrief noodlijdende kermisexploitanten aan GS en PS
  Voorstel: een afschrift van de reactie van GS vragen.

  (35-36) Bericht van de Stuurgroep recreatieparken Zevenhoven aan PS en GS over beleidsnotitie woonparken Zevenhoven
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van het onderwerp permanente bewoning recreatiewoningen in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (37) Brief van het comité Bollengrond Vinkeveld Zuid in Noordwijk aan PS over bollenperceel en bouwplannen

  (38) Burgerbrief aan PS over bouwlocaties gemeente Noordwijk

  (39) Brief van LTO-Noord aan PS en GS over toekomst Bronsgeest gemeente Noordwijk

  (40) Brief van Platform Initiatief Noordwijk aan PS over bebouwing Bronsgeest

  (41) Brief van de Noordwijkse IJsclub aan GS en PS over bebouwing Bronsgeest

  (42-43) Brief van de Werkgroep Behoud van Bronsgeest aan GS en PS over Bronsgeest in Noordwijk en alternatieve

  locatie(s)
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van het onderwerp woningbouwlocatie Bronsgeest in Noordwijk in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  Nagekomen stukken:

  (44) Brief van ANLV Geestgrond aan PS over woningbouw Bronsgeest
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van het onderwerp woningbouwlocatie Bronsgeest in Noordwijk in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (45) Brief van de gedeputeerde Koning over persbericht Projectlocatie Valkenburg
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. GS brief Beantwoording schriftelijke vragen van Forum voor Democratie over onderzoekspilot Citta Romana
  2. GS-brief herziening aanvullend beleidskader huisvesting vergunninghouders
  3. GS-brief herziening aanvullend beleidskader huisvesting vergunninghouders_bijlage
  4. Brief van Gedeputeerde Koning Stedenbouwkundig Raamwerk Projectlocatie Valkenburg
  5. Stedenbouwkundig raamwerkplan Nieuw Valkenburg
  6. Profielenboek bij raamwerkplan Nieuw Valkenburg
  7. Brief van Gedeputeerde Bom over Second opinion monitoring Unmanned Valley Valkenburg
  8. GS brief over Inzet middelen verduurzaming gebouwde omgeving
  9. GS brief over Inzet middelen verduurzaming gebouwde omgeving_Bijlage
  10. Brief van gedeputeerde Koning Klimaatadaptief Bouwen Update Convenant en Verkenning Financieel Instrumentarium
  11. GS-brief Beantwoording vragen van Forum voor Democratie over de Woonbarometer
  12. Brief van Gedeputeerde Koning over Brief aan minister BZK over Woningbouwimpuls
  13. Brief van gedeputeerde Koning aan minister BZK over Investeringscapaciteit woningcorporaties
  14. Brief van Gedeputeerde Koning Voortgang van de woondeals 2020
  15. Brief van Gedeputeerden Koning en De Zoete over Gevolgen aangescherpte rekenregels gecumuleerd geluid voor woningbouw in Z-H
  16. Brief van Gedeputeerde Koning over Weigering ontheffing dierenspeciaalzaak Leiderdorp
  17. Brief van Gedeputeerde Koning over Nieuwe provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit
  18. Voortgangsrapportage Strategische Agenda Kust_GS-brief
  19. Voortgangsrapportage Strategische Agenda Kust 2020
  20. Brief van Gedeputeerde Koning over Brief minister Ollongren mbt verzoek van Koninklijke Horeca Ned inzake strandpaviljoens
  21. Brief van Gedeputeerde Koning Behandeling beroep gemeente Schiedam en Den Haag en Decathlon bij Raad van State 19 augustus 2020
  22. Brief van Gedeputeerde Koning Aankondiging agendapunt Regio-advisering Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha en Bèta
  23. Brief van Gedeputeerde Bom over Overzicht Innovatie instrumenten
  24. Brief van Gedeputeerde Bom over Vervolg werkboek Oostland
  25. Brief van Gedeputeerde Bom over Voortgangsbrief Connectiviteit en 5G
  26. Brief van Gedeputeerde De Zoete Toezegging in de PS vergadering van 22-04-2020 Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren
  27. GS-brief Verkiezingsinzet
  28. GS-brief Verkiezingsinzet_Samen Sterker Zeker Nu
  29. Emailbericht van buurtschap Katwijkseweg over Nota van Uitgangspunten groene zone Valkenburg
  30. Emailbericht van Buurtschap Katwijkseweg over Afwaardering Katwijkseweg
  31. Brief over Woningbouw op het voormalige Bos Beton bedrijf Alphen aan den Rijn
  32. Emailbericht over Ontwerp Bestemmingsplan De Geesten
  33. Brief van Natuur en Milieufederatie ZH over Nieuwbouwprojecten
  34. Bericht van de Stuurgroep recreatieparken Zevenhoven aan PS en GS over beleidsnotitie woonparken Zevenhoven
  35. Beleidsnotitie parken Zevenhoven
  36. Brandbrief noodlijdende kermisexploitanten
  37. Brief over Vinkeveld - Zuid Noordwijk
  38. Burgerbrief over bouwlocaties gemeente Noordwijk
  39. Brief van LTO-Noord - Toekomst Bronsgeest gemeente Noordwijk
  40. Brief van Stichting Platform Initiatief Noordwijk over bebouwing van Bronsgeest in Noordwijk
  41. Brief van Noordwijkse IJsclub over bebouwing Noordwijk
  42. Brief van Werkgroep Behoud van Bronsgeest over Bronsgeest Noordwijk en alternatieve locatie(s)
  43. Nagekomen bijlage foto Bronsgeest van Werkgroep Behoud van Bronsgeest
  44. Brief van ANLV Geestgrond over woningbouw Bronsgeest (nagekomen)
  45. brief van Gedeputeerde Koning Persbericht Projectlocatie Valkenburg (nagekomen)
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2) Planning
  Zie bijlage 1 voor de geactualiseerde planning van de commissie.

  Aanvullende technische sessie Detailhandel
  Op 13 maart vond een technische sessie over het vestigingsbeleid detailhandel plaats. Na afloop bleek dat een aantal woordvoerders behoefte had aan een aanvullende sessie. Deze sessie kan digitaal georganiseerd worden op woensdag 28 oktober van 12.00-13.30 uur voorafgaand aan de vergadering van de Statencommissie RWE. Aandachtspunt is wel dat de sessie digitaal is en de vergadering (vooralsnog) fysiek plaatsvindt. Degenen die vanuit huis willen deelnemen aan de sessie, moeten dan nog wel rekening houden met reistijd naar het provinciehuis.

  Technische sessie Circulaire Economie
  Op 5 februari 2020 is de strategie Circulair Zuid-Holland door PS vastgesteld. Op 18 maart zou een technische sessie plaatsvinden om een aantal vragen die tijdens de behandeling in de commissie zijn gesteld (o.a. over circulair inkopen) te bespreken. Deze is echter niet door gegaan door de Corona lock-down. De gedeputeerde zou graag opnieuw een digitale, technische sessie voor de commissie willen organiseren om informatie te geven over de voortgang op de verschillende transitiethema’s (bouw, maakindustrie, kunststoffen, groene grondstoffen en voedsel) uit de strategie Circulair en de stappen die zijn gezet ten aanzien van circulair inkopen. Het vergaderschema is al erg vol, de eerstvolgende mogelijkheden op een woensdag zijn:

  - woensdag 18 november van 9.30 tot 11.00 uur, dit dubbelt wel met het werkbezoek aan Landgoed De Tempel en Ackerdijk georganiseerd door Natuurmonumenten;
  - woensdag 2 december van 12.00-13.30 uur.

  Voorstel:
  Een besluit nemen over het al dan niet organiseren van bovengenoemde digitale, technische sessies en de planning vaststellen.

  Stukken
  1. Planning Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag vergadering RWE 10 juni 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag RWE 10 juni 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst vergadering RWE 10 juni 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedure- en overlegvergadering RWE 10 juni 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Permanente bewoning recreatiewoningen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Koning

  Toelichting:
  In de procedurevergadering van 11 maart 2020 heeft de commissie ingestemd met het agenderingsverzoek van dhr. Lutmers (FvD) om het onderwerp permanente bewoning recreatiewoningen te bespreken. In het agenderingsverzoek geeft dhr. Lutmers aan dat hij tijdens het debat GS wil bewegen om het tot op heden afwijzend beleid te heroverwegen. Zie bijlage 1 voor het agenderingsverzoek en bijlage 2 voor een Antea rapport dat dhr. Lutmers, zoals aangekondigd op 11 maart, ten behoeve van de bespreking heeft aangeleverd.

  GS hebben ten behoeve van de bespreking een brief over ontwikkeling verblijfsrecreatie en relatie met bewoning aangeleverd (zie bijlage 3). In deze brief wordt ingegaan op de vragen van dhr. Lutmers en de aanvullende vragen van de commissie die tijdens de procedurevergadering van 11 maart zijn gesteld.

  De links die in de brief van GS staan werken niet daarom treft u de links hieronder aan:

  • Motie Tweede Kamer leden Koerhuis en Van Eijs:

  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z03478&did=2020D0724

  • Brief van GS over Marktverkenning Verblijfstoerisme Zuid-Holland en Hoofdrapport Marktverkenning Verblijfstoerisme Zuid-Holland, zie bespreekpunt 5b bijlage 1 en 2 via de link:

  https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_en_Leefomgeving_RenL/2018/Ruimte_en_Leefomgeving_28_november_2018#

  • Wijziging van het Besluit omgevingsrecht inzake permanente bewoning van recreatiewoningen:

  https://www.internetconsultatie.nl/recreatiewoningen

  • Reactie Hiswa op motie Koerhuis - Van Eijs:

  https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/permanente-bewoning-op-recreatieparken-niet-legaliseren

  • GS brief over Onderzoekspilot Citta Romana en Intentieovereenkomst pilot Citta Romana, zie agendapunt 1c ingekomen stukken 26 en 27 via de link:

  https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_Wonen_en_Economie_RWE/2020/Agenda_RWE_8_april_2020#


  Stukken
  1. Agenderingsverzoek dhr Lutmers (FvD) Permanente bewoning recreatiewoningen
  2. Antea rapport Beleidsvisie gebruik recreatiewoningen sept 2017
  3. GS brief Ontwikkeling verblijfsrecreatie en relatie met bewoning
 2. Woningbouwlocatie Bronsgeest in Noordwijk(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Koning

  Toelichting:
  Het al dan niet bebouwen van de locatie Bronsgeest in Noordwijk kent een lange geschiedenis. In de afgelopen maanden zijn er diverse brieven ontvangen van het college van burgemeester en wethouders, raadsfracties en inwoners van de gemeente Noordwijk over de locatie Bronsgeest met het verzoek om agendering van dit onderwerp in Provinciale Staten. Op dit moment is er nog geen sprake van concrete besluitvorming door Provinciale Staten, er ligt geen Statenvoorstel voor. In de procedurevergaderingen van o.a. 15 januari en 12 februari 2020 is echter wel besloten de ingekomen brieven en de beantwoording van schriftelijke vragen van dhr. Van Rijnberk (D66) over de woningbouwlocatie Bronsgeest te agenderen voor een overlegvergadering. Zie ook de ingekomen stukken nummers 37 - 44 bij de procedurevergadering voor nieuwe brieven van derden die zijn ontvangen over dit onderwerp.

  De omvang van de locatie Bronsgeest is bepaald op maximaal 600 woningen. Met instemming van Gedeputeerde Staten is eind 2018 het aantal verhoogd tot maximaal 660 (zonder het plangebied te vergroten), waarvan de extra woningen volledig bestemd zijn voor de sociale sector (zie ingekomen stukken nummers 8 t/m 13 van de procedurevergadering van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 16 januari 2019). In het huidige coalitieakkoord van Noordwijk is opgenomen Bronsgeest gedeeltelijk te bebouwen en te zoeken naar aanvullende woningbouwlocaties. Inmiddels heeft de gemeente hier de locatie Achterweg voor op het oog dat buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) ligt en nog niet vermeld staat op de '3 ha kaart' in het Programma Ruimte. Een besluit van PS is nodig om woningbouw op de locatie Achterweg mogelijk te maken.

  Op de kaart ‘woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en andere stedelijke ontwikkelingen’ (ook genoemd: ‘3 ha kaart’) in het Programma Ruimte van de Provincie Zuid-Holland zijn nog te ontwikkelen woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en andere stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 ha buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) opgenomen. Als een locatie is opgenomen op de ‘3 ha kaart’ betekent dit dat de provincie op hoofdlijnen geen ruimtelijk bezwaar heeft tegen de betreffende ontwikkeling. Dit neemt niet weg dat de gemeente bij de verdere detaillering van de betreffende ontwikkeling (in het kader van het bestemmingsplan) nog wel rekening moet houden met specifieke onderdelen van het provinciaal beleid, bijvoorbeeld het beleid voor ruimtelijke kwaliteit. Het eindoordeel over stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 ha buiten bestaand stads- en dorpsgebied ligt bij Provinciale Staten. De volgende woningbouwlocaties in Noordwijk zijn opgenomen op de '3 ha kaart': Bronsgeest (27 hectare), De Nes (6 hectare), Offem-Zuid (27 hectare), Sancta Maria (19 hectare), Molenweg (3 hectare) en St. Bavo (14 hectare).

  Aan de commissie wordt gevraagd een richtinggevende uitspraak te doen over het voornemen van de gemeente Noordwijk om Bronsgeest gedeeltelijk te bebouwen en de resterende woningen te bouwen op de locatie Achterweg die nog niet vermeld staat op de ‘3 ha kaart’ in het programma Ruimte.

  Stukken
  1. Brief van Gemeente Noordwijk woningbouwlocatie Bronsgeest in Noordwijk
  2. Brief van PUUR_GL_PvdA en D66 Noordwijk over woningbouwlocatie Bronsgeest
  3. Brief van fractie van CDA Noordwijk over woningbouwlocatie Bronsgeest
  4. Brief van dhr Los aan GS en PS over brief gemeente Noordwijk locatie Bronsgeest
  5. Brief inwoners over alternatieve woningbouwlocaties gemeente Noordwijk
  6. 3580 Antwoorden schriftelijke vragen Statenfractie D66 Woningbouwlocatie Bronsgeest
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken