Agenda RWE 10-06-2020 - woensdag 10 juni 2020

Orgaan:
Ruimte, Wonen en Economie
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 10 juni 2020
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie wordt deze procedurevergadering zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail die op 28 mei 2020 is verstuurd) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 9 juni voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

  De webcast van deze vergadering is live te volgen en achteraf te raadplegen via de link: https://pzh.notubiz.nl/


 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.


  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (-) Voorjaarsnota 2020, Kadernota 2021 - 2024 en aanpassing subsidieplafonds
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  (1-3) Brief van GS over Kwalitatieve woningbehoefteverkenning Zuid-Holland 2019
  Via de link https://staatvan.zuid-holland.nl/kwalitatieve-woningbehoefteverkenning/ is het onderzoeksrapport met de uitkomsten en de bijbehorende provinciale en regionale factsheets te raadplegen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (4) Brief van gedeputeerde Koning over mogelijkheden bouwrijp maken projectlocatie Valkenburg (beantwoording vraag dhr. Lutmers (FvD))
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (5) Brief van gedeputeerde Koning over regio spil in woningbouw
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (6-9) Brief van GS over reactie op het Addendum van de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (10) Brief van GS over RVB en woningbouw (beantwoording vraag mw. Van Aelst (SP))
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (11-14) Brief van GS over IPO steunbetuiging voor het afschaffen van de verhuurdersheffing
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (15) Antwoordbrief gedeputeerde Koning aan dhr. Van Ostaijen over kleinschalige tuinbouwpercelen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (16) Brief van GS over besluit minister van EZK op het bezwaar van PZH t.a.v. verlenging van de aardgaswinning te Pernis-West
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (17-19) Brief van GS over Verkenning Oostland, aanbieding Werkboek Oostland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  Van derden ontvangen

  (20) PAL-advies Grootschalige logistieke bedrijven en de A12-corridor
  In de procedurevergadering van 15 januari 2020 heeft de commissie ingestemd met een presentatie door de PAL tijdens de overlegvergadering waarin het advies en de bedrijventerreinenstrategie besproken worden.
  Voorstel: bespreken in de overlegvergadering van 30 september 2020 in samenhang met de bedrijventerreinenstrategie.

  Stukken
  1. GS-brief Kwalitatieve woningbehoefteverkenning Zuid-Holland 2019
  2. GS-brief Kwalitatieve woningbehoefteverkenning Zuid-Holland 2019_Infographic Woonsituatie
  3. GS-brief Kwalitatieve woningbehoefteverkenning Zuid-Holland 2019_Infographic Woningmarkt
  4. Brief van Gedeputeerde Koning over Mogelijkheden bouwrijp maken projectlocatie Valkenburg
  5. Brief van Gedeputeerde Koning Regio spil in woningbouw
  6. GS-brief Reactie op het Addendum van de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019
  7. GS-brief Reactie op het Addendum van de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019_Aanbiedingsbrief
  8. GS-brief Reactie op het Addendum van de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019_Addendum
  9. GS-brief Reactie op het Addendum van de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019_Reactie
  10. GS-brief RVB en woningbouw
  11. GS-brief IPO steunbetuiging voor het afschaffen van de verhuurdersheffing
  12. GS-brief IPO steunbetuiging voor het afschaffen van de verhuurdersheffing_Artikel AD
  13. GS-brief IPO steunbetuiging voor het afschaffen van de verhuurdersheffing_IPO-tekst
  14. GS-brief IPO steunbetuiging voor het afschaffen van de verhuurdersheffing_Rapport Aedes VNG en Woonbond
  15. Brief van Gedeputeerde Koning Antwoordbrief aan dhr Van Ostaijen inzake kleinschalige tuinbouwpercelen
  16. GS-brief Besluit EZK op het bezwaar van PZH tav verlenging aardgaswinning Pernis-West
  17. GS-brief Verkenning Oostland vaststellen Werkboek Oostland
  18. GS-brief Verkenning Oostland vaststellen Werkboek Oostland_bijlage
  19. GS-brief Verkenning Oostland vaststellen Werkboek Oostland_klankbord
  20. PAL-advies Grootschalige logistieke bedrijven en de A12-corridor_pdf
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  Zie bijlage 1 voor de planning van de commissie. De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de commissievergadering van 13 mei 2020.

  Voorstel:
  De planning vaststellen. Urgente toevoegingen en/of wijzigingen graag uiterlijk dinsdag 9 juni 2020 schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format (zie e-mail van 28 mei 2020).

  Stukken
  1. Planning Statencommissie Ruimte Wonen en Economie
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag vergadering RWE 13 mei 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag RWE 13 mei 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst vergadering RWE 13 mei 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedure-en overlegvergadering RWE 13 mei 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorjaarsnota 2021, Kadernota 2021 - 2024 en aanpassing subsidieplafonds(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: Baljeu, Bom-Lemstra, Koning en De Zoete

  Voorjaarsnota 2020
  De Voorjaarsnota is een bijstelling van de Begroting 2020 op basis van (recente) ontwikkelingen en de Jaarstukken 2019. Het gaat dus om de stand van zaken van het huidige jaar. In de leeswijzer op pagina 5 wordt uitgelegd hoe de Voorjaarsnota is opgebouwd.
  De volgende ambities en doelen uit de Voorjaarsnota zijn onderwerp van bespreking in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie:
  Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
              Beleidsdoel 4-1 Innovatie richting duurzaam en digitaal
              Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat
  Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
              Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
              Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
              Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio’s
  Met betrekking tot ambitie 6, doelen 6.1 t/m 6.3 staat in de Voorjaarsnota vermeld dat er geen beleidsmatige bijstellingen hebben plaatsgevonden.

  Kadernota 2021- 2024
  De Kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat en geeft de kaders aan waarbinnen de Begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 wordt opgesteld. De Kadernota kijkt altijd vier jaar vooruit. Aanvullend hierop wordt  inzicht gegeven in de lange termijn ontwikkeling van de financiële positie (tot en met 2035). Ook wordt ingegaan op de mogelijke impact van de Coronacrisis.

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 1 juli 2020 over:
  1) De thema’s uit de Voorjaarsnota en de Kadernota die de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie betreffen.
  2) De subsidieplafonds 2020 vermeld onder tabel I Voorjaarsnota nummer 1.6.84 en Subsidieregeling ondersteuning aflopende BIZZen (BedrijfsInvesteringsZones) op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland, tabel II Voorjaarsnota nummer 1.6.84 en tabel I Kadernota nummer 1.6.65 op pagina's 12 en 13 van het Statenvoorstel.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021
  2. Voorjaarsnota 2020
  3. Bijlageboek
  4. Kadernota 2021-2024
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken