Agenda RWE 11 maart 2020 - woensdag 11 maart 2020

Orgaan:
Ruimte, Wonen en Economie
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 11 maart 2020
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en medelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Op 5 maart 2020 is een gewijzigde agenda gepubliceerd (versie 2).

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (-) Brief van gedeputeerde Koning over bestuurlijke afspraak voortgang locatie Valkenburg (nagekomen)
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (1-2) Brief van GS over subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio
  Rotterdam
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (3) Brief van gedeputeerde Koning met een afschrift van een brief aan BZK over overname Vestiabezit door andere corporaties
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (4-6) Brief van GS over Glassaneringsproject Paradijsweg Westzijde Natte Kant Nieuwkoop
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (7) Brief van gedeputeerde De Zoete met beantwoording vragen commissieleden naar aanleiding van haar brief over de voortgang Human Capital
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (8) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over nevenfunctie Instituut adviesraad (IAR) van Netherlands Institute for Space Research (SRON)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (9) Brief van gedeputeerde Vermeulen over Regio Deals
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  (10) Bericht van inwoner aan de Statencommissie RWE over visie Strategische Agenda Kust Zuid-Holland
  Dit bericht is voorafgaand aan de commissievergadering van 12 februari 2020 per e-mail doorgestuurd naar de Statenleden en kon toen desgewenst betrokken worden bij de bespreking van Strategische Agenda Kust Zuid-Holland. Ter administratieve afhandeling is het bericht als ingekomen stuk vermeld bij deze procedurevergadering.

  (11) Bericht van inwoner over dreigende uitbreiding camping Ter Aar
  Voorstel: ter afhandeling doorgeleiden naar GS en een afschrift van de reactie van GS vragen.

  (12) Brief van dhr. Van Ostaijen aan de Statencommissie RWE over problematiek kleine tuinbouwpercelen in Zuid-Holland, perceel in Pijnacker-Nootdorp
  Voorstel: ter afhandeling doorgeleiden naar GS en een afschrift van de reactie van GS vragen.

  (13) Bericht van Buurtschap Katwijkseweg aan de gemeenteraad van Katwijk over nieuwbouw Valkenburg en aanleg rotonde, in afschrift aan PS (nagekomen)
  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.

  Stukken
  1. GS-brief Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam
  2. GS-brief Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam_Bijlage
  3. Brief van Gedeputeerde Koning Brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de overname van Vestiabezit door andere corporaties
  4. GS-brief Glassaneringsproject Paradijsweg Westzijde Natte Kant Nieuwkoop_bijlage 1
  5. GS-brief Glassaneringsproject Paradijsweg Westzijde Natte Kant Nieuwkoop
  6. GS-brief Glassaneringsproject Paradijsweg Westzijde Natte Kant Nieuwkoop_bijlage 2
  7. Brief van Gedeputeerde De Zoete over voortgang Human Capital
  8. Brief van Gedeputeerde Bom Nevenfunctie IAR van SRON
  9. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Regio Deals
  10. Bericht inwoner over visie kustagenda
  11. Mailbericht van inwoner over dreigende uitbreiding camping Ter Aar
  12. Brief over Problematiek van kleine tuinbouwpercelen in Zuid Holland
  13. Mailbericht Buurtschap Katwijkseweg over nieuwbouw Valkenburg en aanleg rotonde (nagekomen)
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  • Van dhr. Lutmers (FvD) is een gemotiveerd agenderingsverzoek ontvangen voor bespreking van het onderwerp 'permanente bewoning recreatieparken' in de overlegvergadering van 8 april 2020 (zie bijlage 1). Dit verzoek wordt ondersteund door dhr. Mooiman (PVV). Aan de commissie wordt gevraagd of zij kan instemmen met het agenderingsverzoek.

  2) Planning
  Zie bijlage 2 voor de planning van de commissie. De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de commissievergadering van 12 februari 2020.

  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Aanvraag agendapunt voor de RWE vergadering van 8 april
  2. Planning Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie
 5. Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag vergadering RWE 12 februari 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag RWE 12-02-2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst vergadering RWE 12 februari 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedure- en overlegvergadering RWE 12 februari 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Daklozenproblematiek(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Koning

  Toelichting:
  Het beschikbaar krijgen van (winter)opvang voor dak- en thuislozen geeft tijdsdruk. Uit een quickscan en vanuit de gemeenten blijkt dat provinciale regelgeving of beleid niet belemmerend werkt. Dakloosheid is op dit moment met name een woonopgave. Vanuit de Federatie Opvang - een brancheorganisatie voor instellingen van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd en begeleid wonen - is aangegeven dat (het ontbreken van) geld en gesprekken over de al dan niet geschiktheid van specifieke locaties de knelpunten vormen bij het (snel) realiseren van opvangplekken. Hetgeen waar de provincie volgens de Federatie aan zou kunnen bijdragen op het gebied van daklozenproblematiek en de inzet van GS zijn weergegeven in de voorliggende brief.

  In de procedurevergadering van 15 januari 2020 heeft de commissie besloten de brief van GS over daklozenproblematiek te bespreken in de overlegvergadering van 12 februari. Omdat er toen onvoldoende tijd was, is het onderwerp doorgeschoven naar deze overlegvergadering.

  Stukken
  1. GS brief over Daklozenproblematiek
 2. Bestuurlijke afspraak voortgang locatie Valkenburg(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Koning

  Toelichting:
  Het provinciale omgevingsbeleid voorziet vanaf 2003 in de mogelijkheid om het voormalige vliegkamp Valkenburg in de gemeenten Katwijk en Wassenaar te transformeren naar een duurzame locatie voor wonen, werken en recreëren met ruimte voor natuur en water. Gelet op de enorme verstedelijkingsopgave is de beoogde woningbouw op het voormalige vliegkamp van groot provinciaal belang. Tot op heden is echter nog geen bestemmingsplan vastgesteld. De gemeente Katwijk en de grondeigenaar van het voormalige vliegkamp, het Rijksvastgoedbedrijf, zijn primair verantwoordelijk voor de planvorming van de beoogde woningbouw.

  In de commissievergadering van 12 februari 2020 en in de PS vergadering van 4 maart 2020 is de stagnatie van de woningbouw op de locatie Valkenburg besproken. Omdat op dat moment de bestuurlijke afspraak voortgang locatie Valkenburg nog niet was ondertekend, kon het debat in PS hierover niet afgerond worden. De ondertekening van de bestuurlijke afspraak heeft op
  5 maart plaatsgevonden (zie bijlage 1). Het doel van de overeenkomst is om de bestuurlijke afspraken uit 2018 te bevestigen, te verduidelijken en aan te vullen op proces en inhoud ter bespoediging van het vervolgproces. Ter informatie zijn de bestuurlijke afspraken uit 2018 toegevoegd (zie bijlage 2).

  Aan de commissie wordt gevraagd het debat voort te zetten waarbij de commissie kaders en aandachtspunten kan meegeven aan Gedeputeerde Staten met betrekking tot de uitvoering van de gemaakte afspraken over de voortgang van de locatie Valkenburg.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Koning Bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg (nagekomen)
  2. Bestuurlijke afspraken 2018 over (de ontwikkeling van) Unmanned Valley Valkenburg, gemeenten Katwijk en Wassenaar (nagekomen)
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken