Agenda RWE 12 februari 2020 - woensdag 12 februari 2020

Orgaan:
Ruimte, Wonen en Economie
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 12 februari 2020
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:30  uur
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Op 6 februari is gewijzigde agenda gepubliceerd (versie 2).

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (1) Woonbarometer 2019
  De Woonbarometer 2019 is te raadplegen via de link: https://staatvan.zuid-holland.nl/woonbarometer/
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer 'Bouwen aan regie' in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5c).

  (2-4) Brief van GS over Evaluatie Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) en vacaturetekst werving nieuwe PARK
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (5) Brief van GS over Ruimtelijk Perspectief Dijken
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (6-9) Brief van GS over zandhonger in de voordelta ter hoogte van de Brouwersdam
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (10) Brief van gedeputeerde Koning met een afschrift van een brief aan ministers over kwijtschelden overdrachtsbelasting noodzakelijk voor behoud sociale woningen Vestia
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (11) Brief van gedeputeerde Koning over afdoening toezeggingen gedaan in commissie RWE over woningmarktregio Midden-Holland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (12) Brief van gedeputeerde Koning met een afschrift van de reactie van GS op burgerbrieven over parkeergarage Scheveningen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (13) Brief van gedeputeerde De Zoete over afdoening toezegging gedaan in commissie RWE over voortgang Human Capital
  Voorstel: bespreken of er behoefte is aan een werkbezoek in de ochtend van 8 juli 2020 om de uitvoering van het Human Capital beleid in de praktijk te zien. De brief verder voor kennisgeving aannemen.

  (14-16) Brief van GS over stand van zaken MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) en het Doeltreffendheidsrapport MIT 2015-2018
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (17-18) Brief van GS over MKB Innovatiestimulering Topsectoren wijzigingsregeling, deelplafonds en tijdvakken 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  (19-22) Brieven van diverse inwoners van de gemeente Noordwijk over locatie Bronsgeest
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van de locatie Bronsgeest in de overlegvergadering van 11 maart 2020.

  Stukken
  1. GS-brief Woonbarometer 2019
  2. GS-brief Evaluatie Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en vacaturetekst werving nieuwe PARK
  3. GS-brief Evaluatie Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en vacaturetekst werving nieuwe PARK_Evaluatie
  4. GS-brief Evaluatie Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en vacaturetekst werving nieuwe PARK_functieprofiel
  5. Ruimtelijk Perspectief Dijken_GS-brief
  6. Zandhonger in voor delta ter hoogte van de Brouwersdam_GS-brief
  7. Zandhonger in voor delta ter hoogte van de Brouwersdam_Brief aan Het platform Pioniers Brouwersdam
  8. Zandhonger in voor delta ter hoogte van de Brouwersdam_ brief van het platform
  9. Foto waarop de zanderosie aan de buitenzijde van de Brouwersdam goed te zien is.
  10. Zandhonger in voor delta ter hoogte van de Brouwersdam_foto
  11. Brief van Gedeputeerde Koning Brief aan ministers inzake kwijtschelden overdrachtsbelasting noodzakelijk voor behoud sociale woningen Vestia
  12. Brief van Gedeputeerde Koning Afdoening toezeggingen commissie Ruimte, Wonen en Economie
  13. Brief van Gedeputeerde Koning Antwoordbrief aan dhr en mw Van Mens ea over parkeergarage Scheveningen
  14. Brief van Gedeputeerde De Zoete Toezegging inzake voortgang Human Capital
  15. Stand van zaken MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren_GS-brief
  16. Stand van zaken MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren_Doeltreffendheidrapport
  17. Stand van zaken MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren_Folder
  18. MKB Innovatiestimulering Topsectoren wijzigingsregeling, deelplafonds en tijdvakken 2020_GS-brief
  19. MKB Innovatiestimulering Topsectoren wijzigingsregeling, deelplafonds en tijdvakken 2020_wijzigingsregeling
  20. Brief van dhr Los aan GS en PS over brief gemeente Noordwijk locatie Bronsgeest
  21. Mailbericht bebouwing Bronsgeest Noordwijk tav belanghebbende
  22. Brief van dhr De Boer Smaad_laster bij vragen gesteld door Statenlid Van Rijnberk (D66) nr 3580 woningbouwlocatie Bronsgeest te Noordwijk
  23. Brief van dhr Salman ea over reactie op schriftelijke vragen Van Rijnberk locatie Bronsgeest (nagekomen)
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2) Planning
  Zie bijlage 1 voor de planning van de commissie. De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de commissievergadering van 15 januari 2020.

  Uitnodiging werkbezoek The Hague Security Delta (HSD) op woensdag 27 mei van 14.30-16.00 uur (zie bijlage 2)
  De commissie wordt uitgenodigd voor een bezoek aan het veiligheidscluster van HSD op bovengenoemde datum. Op deze woensdag zijn geen commissievergaderingen gepland en is er tijd beschikbaar voor externe oriëntatie. HSD werkt samen met de provincie Zuid-Holland en ontvangt subsidie via de regeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland (RNIZ). HSD kan de commissie meer informatie geven over het provinciale beleid en de uitvoering rondom digitalisering en daaraan gekoppeld cyber security. Ter vergadering zal een intekenlijst rond gaan en bij voldoende animo zal het bezoek ingepland worden.

  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Planning Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie
  2. Uitnodiging Provincie Zuid-Holland werkbezoek HSD
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag vergadering RWE 15 januari 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag RWE 15 januari 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst vergadering RWE 15 januari 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedure- en overlegvergadering RWE 15-01-2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Stagnatie woningbouw projectlocatie Valkenburg(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Koning

  Toelichting:
  Het provinciale omgevingsbeleid voorziet vanaf 2003 in de mogelijkheid om het voormalige vliegkamp Valkenburg in de gemeenten Katwijk en Wassenaar te transformeren naar een duurzame locatie voor wonen, werken en recreëren met ruimte voor natuur en water. Gelet op de enorme verstedelijkingsopgave is de beoogde woningbouw op het voormalige vliegkamp van groot provinciaal belang. Tot op heden is echter nog geen bestemmingsplan vastgesteld. De gemeente Katwijk en de grondeigenaar van het voormalige vliegkamp, het Rijksvastgoedbedrijf, zijn primair verantwoordelijk voor de planvorming van de beoogde woningbouw. Een overzicht van het provinciale beleid voor de ontwikkeling van de projectlocatie Valkenburg is te vinden in bijlage 2.

  In de procedurevergadering van 15 januari 2020 is besloten de brief van GS over stagnatie woningbouw projectlocatie Valkenburg te agenderen voor deze overlegvergadering om de rol van de provincie in dit dossier te bespreken.

  In de nazending (zie bijlagen 3 t/m 6) is ontvangen:

  • Een brief van GS waaruit blijkt dat er op 29 januari een gesprek is gevoerd met de ministers van BZK en Milieu en Wonen, de wethouders van de gemeenten Katwijk en Wassenaar en gedeputeerde Koning. Er zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt die de komende twee weken worden uitgewerkt.
  • Een afschrift van een brief van de burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden aan GS die GS oproepen een snelle ontwikkeling van de projectlocatie Valkenburg mogelijk te maken.
  • De beantwoording van de Statenvragen 3586 van de VVD Vooruit met bouwen Valkenburg.
  • Een afschrift van een brief van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk aan de ministers van BZK en Milieu en Wonen over ontwikkelingen woningbouw locatie voormalig vliegkamp Valkenburg.
  Stukken
  1. GS-brief Stagnatie woningbouw projectlocatie Valkenburg
  2. GS-brief Stagnatie woningbouw projectlocatie Valkenburg_bijlage
  3. 3586 ANTWOORDEN Statenfractie VVD Vooruit met bouwen Valkenburg (nagekomen)
  4. Vervolgproces stagnatie woningbouw projectlocatie Valkenburg_GS-brief (nagekomen)
  5. Vervolgproces stagnatie woningbouw projectlocatie Valkenburg_Brief van BenW Leiden aan GS (nagekomen)
  6. Brief BenW Katwijk aan ministers over ontwikkelingen woningbouwlocatie voormalig vliegkamp Valkenburg (nagekomen)
 2. Strategische Agenda Kust Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Koning

  Toelichting:

  De Strategische Agenda Kust bevat de ambities van de provincie met betrekking tot de opgaven en ontwikkelingen in de kustzone en vormt tevens een gespreksagenda voor de hierbij betrokken partijen. De agenda bevat geen nieuw beleid, het vigerende beleid is opgenomen in de Omgevingsvisie van de provincie.

  In de agenda zijn de resultaten van de kustcampagne ‘Onze krachtige kust’ verwerkt. Deze campagne is georganiseerd op verzoek van Provinciale Staten met als doel om voordat de strategische agenda besproken zou worden, belanghebbenden en belangstellenden te consulteren over het kustbeleid.

  De kustcampagne bestond uit de onderstaande onderdelen.
  1) In april 2018 heeft een panelonderzoek plaatsgevonden waar 2584 personen aan hebben deelgenomen. Het panelonderzoek bestond uit zowel open als meerkeuze vragen over de thema’s kustbescherming, energievernieuwing, recreatie en bereikbaarheid.
  2) Van 23 april tot en met 31 mei 2018 konden op de website www.zuid-holland.nl/onzekrachtigekust drie vragen ingevuld worden: wat wil men behouden, wat wil men toevoegen en waar wil men minder van zien aan de kust? Deze vragen zijn door 945 inwoners ingevuld. 
  3) Op 20 juni 2018 zijn Provinciale Staten in gesprek gegaan met in totaal zo’n 100 particulieren, ondernemers, organisaties, stichtingen, raadsleden en wethouders over de Zuid-Hollandse kust op de locaties Katwijk, Hoek van Holland en Den Haag.

  In de commissievergadering van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 16 januari 2019 is het concept van de Strategische Agenda Kust besproken. Naar aanleiding hiervan is de inzet van de provincie explicieter verwoord in de voorliggende agenda en is als bijlage 2 een overzicht toegevoegd van de reacties van externe partners op de agenda en de beantwoording van deze reacties door de provincie. Omdat de links in bijlage 2 niet werken zijn de ingediende reacties als aparte bijlagen toegevoegd (zie nummers 4 t/m 10).

  In de procedurevergadering van 15 januari 2020 is besloten de Strategische Agenda Kust Zuid-Holland in deze overlegvergadering te bespreken.

  Stukken
  1. Strategische Agenda Kust Zuid-Holland_GS-brief
  2. Strategische Agenda Kust Zuid-Holland_bijlage 1
  3. Strategische Agenda Kust Zuid-Holland_Bijlage 2 Reacties externe partners
  4. Reactie gemeente Katwijk (behorend bij bijlage 2)
  5. Reactie PZH aan gemeente Katwijk (behorend bij bijlage 2)
  6. Reactie gemeente Westvoorne (behorend bij bijlage 2)
  7. Reactie gemeente Noordwijk (behorend bij bijlage 2)
  8. Reactie Hoogheemraadschap Delfland (behorend bij bijlage 2)
  9. Verslag gesprek Strand Nederland (behorend bij bijlage 2)
  10. Reactie inwoner en antwoord PZH (behorend bij bijlage 2)
 3. Rapport Randstedelijke Rekenkamer 'Bouwen aan regie'(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Koning

  Toelichting:
  In december 2019 heeft de Randstedelijke Rekenkamer een rapport uitgebracht met de titel ‘Bouwen aan regie’. Het onderzoek richt zich op de provinciale rol op het gebied van wonen. Het doel van het onderzoek is Provinciale Staten te ondersteunen in hun kaderstellende rol en controlerende rol door inzicht te geven in de wijze waarop de regierol op het gebied van wonen wordt ingevuld en uitgevoerd.

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen over het overnemen van de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer voor de PS vergadering van 4 maart 2020. Zie hiervoor ook het concept-Statenvoorstel in bijlage 1.

  Stukken
  1. Concept-Statenvoorstel van de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie over rapport Randstedelijke Rekenkamer Bouwen aan regie
  2. Eindrapport van Randstedelijke Rekenkamer Bouwen aan regie Zuid-Holland_5-minutenversie
  3. Eindrapport van Randstedelijke Rekenkamer Bouwen aan regie Zuid-Holland
  4. Eindrapport van Randstedelijke Rekenkamer Bouwen aan regie Zuid-Holland_Overzicht Rolverdeling bij wonen
 4. Daklozenproblematiek(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Koning

  Toelichting:
  Het beschikbaar krijgen van (winter)opvang voor dak- en thuislozen geeft tijdsdruk. Uit een quickscan en vanuit de gemeenten blijkt dat provinciale regelgeving of beleid niet belemmerend werkt. Dakloosheid is op dit moment met name een woonopgave. Vanuit de Federatie Opvang - een brancheorganisatie voor instellingen van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd en begeleid wonen - is aangegeven dat (het ontbreken van) geld en gesprekken over de al dan niet geschiktheid van specifieke locaties de knelpunten vormen bij het (snel) realiseren van opvangplekken. Hetgeen waar de provincie volgens de Federatie aan zou kunnen bijdragen op het gebied van daklozenproblematiek en de inzet van GS zijn weergegeven in de voorliggende brief.

  In de procedurevergadering van 15 januari 2020 heeft de commissie besloten de brief van GS over daklozenproblematiek te bespreken in deze overlegvergadering.

  Stukken
  1. GS brief over Daklozenproblematiek
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken