Agenda RWE 13 mei 2020 - woensdag 13 mei 2020

Orgaan:
Ruimte, Wonen en Economie
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 13 mei 2020
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie wordt deze procedurevergadering zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail die op 30 april 2020 is verstuurd) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 12 mei voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

  De webcast van deze vergadering is live te volgen en achteraf te raadplegen via de link: https://pzh.notubiz.nl/


 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.


  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (-) Jaarstukken 2019
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  (-) Statenvoorstel beleidsmatige aanpassing verhogen aantal woningen locatie Valkenburg
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (1) Statenvoorstel opheffing geheimhouding bevindingen, conclusies en advies mediation projectlocatie Valkenburg
  Voorstel: rechtstreeks als hamerstuk agenderen in de PS vergadering van 3 juni 2020.

  (2) Brief van gedeputeerde Koning over aanpak Woonbarometer 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (3-10) Brief van GS aan het college van Alphen aan den Rijn over uitbreidingslocaties
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (11-12) Brief van GS over Quickscan Planoptimalisatie
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (13) Brief van gedeputeerde Koning over toezegging RWE 8 april 2020 belastingaanpak Vestia gemeenten
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (14) Brief van gedeputeerde Koning over beantwoording vragen van dhr. Lutmers (FvD) over intentieovereenkomst pilot Citta Romana
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (15) Brief van gedeputeerde De Zoete over planning geactualiseerde bedrijventerreinenstrategie
  De bespreking van de bedrijventerreinenstrategie wordt verschoven van 10 juni naar 30 september 2020.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (16) Brief van gedeputeerde De Zoete over toezegging RWE 8 april 2020 uitbreiding monitor werkgelegenheid
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  (17) Bericht van de Groente en Fruitbrigade aan Gedeputeerde Staten over verzoek tot ondersteuning van deze brigade, in afschrift aan Provinciale Staten
  Deze brief is betrokken bij de bespreking van de eerste begrotingswijziging 2020 in de PS vergadering van 22 april 2020. In die vergadering is Motie 919 Let een beetje op elkaar – Ondersteuning Groente en Fruitbrigade aangenomen. Ter administratieve afhandeling staat de brief als ingekomen stuk vermeld op deze procedurevergadering.

  (18-19) Brief van inwoners gemeente Noordwijk over woningbouwlocaties en brief van CDA Noordwijk over woningbouwlocatie Bronsgeest
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van het onderwerp woningbouwlocatie Bronsgeest in de overlegvergadering van 9 september 2020.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Opheffing geheimhouding Bevindingen, conclusies en advies mediation projectlocatie Valkenburg
  2. Brief van Gedeputeerde Koning Aanpak Woonbarometer 2020
  3. Brief aan college Alphen aan den Rijn Uitbreidingslocaties Alphen_GS-brief
  4. Brief aan college Alphen aan den Rijn Uitbreidingslocaties Alphen_bijlage 1
  5. Brief aan college Alphen aan den Rijn Uitbreidingslocaties Alphen_bijlage 2
  6. Brief aan college Alphen aan den Rijn Uitbreidingslocaties Alphen_bijlage 3
  7. Brief aan college Alphen aan den Rijn Uitbreidingslocaties Alphen_bijlage 4
  8. Brief aan college Alphen aan den Rijn Uitbreidingslocaties Alphen_bijlage 5
  9. Brief aan college Alphen aan den Rijn Uitbreidingslocaties Alphen_bijlage 6
  10. Brief aan college Alphen aan den Rijn Uitbreidingslocaties Alphen_bijlage 7
  11. GS-brief Quickscan Planoptimalisatie
  12. GS-brief Quickscan planoptimalisatie_bijlage
  13. Brief van Gedeputeerde Koning Toezegging informeren Statencommissie RWE over de belastingaanpak met betrekking tot Vestia gemeenten
  14. Brief van Gedeputeerde Koning Beantwoording technische vragen dhr Lutmers (FvD) intentieovereenkomst pilot Città Romana
  15. Brief van Gedeputeerde De Zoete Planning geactualiseerde bedrijventerreinenstrategie
  16. Brief van Gedeputeerde De Zoete Toezegging commissie vergadering Ruimte, Wonen en Economie van 8 april 2020
  17. Emailbericht over Verzoek tot ondersteuning Groente en Fruitbrigade
  18. Brief inwoners over alternatieve woningbouwlocaties gemeente Noordwijk
  19. Brief van fractie van CDA Noordwijk over woningbouwlocatie Bronsgeest
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  Zie bijlage 1 voor de planning van de commissie. De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de commissievergadering van 8 april en de PS vergadering van 22 april 2020.

  Voorstel:
  De planning vaststellen. Urgente toevoegingen en/of wijzigingen graag uiterlijk dinsdag 12 mei 2020 schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format (zie e-mail van 30 april 2020).

  Stukken
  1. Planning Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag vergadering RWE 8 april 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag RWE 8 april 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst vergadering RWE 8 april 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedure- en overlegvergadering RWE 8 april 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Jaarstukken 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: Baljeu, Bom-Lemstra, Koning en De Zoete

  Toelichting:
  In de jaarstukken legt het college van GS verantwoording af over zowel het beleid (doelen en prestaties) als de financiën (rekeningresultaat en balans). Het rekeningresultaat over 2019 is € 21,1 miljoen positief, € 17 miljoen miljoen hiervan is beklemd en € 4,1 miljoen is vrij voor een integrale afweging in 2020 en verder. PS oefenen hun controlerende rol uit met de bespreking en vaststelling van de Jaarstukken.

  Doel van de bespreking in de commissie is een advies formuleren ten behoeve van de besluitvorming in PS op 3 juni 2020 ten aanzien van programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend en de daarbij behorende doelen:
  3.1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie
  3.3 Beter benut (bebouwd) gebied
  3.4 Goede ruimtelijke kwaliteit 
  3.5 Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

  Stukken
  1. Statenvoorstel Jaarrekening 2019
  2. Jaarstukken 2019
  3. Takenboek
 2. Statenvoorstel beleidsmatige aanpassing verhogen aantal woningen locatie Valkenburg(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Koning

  Toelichting:

  Het provinciale omgevingsbeleid voorziet vanaf 2003 in de mogelijkheid om het voormalige vliegkamp Valkenburg in de gemeenten Katwijk en Wassenaar te transformeren naar een duurzame locatie voor wonen (met een programma van maximaal 5000 woningen), werken en recreëren met ruimte voor natuur en water. Gelet op de enorme verstedelijkingsopgave is de beoogde woningbouw op het voormalige vliegkamp van groot provinciaal belang.

  Gedeputeerde Staten zijn op 5 maart 2020 de ‘Bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg’ aangegaan met de colleges van Katwijk en Wassenaar en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie hiervoor ook de agenda van de Statencommissie RWE van 11 maart, agendapunt 5b). Het doel van deze Bestuurlijke afspraak is om de bestuurlijke afspraken uit 2018 te bevestigen, te verduidelijken en aan te vullen op proces en inhoud ter bespoediging van het vervolgproces. In de Bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg is opgenomen dat het aantal woningen op deze locatie wordt opgehoogd van 5.000 naar 5.600 woningen.

  Als voorwaarde hiervoor moet het voorstel over het toevoegen van deze extra 600 woningen vóór 5 juni 2020 voor een beleidsmatig akkoord aan Provinciale Staten worden voorgelegd. De besluitvorming over de herziening van het Omgevingsbeleid vindt echter niet plaats vóór 5 juni maar op 1 juli in de verzamelherziening van het Omgevingsbeleid. Daarom wordt aan Provinciale Staten gevraagd om, vooruitlopend op de besluitvorming over de herziening van het Omgevingsbeleid, in te stemmen met het ophogen van het woningbouwprogramma zoals verwoord in de ‘Bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg’ d.d. 5 maart 2020.

  Met het verhogen van het woningbouwprogramma wordt de bouw van meer woningen mogelijk gemaakt. Wel moet uit onderzoek blijken of de bouw van meer woningen ook echt kan omdat het moet passen binnen de gestelde randvoorwaarden waaronder mobiliteit, stikstof en bouwoppervlak.

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies te formuleren over het Statenvoorstel ten behoeve van de besluitvorming in PS op 3 juni 2020.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Beleidsmatige aanpassing verhogen aantal woningen locatie Valkenburg
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken