Agenda RWE 15 januari 2020 - woensdag 15 januari 2020

Orgaan:
Ruimte, Wonen en Economie
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 15 januari 2020
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (-) Statenvoorstel subsidieplafond nieuwe subsidieregeling deelakkoorden Human Capital Zuid-Holland
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  (-) Statenvoorstel Strategie om te komen tot een Circulair Zuid-Holland
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (-) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over onderzoeksrapporten t.b.v. de strategie om te komen tot een circulair Zuid-Holland
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van het Statenvoorstel Strategie om te komen tot een Circulair Zuid-Holland (zie agendapunt 5b).

  (-) Statenvoorstel Urgente investeringen Begroting 2020
  Voorstel: betrekken bij agendapunten 5a (onderdeel Human Capital) en 5b (onderdeel Circulair) in de aansluitende overlegvergadering.

  (-) Voortgangsbrief Digitale Economie
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5c).

  (1-2) Brief van GS over stagnatie woningbouw projectlocatie Valkenburg
  Voorstel: desgewenst agenderen voor een volgende overlegvergadering om de rol van de provincie in dit dossier te bespreken.


  (3-4) Brief van GS over verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad

  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (5) Brief van gedeputeerde Koning met antwoordbrief aan mw. Zuiderwijk over woningbouw zuidrand Schipluiden, gemeente Delfland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (6) Brief van GS over daklozenproblematiek
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (7-9) Strategische Agenda Kust
  Voorstel: agenderen voor de overlegvergadering van 12 februari 2020.

  (10-11) Brief van GS over bezwaar op instemmingsbesluit EZK Pernis-West (gaswinning)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (12) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over beantwoording technische vragen tuinbouw
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (13-14) Brief van GS over beschikking begrotingssubsidie gemeente Nissewaard project 'Innovatie Kolkplein Spijkenisse'
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  Van derden ontvangen

  (15) Mailbericht van Provinciale Staten van Friesland met een afschrift van een aangenomen motie afschaffing verhuurdersheffing
  In de procedurevergadering van 27 november 2019 is besloten de afdoening van dit bericht aan te houden tot deze procedurevergadering zodat mw. Van Sandick - Sopers (CDA, lid AV IPO) kan terugkoppelen of dit onderwerp besproken is in de Algemene Vergadering van het IPO op 12 december 2019. Uit de terugkoppeling is gebleken dat dit onderwerp niet aan de orde is gesteld.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (16-18) Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer Bouwen aan regie Zuid-Holland
  Op woensdag 22 januari 2020 van 12.00-13.30 uur is op het Provinciehuis een informatieve lunchbijeenkomst gepland waarin de commissie meer informatie krijgt over het rapport.
  Voorstel: agenderen voor de overlegvergadering van 12 februari 2020.

  (19) Brief van de gemeente Noordwijk over woningbouwlocatie Bronsgeest
  (20) Brief van de fracties Puur, GroenLinks, PvdA en D66 van de Gemeenteraad Noordwijk over woningbouwlocatie Bronsgeest

  Voorstel: de brieven ter informatie doorgeleiden naar GS en desgewenst agenderen voor een volgende overlegvergadering.

  (21) Brief van de Stichting Oud Leimuiden - Rijnsaterwoude aan het college van BenW van Kaag en Braassem over inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan 1e herziening Buitengebied Oost, in afschrift aan GS en PS
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (22) Mailbericht van dhr. Sterker aan PS over bouwen tegen de duinen bij Monster Noord Watergat
  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.

  (23-24) Brief van de Statencommissie RWE aan de PAL (Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit) en reactie van de PAL op adviesvraag provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12-corridor
  Voorstel: instemmen met een (korte) presentatie door de PAL in de overlegvergadering waarin het PAL advies en het voorstel van GS over de actualisering van het bedrijventerreinenbeleid besproken worden. De brieven verder voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. GS-brief Stagnatie woningbouw projectlocatie Valkenburg
  2. GS-brief Stagnatie woningbouw projectlocatie Valkenburg_bijlage
  3. Brief van GS over Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad
  4. Brief van GS over Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad_bijlage Verstedelijkingsakkoord
  5. Brief van Gedeputeerde Koning Antwoordbrief aan Mw Zuiderwijk inzake woningbouw zuidrand Schipluiden gemeente Delfland
  6. GS brief over Daklozenproblematiek
  7. Strategische Agenda Kust Zuid-Holland_GS-brief
  8. Strategische Agenda Kust Zuid-Holland_bijlage 1
  9. Strategische Agenda Kust Zuid-Holland_Bijlage 2 Reacties externe partners
  10. GS-brief Bezwaar op instemmingsbesluit EZK Pernis-West
  11. GS-brief Bezwaar op instemmingsbesluit EZK Pernis-West_Bezwaarschrift verlenging gaswinning Pernis-West
  12. Brief van gedeputeerde Bom Technische vragen tuinbouw
  13. GS brief over Beschikking begrotingssubsidie gemeente Nissewaard project Innovatie Kolkplein Spijkenisse
  14. GS brief over Beschikking begrotingssubsidie gemeente Nissewaard project Innovatie Kolkplein Spijkenisse_bijlage
  15. Mailbericht van PS Friesland met motie afschaffing verhuurdersheffing
  16. Eindrapport van Randstedelijke Rekenkamer Bouwen aan regie Zuid-Holland_5-minutenversie
  17. Eindrapport van Randstedelijke Rekenkamer Bouwen aan regie Zuid-Holland
  18. Eindrapport van Randstedelijke Rekenkamer Bouwen aan regie Zuid-Holland_Overzicht Rolverdeling bij wonen
  19. Brief van Gemeente Noordwijk woningbouwlocatie Bronsgeest in Noordwijk
  20. Brief van PUUR_GL_PvdA en D66 Noordwijk over woningbouwlocatie Bronsgeest
  21. Mailbericht inzake bouwlocaties Bilderdam en Vriezekoop
  22. Mailbericht Bouwen tegen de Duinen bij Monster Noord Watergat
  23. Brief RWE aan PAL over advies provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12 corridor
  24. Brief PAL aan vz_ Statencommissie RWE nav adviesvraag A12-corridor
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier.
  Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2) Planning
  Zie bijlage 1 voor de planning van de commissie. De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de commissievergadering van 27 november 2019 en de PS vergadering van 18 december 2019.

  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Planning Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag vergadering 27 november 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag RWE 27-11-2019
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst vergadering 27 november 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedure- en overlegvergadering RWE 27-11-2019
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Statenvoorstel subsidieplafond subsidieregeling deelakkoorden Human Capital Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: De Zoete

  Toelichting:

  De provincie Zuid-Holland wil het Zuid-Hollandse bedrijfsleven ondersteunen in hun zoektocht naar voldoende en gekwalificeerd
  personeel. Meer dan een vijfde van het Zuid-Hollandse bedrijfsleven heeft moeite om in hun personeelsbestand te kunnen voorzien en dat aandeel is groeiende. Om deze, maar ook andere problematiek zoals de versnippering van de Zuid-Hollandse
  arbeidsmarkt, het onbenutte arbeidspotentieel en het gebrek aan organiserend vermogen en uitvoeringskracht op provinciaal niveau aan te pakken, is op 24 juni 2019 door 66 partijen, waaronder de provincie Zuid-Holland, het Human Capital akkoord Zuid-Holland ondertekend.

  Met de subsidieregeling deelakkoorden Human Capital beleid wordt uitvoering gegeven aan het door de provincie samen met de Economic Board Zuid-Holland geformuleerde Human Capital beleid, daar waar het de bijdrage aan concrete
  projecten betreft. Deze subsidieregeling is vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 17 december 2019. GS vragen aan PS om het subsidieplafond voor deze subsidieregeling voor de jaren 2020 – 2023 vast te stellen op 1 miljoen euro.

  In het Statenvoorstel 'Urgente investeringen Begroting 2020' wordt verwezen naar het Statenvoorstel 'Subsidieplafond nieuwe subsidieregeling deelakkoorden Human Capital Zuid-Holland' voor de dekking van deze subsidieregeling.

  In de procedurevergadering van 30 oktober 2019 is besloten bij de bespreking te betrekken de brief van GS over de ondertekening van het Human Capital Akkoord (zie bijlagen 5 en 6).

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen over de Statenvoorstellen 'Subsidieplafond nieuwe subsidieregeling deelakkoorden Human Capital Zuid-Holland' en 'Urgente investeringen Begroting 2020' (onderdeel Human Capital) ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 5 februari 2020.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Subsidieplafond nieuwe Subsidieregeling deelakkoorden human capital ZH
  2. Statenvoorstel Subsidieplafond nieuwe Subsidieregeling deelakkoorden human capital ZH_bijlage
  3. Urgente intensiveringen Begroting 2020_Statenvoorstel
  4. Urgente intensiveringen
  5. Ondertekening Human Capital Akkoord Zuid-Holland_GS-brief
  6. Human Capital Akkoord
 2. Statenvoorstel Strategie om te komen tot een Circulair Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra

  Toelichting:

  De strategie ‘Circulair Zuid-Holland: samen versnellen’ is de aanpak van de provincie Zuid-Holland om te komen tot een Circulair Zuid-Holland. Als vertrekpunt hanteert de provincie de definitie van de Rijksoverheid: 'een circulaire economie is een economisch systeem dat het hergebruik van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie voor mens, natuur en economie in iedere schakel van het systeem nastreeft'.

  In de strategie worden de onderstaande vijf actielijnen geschetst waar de provincie haar rol en instrumenten kan inzetten voor de vier transitiethema’s: Bouw, Kunststoffen, Biomassa en Voedsel en Maakindustrie:

  1. Aanjagen netwerken & ketensamenwerking
  2. Kennis & innovatie ontwikkelen en delen
  3. Actualiseren beleid & regelgeving
  4. Inrichten fysieke leefomgeving
  5. Inkoop en aanbesteding

  Per transitiethema wordt er in triplehelix verband een gezamenlijke Zuid-Hollandse transitieagenda opgesteld. Deze transitieagenda bevat gedeelde visie, ambities, doelen en initiatieven. De agenda’s zijn eigendom van alle betrokken stakeholders. Aan de Zuid-Hollandse transitieagenda’s wordt een provinciaal uitvoeringsprogramma met activiteiten en middelen gekoppeld.

  GS vragen in het Statenvoorstel 'Strategie om te komen tot een Circulair Zuid-Holland' aan PS om in te stemmen met de strategie 'Circulair Zuid-Holland: samen versnellen' als startpunt voor de totstandkoming van de Zuid-Hollandse transitieagenda’s en een beleidsmodule Circulair Zuid-Holland in het Omgevingsbeleid.

  Daarnaast wordt in het Statenvoorstel 'Urgente investeringen Begroting 2020' aan PS gevraagd een investering van 400.000 euro vast te stellen voor de ambitie Circulair (zie bijlagen 3 en 4 bij agendapunt 5a).

  Aan de commissie wordt gevraagd:
  1) in debat te gaan over de rol van Provinciale Staten bij de totstandkoming van de Zuid-Hollandse transitieagenda's;
  2) een advies uit te brengen over de Statenvoorstellen 'Strategie om te komen tot een Circulair Zuid-Holland' en 'Urgente investeringen Begroting 2020' (onderdeel Circulair) ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 5 februari 2020.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Strategie om te komen tot een circulair Zuid-Holland
  2. Statenvoorstel Strategie om te komen tot een circulair Zuid-Holland_bijlage
  3. Brief van Gedeputeerde Bom, Onderzoeksrapporten tbv de strategie om te komen tot een Circulair Zuid-Holland
 3. Voortgangsbrief Digitale Economie(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra

  Toelichting:

  In 2016 is het document de Roadmap Next Economy (RNE) gepubliceerd voor de Provincie Zuid- Holland. Dit document is opgesteld samen met de regio en econoom Jeremy Rifkin met als doel een routekaart te maken voor de toekomst van deze regio. De RNE geeft aan dat er een belangrijke opgave ligt voor de provincie Zuid-Holland als het gaat om digitalisering en
  verduurzaming. De Verkenning Digitale Economie van 2018 geeft aan dat de groei en het belang van ICT in onze maatschappij en economie de komende decennia exponentieel zal toenemen en zowel kansen als bedreigingen kent. Deze Verkenning is op 6 februari 2019 besproken in de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving.

  De provincie Zuid-Holland zet zich in om de regionale ontwikkeling naar een digitale economie een boost te geven en om de regio als digitale regio op de kaart te zetten. De provincie Zuid-Holland heeft een aanjagende rol om samen met de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en InnovationQuarter (IQ) deze transitie vorm te geven, met bijzondere aandacht voor de ‘kleinere’ gemeentes voor wie deze transitie nog beperkt in beeld is. Hierbij richt de provincie zich expliciet op de randvoorwaarden van de digitale economie. De provincie Zuid-Holland heeft een programma opgericht met daarin vier sporen die zich richten op de randvoorwaarden: Digitale Connectiviteit, Digitale Innovatie, Digitale Kennis en Vaardigheden en Cyberveiligheid.

  De gedeputeerde informeert de commissie met voorliggende brief over de stand van zaken met betrekking tot Digitale Economie. Als bijlage bij de brief is een notitie gevoegd met daarin een verdere toelichting over de aanleiding, de samenwerkingspartners, de inzet van de provincie en achtergrondinformatie over de sleutel technologieën 5G, AI, Quantum en Blockchain.

  Aan de commissie wordt gevraagd van gedachten te wisselen over de rol van de provincie met betrekking tot Digitale Economie.

  Stukken
  1. GS-brief Voortgangsbrief Digitale Economie
  2. GS-brief Voortgangsbrief Digitale Economie_Achtergrondnotitie
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken