Agenda RWE 25 november 2020 - woensdag 25 november 2020

Orgaan:
Ruimte, Wonen en Economie
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 25 november 2020
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:30  uur
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie vindt deze vergadering niet fysiek maar digitaal plaats. De webcast van deze vergadering is live te volgen en achteraf te raadplegen via de link: https://pzh.notubiz.nl/

  Deze procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail van 16 november) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 24 november voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (-) Brief van GS over dak- en thuislozen
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van het onderwerp Dak- en thuisloosheid in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (-) Brief van GS over behandelvoorstel motie 945 Versnellen Versnelling Woningbouw
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5c).

  (1-6) Brief van GS over behandelvoorstel motie 951 Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten
  Voorstel: PS adviseren de motie als afgehandeld te beschouwen. Zo niet, het behandelvoorstel agenderen voor de overlegvergadering van 13 januari 2021 om te bespreken wat er van GS nog verwacht wordt in het kader van de uitvoering van deze motie.

  (7) Brief van gedeputeerde Koning over aanjagen woningbouw, benutten kansen en inzet industriële woningbouw
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (8) Brief van gedeputeerde Koning over stand van zaken onderzoeksplan Citta Romana
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (9) Brief van gedeputeerde Koning over planning Woonbarometer 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (10-11) Brief van GS over cofinanciering Mijlpaal 20 Rijnhaven-Oost (gemeente Alphen aan den Rijn)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (12) Brief van gedeputeerde Koning over uitspraak Raad van State naar aanleiding van de beroepen van gemeenten Schiedam en Den Haag en Decathlon inzake de geweigerde ontheffingen
  Voorstel: zodra de duiding van GS op de uitspraak van de Raad van State is ontvangen, besluiten of de commissie dit onderwerp wil bespreken in een overlegvergadering. Deze brief kan dan betrokken worden bij de bespreking.

  (13) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over ontwikkeling van Unmanned Valley, Monitor 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (14-15) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over voortgang uitvoering Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (16) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over voortgang strategie Circulair Zuid-Holland: Samen versnellen
  Op 2 december 2020 van 12.00-13.30 uur staat een technische sessie gepland over dit onderwerp.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (17) Brief van gedeputeerde De Zoete over toezegging opnemen cijfers arbeidspotentieel in de Staat van Zuid-Holland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (18-19) Brief van GS over subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (20-21) Brief van GS over Kantorenrapport 2020
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (22) Brief van GS over uitbreiding Samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12 corridor
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (23) Brief van gedeputeerde Baljeu over advies Europees Comité van de Regio's over een nieuwe industriestrategie voor Europa
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  (24) Rapport van Vrije Ondernemers Noordwijk (VON) over herstructurering in de Duin- en Bollenstreek
  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.

  (25) Emailbericht over Strandhuisjes in Kijkduin (gemeente Den Haag)
  Voorstel: ter afhandeling doorgeleiden naar GS en een afschrift van de reactie vragen.

  Nagekomen stuk van GS ontvangen

  (-) Brief van Commissaris van de Koning dhr. Smit, mede namens gedeputeerde Bom-Lemstra, over voortgang regionale groeiagenda
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van het onderwerp Nationaal Groeifonds in relatie tot de regionale Groeiagenda in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  Stukken
  1. GS-brief Behandelvoorstel motie 951 Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten
  2. GS-brief Behandelvoorstel motie 951 Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten_motie 951
  3. GS-brief Behandelvoorstel motie 951 Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten_Tweede Kamerbrief
  4. GS-brief Behandelvoorstel motie 951 Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten_kamerbrief
  5. GS-brief Behandelvoorstel motie 951 Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten_Eerste aanbevelingen Aanjaagteam
  6. GS-brief Behandelvoorstel motie 951 Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten_Geen tweederangsburgers Aanbevelingen
  7. brief van gedeputeerde Koning Aanjagen woningbouw, Benutten kansen en inzet Industriële Woningbouw
  8. Brief van gedeputeerde Koning Stand van zaken onderzoekspilot Città Romana
  9. brief van gedeputeerde Koning Planning Woonbarometer 2020
  10. GS-brief Co Financiering Mijlpaal 30 Rijnhaven-Oost
  11. GS-brief Co Financiering Mijlpaal 30 Rijnhaven-Oost-bijlage
  12. Brief van Gedeputeerde Koning Uitspraak Decathlon 28 oktober 2020
  13. Brief van gedeputeerde Bom Ontwikkeling van Unmanned Valley Monitor 2020
  14. Brief inzake voortgang van de uitvoering van de nationale Tuinbouwagenda 2019 - 2030_GS-brief
  15. Brief inzake voortgang van de uitvoering van de nationale Tuinbouwagenda 2019 - 2030_bijlage
  16. brief van Gedeputeerde Bom-Lemstra Voortgang van de strategie Circulair Zuid-Holland Samen Versnellen
  17. brief Gedeputeerde De Zoete Toezegging in commissie RWE over opname over arbeidspotentieel in De Staat van Zuid-Holland
  18. GS-brief Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland
  19. Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden
  20. GS-brief Kantorenrapport 2020
  21. Kantorenrapport Provincie Zuid-Holland 2020
  22. GS-brief Uitbreiding Samenwerkingsovereenkomst A12-corridor tussen de gemeenten Lansingerland, Zoetermeer, Waddinxveen en Zuidplas en VNO NCW West ea
  23. brief van gedeputeerde Baljeu Advies Europees Comité van de Regio's Een nieuwe industriestrategie voor Europa
  24. rapport van VON Vrije Ondernemers Noordwijk over de herstructurering in de Duin- en Bollenstreek en een samenvatting
  25. Emailbericht over Strandhuisjes in Kijkduin
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2) Planning
  Zie bijlage 1 voor de geactualiseerde planning van de commissie.

  Voorstel:
  De planning vaststellen. Urgente toevoegingen en/of wijzigingen graag uiterlijk dinsdag 24 november voor 12.00 uur schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format (zie e-mail van 16 november 2020).

  Stukken
  1. Planning Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag vergadering RWE 28-10-2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag RWE 28 oktober 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst vergadering RWE 28-10-2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedure- en overlegvergadering RWE 28 oktober 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Nationaal Groeifonds in relatie tot de regionale Groeiagenda(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: Smit en Bom-Lemstra

  Toelichting:
  Op 7 september jl. hebben de ministers van Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK) het Nationaal Groeifonds gepresenteerd. Het Nationaal Groeifonds richt zich met 20 miljard euro voor de komende 5 jaar op de terreinen kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek en ontwikkeling en innovatie.

  In de procedurevergadering van 28 oktober 2020 heeft de commissie, op initiatief van dhr. Witte (ChristenUnie&SGP), besloten de brief van GS over het Nationaal Groeifonds in relatie tot de regionale Groeiagenda te bespreken in deze overlegvergadering.
  Doel van deze bespreking is dat de commissie vanuit de beleidsambities van de provincie Zuid-Holland - die passen binnen de doelstellingen van het fonds - ook projecten vanuit de provincie Zuid-Holland in de Groeiagenda in kan brengen; dan wel separaat voor kan bereiden om in te dienen bij het fonds.

  Ten behoeve van de bespreking is van Commissaris van de Koning dhr. Smit en gedeputeerde Bom-Lemstra een overzicht ontvangen met kansrijke projecten vanuit de provincie Zuid-Holland zelf die passen binnen de doelstellingen van het fonds (zie bijlage 5).

  Stukken
  1. GS brief over Nationaal groeifonds irt regionale groeiagenda
  2. GS brief over Nationaal groeifonds irt regionale groeiagenda_Bijlage Kamerbrief
  3. GS brief over Nationaal groeifonds irt regionale groeiagenda_Bijlage Groeiagenda light
  4. GS brief over Nationaal groeifonds irt regionale groeiagenda_Bijlage Factsheet
  5. Brief van CdK Smit en Gedeputeerde Bom over Voortgang regionale groeiagenda (nagekomen)
 2. Dak- en thuisloosheid(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Koning

  Toelichting:
  In de procedurevergadering van 28 oktober 2020 heeft de commissie ingestemd met het agenderingsverzoek van dhr. Lutmers (Forum voor Democratie) om in deze overlegvergadering het onderwerp dak- en thuisloosheid te bespreken. Dhr. Lutmers heeft in zijn verzoek aangegeven te willen bespreken of een overkoepelend centraal opvangcentrum Dak- en Thuislozen Zuid-Holland (CODT ZH) een initiatief voor de langere termijn zou kunnen zijn en voor de komende winter het realiseren van een flexibele verblijfsaccommodatie voor dak- en thuislozen, waar in elk geval bed, brood en bad geboden kunnen worden. Zie bijlage 1 en 2 voor het agenderingsverzoek en een bijlage bij het agenderingsverzoek.

  In de procedurevergadering van 28 oktober 2020 is door een aantal woordvoerders nog aanvullende vragen gesteld. Deze vragen zijn door GS beantwoord in een brief (zie bijlage 3). Daarnaast is in deze brief inzicht gegeven in de bredere context van het onderwerp dak- en thuisloosheid.

  Stukken
  1. Agenderingsverzoek Dak- en thuisloosheid Lutmers- FvD
  2. Bijlage agenderingsverzoek Lutmers, antwoord gedeputeerde vragen dak en thuislozen
  3. GS-brief dak- en thuislozen voor cie RWE 25-11-2020
 3. Behandelvoorstel motie 945 Versnellen Versnelling Woningbouw(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Koning

  Toelichting:
  In de PS vergadering van 14 oktober 2020 is bij de behandeling van de Najaarsnota 2020 aangenomen motie 945 Versnellen Versnelling Woningbouw (indiener mw. Neijenhuis (D66)). In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht: 1) om met spoed een regeling vast te stellen op basis waarvan de gelden voor de Versnelling Woningbouw uitgegeven kan worden en 2) ervoor zorg te dragen dat de toekenning van bijdragen uit deze regeling in ieder geval in 2021 kan starten.

  In voorliggend behandelvoorstel stellen GS voor om 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een nieuwe subsidieregeling met als doel gemeenten in Zuid-Holland het laatste financiële zetje te geven zodat een project met sociale huur- en middenhuurwoningen uitgevoerd kan worden. Gelet op het bedrag zal het gaan om projecten met een omvang van 50 tot 100 woningen. Daarmee is deze subsidieregeling een goede aanvulling op de Regeling Woningbouwimpuls van het Rijk welke een ondergrens heeft van 500 woningen. GS hebben het voornemen om de nieuwe subsidieregeling in 2021 open te stellen in een aantal tranches. De criteria en voorwaarden van de subsidieregeling worden door GS nog verder uitgewerkt.

  Aan de commissie wordt gevraagd om aandachtspunten en suggesties aan GS mee te geven. Daarnaast wordt aan de commissie gevraagd of al dan niet aan PS geadviseerd kan worden motie 945 als afgehandeld te beschouwen.

  Stukken
  1. GS-brief Behandelvoorstel Motie 945 Versnellen Versnelling Woningbouw
  2. motie 945 Neijenhuis (D66) Versnellen Versnelling Woningbouw
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken