Agenda RWE 28 oktober 2020 - woensdag 28 oktober 2020

Orgaan:
Ruimte, Wonen en Economie
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 28 oktober 2020
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:30  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie vindt deze vergadering niet fysiek maar digitaal plaats. De webcast van deze vergadering is live te volgen en achteraf te raadplegen via de link: https://pzh.notubiz.nl/

  Deze procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail die op 15 oktober is verstuurd) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 27 oktober voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (-) Programma Zuid-Hollandse Economie 2021-2025
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  (-) Begroting 2021
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (1-3) Brief van GS over gebruiksonderzoek Woonbarometer
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (4-5) Brief van GS over reactieve aanwijzing bestemmingsplan Hoek van Holland - Buitengebied (bestuurlijke lus)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (6-7) Brief van gedeputeerde Koning met afschrift reactie van GS op brief van Stichting Behoud Wilhelminapark
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (8) Brief van gedeputeerde De Zoete over huisvesting arbeidsmigranten (beantwoording vragen dhr. Weber, FvD)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (9-10) Brief van GS over Convenant Broekpolder
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (11-14) Brief van GS over nationaal groeifonds in relatie tot regionale groeiagenda
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (15) Brief van gedeputeerde De Zoete met afschrift reactie op brandbrief noodlijdende kermisexploitanten
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  (16) Open brief van Zijderhand Moerkapelle B.V. aan de betrokken bevoegde gezagen over visie op uitbreiding woningbouw in de Zuidplaspolder
  Voorstel: een afschrift van de reactie van GS vragen.

  Stukken
  1. Gebruiksonderzoek Woonbarometer_GS-brief
  2. Gebruiksonderzoek Woonbarometer_verslag
  3. Gebruiksonderzoek Woonbarometer_format
  4. GS-brief informeren over Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Hoek van Holland-Buitengebied (bestuurlijke lus)
  5. GS-brief informeren over Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Hoek van Holland-Buitengebied (bestuurlijke lus)_Reactieve aanwijzing
  6. Brief van Gedeputeerde Koning over Afschrift reactie van GS op brief van Stichting Behoud Wilhelminapark
  7. Brief van Gedeputeerde Koning over Afschrift reactie van GS op brief van Stichting Behoud Wilhelminapark_Bijlage zienswijze
  8. Brief van gedeputeerde De Zoete Huisvesting arbeidsmigranten
  9. GS-brief Convenant Broekpolder
  10. Convenant Broekpolder
  11. GS brief over Nationaal groeifonds i_r_t_ regionale groeiagenda
  12. GS brief over Nationaal groeifonds i_r_t_ regionale groeiagenda_Bijlage Groeiagenda light
  13. GS brief over Nationaal groeifonds i_r_t_ regionale groeiagenda_Bijlage Factsheet
  14. GS brief over Nationaal groeifonds i_r_t_ regionale groeiagenda_Bijlage Kamerbrief
  15. brief van gedeputeerde De Zoete Reactie brandbrief noodlijdende kermisexploitanten
  16. Visie op uitbreiding woningbouw in de Zuidplaspolder
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2) Planning
  Zie bijlage 1 voor de geactualiseerde planning van de commissie.

  Voorstel:
  De planning vaststellen. Urgente toevoegingen en/of wijzigingen graag uiterlijk dinsdag 27 oktober voor 12.00 uur schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format (zie e-mail van 15 oktober 2020).

  Stukken
  1. Planning Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag vergadering RWE 30 september 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag RWE 30 september 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst vergadering RWE 30 september 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedure- en overlegvergadering RWE 30 september 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Programma Zuid-Hollandse Economie (PZE) 2021-2025 en effect innovatie instrumentarium(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: Baljeu, Bom-Lemstra en De Zoete

  Toelichting:
  In het Programma Zuid-Hollandse Economie (PZE) 2021-2025 zijn de doelen en de inzet die vermeld zijn in de Begroting 2021 nader uitgewerkt. Het doel van het PZE is om de inzet van de provincie Zuid-Holland op het beleidsterrein economie samen te brengen, waarbij de beleidsdoelen, opgaven, uitvoeringsinstrumenten en financiën sterker met elkaar worden verbonden. Dit leidt tot een betere samenhang tussen het beleidsmatig kader, de te behalen uitvoeringsresultaten en de bijbehorende financiële inzet. Het PZE biedt hiermee een afwegingskader om meerjarige beslissingen te nemen. In het voorliggende PZE zijn de financiële middelen voor de komende 4 jaar – tot en met 2025 – opgenomen. Zodoende ontstaat er een volledig meerjarig financieel beeld, inclusief inzicht in structurele en aflopende budgetten na de huidige collegeperiode. Het PZE is een bijlage bij de Begroting en wordt als zodanig jaarlijks voorgelegd aan Provinciale Staten. Bij de bespreking van de Begroting 2021 wordt aan de commissie gevraagd een advies aan PS uit te brengen over de begroting en over het Programma Zuid-Hollandse Economie, dit is opgenomen in één Statenvoorstel (zie agendapunt 5b, bijlage 1).

  In de procedurevergadering van 9 september 2020 heeft de commissie besloten om de brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over overzicht innovatie instrumenten (zie bijlage 2) te agenderen in een overlegvergadering met als doel de effecten van de inzet van de instrumenten op het gebied van innovatie in het programma Economie te bespreken. De brief kan in samenhang met het PZE besproken worden. In het PZE wordt namelijk de context van onder meer het innovatie instrumentarium inzichtelijk gemaakt wat bij kan dragen aan een gefundeerde discussie. Om die reden is het PZE apart van de Begroting 2021 geagendeerd.

  Stukken
  1. Programma Zuid-Hollandse Economie 2021-2025
  2. Brief van Gedeputeerde Bom over Overzicht Innovatie instrumenten
 2. Begroting 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: Baljeu, Bom-Lemstra, Koning en De Zoete

  Toelichting:
  De Begroting 2021 geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij in de periode 2021-2024 ingezet gaan worden. Provinciale Staten kunnen een oordeel vellen over de plannen van GS door middel van het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen.

  De volgende ambities en doelen uit de Begroting zijn onderwerp van bespreking in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie:
  Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
                  Beleidsdoel 4-1 Innovatie richting duurzaam en digitaal
                  Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat
                  Beleidsdoel 4-3 is onderdeel van bespreking in de Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen
  Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
                  Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
                  Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
                  Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio’s

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 11 november 2020 over:
  1) De thema’s uit de Begroting die de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie betreffen;
  2) Het Programma Zuid-Hollandse Economie 2021-2025 (zie ook agendapunt 5a);
  3) De vaststelling en aanpassing van de subsidieplafonds 1.6.47, 1.6.82, 1.6.85, 1.6.86 en 1.6.88 (zie Tabel I op pagina's 14 en 15 van het Statenvoorstel).

  Stukken
  1. Begroting 2021_Statenvoorstel
  2. Begroting 2021_Bijlageboek
  3. Begroting 2021
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken