Agenda RWE 30-09-2020 - woensdag 30 september 2020

Orgaan:
Ruimte, Wonen en Economie
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 30 september 2020
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:30  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie vindt deze vergadering niet fysiek maar digitaal plaats. Via de webcast kan de vergadering gevolgd worden. De webcast van deze vergadering is live te volgen en achteraf te raadplegen via de link: https://pzh.notubiz.nl/


 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (-) Brief van GS over bedrijventerreinenstrategie Provincie Zuid-Holland 2020
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  (1) Brief van gedeputeerde Koning over dak- en thuisloosheid
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (2) Brief van GS over impact vergrijzing op de woningmarkt
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (3) Brief van gedeputeerde Koning over uitslag 1e tranche Woningbouwimpuls
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (4) Brief van gedeputeerde Koning met afschrift reactie op brief van LOHW over woningbouw op het voormalige Bos Beton bedrijf Alphen aan den Rijn
  Voorstel: desgewenst agenderen voor een overlegvergadering en zo ja, aangeven welke informatie vanuit GS nog nodig is over dit dossier ten behoeve van de bespreking.

  (5) Brief van GS over aangaan subsidie contract ELENA-Programma 'Duurzame Wijkwarmte in Zuid-Holland'
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (6) Brief van gedeputeerden Koning en De Zoete over bestemmingsplan Bacinol, gemeente Delft
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (7) Brief van gedeputeerde De Zoete over beantwoording vraag dhr. Lutmers (FvD) gesteld in de procedurevergadering van 8 april 2020 over beleidsmonitoring doeltreffendheid en doelmatigheid (MIT)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (8) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over voortgang kennisprogramma ACCEZ en jaarverslag ACCEZ 2019
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  (9) Brief van Bedrijfsleven Bollenstreek aan PS over betaalbare woningen in de Bollenstreek
  Deze brief is voorafgaand aan de commissievergadering van 9 september ontvangen en per email naar de commissie verstuurd. De brief kon desgewenst betrokken worden bij de bespreking van het onderwerp Woningbouwlocatie Bronsgeest in Noordwijk. Ter administratieve afhandeling is de brief als ingekomen stuk op deze procedurevergadering vermeld.

  (10) Briefwisseling tussen Stichting Horst en Weide en gedeputeerde Koning over bouw 11 vrijstaande villa's terrein Griffioen in Wassenaar, in afschrift aan PS
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (11) Bericht van de overburen van Deltaterrein Poortugaal aan Ministeries van VWS en JenV, Tweede Kamer, GS en PS over powerplay Parnassiagroep
  Voorstel: een afschrift van de reactie van GS vragen.

  Nagekomen stukken van GS ontvangen:

  (-) Najaarsnota 2020
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5c).

  (-) Brief van GS over zienswijze Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha en Beta
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (12-13) Brief van GS over afhandeling toezeggingen en planning Lange Termijn Agenda dossier arbeidsmigranten
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (14-16) Brief van GS over ontwerp proactieve aanwijzing ex artikel 4.2 lid 1 Wro inzake realisatie sociale woningen gemeente Albrandswaard
  Voorstel: besluiten of de commissie in de overlegvergadering van 28 oktober 2020 een reactie wil geven op het voornemen van GS of dat de commissie het voornemen voor kennisgeving aanneemt. Indien het onderwerp geagendeerd wordt als bespreekpunt voor de overlegvergadering van 28 oktober dient er extra vergadertijd ingepland te worden. Voorafgaand aan de vergadering staat al een technische sessie gepland over Detailhandel, deze duurt tot 13.30 uur. Wellicht kan deze sessie een half uur vervroegd worden zodat deze van 11.30-13.00 uur duurt en kan de commissievergadering ingepland worden van 13.30-18.00 uur.

  Nagekomen stuk van derden ontvangen:

  (17) Reactie van stuurgroep A12-corridor op PAL advies
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van de Bedrijventerreinenstrategie Provincie Zuid-Holland 2020 en PAL-advies Grootschalige logistieke bedrijven en de A12-corridor in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  Stukken
  1. brief Gedeputeerde Koning Dak- en thuisloosheid
  2. GS-brief Impact vergrijzing op de woningmarkt
  3. Brief van Gedeputeerde Koning over Uitslag 1e tranche Woningbouwimpuls
  4. Brief van Gedeputeerde Koning Reactie op de brief van de LOHW over Woningbouw op het voormalige Bos Beton bedrijf Alphen aan den Rijn
  5. GS brief over Aangaan subsidie contract ELENA met EIB en vaststellen UOK met gemeenten
  6. Brief vande Gedeputeerden Koning en De Zoete Mededeling inzake bestemmingsplan Bacinol gemeente Delft
  7. brief De Zoete Beantwoording statenvraag 08-04-2020 Lutmers (FvD) over beleidsmonitoring doeltreffendheid en doelmatigheid (MIT)
  8. Brief van Gedeputeerde Bom Voortgang kennisprogramma ACCEZ
  9. Brief van Bedrijfsleven Bollenstreek Betaalbare woningen in de Bollenstreek
  10. brief bouw van 11 vrijstaande villa’s op het terrein van Griffioen langs de Rijksstraatweg in Wassenaar
  11. Mailbericht van de overburen van Deltaterrein Poortugaal inzke Powerplay ParnassiaGroep Antes Poortugaal
  12. GS-brief Afhandeling toezeggingen en planning LTA inzake dossier arbeidsmigranten (nagekomen)
  13. Programma huisvesting arbeidsmigranten (nagekomen)
  14. GS-brief Proactieve aanwijzing inzake realisatie sociale woningbouw gemeente Albrandswaard (nagekomen)
  15. Proactieve aanwijzing ex artikel 4 2 lid 1 Wro inzake realisatie sociale woningen gemeente Albrandswaard (nagekomen)
  16. Brief aan BenW Albrandswaard inzake proactieve aanwijzing realisatie sociale woningen (nagekomen)
  17. Reactie van stuurgroep A12-corridor op PAL advies (nagekomen)
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2) Planning
  Zie bijlage 1 voor de geactualiseerde planning van de commissie.

  Voorstel:
  De planning vaststellen.

  Stukken
  1. Planning Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

Sub-agendapunten

 1. Schriftelijke inspraakreactie behorende bij agendapunt 2c(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Schriftelijke inspraakreactie bedrijventerrein Rooseveltstraat Leiden
3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag vergadering RWE 9 september 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag RWE 9 september 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst vergadering RWE 9 september 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedure- en overlegvergadering RWE 9 september 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bedrijventerreinenstrategie Provincie Zuid-Holland 2020 en PAL-advies Grootschalige logistieke bedrijven en de A12-corridor(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: De Zoete en Koning

  Toelichting:
  De bedrijventerreinenstrategie geeft richting aan de provinciale inzet voor de komende jaren op het gebied van bedrijventerreinen. Deze strategie bouwt voort op het huidige vraaggericht bedrijventerreinenbeleid dat is vastgesteld in 2016 met de 3 beleidslijnen: 1) Evenwicht in vraag en aanbod, 2) Beter benutten en functioneren van bestaande bedrijventerreinen en 3) Verduurzamen en voorbereiden op de toekomst. GS geven aan dat aanvullend instrumentarium en aanpassing van het huidige instrumentarium noodzakelijk is en hebben dit in de voorliggende stukken verder uitgewerkt. Op basis van de reactie van de commissie en na consultatie van externe partijen worden in een later stadium voorstellen voor aanpassing van onderdelen van het provinciale Omgevingsbeleid aan Provinciale Staten voorgelegd.

  In de PS vergadering van 8 november 2017 is bij de begrotingsbehandeling motie 747 Revitalisering oude fabrieksterreinen aangenomen, ingediend door toenmalig Statenlid dhr. Scheurwater (SGP&ChristenUnie) (zie bijlage 10). GS stellen voor de strekking van deze motie (onderzoek naar grootschalige leegstand met als doel deze panden weer courant te maken) als structureel instrument in te zetten. Concreet betekent dit dat tweejaarlijks een inventarisatie zal plaatsvinden van grootschalige, lang leegstaande panden of kavels.

  De commissie heeft in de overlegvergadering van 27 november 2019 besloten om advies te vragen aan de PAL (Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit) over de wijze waarop PS en GS op een goede manier om kunnen gaan met zowel het instrument Provinciaal programma bedrijventerreinen als met grootschalige logistieke bedrijventerreinen in de A12-corridor en in de provincie Zuid-Holland in het algemeen. Daarnaast heeft de commissie besloten dit advies de betrekken bij de bespreking van de bedrijventerreinenstrategie. Een afgevaardigde van de PAL zal voorafgaand aan de bespreking in de vergadering het advies toelichten. Zie bijlage 9 voor het PAL-advies en bijlage 7 voor de reactie van GS hierop.

  Aan de commissie wordt gevraagd:
  1) van gedachten te wisselen over de bedrijventerreinenstrategie, het PAL-advies en de reactie van GS op het PAL-advies;
  2) aan PS te adviseren motie 747 Revitalisering oude fabrieksterreinen als afgehandeld te beschouwen.

  Stukken
  1. GS brief over Bedrijventerreinenstrategie provincie Zuid-Holland 2020
  2. GS brief over Bedrijventerreinenstrategie provincie Zuid-Holland 2020_Bijlage 1 Bedrijventerreinenstrategie
  3. GS brief over Bedrijventerreinenstrategie provincie Zuid-Holland 2020_Bijlage 2 Oplegger
  4. GS brief over Bedrijventerreinenstrategie provincie Zuid-Holland 2020_Bijlage 3 Eindrapport
  5. GS brief over Bedrijventerreinenstrategie provincie Zuid-Holland 2020_Bijlage 4 Thermometer
  6. GS brief over Bedrijventerreinenstrategie provincie Zuid-Holland 2020_Bijlage 6 Rapportage datacenters ZH
  7. GS brief over Bedrijventerreinenstrategie provincie Zuid-Holland 2020_Bijlage 5 Rapportage datacenters ZH management samenvatting
  8. GS brief over Bedrijventerreinenstrategie provincie Zuid-Holland 2020_Bijlage 7 GS brief aan PS over PAL-advies
  9. PAL-advies Grootschalige logistieke bedrijven en de A12-corridor_pdf
  10. motie 747 Scheurwater (SGPenChristenUnie) Revitalisering oude fabrieksterreinen
 2. Regioadvisering Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha en Beta(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Koning

  Toelichting:
  Om tijdig de stroom van de toekomstige windparken op de Noordzee te kunnen aansluiten op het hoogspanningsnet op het vasteland, werkt netbeheerder Tennet aan het realiseren van de benodigde hoogspanningskabels als onderdeel van de zogenaamde ‘Netten op Zee’. De planologische borging van deze projecten staat los van de realisatie van de windparken zelf en zal gebeuren middels inpassingsplannen onder coördinatie van het Rijk via de Rijkscoördinatieregeling (RCR).

  De provincie is samen met de gemeenten en waterschappen langs de onderzochte tracés als regio betrokken bij deze trajecten. Door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is gevraagd uiterlijk 1 oktober aanstaande een advies te geven over de kabelroute respectievelijk de locatie van het converterstation voor zowel kabel Alpha als Bèta. Dit advies kan dan door de minister van EZK worden meegenomen bij zijn keuze voor een voorkeursalternatief (VKA). Het VKA is geen officieel besluit, maar een processtap in de procedure om te komen tot een inpassingsplan en de benodigde vergunningen. Tijdens de procedure voor de inpassingsplannen zullen wij als decentrale overheden nog uitgebreid worden betrokken bij de besluitvorming, voor zover het gekozen VKA aan ons grondgebied raakt.

  In de procedurevergadering van 9 september 2020 heeft de commissie besloten dit onderwerp te agenderen zodat de commissie aandachtspunten mee kan geven aan GS. Zie bijlagen 2 t/m 4 voor het concept-advies (zienswijze).

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Koning Aankondiging agendapunt Regio-advisering Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha en Bèta
  2. GS-brief Zienswijze RCR Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha en Bèta
  3. Zienswijze-regio-advies RCR Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha
  4. Zienswijze regio-advies IEA Netten op Zee IJmuiden Ver Bèta
 3. Najaarsnota 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra, Koning en De Zoete

  Toelichting:
  De Najaarsnota is een herijking van de primaire begroting 2020 en van de stand van de Voorjaarsnota 2020. In de leeswijzer op pagina 5 van bijlage 2 wordt uitgelegd hoe de Najaarsnota is opgebouwd.

  De volgende ambities en doelen uit de Najaarsnota zijn onderwerp van bespreking in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie:
  Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
                  Beleidsdoel 4-1 Innovatie richting duurzaam en digitaal
                  Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat
                  Beleidsdoel 4-3 is onderdeel van bespreking in de Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen
  Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
                  Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
                  Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
                  Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio’s

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 14 oktober 2020 over:
  1) De thema’s uit de Najaarsnota die de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie betreffen.
  2) De verhoging van het subsidieplafond van subsidieregeling 1.6.88 spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland vermeld onder tabel II op pagina 10 van het Statenvoorstel.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Najaarsnota 2020
  2. Najaarsnota 2020
  3. Najaarsnota 2020_Bijlageboek
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken