Agenda RWE 8 april 2020 - woensdag 08 april 2020

Orgaan:
Ruimte, Wonen en Economie
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 08 april 2020
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie wordt deze procedurevergadering zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail die op 1 april 2020 is verstuurd) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 7 april voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

  De webcast van deze vergadering is live te volgen en achteraf te raadplegen via de link: https://pzh.notubiz.nl/

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl .

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.


  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (-) Eerste begrotingswijziging 2020
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  (1-24) Brief van GS over reactie op de regionale woningbouwprogramma's
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van de eerste begrotingswijziging (zie agendapunt 5a).

  (25) Brief van gedeputeerde Koning over Woningbouwplanning Zuidelijke Randstad (n.a.v. vraag mw. Bonnewits (VVD) in de procedurevergadering van 15 januari 2020)
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van de eerste begrotingswijziging (zie agendapunt 5a).

  (26-27) Brief van GS over intentieovereenkomst pilot Citta Romana
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van het onderwerp permanente bewoning recreatieparken in de overlegvergadering van 9 september 2020.

  (28) Brief van gedeputeerde Koning over provinciaal beleid t.o.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (n.a.v. vraag mw. Van Sandick - Sopers (CDA) in procedurevergadering 12 februari 2020)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (29) Brief van gedeputeerde Koning over afschrift reactie GS aan dhr. Sterker over zijn zorgen over beoogde ontwikkeling bij Monster-Noord Het Watergat
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (30) Brief van gedeputeerde Koning  over afschrift reactie GS aan inwoner over diens zorgen over uitbreiding camping Oostkanaalweg in Nieuwkoop
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (31) Brief van gedeputeerde Koning over uitspraak Raad van State verzoeken gemeenten Den Haag en Schiedam en Decathlon om voorlopige voorziening met betrekking tot de geweigerde ontheffingen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (32) Brief van gedeputeerden Koning en Potjer over toezeggingen met betrekking tot de Strategische Agenda Kust
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (33) Brief van gedeputeerde de Zoete over beantwoording vraag CDA over capaciteit van de energienetwerken rond de A12 zone.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (34) Brief van gedeputeerde de Zoete over beantwoording vraag Forum voor Democratie over doeltreffendheidsrapport MIT (MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Er zijn geen stukken van derden ontvangen


  Stukken
  1. Reactie op de regionale woningbouwprogramma’s_GS-brief
  2. 1_1 Aanbiedingsbrief Drechtsteden woningbouwprogramma 2019 en rapportage Wonen in de Drechtsteden
  3. 1_2 Bijlage 1 Wonen in de Drechtsteden
  4. 1_3 Bijlage 2 Trends op een rij
  5. 2 Aanbiedingsbrief Midden-Holland RPW MH 2019
  6. 3 Aanbiedingsbrief Hoeksche Waard woningbouwprogramma 2019
  7. 4 Aanbiedingsbrief Holland Rijnland woningbouwprogramma 2019
  8. 5 bijlage bij de aanbiedingsbrief Holland rijnland monitor 2019 regionale woonagenda
  9. 6 Aanbiedingsbrief woningbouwprogramma Haaglanden
  10. 6_1 bij aanbiedingsbrief Haaglanden
  11. 6_2 bij aanbiedingbrief Haaglanden
  12. 7 Aanbiedingsbrief Gemeente Goeree-Overflakkee woningbouwprogramma 2019
  13. 8 GS reactie op woningbouwprogramma 2019 Drechtsteden
  14. 8_1 Specifieke opmerkingen over het regionale woningbouwprogramma Drechtsteden 2019
  15. 9 GS reactie op de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 2019
  16. 9_1 Specifieke opmerkingen over de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 2019
  17. 10 GS reactie op woningbouwprogramma 2019 Hoeksche Waard
  18. 10_1 Specifieke opmerkingen over het regionale woningbouwprogramma Hoeksche Waard 2019
  19. 11 GS reactie regionaal woningbouwprogramma Holland Rijnland en monitor 2019
  20. 11_1 Specifieke opmerkingen over het woningbouwprogramma van de woningmarktregio Holland Rijnland
  21. 12 GS reactie op het woningbouwprogramma van de woningmarktregio Haaglanden 2019
  22. 12_1 Specifieke opmerkingen over het woningbouwprogramma van de woningmarktregio Haaglanden
  23. 13 GS reactie woningbouwprogramma 2019 Goeree-Overflakkee
  24. 13_1 Specifieke opmerkingen over het woningbouwprogramma van de woningmarktregio Goeree Overflakkee
  25. Brief van Gedeputeerde Koning Woningbouwplanning Zuidelijke Randstad
  26. Intentieovereenkomst pilot Città Romana_GS-brief
  27. Intentie-overeenkomst pilot Citta Romana
  28. Brief van Gedeputeerde Koning over Provinciaal beleid tov Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
  29. Brief van Gedeputeerde Koning Antwoord aan dhr_ Sterker inzake zorgen over beoogde ontwikkeling bij Monster-Noord Het Watergat
  30. Brief van Gedeputeerde Koning Reactie mail mw Palar uitbreiding camping Oostkanaalweg Papeveer
  31. Brief van Gedeputeerde Koning Uitspraak Raad van State naar aanleiding van verzoeken van gemeenten Schiedam en Den Haag en Decathlon om een voorlopige voorziening met betrekking tot de geweigerde ontheffingen
  32. Brief van de Gedeputeerden Koning en Potjer Toezeggingen met betrekking tot de Strategische Agenda Kust
  33. Brief van gedeputeerde De Zoete Beantwoording vraag over de capaciteit van de energienetwerken rond A12zone
  34. Brief van Gedeputeerde De Zoete Beantwoording vraag van FvD over het Doeltreffendheidsrapport MIT
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  Zie bijlage 1 voor de planning van de commissie. De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de commissievergadering van 11 maart 2020.

  Voorstel:
  Kennisnemen van de planning. Urgente toevoegingen en/of wijzigingen graag uiterlijk dinsdag 7 april 2020 schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format (zie e-mail van 1 april 2020).

  Stukken
  1. Planning Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl .

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag vergadering RWE 11 maart 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag RWE 11 maart 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst vergadering RWE 11 maart 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De concept-besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedure- en overlegvergadering RWE 11 maart 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Eerste begrotingswijziging 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: Baljeu, Bom-Lemstra, Koning en De Zoete

  Toelichting:

  De begroting geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij in de periode 2020-2023 ingezet gaan worden. Gedeputeerde Staten bieden een beleidsrijke begroting aan. Provinciale Staten kunnen een oordeel vellen over de plannen van GS door middel van het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen.

  De begroting kent dezelfde opbouw als de eerdere beleidsarme begroting die in november 2019 is vastgesteld. Een aantal namen is echter aangepast. Waar eerst gesproken werd van PS-programma, wordt nu gesproken van PS-ambitie. Waar gesproken werd van PS-doelen, wordt nu gesproken van PS-beleidsdoelen. Waar tenslotte gesproken werd van GS-taken, wordt nu gesproken van GS-beleidsprestaties. Voor een meer gedetailleerde uitleg van de gekozen termen kunt u pagina 3 van het Statenvoorstel raadplegen.

  De volgende ambities en doelen uit de begroting zijn onderwerp van bespreking in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie:
  Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
              Beleidsdoel 4-1 Innovatie richting duurzaam en digitaal
              Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat
  Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
              Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
              Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
              Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio’s

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 22 april 2020 over:
  1) De thema’s uit de begroting die de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie betreffen.
  2) De subsidieplafonds 2020 vermeld onder tabel I nummers 1.6.84 t/m 1.6.86 en 1.6.88 en tabel II nummers 1.6.65 en 1.6.89 op pagina's 12 en 13 van het Statenvoorstel.

  Stukken
  1. Statenvoorstel 1ste Begrotingswijziging 2020 inclusief tabel I en II
  2. 1e Begrotingswijziging 2020
  3. 1e Begrotingswijziging 2020_bijlageboek
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken