Agenda RWE 13 januari 2021 - woensdag 13 januari 2021

Orgaan:
Ruimte, Wonen en Economie
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 13 januari 2021
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie vindt deze vergadering niet fysiek maar digitaal plaats. De webcast van deze vergadering is live te volgen via de link: https://pzh.notubiz.nl/ en achteraf te raadplegen via de link: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/archived

  Deze procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail van 7 januari) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 12 januari voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

 2. Inspreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (1-2) Statenvoorstel Actualisering protocolafspraken PS en GS
  In het Statenvoorstel en de geactualiseerde protocolafspraken wordt verwezen naar motie 940 Voorhangprocedure Wind en Zon op land (indiener mw. Nelisse, VVD). De motie is eerder aan de orde gesteld in de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie.
  Voorstel: agenderen voor de overlegvergadering van 10 februari 2021.

  (3-4) Brief van GS over toelichting uitspraak Raad van State Den Haag en Schiedam inzake Decathlon
  Voorstel: agenderen voor de overlegvergadering van 10 februari 2021.

  (5) Brief van GS over planning nieuwe subsidieregelingen voor versnelling woningbouw
  Voorstel: het nog te ontvangen Statenvoorstel voor de vaststelling van de subsidieplafonds rechtstreeks agenderen in de overlegvergadering van 10 februari zodat de subsidieregelingen in werking kunnen treden in april 2021.

  (6-10) Brief van GS over vaststelling proactieve aanwijzing realisatie sociale woningbouw gemeente Albrandswaard
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (11-15) Brief van GS over reactie op het Woningbouwprogramma van de Woningmarktregio Haaglanden
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (16-17) Brief van GS over ondertekening regionaal bouwmanifest regio Rotterdam
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (18) Brief van GS over instrumentenkoffer betaalbare woningen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (19) Brief van gedeputeerde Koning over stand van zaken bestuurlijke afspraak voortgang locatie Valkenburg
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (20-22) Brief van GS over vooroverlegreactie voor het bestemmingsplan Nieuw-Valkenburg (gemeente Katwijk) in het kader van gemaakte afspraken informatieverstrekking planbeoordeling
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (23) Brief van gedeputeerde Koning over toezegging in commissievergadering RWE 9 september 2020 over woningbouwlocatie Bronsgeest in Noordwijk
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (24) Brief van gedeputeerde Koning over gezamenlijk bod voor de tweede tranche van de Woningbouwimpuls
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (25) Brief van gedeputeerde Koning over klimaatadaptief bouwen, vervolg publiek-private samenwerking in 2021
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (26) Brief van gedeputeerde Koning over provinciale inzet op natuurinclusief bouwen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (27) Brief van gedeputeerde Koning over verkoop bezit in Vestia Maatwerkgemeenten en overdrachtsbelasting
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (28-29) Brief van GS over City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (30) Brief van gedeputeerde Koning en Commissaris van de Koning Smit over reactie ministerie van J&V in Griekenland verblijvende alleenstaande minderjarige asielzoekers
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (31) Brief van gedeputeerde Koning over Panorama Zuid-Holland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (32) Brief van gedeputeerde Koning over informeren over zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan Driemanssteeweg 15 in Rotterdam
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (33) Brief van GS over Overeenkomst ten aanzien van de molenbiotoop van Molen de Roos te Delft en intrekking beroep en voorlopige voorziening inzake bestemmingsplan ‘Bacinol’
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (34-35) Brief van GS over procedure voor nieuwe omgevingsvergunningen voor 40 strandhuisjes bij Kijkduin
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (36) Afschrift reactie gedeputeerde Koning op emailbericht over vragen strandhuisjes Kijkduin
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (37-38) Brief van GS over reactie aan omwonenden Antesterrein Poortugaal
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (39) Brief van gedeputeerde Koning over afhandeling toezegging Netten op Zee
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (40) Brief van gedeputeerde Koning over toelichting op voorstellen voor nieuw beleid compensatie HMC (hoge milieu categorie) en watergebonden bedrijventerreinen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (41) Brief van gedeputeerde De Zoete over toezeggingen gedaan tijdens PS van 11 november 2020 naar aanleiding van ingetrokken motie 965 van GroenLinks
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (42) Brief van gedeputeerde De Zoete over ondersteuning breed MKB Zuid-Holland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (43) Brief van GS over ondertekening City Deal "Een slimme stad, zo doe je dat'
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (44) Brief van gedeputeerde De Zoete over toezegging in commissievergadering RWE 28 oktober 2020 over stageplekken
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  Van derden ontvangen

  (45) Brief van Vrije Ondernemers Noordwijk (VON) aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijk over reactie op rapport Duin- en Bollenstreek 2020+, in afschrift aan PS
  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.

  (46) Brief van Unmanned Valley aan GS en PS over verzoek om bijdrage aan de OV verbinding voor Unmanned Valley
  Voorstel: afschrift van de reactie van GS vragen.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Actualisering protocolafspraken PS en GS
  2. Protocolafspraken 2021
  3. GS-brief Toelichting Uitspraak Raad van State Den Haag en Schiedam inzake Decathlon
  4. Uitspraak Decathlon 28 oktober 2020
  5. GS-brief Planning nieuwe subsidieregelingen voor versnellen woningbouw
  6. GS-brief Vaststelling proactieve aanwijzing inzake realisatie sociale woningbouw gemeente Albrandswaard
  7. GS-brief Vaststelling proactieve aanwijzing inzake realisatie sociale woningbouw gemeente Albrandswaard_bijlage 1
  8. GS-brief Vaststelling proactieve aanwijzing inzake realisatie sociale woningbouw gemeente Albrandswaard_bijlage 2
  9. GS-brief Vaststelling proactieve aanwijzing inzake realisatie sociale woningbouw gemeente Albrandswaard_bijlage 3
  10. GS-brief Vaststelling proactieve aanwijzing inzake realisatie sociale woningbouw gemeente Albrandswaard_bijlage 4
  11. GS-brief Reactie op het Woningbouwprogramma van de Woningmarktregio Haaglanden
  12. Reactie op het Woningbouwprogramma van de Woningmarktregio Haaglanden
  13. Aanbiedingsbrief Woningbouwprogramma Haaglanden
  14. Bijlage 1 Specifieke opmerkingen op het Woningbouwprogramma van de Woningmarktregio Haaglanden
  15. Bijlage bij Aanbiedingsbrief Woningbouwprogramma Haaglanden
  16. GS brief over Ondertekening regionaal bouwmanifest regio Rotterdam
  17. GS brief over Ondertekening regionaal bouwmanifest regio Rotterdam_Bijlage Regionaal bouwmanifest
  18. GS-brief Instrumentenkoffer betaalbare woningen
  19. brief Koning Stand van zaken Bestuurlijke Afspraak voortgang locatie Valkenburg
  20. GS-brief Bericht in het kader van de gemaakte afspraken Informatieverstrekking over planbeoordeling
  21. GS-brief Bericht in het kader van de gemaakte afspraken Informatieverstrekking over planbeoordeling_Bijlage Tabel voor PS met planreacties
  22. GS-brief Bericht in het kader van de gemaakte afspraken Informatieverstrekking over planbeoordeling_Vooroverleg reactie bestemmingsplan Nieuw-Valkenburg
  23. brief gedeputeerde Koning Toezegging Commissie Ruimte, Wonen en Economie 9 september 2020
  24. brief van gedeputeerde Koning Gezamenlijk bod voor de tweede tranche van de Woningbouwimpuls
  25. brief van gedeputeerde Koning Klimaatadaptief Bouwen Vervolg publiek-private samenwerking in 2021
  26. brief van gedeputeerde Koning Provinciale inzet op natuurinclusief bouwen
  27. Brief van Gedeputeerde Koning over Informatie over verkoop bezit in Vestia Maatwerkgemeenten en overdrachtsbelasting
  28. GS-brief Citydeal Circulair en Conceptueel Bouwen
  29. GS-brief Citydeal Circulair en Conceptueel Bouwen_bijlage 1
  30. brief van gedeputeerde Koning en commissaris Smit Reactie ministerie JenV in Griekenland verblijvende alleenstaande minderjarige asielzoekers
  31. Brief van Gedeputeerde Koning Panorama Zuid-Holland
  32. brief van Gedeputeerde Koning Informeren over zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan Driemanssteeweg 15 gemeente Rotterdam
  33. GS brief Overeenkomst tav de molenbiotoop De Roos te Delft en intrekking beroep en voorlopige voorziening bestemmingsplan Bacinol
  34. GS-brief Informatie met betrekking tot de procedure voor nieuwe omgevingsvergunningen voor 40 strandhuisjes bij Kijkduin
  35. GS-brief Informatie met betrekking tot de procedure voor nieuwe omgevingsvergunningen voor 40 strandhuisjes bij Kijkduin_bijlage
  36. brief van Gedeputeerde Koning Antwoordbrief op de vragen over de strandhuisjes Kijkduin van dhr en mw Out
  37. GS-brief Beantwoording brief omwonenden Antes Poortugaal
  38. GS-brief Beantwoording brief omwonenden Antes Poortugaal_bijlage
  39. brief van Gedeputeerde Koning Afhandeling toezegging Netten op Zee
  40. brief van gedeputeerde Koning Toelichting op voorstellen voor nieuw beleid compensatie HMC en watergebonden bedrijventerreinen
  41. GSbrief De Zoete Toezeggingen gedaan tijdens de Provinciale Staten van 11 november 2020 naar aanleiding van de ingetrokken motie 965 van Groen Links
  42. brief van gedeputeerde De Zoete Ondersteuning breed MKB Zuid-Holland
  43. GS brief over Ondertekening City Deal Een Slimme stad_zo doe je dat
  44. brief van Gedeputeerde De Zoete Toezegging Commissie RWE 28 oktober 2020 inzake stageplekken
  45. Afschrift Brief VON aan college BenW rapport Duin- en Bollenstreek 2020+
  46. Verzoek van Unmaned Valley om bijdrage aan de OV-verbinding
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2) Planning
  Zie bijlage 1 voor de geactualiseerde planning van de commissie.

  Voorstel:
  De planning vaststellen. Urgente toevoegingen en/of wijzigingen graag uiterlijk dinsdag 12 januari voor 12.00 uur schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format (zie e-mail van 7 januari 2021).

  Stukken
  1. Planning Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag vergadering RWE 25-11-2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag RWE 25 november 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst vergadering RWE 25-11-2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedure- en overlegvergadering RWE 25 november 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Impact vergrijzing op woningmarkt(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Koning

  Toelichting:
  Geleidelijk aan is de bevolking van Zuid-Holland aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen stijgt onder de totale bevolking. Uit de Kwalitatieve woningbehoefteverkenning Zuid-Holland 2019 bleek dat het alleen bouwen van eengezinswoningen niet tegemoet komt aan de vraag. GS geven in voorliggende brief aan dat de verwachting is dat de woonregio’s nadrukkelijk nadenken over het bouwen van toekomstbestendige woningen die geschikt en/of bestemd zijn voor ouderen.

  In de procedurevergadering van 30 september 2020 heeft de commissie, op initiatief van mw. Bouchtaoui (VVD) en dhr. Haasnoot (50PLUS), besloten om de brief van GS over de impact van vergrijzing op de woningmarkt te agenderen voor een overlegvergadering, gelet op het belang van dit onderwerp.

  Aan de commissie wordt gevraagd van gedachten te wisselen over de impact van vergrijzing op de woningmarkt.

  Stukken
  1. GS-brief Impact vergrijzing op de woningmarkt
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken