Agenda RWE 24 november 2021 - woensdag 24 november 2021

Orgaan:
Ruimte, Wonen en Economie
Locatie:
Digitaal via Microsoft Teams
Datum:
woensdag 24 november 2021
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie vindt deze vergadering niet fysiek maar digitaal plaats. Via de webcast kan de vergadering gevolgd worden: https://pzh.notubiz.nl/.

  Deze procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail van 11 november 2021) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 23 november voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk om 12.00 uur de dag voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijk bijdrage ingediend worden.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (1-2) Brief van GS over oplossingsperspectieven voor huisvesting arbeidsmigranten/ internationale medewerkers
  Voorstel:
  agenderen voor de overlegvergadering van 12 januari 2022.

  (3-5) Brief van GS over Rijksmiddelen Wonen/ behandelvoorstel motie 1034
  Voorstel: PS adviseren motie 1034 Bij nieuw kabinet pleiten voor voortvarende aanpak woningnood (indiener dhr. Mooiman (PVV)) al dan niet als afgehandeld te beschouwen.

  (6-10) Brief van GS over Tussenakkoord nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (11) Brief van GS over voortgang gebiedsontwikkeling Valkenhorst
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (12-15) Brief van GS over voortgang Kustpact en overwintering strandpaviljoens
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (16) Brief van gedeputeerde Koning over beoordeling voorontwerp bestemmingsplan Parkhaven Rotterdam
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (17) Brief van gedeputeerde Koning over afschrift reactie GS op brief Vluchtelingenwerk
  Voorstel: voor kennisgeving aangenomen.

  (18) Brief van de commissaris van de Koning over opvangcapaciteit asielzoekers
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (19) Brief van gedeputeerde Koning over toezeggingen rond discussiestuk functiemenging
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (20-23) Brief van GS over beleidsregel t.a.v. toepassing van de Wet Bibob
  Deze stukken zijn door de Statencommissie Bestuur, Middelen en Maatschappij doorgeleid naar de Statencommissie, Ruimte, Wonen en Economie
  Voorstel: betrekken bij de toekomstige bespreking van het onderwerp ondermijning op bedrijventerreinen.

  Stukken
  1. GS-brief Huisvesting arbeidsmigranten
  2. GS-brief Huisvesting arbeidsmigranten_bijlage
  3. GS-brief Brief Rijksmiddelen Wonen
  4. GS-brief Brief Rijksmiddelen Wonen_bijlage
  5. Motie 1034 Mooiman (PVV) Bij nieuw kabinet pleiten voor voortvarende aanpak woningnood
  6. GS brief Tussenakkoord nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden
  7. GS brief Tussenakkoord nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden_Bijlage Tussenakkoord
  8. GS brief Tussenakkoord nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden_Bijlage Addendum
  9. GS brief Tussenakkoord nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden_Bijlage Rapport 4 Definitieve biedingen
  10. GS brief Tussenakkoord nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden_Bijlage GS brief aan BenW Midden-Delfland
  11. brief Gedeputeerde Koning Voortgang gebiedsontwikkeling Valkenhorst
  12. GS-brief Voortgang Kustpact en overwintering strandpaviljoens
  13. GS-brief Voortgang Kustpact en overwintering strandpaviljoens_bijlage 1
  14. GS-brief Voortgang Kustpact en overwintering strandpaviljoens_bijlage 2
  15. GS-brief Voortgang Kustpact en overwintering strandpaviljoens_bijlage 3
  16. brief van Gedeputeerde Koning Beoordeling voorontwerp bestemmingsplan Parkhaven Rotterdam
  17. Brief van Gedeputeerde Koning over Aanbiedingsbrief lid-GS brief inzake reactie brief Vluchtelingenwerk
  18. Brief van cdK informeren opvangcapaciteit asielzoekers
  19. brief van gedeputeerde Koning Toezeggingen rond discussiestuk functiemenging
  20. GS-brief Beleidsregel tav de toepassing van de Wet Bibob PZH 2021-2025
  21. GS-brief Beleidsregel tav de toepassing van de Wet Bibob PZH 2021-2025_bijlage 1
  22. GS-brief Beleidsregel tav de toepassing van de Wet Bibob PZH 2021-2025_bijlage 2
  23. GS-brief Beleidsregel tav de toepassing van de Wet Bibob PZH 2021-2025_bijlage 3
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2) Planning
  Zie bijlage 1 voor de geactualiseerde planning van de commissie.

  Technische sessie Voortgang Circulair Zuid-Holland
  Op 5 februari 2020 is de strategie Circulair Zuid-Holland door PS vastgesteld. Om inzicht te bieden in de verschillende netwerken, projecten en initiatieven wordt er in januari 2022 een digitaal voortgangsmagazine en website gelanceerd. Gedeputeerde Stolk nodigt de commissie uit voor een interactieve technische sessie over de voortgang van de transitiethema’s (bouw, maakindustrie, groene grondstoffen & voedsel en kunststoffen). Hierin wordt ook aandacht besteed aan de verschillende actielijnen, waaronder monitoring. De sessie kan ingepland worden op woensdag 23 februari van 9.30-11.00 uur, digitaal via Teams.
  Voorstel: aangeven of de commissie in wil gaan op deze uitnodiging en zo ja, de technische sessie inplannen op bovenvermelde datum en tijdstip.

  Brief van de Agendacommissie over modules Omgevingsbeleid (zie bijlage 2)
  De Agendacommissie heeft naar de Integrale Commissie, de commissie Bereikbaarheid en Energie en de commissie Ruimte, Wonen en Economie een brief gestuurd over de modules Ruimte en Wonen en Energietransitie van het Omgevingsbeleid.
  De Agendacommissie heeft geconstateerd dat de door GS aangeboden voorstellen niet aansluiten bij de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de behandeling van de modules van het Omgevingsbeleid en de vergadersystematiek en geeft hierover de commissies adviezen. De brief van GS over de module Ruimte en Wonen voor Omgevingsbeleid staat geagendeerd voor de procedurevergadering van de Integrale Commissie van 24 november 2021 (zie ingekomen stuk nummer 14) en heeft conform het advies van de Agendacommissie als behandelvoorstel: Gedeputeerde Staten verzoeken een startnotitie voor de module aan te leveren die besproken kan worden in de commissie RWE conform de procedureafspraken voor herziening van het Omgevingsbeleid. Ter vergadering zal gemeld wat de Integrale Commissie heeft besloten ten aanzien van deze brief.

  Voorstel:
  De planning vaststellen. Toevoegingen en/of wijzigingen graag uiterlijk dinsdag 23 november voor 12.00 uur schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format (zie e-mail van 11 november 2021).

  Stukken
  1. Planning Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie
  2. Brief van Agendacommissie aan IC-RWE-BE over modules Omgevingsbeleid
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda
De totale beschikbare spreektijd voor deze overlegvergadering is voor fracties en groepen 8 minuten en voor Gedeputeerde Staten 40 minuten.

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk om 12.00 uur de dag voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl.
De insprekers ontvangen voorafgaand aan de vergadering van de commissiegriffier meer informatie over de gang van zaken in het kader van de waarborging van de RIVM richtlijnen.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.


3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Er worden geen verslagen gemaakt van de vergaderingen. Voor een volledige weergave van de vorige vergadering kan de webcast geraadpleegd worden: https://pzh.notubiz.nl/

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst RWE 27 oktober 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst RWE 27 oktober 2021
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Brief van GS over de parken Bilderhof en Giessenburg in Molenlanden(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Koning

  Toelichting:
  In de overlegvergadering van 8 september 2021 is het onderwerp permanente bewoning van recreatiewoningen besproken. Gedeputeerde Koning heeft toen onder andere toegezegd om de parkcasussen Bilderhof en Giessenburg in de gemeente Molenlanden nader uit te werken aan de hand van de lijst van aspecten. In voorliggende brief is deze uitwerking weergegeven. In de procedurevergadering van 27 oktober 2021 is besloten de brief in deze overlegvergadering te bespreken.

  Gedeputeerde Staten stellen voor om de bestemming voor beide parken te wijzigen naar wonen aangezien beide parken voldoen aan het gestelde kader. GS stellen aan Provinciale Staten voor om beide parken op de nieuwe bijlage X van de Omgevingsverordening te plaatsen en daaraan gekoppeld op de 3ha-kaart in de Omgevingsverordening.

  Aan de commissie wordt gevraagd of zij kan instemmen met het voorstel van GS om beide parken op de nieuwe bijlage X van de Omgevingsverordening te plaatsen en daaraan gekoppeld op de 3ha-kaart in de Omgevingsverordening. 

  Inmiddels blijkt uit het Statenvoorstel Vaststelling Herziening 2021 Omgevingsbeleid dat de twee parken al op de lijst X oftewel de lijst met uitgezonderde verblijfsrecreatieparken zijn geplaatst. Op pagina 3 van het Statenvoorstel hebben GS hierover vermeld: 'Wij hebben beide parken alvast op de lijst met uitgezonderde verblijfsrecreatieparken gezet. Mocht het advies van de commissie RWE tot een ander oordeel leiden, dan zullen wij dit herstellen met een aangepast Statenvoorstel'. Het Statenvoorstel is terug te vinden bij de ingekomen stukken nummers 1-7 van de Integrale Commissie van 24 november 2021. De Herziening 2021 wordt op 12 januari 2022 besproken in de Integrale Commissie en vaststelling door PS is voorzien op 2 februari 2022.

  Stukken
  1. GS-brief Parken Bilderhof en Giessenburg in Molenlanden
 2. Brief van GS over uitvraag om te komen tot geactualiseerde regionale bedrijventerreinenvisies(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: De Zoete

  Toelichting:
  Aan de commissie wordt gevraagd een reactie te geven op de voorliggende uitvraag van Gedeputeerde Staten om te komen tot geactualiseerde regionale bedrijventerreinenvisies. Met regionale bedrijventerreinenvisies ontstaat een actueel beeld van de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar en het beschikbare aanbod van bedrijventerreinen in de regio, inclusief de mogelijke vervangingsvraag. Voordat Gedeputeerde Staten de toekomstige regionale bedrijventerreinenvisies aanvaarden worden deze eerst in de commissie besproken conform de bestaande protocolafspraken.

  In de procedurevergadering van 8 september is besloten dit onderwerp rechtstreeks te agenderen voor deze overlegvergadering.

  Stukken
  1. GS-brief uitvraag om te komen tot regionale visies bedrijventerrreinen
  2. Uitvraag aan Holland Rijnland om te komen tot een geactualiseerde regionale bedrijventerreinenvisie
  3. Uitvraag aan Metropoolregio Rotterdam Den Haag om te komen tot een geactualiseerde regionale bedrijventerreinenvisie
  4. Uitvraag aan Midden-Holland om te komen tot een geactualiseerde regionale bedrijventerreinenvisie
  5. Uitvraag aan Zuid-Holland Zuid om te komen tot een geactualiseerde regionale bedrijventerreinenvisie
  6. Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken