Agenda RWE 12 januari 2022 - woensdag 12 januari 2022

Orgaan:
Ruimte, Wonen en Economie
Locatie:
Digitaal via Teams
Datum:
woensdag 12 januari 2022
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:30  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
06-55449114
E-mail:
i.van.mulligen @pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie vindt deze vergadering niet fysiek maar digitaal plaats. Via de webcast kan de vergadering gevolgd worden: https://pzh.notubiz.nl/.

  Deze procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail van 23 december 2021) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 11 januari 2022 voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk om 12.00 uur de dag voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 06-55449114 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijk bijdrage ingediend worden.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (-) Brief van GS over procedure woningbouwlocaties 3 hectare-kaart
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van agendapunt 5a in de aansluitende overlegvergadering.

  (-) Brief van GS over Verstedelijkingsstrategie Zuid-Holland 2021-2040
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van agendapunt 5a in de aansluitende overlegvergadering.

  (1-7) Brief van GS over reactie op regionaal woningbouwprogramma 2021 van de woningmarktregio's Rotterdam, Midden-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (8-9) Brief van GS over behandelvoorstel motie 1032 Permanente bewoning woonparken gemeente Nieuwkoop
  In de brief geven GS aan dat de commissie naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 de uitkomsten van het traject met de gemeente Nieuwkoop zal ontvangen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (10) Brief van gedeputeerde Koning over planning gespreksnotitie dichtheden bij woningbouwplannen
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van het onderwerp dichtheden bij woningbouwplannen in het tweede kwartaal van 2022.

  (11) Brief van gedeputeerde Koning over inventarisatie plancapaciteit oktober 2021
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (12) Brief van gedeputeerde Koning over prognose wonen met zorg
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en toezegging van de planning verwijderen.

  (13) Brief van gedeputeerde Koning over beschikkingen subsidieregeling woonvormen senioren
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (14) Brief van GS over vaststellen subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (15) Brief van gedeputeerde Koning over actuele ontwikkelingen Valkenhorst
  (16) Brief van gedeputeerde Koning over betaalbare woningen in Valkenhorst
  (17) Brief van gedeputeerde Koning over gebiedsontwikkeling Valkenhorst
  Voorstel:de wijze van behandeling van deze brieven bespreken bij agendapunt 1d planning, onderdeel agenderingsverzoek de heer Haasnoot (50PLUS).

  (18) Brief van gedeputeerde Koning over uitslag derde tranche Woningbouwimpuls
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (19) Brief van gedeputeerde Koning over stand van zaken (winter)opvang dak- en thuislozen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (20) Brief van GS over ligplaats riviercruiseschip in het Gouwekanaal te Gouda in verband met noodopvang asielzoekers
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (21) Brief van gedeputeerden Koning en Stolk over Klimaatadaptief Bouwen: opbrengst en vervolg convenant in 2022
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (22) Brief van gedeputeerden Koning en Zevenbergen over benodigde middelen woningbouwopgave Zuid-Holland
  Deze brief is door de Statencommissie Bestuur, Middelen en Maatschappij doorgeleid naar de Statencommissie, Ruimte, Wonen en Economie.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (23) Brief van GS over update planning proactieve aanwijzing gemeente Albrandswaard
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (24-25) Brief van GS over reactie aanvraag uitbreidingslocatie buiten bestaand stads- en dorpsgebied in Rockanje, gemeente Westvoorne
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (26) Brief van gedeputeerde Koning over uitspraak Raad van State beroep BP-Forepark-Rhône en gewijzigde vaststelling BP Hargapark (Decathlon-locatie)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (27) Brief van gedeputeerde Stolk over Groeiagenda Zuid-Holland, stand van zaken Nationaal Groeifonds en Recovery en Resilience Facility
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en toezegging van de planning verwijderen.

  (28-30) Brief van GS over voortgang van de uitvoering van de nationale Tuinbouwagenda 2019-2030
  Voorstel: aangeven of de commissie een fysiek werkbezoek wenst af te leggen op 30 maart 2022 (onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen) en daaropvolgend een bespreking van deze voortgangsbrief in de overlegvergadering van 13 april 2022.

  (31) Brief van GS over aankondiging bestuurlijke deelname tuinbouwcongres Expo Dubai 2022
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (32) Brief van gedeputeerde De Zoete over stand van zaken aanpak winkelgebieden
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en toezegging van de planning verwijderen.

  (33) Brief van gedeputeerde De Zoete over toezegging Human Capital
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en toezegging van de planning verwijderen.

  (34) Brief van GS over stand van zaken Weerbaar bestuur en organisatie aanpak ondermijning
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en toezegging van de planning verwijderen.

  (35-36) Brief van GS over QuickScan onderzoek financiële kosten en opbrengsten gebiedsontwikkeling
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. Reactiebrieven regionale woningbouwprogrammas 2021 RR MH en GO_GS-brief
  2. GS-brief regio Rotterdam reactie woningbouwprogramma 2021
  3. GS-brief Midden-Holland reactie woningbouwprogramma 2021
  4. GS-brief Goeree-Overflakkee reactie woningbouwprogramma 2021
  5. Bijlage Aanbiedingsbrief Woningbouwprogramma Regio Rotterdam
  6. Bijlage Aanbiedingsbrief Woningbouwprogramma Midden-Holland
  7. Bijlage Aanbiedingsbrief Woningbouwprogramma Goeree-Overflakkee
  8. GS-brief Behandelvoorstel Motie 1032 Permanente bewoning woonparken gemeente Nieuwkoop
  9. Motie 1032 Lutmers (Groep JA21) Permanente bewoning woonparken gemeente Nieuwkoop
  10. Brief Gedeputeerde Koning over Planning gespreksnotitie dichtheden bij woningbouwplannen
  11. brief van Gedeputeerde Koning Inventarisatie plancapaciteit oktober 2021
  12. brief van gedeputeerde Koning Prognose wonen met zorg
  13. brief van Gedeputeerde Koning Beschikkingen subsidieregeling woonvormen senioren
  14. GS-brief Vaststellen subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven
  15. brief van gedeputeerde Koning Actuele ontwikkelingen Valkenhorst
  16. brief van gedeputeerde Koning Betaalbare woningen in Valkenhorst
  17. brief van gedeputeerde Koning Gebiedsontwikkeling Valkenhorst
  18. brief van gedeputeerde Koning Uitslag 3e tranche Woningbouwimpuls
  19. brief van Gedeputeerde Koning Stand van zaken (winter)opvang Dak- en thuislozen
  20. GS-brief Ligplaats riviercruiseschip in de Gouwe te Gouda ivm noodopvang asielzoekers
  21. brief van de gedeputeerden Koning en Stolk Klimaatadaptief Bouwen, Opbrengst en vervolg convenant in 2022
  22. brief van de gedeputeerden Koning en Zevenbergen Benodigde middelen woningbouwopgave Zuid-Holland
  23. GS-brief Update planning proactieve aanwijzing Albrandswaard
  24. GS-brief Reactie aanvraag uitbreidingslocaties Rockanje gemeente Westvoorne 3 ha Nieuwe Achterweg
  25. GS-brief Reactie aanvraag uitbreidingslocaties Rockanje gemeente Westvoorne 3 ha Nieuwe Achterweg_bijlage
  26. brief van gedeputeerde Koning Uitspraak Raad van State beroep BP-Forepark-Rhône en gewijzigde vaststelling BP Hargapark Decathlon-locatie
  27. brief van Gedeputeerde Stolk Groeiagenda Zuid-Holland Stand van zaken Nationaal Groeifonds en Recovery and Resilience Facility
  28. GS-brief inzake voortgang van de uitvoering van de nationale Tuinbouwagenda 2019-2030
  29. Bijlage voortgang uitvoering nationale Tuinbouwagenda 2019 - 2030 en inzet provincie Zuid-Holland_pdf
  30. Nationale tuinbouwagenda 2019-2030 Greenports Nederland
  31. GS-brief Aankondiging Bestuurlijke deelname tuinbouwcongres Expo Dubai 2022
  32. Brief van Gedeputeerde De Zoete over Stand van zaken Aanpak Winkelgebieden_toezegging RWE
  33. brief van Gedeputeerde De Zoete Toezegging gedeputeerde De Zoete over Human Capital
  34. GS-brief Stand van zaken Weerbaar bestuur en organisatie aanpak ondermijning
  35. GS brief QuickScan onderzoek financiële kosten en opbrengsten gebiedsontwikkeling
  36. Bijlage Quickscan onderzoek financiële kosten en opbrengsten gebiedsontwikkeling
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  Agenderingsverzoek de heer Haasnoot (50PLUS) laatste ontwikkelingen voormalig Vliegkamp Valkenburg
  Van de heer Haasnoot (50PLUS) is een agenderingsverzoek ontvangen om in de overlegvergadering van 9 februari 2022 de laatste ontwikkelingen op het voormalig Vliegkamp Valkenburg te bespreken. Hij verzoekt aan GS om hiervoor een gespreksnotitie aan te leveren. Zie bijlage 1 voor het agenderingsverzoek. Aan de commissie wordt gevraagd of zij kan instemmen met het agenderingsverzoek. En zo ja, of ingekomen stukken nummers 15 t/m 17 over Valkenhorst bij de bespreking betrokken moeten worden.

  2) Planning
  Zie bijlage 2 voor de geactualiseerde planning van de commissie.

  Voorstel:
  De planning vaststellen. Toevoegingen en/of wijzigingen graag uiterlijk dinsdag 11 januari 2022 voor 12.00 uur schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format (zie e-mail van 23 december 2021).

  Stukken
  1. Agenderingsverzoek_RWE_Valkenhorst
  2. Planning Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie
 5. Nieuws uit het IPO(Agendapunt ingeklapt)

  Bij dit agendapunt kunnen Gedeputeerde Staten desgewenst de commissie informeren over actuele zaken uit het IPO.

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda
De totale beschikbare spreektijd voor deze overlegvergadering is voor fracties en groepen 9 minuten en voor Gedeputeerde Staten 45 minuten.

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de bespreekpunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk om 12.00 uur de dag voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 06-55449114 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijk bijdrage ingediend worden.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Er worden geen verslagen gemaakt van de commissievergaderingen. Voor een volledige weergave van de vorige vergadering kan de webcast geraadpleegd worden: https://pzh.notubiz.nl/.

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst RWE 24 november 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst RWE 24 november 2021
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Startnotitie Herziening Omgevingsbeleid module Ruimte en Wonen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Koning

  Toelichting:

  De herziening van het Omgevingsbeleid voor de module Ruimte en Wonen omvat de volgende onderwerpen:
  - wonen, waaronder huisvesting arbeidsmigranten;
  - verstedelijkingsstrategie;
  - 3 hectare kaart;
  - wandel- en (snel)fietsroutes;
  - vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen in landelijk gebied.

  Voor deze herziening hebben Gedeputeerde Staten voorliggende startnotitie opgesteld. Na vaststelling van deze startnotitie door Provinciale Staten zal het verdere traject via de Integrale Statencommissie lopen. Zie hiervoor ook de planning op pagina 3 van het Statenvoorstel en pagina 7 van de startnotitie.

  Over de onderwerpen seniorenhuisvesting, huisvesting arbeidsmigranten, de 3 hectare-kaart en de verstedelijkingsstrategie hebben Gedeputeerde Staten ook aparte brieven aangeleverd (zie bijlagen 3 t/m 8). Deze kunnen in samenhang met de startnotitie besproken worden.

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen over de startnotitie ten behoeve van besluitvorming in Provinciale Staten op 2 februari 2022.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Startnotitie Herziening Omgevingsbeleid module Ruimte en Wonen
  2. Startnotitie Herziening Omgevingsbeleid module Ruimte en Wonen
  3. Brief van Gedeputeerde Koning Bevorderen van voldoende aantrekkelijke woningen voor senioren
  4. GS-brief Huisvesting arbeidsmigranten
  5. GS-brief Huisvesting arbeidsmigranten_bijlage
  6. GS-brief Toezegging procedure woningbouwlocaties 3 hectare kaart
  7. GS-brief Verstedelijkingsstrategie Zuid-Holland 2021-2040
  8. Verstedelijkingsstrategie Zuid-Holland 2021-2040
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken