Ruimte en Leefomgeving 31 augustus 2016 - woensdag 31 augustus 2016

Orgaan:
Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 31 augustus 2016
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Op 25 augustus is een gewijzigde agenda gepubliceerd (versie 2)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering RenL 8 juni 2016_pdf
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan bij dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) Vaststellen subsidieplafond subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties Zuid-Holland
  Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten een besluit te nemen over een subsidieplafond van € 500.000 voor planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties Zuid-Holland. Op 6 april 2016 heeft de commissie gesproken over vraaggericht bedrijventerreinenbeleid. Voor een optimaal vestigingsklimaat zijn kwalitatief goede bedrijventerreinen nodig. Hierbij worden drie beleidslijnen aangehouden te weten (1) beter benutten van bestaande bedrijventerreinen, (2) verduurzaming en voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen en (3) evenwicht in vraag en aanbod naar bedrijventerreinen. Het nu voorliggende voorstel draagt bij aan de uitvoering van de eerste twee beleidslijnen.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (-) Reactie van GS op voorstel van het Rijk tot wijziging van art. 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (ladder voor duurzame verstedelijking) (nazending)
  Conform toezegging van gedeputeerde Bom-Lemstra wordt de commissie betrokken bij het rijksvoorstel tot wijziging van de ladder voor duurzame verstedelijking. GS hebben inmiddels een concept-reactie opgesteld.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5c) in verband met de termijn waarop de reactie binnen moet zijn bij het Rijk (16 september 2016).

  (1-3) Brief van Gedeputeerde Staten over vaststelling Economische Agenda Duin- en Bollenstreek
  Gedeputeerde Bom-Lemstra informeert de commissie dat de gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teijlingen de economische visie en agenda Duin- en Bollenstreek hebben vastgesteld. De economische visie heeft de volgende uitgangspunten: versterken van clusters greenport en toerisme, doorontwikkelen van clusters zorg, wellness en toepassing van ruimtevaartkennis, meer synergie tussen grote economische spelers, investeren in infrastructuur, vestigingsklimaat en arbeidsmarkt en ontwikkelen van het merk 'Duin- en Bollenstreek'. E.e.a. steeds in balans met behoud van openheid, landschappelijke kwaliteit en woonaantrekkelijkheid. De gemeenten hebben 5 projecten geformuleerd ter versterking van de regionale economie en 5 voorwaardenscheppende projecten die bijdragen aan de versterking van de regionale economie. De provincie werkt waar nodig samen met de regio en ondersteunt gemeenten door middel van advisering bij de uitwerking van de economische agenda.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (4-5) Ondertekening intentieverklaring Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie
  Op 9 juli 2016 heeft gedeputeerde Bom-Lemstra namens GS, samen met vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, de Noordelijke- en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven, de intentieverklaring Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie (REOS) ondertekend. De aanpak van de REOS richt zich op drie thema's: (1) gezamenlijk versterken van een beperkt aantal toplocaties, (2) verbeteren van hun bereikbaarheid en van ondersteunende netwerken en (3) versterken agglomeratiekracht van Daily Urban Sytems door stedelijke verdichting rondom knooppunten. De intentieverklaring past binnen de financiële en inhoudelijke kaders die door Provinciale Staten zijn vastgesteld. De intentieverklaring wordt de komende maanden uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (6-8) Brief van gemeente Brielle over knelpunten in verband met sociale sector woningmarkt en huisvesting van vergunninghouders
  De commissie wordt geïnformeerd over de problematiek in de gemeente Brielle inzake het huisvesten van inwoners die op de wachtlijst staan voor een woning in de sociale sector en het huisvesten van vergunninghouders. Het college herkent de specifieke knelpunten en gaat in gesprek met de gemeente Brielle en de gemeenten in de regio.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en t.z.t. desgewenst betrekken bij bespreking regionale woonvisies.

  (9-10) Rapportage uitvoering subsidies bedrijventerreinen 2015
  Het college informeert de commissie over de in 2015 uitgevoerde projecten in het kader van de uitvoering herstructurering bedrijventerreinen. Dit is de derde rapportage die de commissie hierover ontvangt. Uit de rapportage komt naar voren dat de beleidsdoelstelling om in de collegeperiode 2011-2015 door gemeenten 600 ha. geherstructureerd bedrijventerrein te laten opleveren, met een totaal van 637 ha. is gehaald.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (11-12) Regionaal investeringsprogramma MRDH-Provincie-EPZ-Drechtsteden-Holland Rijnland
  Het college informeert de commissie over het regionaal investeringsprogramma MRDH-provincie-Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ), regio Drechtsteden en Holland Rijnland. Een eerste versie is op 6 juli 2016 aangeboden aan de minister-president. Het regionaal investeringsprogramma is op dit moment vooral een communicatieproduct en wordt beschouwd als een bestuurlijke mijlpaal in de regionale samenwerking. Op basis van bestaande visies over de verschillende opgaven is in samenhang beschreven op welke thema's en projecten de partijen willen samenwerken. Voor de daadwerkelijke uitvoering van dit programma moet nog veel worden uitgewerkt.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (13) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over raadsvragen gemeente Den Haag over plaatsing strandhuisjes Kijkduin
  Conform de toezegging in de overlegvergadering van 11 mei 2016, ontvangt de commissie informatie over het plaatsen van strandhuisjes in Kijkduin en de voor de burger verwarrende verhouding tussen de gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (14) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over reactie op brief Zuid-Hollandse Vliegclub van 10 april 2016
  Conform het besluit van de commissie in de procedurevergadering van 11 mei 2016, ontvangt de commissie een afschrift van de brief aan de Zuid-Hollandse Vliegclub. Gedeputeerde Bom-Lemstra concludeert dat zweefvliegen op de locatie Valkenburg op dit moment niet mogelijk is, omdat er werkzaamheden voor het verwijderen van de landingsbanen worden verricht. Verder is het nog niet bekend of, en zo ja, in hoeverre, aan de ontwikkelingen van Unmanned Valley op de locatie Valkenburg, medewerking zal worden verleend.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en t.z.t. betrekken bij de bespreking verkenning Unmanned Valley.

  (15) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over beoordelingskader kwaliteitsteam t.b.v. de Duivenvoordecorridor
  Conform de toezegging in de overlegvergadering van 11 mei 2016, ontvangt de commissie ter kennisname het beoordelingskader van het kwaliteitsteam t.b.v. de Duivenvoordecorridor. Dit kader is opgesteld met als doel aan ontwikkelende partijen vooraf duidelijk te maken aan welke kwaliteitseisen plannen moeten voldoen en zodat helder is waaraan het kwaliteitsteam de plannen toetst.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (16) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over reactie op brief van de stichting De Steupel van 8 april 2016
  Conform het besluit van de commissie in de procedurevergadering van 11 mei 2016, ontvangt de commissie een afschrift van de brief aan de stichting De Steupel. Gedeputeerde Bom-Lemstra concludeert dat het verzoek om woningbouwlocatie "De Steupel" te schrappen van de 3 ha-kaart op dit moment niet in overweging kan worden genomen en dat een eventueel ingediend gewijzigd bestemmingsplan door het college regulier zal worden getoetst aan de Verordening ruimte.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (17) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over vragen van de PvdD over de Terp Haringvliet
  Conform de toezegging in de procedurevergadering van 11 mei 2016, ontvangt de commissie antwoord op de vraag over de huidige bestemming van de terp op het Haringvliet. Het gebied heeft thans een agrarische bestemming.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (18) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over vragen bij jaarstukken 2015 over huisvesting vergunninghouders en spoedlocaties bodemsanering
  Conform de toezegging in de overlegvergadering van 11 mei 2016, ontvangt de commissie antwoorden op nog openstaande vragen n.a.v. de behandeling van de jaarstukken 2015.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (19) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over brief van stuurgroep Valkenburg inzake standpunt Unmanned Valley
  Gedeputeerde Bom-Lemstra informeert de commissie over een brief van de stuurgroep Valkenburg inzake hun standpunt over Unmanned Valley op de projectlocatie Valkenburg gemeente Katwijk.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en t.z.t. betrekken bij de bespreking verkenning Unmanned Valley.

  (20) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over toegang tot snel internet stand van zaken motie 590
  Conform het besluit van de commissie in de procedurevergadering van 13 januari 2016, wordt de commissie geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van motie 590 en of en zo ja in welke mate gemeenten zicht hebben op de initiatieven die bedrijven en/of bewoners ondernemen om toegang te krijgen tot snel vast internet en welke rol gemeenten spelen bij het ondersteunen daarvan.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (21) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over actualisering 2016 VRM en toezeggingen in commissievergadering 8 juni 2016
  Conform de toezegging in de overlegvergadering van 8 juni 2016, ontvangt de commissie antwoorden op nog openstaande vragen n.a.v. de behandeling van de ontwerp actualisering 2016 VRM.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (22) Afschrift van een mailbericht van gedeputeerde Bom-Lemstra aan de heer Hofker over processchema De Balij
  De commissie ontvangt een afschrift van een mailbericht van gedeputeerde Bom-Lemstra aan de heer Hofker over het processchema De Balij. De gedeputeerde meldt dat de wijziging in het processchema een actualisatie betreft op basis van ontwikkelingen in de omgeving en niet een wijziging achteraf.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (23-25) Startnotitie perspectief Groene Hart 2016
  De Stuurgroep Groene Hart heeft, mede i.v.m. de komst van de Omgevingswet, het initiatief genomen om en gemeenschappelijke toekomstvisie op het Groene Hart te ontwikkelen. De centrale doelstelling is het formuleren van een realistisch, samenhangend beeld voor het Groene Hart, dat ingaat op een aantal actuele thema's en daaraan sturing en richting geeft. De opbouw van het uiteindelijke perspectief Groene Hart zal bestaan uit drie blokken te weten (1) introductie op het Groene Hart, (2) uitwerking van vijf thema's: landschap en identiteit, energietransitie, bodemdaling, economie en bereikbaarheid en (3) agenda voor vervolg met adressering aan andere partijen.
  Voorstel: agenderen voor de overlegvergadering van 21 september 2016.

  Van derden ontvangen:

  (26) Open brief van de stichting bewonerscomité Lindtwind aan de gemeenteraad Zwijndrecht
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (27) Mailbericht van de stichting bewonerscomité Lindtwind over twijfels zorgvuldigheid proces provinciale opgave windenergie 6MW Groote Lindt Zwijndrecht
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (28) Zienswijze van de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne over ligboxenstal Quacksedijk 6 te Rockanje
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (29) Open brief van de heer Rietveld over Torenstee Polder Numansdorp Zuid
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (30) Brief Actiegroep Geuroverlast over zienswijze provincie inzake varkenshouderij N. Kroes te Woubrugge
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (31-32) Afschriften brieven Comité Balij Windmolen Vrij aan Gedeputeerde Staten over 2x7 Windenergielocatie A12/ De Balij  en Uitvoering beoordeling milieueffecten in PlanMER locatie De Balij/ A12 met betrekking tot vleermuizen (nazending)
  Voorstel: afschrift van de reactie van GS vragen.

  Stukken
  1. Brief van GS over vaststelling Economische Agenda Duin- en Bollenstreek
  2. Brief van GS over vaststelling Economische Agenda Duin- en Bollenstreek_bijlage brochure
  3. Brief van GS over vaststelling Economische Agenda Duin- en Bollenstreek_Bijlage brochure Visiedocument-2016
  4. Ondertekening Intentieverklaring Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS)_5 minutenversie
  5. Ondertekening Intentieverklaring Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS)_Intentieverklaring
  6. Brief van de gemeente Brielle over knelpunten ivm de sociale sector woningmarkt en huisvesting van vergunninghouders_5 minutenversie
  7. Brief van de gemeente Brielle over knelpunten ivm de sociale sector woningmarkt en huisvesting van vergunninghouders_Brief van GS aan gemeente Brielle
  8. Brief van de gemeente Brielle over knelpunten ivm de sociale sector woningmarkt en huisvesting van vergunninghouders_verzoek gemeente Brielle
  9. Rapportage Uitvoering subsidies Bedrijventerreinen 2015_5 minutenversie
  10. Rapportage Uitvoering Subsidies Bedrijventerreinen 2015
  11. Regionaal Investeringsprogramma MRDH-Provincie-EPZ-Drechtsteden-Holland-Rijnland_5 minutenversie
  12. Regionaal Investeringsprogramma MRDH-Provincie-EPZ-Drechtsteden-Holland-Rijnland_Investeren in Vernieuwen
  13. Brief van Gedeputeerde Bom Raadsvragen gemeente Den Haag mbt plaatsing strandhuisjes Kijkduin
  14. Brief van Gedeputeerde Bom over Reactie brief Zuidhollandse Vliegclub dd_ 10 april 2016
  15. Brief van Gedeputeerde Bom-Lemstra over Beoordelingskader kwaliteitsteam t_b_v_ de Duivenvoordecorridor
  16. Brief van Gedeputeerde Bom-Lemstra over Reactie brief stichting De Steupel d_d_ 8 april 2016
  17. Brief van Gedeputeerde Bom-Lemstra over Vragen over de Terp Haringvliet van de PvdD
  18. Brief van Gedeputeerde Bom Vragen bij Jaarstukken 2015 tav Huisvesting vergunninghouders en spoedlocaties bodemsanering
  19. Brief van Gedeputeerde Bom Brief Stuurgroep Valkenburg inzake standpunt Unmanned Valley
  20. Brief van Gedeputeerde Bom Toegang tot snel internet stand van zaken motie 590
  21. brief van Gedeputeerde Bom Actualisering 2016 VRM toezeggingen in commissievergadering van 8 juni 2016
  22. Afschrift van mailbericht van Gedeputeerde Bom aan dhr Hofker over processchema de Balij
  23. Startnotitie perspectief Groene Hart 2016_5 minutenversie
  24. Startnotitie Perspectief Groene Hart 2016
  25. Startnotitie perspectief Groene Hart 2016_Voortgangsrapportage 2015 programmabureau Groene Hart
  26. Open brief van Stichting Bewonerscomite LindtWind aan de Raad gemeente Zwijndrecht
  27. Mailbericht van Stichting Bewonerscomite LindtWind Zwijndrecht Enige twijfels over zorgvuldigheid proces provinciale opgave windenergie 6MW Groote Lindt Zwijndrecht
  28. Zienswijze van de VVBV inzake ligboxenstal Quacksedijk 6
  29. Open brief van dhr Rietveld over Torenstee Polder
  30. Brief Aktiegroep Geuroverlast over Zienswijze provincie inzake varkenshouderij N_ Kroes te Woubrugge
  31. Brief van Balij windmolen Vrij over 2x7 Windenergielocatie A12 De Balij
  32. Brief van dhr_ Hofker over Klacht uitvoering van planMER De Balij (natuurwaarden vleermuizen) (nazending)
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2) Activiteiten
  Omgevingswet/-visie
  De komende informatieve sessies over de omgevingswet/-visie zijn gepland op 21 september van 11.00 uur tot 13.00 uur (is gewijzigd tijdstip) en op 23 november van 10.00 uur tot 12.00 uur. Beide sessies vinden plaats in de koffiekamer.

  Technische sessie PlanMER herziening VRM windenergie
  In verband met de gewijzigde planning PlanMER herziening VRM windenergie, is de op 27 juni gepland technische sessie komen te vervallen. De technische sessie vindt nu plaats op 21 september van 09.00 uur tot 11.00 uur in de Koffiekamer.

  Informatieve bijeenkomst detailhandel en bespreking in de commissie
  Op de planning staat in het derde kwartaal 2016 opgenomen een discussie over toekomstig detailhandelsbeleid. Gedeputeerde Bom-Lemstra informeert u middels bijgevoegde brief dat op dat moment nog niet alle daarvoor benodigde onderzoeken en acties zijn afgerond. Zij stelt voor om op woensdag 26 oktober 2016 voorafgaand aan de commissievergadering een informatieve bijeenkomst te organiseren waarin u o.a. geïnformeerd wordt over de op dat moment bekende resultaten en een bespreking in de commissie te verschuiven naar het eerste of tweede kwartaal van 2017.
  Voorstel: aangeven of u kunt instemmen met het voorstel.

  3) Planning
  De planning is geactualiseerd.

  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Brief gedeputeerde Bom-Lemstra Technische briefing VRM Herziening windenergie stadsregio d_d_ 21 september 2016_pdf
  2. Brief van Gedeputeerde Bom Stand van zaken detailhandelsbeleid en procesvoorstel
  3. RenL-planning
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen.

b. Vaststellen van de agenda.

c. Spreekrecht.
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per mail i.van.mulligen@pzh.nl

d. Rondvraag.
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag commissie Ruimte en Leefomgeving 8 juni 2016(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: verslag vaststellen.
  De bij de commissiegriffier aangeboden inspreekteksten over de planMER herziening windenergie en Ambachtsezoom zijn ter kennisname toegevoegd.

  Stukken
  1. Verslag overlegvergadering commissie RenL 8 juni 2016_pdf
  2. Inspreekteksten Windenergie_pdf
  3. Inspreekteksten Ambachtsezoom_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering commissie Ruimte en Leefomgeving 8 juni 2016(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: besluitenlijst overlegvergadering vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering RenL 8 juni 2016_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Regionaal economisch beleid(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra.

  Toelichting:
  Conform het besluit van de commissie in de procedurevergadering van 13 januari 2016 informeert gedeputeerde Bom-Lemstra de commissie over het vigerende economisch beleid, een aantal lopende trajecten en de visie op regionale economie die daaraan ten grondslag ligt. U wordt gevraagd met het college van gedachten te wisselen over het regionaal economische beleid en eventueel aandachtspunten mee te geven voor het vervolg. Conform afspraken uit verschillende procedurevergaderingen kunt u bij de discussie betrekken de documenten m.b.t. de toekomst van de bestuurlijke samenwerking in de Zuidvleugel, de City Deal Roadmap next economy en de GS brief inzake integrale aanpak transitie naar een Bio-based economie.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Bom over Regionaal-economisch beleid
  2. City Deal Roadmap Next Economy_5 minutenversie_pdf
  3. City Deal Roadmap Next Economy_pdf
  4. Toekomst samenwerking Zuidvleugel_5 minutenversie_pdf
  5. Toekomst samenwerking Zuidvleugel_samenvatting_pdf
  6. Toekomst samenwerking Zuidvleugel_pdf
  7. Brief van GS inzake integrale aanpak transitie naar een Bio-economie_pdf
  8. Brief van GS inzake integrale aanpak transitie naar een Bio-economie_Bijlage begrippen duurzame economie_pdf
 2. Subsidieplafond subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra.

  Toelichting:
  Op 6 april 2016 heeft de commissie gesproken over vraaggericht bedrijventerreinenbeleid. Voor een optimaal vestigingsklimaat zijn kwalitatief goede bedrijventerreinen nodig. Hierbij worden drie beleidslijnen aangehouden te weten (1) beter benutten van bestaande bedrijventerreinen, (2) verduurzaming en voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen en (3) evenwicht in vraag en aanbod naar bedrijventerreinen. Het nu voorliggende voorstel draagt bij aan de uitvoering van de eerste twee beleidslijnen. Initiatieven van samenwerkende partijen en/of gemeenten kunnen gesubsidieerd worden. Een subsidie kan worden verleend per initiatief met een maximum van € 35.000 per aanvraag. Het subsidieplafond bedraagt € 500.000. U wordt gevraagd een advies uit te brengen voor de vergadering van Provinciale Staten van 14 september 2016.

  Stukken
  1. Vaststellen subsidieplafond Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties Zuid-Holland_5 minutenversie
  2. Vaststellen subsidieplafond Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties Zuid-Holland_Statenvoordracht
  3. Vaststellen subsidieplafond Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties Zuid-Holland_Besluit
 3. Reactie van GS op voorstel van het Rijk tot wijziging van art. 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (ladder voor duurzame verstedelijking)(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra.

  Toelichting:
  Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat de toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden worden ook wel de Ladder voor duurzame verstedelijking genoemd. Het Rijk werkt aan een wijziging van deze Ladder en conform toezegging van gedeputeerde Bom-Lemstra wordt de commissie betrokken bij de rijksvoorstellen tot wijziging van de ladder. GS hebben inmiddels een concept-reactie aan de minister van Infrastructuur en Milieu opgesteld welke nu ter bespreking voorligt. De reactie van GS moet uiterlijk 16 september a.s. ingediend worden bij het Rijk.

  PS hebben in de Verordening Ruimte de ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen. De ladder komt in hoofdlijnen overeen met de rijksladder uit het Bro maar kent een aantal eigen provinciale verfijningen. Zodra zicht is op de definitieve rijkstekst zullen GS waar nodig met voorstellen tot aanpassing van de Verordening Ruimte komen.

  Stukken
  1. Reactie op voorstel van het Rijk tot wijziging van art 3_1_6 Bro_5 minutenversie (nazending)
  2. Reactie van GS op voorstel van het Rijk tot wijziging van art 3_1_6 Bro (nazending)
  3. Reactie op voorstel van het Rijk tot wijziging van art 3_1_6 Bro _concept Wijzigingsvoorstel (nazending)
 4. Citydeal binnenstedelijk bouwen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra.

  Toelichting:
  In de procedurevergadering van 11 mei 2016 heeft de fractie van SGP en CU het verzoek gedaan dit onderwerp in een overlegvergadering te bespreken. In verband met de volle agenda voor het zomerreces, vindt de bespreking in deze vergadering plaats.
  Zeven gemeenten hebben een pilotgebied aangewezen voor binnenstedelijke transformatie. De pilotgebieden zijn Alphen aan den Rijn (Rijnhaven-Oost), Leiden (Lammenschans), Den Haag (Trekvlietzone Binckhorst), Schiedam (Schiekwartier), Rotterdam (Merwe4havens), Gouda (Agnietenstraat en mogelijk Julianastaete) en Dordrecht (Spuiboulevard/Schil-West). Hoofddoel van de citydeal binnenstedelijk bouwen is om beperkingen en belemmeringen (op gemeentelijk, provinciaal of rijksniveau) weg te nemen, die de gewenste transformatie van binnenstedelijke locaties frustreren. U wordt gevraagd met het college van gedachten te wisselen over de citydeal binnenstedelijk bouwen en welke activiteiten de provincie Zuid-Holland onderneemt om provinciale beperkingen en belemmeringen weg te nemen.

  Stukken
  1. City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie_5 minutenversie
  2. City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie
 5. Toerisme en recreatie in Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra.

  Toelichting:
  In de procedurevergadering van 11 mei 2016 heeft de fractie van SGP en CU het verzoek gedaan dit onderwerp in een overlegvergadering te bespreken. In verband met de volle agenda voor het zomerreces, vindt de bespreking in deze vergadering plaats.
  In de notitie worden de opgaven voor recreatie en toerisme in samenhang beschreven. Toerisme en recreatie raken vele beleidsvelden en verschillende portefeuilles binnen GS. Met deze overkoepelende notitie voor toerisme en recreatie, willen Gedeputeerde Staten de onderlinge samenhang borgen en verbindingen leggen met andere beleidsvelden, zoals water, economie en cultuur. Hierdoor worden 'koppelkansen' in beeld gebracht. De gedeelde opgave van toerisme en recreatie is ondersteunend en verbindend voor de opgaven van het College. U wordt gevraagd met het college van gedachten te wisselen over de notitie "De gedeelde opgave van toerisme en recreatie!".

  Stukken
  1. Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over Toerisme en recreatie in Zuid-Holland
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken