Ruimte en Leefomgeving 8 juni 2016 - woensdag 08 juni 2016

Orgaan:
Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 08 juni 2016
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:30  uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  De commissie vergadert met de agenda die op woensdagochtend 8 juni 2016 (versie 4) is gepubliceerd.

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. ConceptbesluitenlijstprocedurevergaderingRenL11mei2016_pdf
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) Advies reikwijdte en detailniveau inclusief nota van beantwoording en planMER herziening windenergie
  In dit advies is beschreven hoe de provincie omgaat met de ingediende zienswijzen en adviezen en wat de consequenties zijn voor de opzet en de uitvoering van het planMER.
  Voorstel: conform planning van de commissie bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  (-) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over toelichting op keuze zoeklocaties windenergie H aaglanden voor planMER aanpassing VRM
  De commissie wordt geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond de voorgenomen zoeklocaties windenergie A12/Balij te Pijnacker-Nootdorp en ABC-Westland.
  Voorstel: desgewenst betrekken bij bespreking over advies reikwijdte en detailniveau inclusief nota van beantwoording en plan MER herziening windenergie (zie agendapunt 5a).

  (-) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over bijstelling planning planMER herziening windenergie (nagezonden).
  Gedeputeerde Bom-Lemstra informeert de commissie dat de planning van de VRM windenergie bijstelling behoeft.
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking over advies reikwijdte en detailniveau inclusief nota van beantwoording en plan MER herziening windenergie (zie agendapunt 5a)

  (-) Vaststelling partiële wijziging programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare
  De partiële wijziging beperkt zich tot het toevoegen van de ontwikkelingen Ambachtsezoom te Hendrik Ido Ambacht aan het programma Ruimte.
  Voorstel: conform planning van de commissie bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (-) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over beoordeling BSD-situatie inzake bestemmingsplan Ambachtsezoom (nagezonden)
  N.a.v. de commissievergadering van 9 maart 2016 ontvangt de commissie antwoord op de vraag over de beoordeling van de BSD-situatie (bestaand stads- en dorpsgebied) inzake de Ambachtsezoom. Dit in relatie tot een uitspraak van de Raad van State.
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking over de vaststelling van de partiële wijziging programma ruimte inzake stedelijke ontwikkeling groter dan 3 hectare (zie agendapunt 5b). 

  (-) Ontwerp actualisering Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) 2016
  De partiële actualisering heeft betrekking op de ruimtelijke aspecten van een groot aantal onderwerpen. De actualisering moet worden gezien als een reguliere onderhoudsbeurt van de VRM.
  Voorstel: conform planning van de commissie bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5c).

  (-) Voorjaarsnota 2016
  De voorjaarsnota 2016 is een bijstelling van de primaire begroting 2016 op basis van recente ontwikkelingen en de jaarstukken 2015.
  In overleg met het Presidium wordt voorgesteld om de Kadernota 2017-2020 alleen in de commissie Bestuur en Middelen te agenderen.
  Voorstel: conform de afspraken m.b.t. planning- en controlproducten, bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5d)

  (-) Vaststelling begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2017
  Het voorstel betreft het vaststellen van begrotingssubsidies en de vaststelling van subsidieplafonds 2017 onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting 2017. De subsidies kennen een aanvraagperiode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2017. 
  Voorstel: bespreken in combinatie met de voorjaarsnota 2016 in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5d).

  (-) Investeringsagenda Zuidelijke Randstad
  GS willen in samenwerking met diverse partners (Metropoolregio Den-Haag-Rotterdam, regio Drechtsteden en regio Holland-Rijnland) een Investeringsagenda Zuidelijke Randstad opstellen om daarmee de economische positie van dit gebied te verbeteren.
  Voorstel: in verband met de termijn (1 juli 2016) waarop GS en de genoemde partners de investeringsagenda beoogen vast te stellen, bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5e).

  (1) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over ladder voor duurzame verstedelijking evaluatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  Gedeputeerde Bom-Lemstra informeert de commissie dat aan de uitvoering van een gedane toezegging nog geen gehoor kan worden gegeven door vertraging bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (2) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra aanbieding Stec rapportage monitor Kengetallen kantorenmarkt Zuid-Holland 2016
  Gedeputeerde Bom-Lemstra biedt de rapportage monitor kengetallen kantorenmarkt Zuid-Holland 2016 aan de commissie aan. 
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en t.z.t. desgewenst betrekken bij bespreking regionale kantorenvisies.

  (3) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over World Expo Rotterdam
  Gedeputeerde Bom-Lemstra informeert de commissie dat zij, samen met wethouder Struijvenberg van de gemeente Rotterdam, in overleg zal treden met de voorzitter van VNO-NCW n.a.v. het besluit van het Kabinet om zich niet achter de World Expo kandidatuur van de gemeente Rotterdam te scharen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (4) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over afschrift reactieve aanwijzing op bestemmingsplan Forepark-Rhone van de gemeente Den Haag
  De commissie ontvangt een afschrift van de reactieve aanwijzing. De reactieve aanwijzing heeft betrekking op de detailhandelsmogelijkheden in het bestemmingsplan.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen:

  (5) Reactie van C.W.M. Dessens, voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten mede namens de 12 genoemde organisaties die zich inzetten voor het groen houden van de Duivenvoordecorridor
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (6) Afschrift van een brief van LTO Glaskracht aan gemeente Zuidplas over opheldering afwijzing wijzigingsplan Molenweg 1 en 4 te Zevenhuizen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (7-8) Mailberichten en bijlagen van de stichting bewonerscomité Lindtwind Zwijndrecht
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).

  (9) Brief met bijlage van de heer Dekker m et voorstel voor locatie World Expo 2025 en Rotterdam The Hague Airport
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (10) Reactie van de heer Keizer, fractievoorzitter Gemeentebelang Westland, op brief van de heer Dekker
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (11) Email met bijlagen van de Stichting Mooi Geweest over zienswijze wijziging programma Ruimte groter dan 3ha
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b).

  (12) Email met bijlagen van mevrouw Winkelhuijzen over zienswijze wijziging programma Ruimte groter dan 3ha
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b).

  (13-14) Brieven van gemeente Hendrik Ido Ambacht over zienswijze bedrijventerrein Ambachtsezoom (nagezonden)
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b).

  (15) Email met bijlagen van Prodeon BV over niet in de Nota van Beantwoording opgenomen zienswijze windenergie (nagezonden)
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).  

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Bom over Ladder voor duurzame verstedelijking evaluatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  2. Brief van Gedeputeerde Bom Aanbieding Stec rapportage Monitor kengetallen kantorenmarkt Zuid-Holland 2016
  3. Brief van Gedeputeerde Bom over World Expo Rotterdam 2025
  4. Brief van Gedeputeerde Bom Afschrift reactieve aanwijzing op bestemmingsplan Forepark-Rhone van de gemeente Den Haag
  5. Reactie van C_W_M_ Dessens namens de 12 organisaties die zich inzetten voor het groen houden van de Duivenvoordecorridor Op het bouwen in de Duivenvoordecorridor
  6. Afschrift Brief van LTO Glaskracht aan gemeente Zuidplas over opheldering afwijziging Wijzigingsplan Molenweg 1 en 4 te Zevenhuizen
  7. Emailbericht van Stichting Bewonerscomite LindtWindt over inspreektekst
  8. Brief van dhr Dekker met voorstel voor locatie World Expo 2025 en Rotterdam The Hague Airport
  9. Reactie fractie van Gemeentebelang Westland op voorstel voor locatie World Expo 2025 en Rotterdam The Hague Airport
  10. Emailbericht met bijlagen van de Stichting Mooi Geweest! over Zienswijze ontwerp part_ wijziging Prog_ Ruimte groter dan 3 ha (Ambachtsezoom)
  11. Emailbericht met bijlagen van Mw_ Winkelhuijzen van Lagrolaw over Zienswijze ontwerp partiële wijziging Programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare (Ambachtsezoom)
  12. Brief van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht over bedrijventerrein Ambachtse Zoom (nagezonden)
  13. Brief van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht over bedrijventerrein Ambachtse Zoom (2) (nagezonden)
  14. Emailbericht met bijlage van Prodeon BV over Niet in nota van beantwoording opgenomen zienswijze windenergie (nagezonden)
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard nog aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2) Activiteiten
  Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw
  Via de mail is geïnventariseerd of de commissie interesse heeft in een bijeenkomst over de Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw (coalitie HOT) op 31 augustus 2016 in de ochtend. Drie Statenleden hebben zich voor deze bijeenkomst aangemeld. In verband met het beperkte aantal aanmeldingen, wordt voorgesteld de bijeenkomst te laten vervallen.

  Follow-up werkbezoek gemeenteraad Den Haag op 30 maart jl.
  Via de mail is de commissie gevraagd zich uit spreken over de follow-up voorstellen gedaan in het verslag van het werkbezoek aan de gemeenteraad van Den Haag. Van twee fracties is een reactie ontvangen. Voorgesteld wordt deze activiteit voor nu te laten vervallen maar indien zich een onderwerp voordoet te bezien of en op welke manier de commissie en de gemeenteraad van Den Haag gezamenlijk kunnen optrekken.

  3) Planning
  De planning is geactualiseerd.

  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. RenL-planning 8 juni 2016 - openstaande moties en toezeggingen_pdf
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen
b. Vaststellen van de agenda
c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de wnd. commissiegriffier.
Dit kan telefonisch: 070- 4418188 of per e-mail: f.kas@pzh.nl

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk achtenveertig uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag commissie Ruimte en Leefomgeving 11 mei 2016(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Verslag commissie RenL 11 mei 2016_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst commissie Ruimte en Leefomgeving 11 mei 2016(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: de besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. ConceptbesluitenlijstoverlegvergaderingRenL11mei2016_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Advies Reikwijdte en detailniveau inclusief nota van beantwoording en planMER herziening windenergie(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra

  Toelichting:
  In het advies is beschreven hoe de provincie Zuid-Holland omgaat met de ingediende zienswijzen en adviezen en wat de consequenties zijn voor de opzet en uitvoering van het planMER.
  Dit onderwerp is geagendeerd n.a.v. het besluit van de commissie in de procedurevergadering van 23 september 2015. De commissie wordt gevraagd met GS van gedachten te wisselen over de stand van zaken en de voortgang op dit dossier. Bij de gedachtewisseling kunt u desgewenst betrekken de brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over de toelichting op keuze zoeklocaties windenergie Haaglanden voor planMER aanpassing VRM en de brief over de bijstelling van de planning. Daarnaast kunt u bij de gedachtewisseling betrekken de emailberichten met bijlagen van de Stichting Bewonerscomité Lindtwind en het emailbericht met bijlage van Prodeon BV.  

  Stukken
  1. Advies Reikwijdte en Detailniveau inclusief Nota van Beantwoording en planMER VRM herziening windenergie_5 minutenversie
  2. Advies Reikwijdte en Detailniveau inclusief Nota van Beantwoording en planMER VRM herziening windenergie inclusief bijlagen
  3. Brief van Gedeputeerde Bom Toelichting op keuze zoeklocaties windenergie Haaglanden voor planMER aanpassing VRM
  4. Brief van Gedeputeerde Bom Bijstelling planning planMER herziening windenergie VRM (nagezonden)
 2. Vaststelling partiële wijziging programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra

  Toelichting:
  Op 9 maart 2016 heeft de commissie gesproken over een versnelde procedure tot wijzigen van de 3ha kaart Programma Ruimte t.a.v. het bestemmingsplan Ambachtsezoom, Hendrik-Ido-Ambacht. De inhoudelijke beoordeling door de commissie volgt achteraf als de stukken ter vaststelling worden aangeboden. Dat is nu het geval. Naar aanleiding van deze gedachtewisseling heeft de commissie in de overlegvergadering van 6 april 2016  afspraken gemaakt ten aanzien van versnelde wijzigingsprocedures van de VRM bij herzieningen van beperkte reikwijdte. Het nu voorliggende voorstel van GS beperkt zich tot het toevoegen van de ontwikkeling Ambachtsezoom aan het programma Ruimte. De Ambachtsezoom wordt in paragraaf 2.2.1. op de 3ha kaart geplaatst en toegevoegd aan de bijbehorende tabel 2, "bedrijventerreinen zachte capaciteit". Bij de discussie kunt u betrekken de nagezonden brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over de beoordeling BSD-situatie inzake bestemmingsplan Ambachtsezoom. Daarnaast kunt u bij de discussie betrekken de twee nagezonden brieven van de gemeente Hendrik Ido Ambacht over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Ambachtsezoom. De commissie wordt gevraagd een advies te formuleren voor de vergadering Provinciale Staten van 29 juni 2016.

  Stukken
  1. Vaststelling Partiële wijziging Programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare _5 minutenversie
  2. Vaststelling Partiële wijziging Programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare_Statenvoordracht
  3. Vaststelling Partiële wijziging Programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare_Nota van Beantwoording en Wijziging
  4. Vaststelling Partiële wijziging Programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare_Partiele wijziging
  5. Brief van Gedeputeerde Bom Toezegging nav vraag over beoordeling BSD-situatie inzake bestemmingsplan Ambachtsezoom (nagezonden)
 3. Ontwerp actualisering Visie Ruimte en Mobiliteit 2016(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra

  Toelichting:
  Op 20 april 2016 hebben Provinciale Staten de startnotitie actualisering Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) vastgesteld. De nu voorliggende ontwerp actualisering VRM 2016 is een uitwerking van de onderwerpen uit de startnotitie. De actualisering moet vooral worden gezien als een reguliere onderhoudsbeurt om ervoor te zorgen dat de VRM weer up tot date is. Het betreft een partiële herziening, dus niet alles is opnieuw bezien. In het ontwerp wordt per onderwerp aangegeven wat er speelt, waarom er reden is voor een aanpassing en in welke beleidsproducten dat leidt tot wijzigingen. Ten opzichte van de startnotitie zijn twee onderwerpen afgevallen. Het betreft caravanstallingen en verbreding functies Greenports. Deze worden doorgeschoven naar een volgende actualisering of de provinciale omgevingsvisie. In de 5-minutenversie wordt dit nader toegelicht. Ten opzichte van de startnotitie zijn twee onderwerpen toegevoegd: Grootschalige waterbergingsgebieden en Plaspoelpolder Rijswijk. De commissie wordt gevraagd met GS van gedachten te wisselen over de ontwerp actualisering VRM 2016 en een advies aan GS te geven of de ontwerp actualisering VRM ter inzage kan worden gelegd.

  Stukken
  1. Ontwerp Actualisering 2016 VRM_5 minutenversie
  2. Ontwerp Actualisering 2016 VRM
  3. Ontwerp Actualisering 2016 VRM_Programma ruimte
  4. Ontwerp Actualisering 2016 VRM_Visie ruimte en mobiliteit
  5. Ontwerp Actualisering 2016 VRM_Kaarten Cultuurhistorische Hoofdstructuur
  6. Ontwerp Actualisering 2016 VRM_Verordening ruimte 2014
 4. Voorjaarsnota 2016, discussie over indicatoren thema's Ruimte en Leefomgeving, begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: Van der Sande, Bom-Lemstra

  Toelichting:
  De voorjaarsnota 2016 is de eerste begrotingswijziging van 2016. Met de voorjaarsnota 2016 legt het college verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2016. In de voorjaarsnota 2016 wordt gerapporteerd over de afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middelen op doelniveau. De voorjaarsnota sluit met een nadelig saldo van € 5,8 mln. Het college stelt voor dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Naar aanleiding van de bijeenkomst over indicatoren op 6 januari 2016, is eenmalig een integraal overzicht gegeven van de begrotingsindicatoren. Voor de bespreking in commissie RenL zijn de doelen 3.1 (een groeiende, duurzame en innovatieve economie), 3.3 (beter benut (bebouwd) gebied), 3.4 (goede ruimtelijke kwaliteit), 3.5 (vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans) en 3.7 (deels, beter benutte bodem en ondergrond) van toepassing. De commissie wordt gevraagd een advies te formuleren voor de vergadering van Provinciale Staten van 29 juni 2016 ten aanzien van de onderwerpen uit de voorjaarsnota 2016 die betrekking hebben op de commissie RenL.

  In overeenstemming met uw besluit in de procedurevergadering van 13 januari 2016 kunt u in aanvulling op de gedachtewisseling over de voorjaarsnota 2016 onderling en met het college van gedachten wisselen over de indicatoren die betrekking hebben op de thema's van de commissie RenL.

  Daarnaast wordt u, in het verlengde van de discussie over de voorjaarsnota 2016, gevraagd een advies voor de vergadering van Provinciale Staten van 29 juni 2016 te formuleren over begrotingssubsidies 2017 en de subsidieplafonds 2017 e.e.a. onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting 2017. De subsidies kennen een aanvraagperiode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2017. Voor de commissie RenL betreft het de volgende begrotingssubsidies en subsidieplafonds: Innovation Quarter (voorheen ROM Zuidvleugel), Stichting Biobased Delta en subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenports Zuid-Holland.

  Stukken
  1. Voorjaarsnota 2016_5 minutenversie
  2. Voorjaarsnota 2016_Statenvoordracht
  3. Voorjaarsnota 2016
  4. Voorjaarsnota 2016_Voorjaarstaakwijziging
  5. Opnemen begrotingssubsidies 2017 en vaststellen subsidieplafonds 1e aanvraagperiode en deelplafonds 2017_5 minutenversie
  6. Opnemen begrotingssubsidies 2017 en vaststellen subsidieplafonds 1e aanvraagperiode en deelplafonds 2017_Statenvoordracht
  7. Opnemen begrotingssubsidies 2017 en vaststellen subsidieplafonds 1e aanvraagperiode en deelplafonds 2017_Overzicht en toelichting vastgestelde deelsubsidieplafonds 2017
 5. Investeringsagenda Zuidelijke Randstad(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra

  Toelichting:
  In de afgelopen jaren is in diverse onderzoeken geconstateerd dat de economische ontwikkeling van de Zuidelijke Randstad achter blijft. GS onderkennen dit en geven aan dat het opstellen van een gezamenlijke Investeringsagenda Zuidelijke Randstad één van de acties is waarmee GS (en de met GS samenwerkende partners, de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam, regio Drechtsteden en de regio Holland-Rijn) de economische positie van dit gebied willen verbeteren. GS en de genoemde partners zijn voornemens om een eerste versie van de investeringsagenda op 1 juli 2016 vast te stellen. De acht MRDH samenwerkingsprojecten zijn op 17 mei 2016 besproken in de commissie BenM. De commissie wordt gevraagd met GS van gedachten te wisselen over de Investeringsagenda Zuidelijke Randstad en desgewenst suggesties te doen voor aanvullingen op de investeringsagenda.

  Stukken
  1. Brief van GS over Investeringsagenda Zuidelijke Randstad
  2. Brief van GS over Investeringsagenda Zuidelijke Randstad_Bijlage 1
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken