Ruimte en Leefomgeving 16 mei 2018 - woensdag 16 mei 2018

Orgaan:
Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 16 mei 2018
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Op 14 mei 2018 is een gewijzigde agenda gepubliceerd (versie 2).

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 4 april 2018 vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedurevergadering RenL 04-04-2018
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (-) Jaarstukken 2017
  In de jaarstukken legt het college van GS verantwoording af over het wel of niet bereiken van maatschappelijke doelen, de inzet van afgesproken prestaties en het resultaat daarvan en de inzet van middelen.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  (-) Wijziging 2018 VRM
  De Wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte heeft betrekking op enkele urgente wijzigingen die niet kunnen wachten op de vaststelling van de in voorbereiding zijnde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de ladder voor duurzame verstedelijking, detailhandel, instrumentarium wonen en de behoefteramingen bedrijventerreinen.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (1) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over acties gericht op realisatie woningbouw
  Conform toezegging in de overlegvergadering van 7 februari ontvangt de commissie het bestaande kaartmateriaal op basis van de woonvisies. Een afschrift hiervan is op 5 april tevens in de postvakjes van de Statenleden gelegd. Daarnaast gaat de gedeputeerde in op concrete maatregelen om de woningbouwproductie te versnellen. Bij de behandeling van de Kadernota wil de gedeputeerde een pakket maatregelen aanbieden waarmee de woningbouw op zowel korte als lange termijn versneld kan worden.
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van de Kadernota in de overlegvergadering van 6 juni 2018.

  (2) Brief van Gedeputeerde Staten over flexibiliteit in de Verordening ruimte
  In de overlegvergadering van 29 november 2017 is aan de gedeputeerde gevraagd nader in te gaan op de achtergronden en mogelijke consequenties van het hanteren van meer flexibiliteit in de Verordening ruimte. In voorliggende brief wordt hier op ingegaan en de brief kan dienen als achtergrondinformatie voor het nog te voeren gesprek in de commissie.
  Voorstel: agenderen voor de overlegvergadering van 5 september 2018.

  (3-4) Brief van Gedeputeerde Staten over het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2018 inclusief de bereikte resultaten over 2017
  De commissie ontvangt ter informatie het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2018 inclusief de bereikte resultaten over 2017. In het geactualiseerde Actieprogramma richt de provincie zich met name op die locaties waar veel leegstand is maar waar ook goede kansen zijn voor herontwikkeling. GS hebben het voornemen om in het eerste kwartaal van 2019 de resultaten over 2018 te presenteren.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (5) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over toezegging n.a.v. bespreking geactualiseerde regionale woonvisies Drechtsteden en Goeree-Overflakkee
  In de overlegvergadering van 7 maart heeft de gedeputeerde toegezegd in de brieven aan de regio's Drechtsteden en Goeree-Overflakkee te verduidelijken dat bij het onderwerp scheefwonen zowel goedkoop als duur scheefwonen wordt bedoeld. In de brieven is dit inmiddels aangepast en ter informatie zijn beide brieven in de bijlage opgenomen. Daarnaast wordt in voorliggende brief de vraag van dhr. Breitbarth (D66) beantwoord over waarom het segment vrije huur in de regio Goeree-Overflakkee lijkt te ontbreken.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (6-7) Brief van GS over de reactie van GS op het aangepaste woningbouwprogramma en de bestuurlijke afspraken Hoeksche Waard
  In september 2017 hebben Gedeputeerde Staten de regionale woonvisie en het bijbehorende woningbouwprogramma van de Hoeksche Waard aanvaard met uitzondering van het plusprogramma. In bijgaande brief is de reactie van GS weergegeven op het aangepaste woningbouwprogramma dat de regio begin februari 2018 heeft ingediend.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (8) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over rapportage naar aanleiding van inspraak van dhr. Smits uit Sliedrecht
  In de commissievergadering van 29 november 2017 heeft dhr. Smits uit Sliedrecht ingesproken. Hij heeft de commissie erop gewezen dat naar zijn mening de gemeente Sliedrecht het provinciale beleid onvoldoende in acht neem bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gedeputeerde zegde in de vergadering toe nader uit te zoeken wat er precies speelt en de commissie daarover te rapporteren. Het onderzoek is afgerond en de gedeputeerde deelt in de brief haar bevindingen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (9-10) Brief van Gedeputeerde Staten over bestuurlijke afspraken Schieoevers gemeente Delft en provincie Zuid-Holland
  GS informeren de commissie over de bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland over de ontwikkeling van Schieoevers. Het bedrijventerrein Schieoevers Noord is in potentie een goede locatie om een deel van de verstedelijkingsopgave in de Zuidelijke Randstad te realiseren. In het gebied zijn diverse zaken die het provinciaal beleid raken. Ten aanzien van deze onderwerpen heeft de provincie met Delft bestuurlijke afspraken te maken om helderheid te hebben over de onderlinge samenwerking en verwachtingen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (11-12) Brief van Gedeputeerde Staten over Green Deal Installatiebranche
  Zoals aangekondigd in de brief van gedeputeerde Weber d.d. 18 januari 2018 (stand van zaken motie 759 Talent voor duurzame energietransitie), heeft de brancheorganisatie UNETO-VNI de provincie benaderd om mee te doen met de Green Deal installatiebranche om bestaande installateurs om te scholen tot experts op het gebied van duurzame energie. Concreet zoekt de branche opleidingsplaatsen om installateurs te trainen. Vanuit Zuid-Holland is de Duurzaamheidsfabriek voorgedragen, een op het Leerpark in Dordrecht gelegen krachtenbundeling tussen het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Voor de inrichting van deze locatie zal de provincie een opdracht verlenen voor de aanschaf van opleidingsmaterialen ter waarde van € 100.000,-. Dit bedrag wordt bekostigd uit de begroting vanuit programma 3 Aantrekkelijk en concurrerend.

  GS komen met een gezamenlijke onderzoeksopdracht ten aanzien van de uitvoering van de moties 744 Afstemming techniekopleidingen op het technisch bedrijfsleven, 746 Aandacht voor 'oude' werkgelegenheid en scholing, 750 Belang beschikbaarheid voldoende gekwalificeerde medewerkers op de arbeidsmarkt, 759 Talent voor duurzame energietransitie en 768 De provincie in verbinding met het middelbaar onderwijs. Om die reden is motie 759 overgeheveld van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling naar Ruimte en Leefomgeving.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (13-14) Brief van GS over aansluiting Provincie Zuid-Holland bij de statiegeldalliantie (uitvoering motie 792)
  In de vergadering van Provinciale Staten van 28 maart 2018 is motie 792 Aansluiten bij de statiegeldalliantie aangenomen (indiener mw. Van Aelst, SP). In de brief geven GS aan dat zij uitvoering hebben gegeven aan deze motie door als provincie zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. Deze alliantie van maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties wil een gezamenlijk geluid laten horen voor statiegeld op blikjes en plastic flessen richting de Nederlandse en Belgische overheden. De provincie hanteert de volgende quote om aan te geven waarom ze zich aansluit bij de statiegeldalliantie: “De provincie Zuid-Holland maakt zich sterk voor de transitie naar een circulair Zuid-Holland in
  2050. Recycling is één van de manieren om zwerfafval terug te dringen en een circulaire economie te creëren. Blikjes en kleine plastic flessen vormen als afvalstroom een hoogwaardige grondstof die nuttig besteed kan worden en door toepassing van statiegeld, blijkt uit onderzoek van CE Delft, zal het zwerfafval in Nederland afnemen met 80%. Genoeg reden dus voor de
  provincie Zuid-Holland om aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.”
  Voorstel: besluiten of aan PS geadviseerd kan worden motie 792 als afgehandeld te beschouwen.

  (15-16) Brief van Gedeputeerde Staten over subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland
  Op 20 september 2017 is de discussienota detailhandel besproken in de overlegvergadering van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving. Eén van de in de discussienota genoemde uitvoeringsacties betreft het instellen van een subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland. Deze subsidieregeling is bedoeld om de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden te optimaliseren. Gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die o.a. gericht zijn op het verhogen en verbeteren van de onderlinge samenwerking van ondernemers en winkeliers en het laten opstellen van een sterkte-zwakte analyse voor een winkel- en centrumgebied. Provinciale Staten hebben in de begroting 2018 voor deze regeling een plafond van € 500.000,- beschikbaar gesteld. Ter informatie ontvangt de commissie de subsidieregeling. De regeling wordt tussen 1 mei 2018 en 1 augustus 2018 voor 35 'te optimaliseren' (middelgrote) winkel- en centrumgebieden opengesteld.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (17-18) Brief van Gedeputeerde Staten over samenwerkingsovereenkomst Accelerating Circular Economy Zuid-Holland (ACCEZ)
  In de begroting 2017 is 5 miljoen beschikbaar gesteld om met een Zuid-Hollandse Transitiecampus de transitie naar een circulaire economie te versnellen. De Transitiecampus was een werktitel. Inmiddels is als programmanaam gekozen 'Accelerating Circular Economy Zuid-Holland' (ACCEZ). GS informeren de commissie middels voorliggende brief over de start van het kennis- en innovatieprogramma ACCEZ. De provincie is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Delft University of Technology, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, Wageningen University en Stichting Wageningen Research en VNO-NCW West. Op 5 april is de samenwerkingsovereenkomst door de partijen ondertekend.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (19) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren
  Conform toezegging in de procedurevergadering van 20 september 2017 ontvangt de commissie meer informatie over de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT): informatie over het jaar 2017 en over de middelen 2018. De effecten van de MIT zijn pas te meten als er ook daadwerkelijk projecten zijn afgerond en dat duurt meerdere jaren. Daarom worden subsidieregelingen om de vier jaar geëvalueerd. Voor deze regeling zal de evaluatie in 2019 zijn en de resultaten worden in 2020 gepresenteerd. Daarnaast is de MIT een prestatie-indicator in de begroting en bij de jaarrekening rapporteren GS over de aantallen MKB-ers waar de provincie in heeft geïnvesteerd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (20-21) Brief van Gedeputeerde Staten over programmering Omgevingsbeleid voorjaar 2018
  De programmering toont de beleidsproducten die GS nog deze periode in Provinciale Staten willen brengen en geeft een doorkijk naar de periode daarna. In het najaar van 2018 volgt een geactualiseerde versie van de programmering. De in de programmering vermelde visies en verordeningen die de commissie Ruimte en Leefomgeving betreffen, zijn opgenomen in de planning.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  (22) Brief van Stichting Windmolens N57 Nee! en omwonenden aan PS over zorgen over locatie F, N57 en een afschrift van een brief van de Stichting aan GS over het DCMR rapport 'Geluidscontrole XL Wind'
  Voorstel:
  1) desgewenst betrekken bij de toekomstige bespreking van de alternatieve windenergielocatie voor F, N57 Entree Zuid Hellevoetsluis;
  2) de brief over de zorgen over locatie F ter informatie doorgeleiden naar Gedeputeerde Staten.

  (23) Kerngegevenskaart Haaglanden 2017 van Sociale Verhuurders Haaglanden
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Bom Acties gericht op realisatie woningbouw
  2. GS-brief over flexibiliteit in de Verordening ruimte
  3. Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2018 inclusief bereikte resultaten over 2017
  4. Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2018_GS-brief
  5. Brief van Gedeputeerde Bom Toezegging n_a_v_ bespreking geactualiseerde regionale woonvisies Drechtsteden en Goeree-Overflakkee
  6. GS brief over Reactie GS op aangepaste woningbouwprogramma en bestuurlijke afspraken Hoeksche Waard
  7. GS brief over Reactie GS op aangepaste woningbouwprogramma en bestuurlijke afspraken Hoeksche Waard_Bijlage
  8. Brief van Gedeputeerde Bom Rapportage nav inspraak dhr Smits uit Sliedrecht
  9. Bestuurlijke afspraken Schieoevers gemeente Delft en provincie Zuid Holland_GS-brief
  10. Bestuurlijke afspraken Schieoevers gemeente Delft en provincie Zuid Holland
  11. Green Deal Installatiebranche_GS-brief
  12. Green Deal Installatiebranche_tekst
  13. GS-brief Aansluiting provincie Zuid-Holland bij de statiegeldalliantie
  14. motie 792 Van Aelst (SP) aansluiten bij de statiegeld-alliantie
  15. GS-brief Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland
  16. Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid Holland
  17. GS-brief Samenwerkingsovereenkomst ACCEZ
  18. Samenwerkingsovereenkomst ACCEZ
  19. Brief van Gedeputeerde Bom MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren
  20. Programmering Omgevingsbeleid voorjaar 2018_GS-brief
  21. Programmering Omgevingsbeleid voorjaar 2018
  22. Brieven namens de Stichting Windmolens N57 Nee!en omwonenden locatie F
  23. Kerngegevenskaart Haaglanden 2017
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier.
  Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.  

  2) Planning
  Naar aanleiding van de commissievergadering van 4 april is de planning geactualiseerd.

  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Planning RenL voor de vergadering van 16-05-2018
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl. Het inspreekrecht vervalt voor agendapunt 5b Wijziging 2018 VRM in verband met de gehouden hoorzitting hierover op 18 april.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag overlegvergadering 4 april 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag RenL 04-04-2018
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst overlegvergadering 4 april 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst overlegvergadering RenL 04-04-2018
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Jaarstukken 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Vermeulen (bij afwezigheid van gedeputeerde Bom-Lemstra)

  Toelichting:
  In de jaarstukken legt het college van GS verantwoording af over het wel of niet bereiken van maatschappelijke doelen, de inzet van afgesproken prestaties en het resultaat daarvan en de inzet van middelen. De jaarstukken bestaan uit een bestuurlijke inleiding en het financiële beeld, de programmaverantwoordingen, de verplichte paragrafen, de jaarrekening (programmarekening en balans) en een aantal bijlagen. De productenrealisatie ontvangt de commissie ter informatie.

  Doel van de bespreking in de commissie is een advies formuleren ten behoeve van de besluitvorming in PS op 30 mei 2018 ten aanzien van programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend, doelen 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 en 3.7 onderdeel beter benutte bodem en ondergrond (een schonere bodem is een thema in de Statencommissie Verkeer en Milieu).

  Stukken
  1. Jaarstukken 2017_Statenvoorstel
  2. Jaarstukken 2017
 2. Wijziging 2018 VRM(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Vermeulen (bij afwezigheid van gedeputeerde Bom-Lemstra)

  Toelichting:
  De Wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte heeft betrekking op enkele urgente wijzigingen die niet kunnen wachten op de vaststelling van de in voorbereiding zijnde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de ladder voor duurzame verstedelijking, detailhandel, instrumentarium wonen en de behoefteramingen bedrijventerreinen.

  Er zijn meer dan 80 zienswijzen ingediend op het ontwerp, afkomstig van overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota van Beantwoording. De beantwoording leidt op enkele tientallen punten tot in het algemeen kleine aanpassingen in teksten, regels en kaartaanduidingen.

  In de hoorzitting van 18 april zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen toe te lichten. Het verslag van deze hoorzitting is aan de stukken toegevoegd (zei bijlage 11). Daarnaast is er een schriftelijke reactie binnengekomen (zie bijlage 12).

  In de procedurevergadering van 17 januari heeft de commissie besloten de brief van GS over de ruimtelijke reservering Ridderkerklijn bij de bespreking te betrekken (zie bijlagen 9 en 10).

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies te formuleren ten behoeve van de besluitvorming in PS op 30 mei 2018.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Vaststelling Wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte
  2. Bijlage 1 Nota van Beantwoording Wijziging 2018 VRM
  3. Bijlage 2 Nota van Toelichting Wijziging 2018 VRM
  4. Bijlage 3 Visie ruimte en mobiliteit Wijziging 2018
  5. Bijlage 4 Programma ruimte Wijziging 2018
  6. Bijlage 5 Verordening ruimte Wijziging 2018
  7. Bijlage 6 Kaartwijzigingen Wijziging 2018 VRM
  8. Bijlage 7 Kaarten Verordening ruimte
  9. GS-brief Ruimtelijke reservering Ridderkerklijn
  10. GS-brief Ruimtelijke reservering Ridderkerklijn_Bijlage
  11. Concept-verslag hoorzitting wijziging 2018 VRM 18-04-2018
  12. Brief van Dhr Bouwman over toelichting zienswijze ivm wijziging 2018 VRM
  13. Brief van Gedeputeerde Baljeu met Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2017 deel 1 en erratum Jaarstukken 2017 (nagekomen)
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken