Ruimte en Leefomgeving 28 november 2018 - woensdag 28 november 2018

Orgaan:
Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 28 november 2018
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 31 oktober 2018 vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedurevergadering RenL 31-10-2018
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.  

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (-) Statenvoorstel Werkwijze planbeoordeling en voorstellen over informatievoorziening
  In het voorliggende Statenvoorstel informeren GS PS over de werkwijze van planbeoordeling en doen zij voorstellen om herhaling van situaties zoals Zwethof te voorkomen. Hiermee wordt, naast het uitvoeren van de toezegging in de PS vergadering van 19 september 2018, ook tegemoet gekomen aan het verzoek van de commissie (n.a.v. de bespreking in de overlegvergadering van 5 september 2018) om een vervolgdiscussie te voeren over flexibiliteit in de Verordening ruimte.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  (-) Brief van GS over Resultaten Verkenning verblijfstoerisme Provincie Zuid-Holland
  Begin 2018 is de provincie Zuid-Holland in samenwerking met haar partners vanuit gemeenten, Recron, Hiswa, Koninklijke Horeca Nederland en Nationaal Park Hollandse Duinen, een verkenning gestart naar verblijfstoerisme in Zuid-Holland. Op 26 september is in de overlegvergadering de stand van zaken besproken en nu liggen de resultaten van de verkenning ter bespreking voor.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (-) Brief van GS over Resultaat verkenningsfase Circulair Zuid-Holland
  Op basis van de Ambitienotitie omgevingsbeleid en de besluitvorming rondom Waste-to-Chemistry, hebben PS in de vergadering op 12 december 2017 besloten tot het uitvoeren van een strategische verkenning naar circulaire economie.
  Het onderzoeksrapport van de strategische verkenning en de reactie van GS hierop liggen nu ter bespreking voor. In de reactie van GS (zie bijlage 1) worden de inzichten van de verkenningsfase gedeeld en wordt een vervolg geschetst.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5c).

  (1-2) Statenvoorstel Vaststelling Subsidieregeling campussen Zuid-Holland
  Bij de Begrotingsbehandeling 2018 hebben PS een extra investeringsimpuls van € 3.000.000,- beschikbaar gesteld voor de versnelling van de ontwikkeling van campussen. Het doel van de in te zetten middelen is het versterken van campussen aan de hand van concrete investeringen en maatregelen die bijdragen aan de doorgroei van de campussen. GS hebben daartoe de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland vastgesteld. De betreffende subsidieregeling is ter kennisgeving toegestuurd. Aan PS wordt gevraagd het subsidieplafond voor de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland vast te stellen op € 1.500.000,- voor het jaar 2019.
  Voorstel: rechtstreeks als hamerstuk agenderen voor de PS vergadering van 19 december 2018.

  (3-6) Brief van GS over Strategische verkenning: onderzoek aanpak PDV-locaties Zuid-Holland
  In het kader van het traject 'voorspellen, versnellen en vertellen' is een verkenning uitgevoerd naar de aanpak van Perifere Detailhandelsvestigingen (PDV) in Zuid-Holland. Dit zijn locaties voor grootschalige detailhandel rond het thema wonen ('woonboulevards'). In Zuid-Holland zijn 32 van dergelijke locaties. Het onderzoek geeft een beeld van het algemeen functioneren van de locaties en opgaven en kansen om te komen tot herontwikkeling transformatie of optimalisering van (een aantal van) de locaties. Ook worden aanbevelingen gedaan voor een mogelijke vervolgaanpak en rol voor de provincie. GS bieden de resultaten van het onderzoek ter informatie aan, zij stellen op dit moment geen nieuw beleid voor. In de brief wordt aangegeven dat de resultaten van de verkenning input opleveren voor mogelijke investeringen en uitgaven in een volgende coalitieperiode. In de PS vergadering van 14 november 2018 is bij de behandeling van de begroting 2019 echter Amendement 646 aangenomen (zie bijlage 6) waarmee in totaal 3 miljoen voor knelpunten transformatie binnenstedelijke locaties en Perifere Detailhandelsvestigingen beschikbaar wordt gesteld.
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de toekomstige bespreking van de voorstellen voor de besteding van 3 miljoen voor knelpunten transformatie binnenstedelijke locaties en Perifere Detailhandelsvestigingen.

  (7-8) Brief van GS over Letter of Commitment RegMed XB
  Op 15 november heeft gedeputeerde Bom-Lemstra namens Gedeputeerde Staten de Letter of Commitment RegMed XB ondertekend. Samen met de provincies Limburg, Noord-Brabant en Utrecht, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en universiteiten, UMC's, gezondheidsfondsen, bedrijven en de Vlaamse overheid, zet de provincie zich voor de verdere ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde via het publiek-private samenwerkingsverband RegMed XB.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (9-10) Brief van GS over zienswijzen met betrekking tot aardgaswinning in Spijkenisse
  GS hebben een zienswijze ingediend op het concept-instemmingsbesluit Spijkenisse-lntra naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben gestuurd. Dit betreft een nieuwe aardgaswinning door de NAM. Ten aanzien van de concept-omgevingsvergunning Spijkenisse-Oost (Wabo) zijn GS van mening dat hun advies aangaande de bovengrondse omgevingsaspecten voldoende is gehonoreerd. Om die reden dienen GS m.b.t. deze vergunning geen zienswijze in bij het ministerie van EZK.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (11-13) Brief van GS over jaarrapportage bollengrondbalans 2017 en jaarverslag 2017 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM)
  De GOM is de uitvoeringsorganisatie (zonder winstoogmerk) voor de herstructureringsopgave voor
  het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. De provincie biedt via haar ruimtelijke beleid (Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening ruimte) ruimte voor de werkwijze van de GOM. Zo is in de Verordening ruimte 2014 aangegeven dat er bij verloren gaan van bollengrond door andere ontwikkelingen, compensatie moet plaatsvinden via een overeenkomst met de GOM. De GOM informeert de provincie over de stand van zaken in de bollengrondbalans en de verhouding in de compensatiemaatregelen. De GOM concludeert in voorliggende bollengrondbalans dat er voortgang wordt geboekt in de herstructurering. Het bollengrondcompensatiebeleid functioneert zoals beoogd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (14) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra met afschrift van brief van de gemeente Sliedrecht over inspreken dhr. Smits
  Conform toezegging in de procedurevergadering van 31 oktober 2018 ontvangt de commissie de brief die de gedeputeerde heeft gekregen van de gemeente Sliedrecht. De gemeente geeft in de brief een reactie op de inspraak van dhr. Smits in diverse vergaderingen van de commissie Ruimte en Leefomgeving.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

  (15) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra met aanvullende informatie over aangepast woningbouwprogramma Voorne-Putten
  Conform toezegging in de procedurevergadering van 5 september 2018 ontvangt de commissie meer informatie over het aangepaste woningbouwprogramma in de subregio Voorne-Putten.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  Van derden ontvangen

  (16) PAL- (Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit) advies toerisme
  Voorstel: desgewenst betrekken bij bespreking van de resultaten van de Verkenning Verblijfstoerisme Provincie Zuid-Holland (zie agendapunt 5b).

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot Vaststelling van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland
  2. Subsidieregeling campussen Zuid-Holland
  3. Strategische verkenning Onderzoek aanpak PDV-locaties Zuid-Holland_GS-brief
  4. Strategische verkenning Onderzoek aanpak PDV-locaties Zuid-Holland_eindrapport
  5. Strategische verkenning Onderzoek aanpak PDV-locaties Zuid-Holland_Factsheetrapportage
  6. amendement 646 Stolk (CDA) Middelen knelpunten transformatie binnenstedelijke locaties en PDV locaties
  7. Letter of Commitment RegMed XB_GS-brief
  8. Letter of Commitment RegMed XB
  9. Zienswijzen mbt aardgaswinning Spijkenisse_GS-brief
  10. Zienswijzen mbt aardgaswinning Spijkenisse_bijlage
  11. GS-brief Jaarrapportage bollengrondbalans 2017 en Jaarverslag 2017 GOM Duin- en Bollenstreek
  12. Jaarrapportage bollengrondbalans 2017 en Jaarverslag 2017 GOM Duin- en Bollenstreek_Jaarrapportage bollengrondbalans 2017
  13. Jaarrapportage bollengrondbalans 2017 en Jaarverslag 2017 GOM Duin- en Bollenstreek_jaarverslag GOM 2017
  14. Brief van Gedeputeerde Bom Brief van gemeente Sliedrecht met betrekking tot inspreken dhr Smits
  15. Brief van Gedeputeerde Bom Verzoek om aanvullende informatie aangepast woningbouwprogramma Voorne-Putten
  16. PAL-advies toerisme met aanbiedingsbrief
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier.
  Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.  

  2) Planning
  Naar aanleiding van de commissievergadering van 31 oktober 2018 is de planning geactualiseerd.

  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Planning RenL voor de vergadering van 28-11-2018
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl.  

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen. 

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag overlegvergadering van 31 oktober 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag RenL 31-10-2018
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst overlegvergadering van 31 oktober 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst overlegvergadering RenL 31-10-2018
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Werkwijze planbeoordeling en voorstellen over informatievoorziening n.a.v. locatie Zwethof(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra

  Toelichting:
  Bij de bespreking van de wijziging 2018 van de Visie Ruimte en Mobiliteit in de PS vergadering van 30 mei jl. is aangenomen amendement 615 Schrappen Zoeterwoude-Dorp Zwethof als woningbouwlocatie. Hiermee hebben PS niet ingestemd met het voorstel van GS om de locatie Zwethof toe te voegen als woningbouwlocatie van 4 hectare aan de 3 hectarekaart. De commissie heeft in juni een brief van de gedeputeerde ontvangen met meer informatie over de voorgeschiedenis, de kaders binnen de VRM en het proces tot nu toe. In de overlegvergadering van 6 juni heeft de gedeputeerde toegezegd een voorstel te maken om de locatie Zwethof alsnog aan de 3 hectare kaart van het programma Ruimte toe te voegen. Vervolgens heeft de commissie op 5 september in meerderheid niet ingestemd met het toevoegen van de Zwethof aan de 3 hectarekaart. Het onderwerp is nogmaals in de PS vergadering van 19 september 2018 besproken en bij deze bespreking heeft de gedeputeerde toegezegd uiterlijk in november een voorstel ter besluitvorming aan Provinciale Staten aan te bieden waarin afdoende maatregelen staan om herhaling van de situatie rondom de locatie Zwethof te voorkomen. 

  In het voorliggende Statenvoorstel (zie bijlage 1) informeren GS PS over de werkwijze van planbeoordeling en doen zij voorstellen om herhaling van situaties zoals Zwethof te voorkomen. Hiermee wordt, naast het uitvoeren van de toezegging, ook tegemoet gekomen aan het verzoek van de commissie (n.a.v. de bespreking in de overlegvergadering van 5 september 2018) om een vervolgdiscussie te voeren over flexibiliteit in de Verordening ruimte.
  De Eenheid Audit en Advies (EAA) van de provincie Zuid-Holland heeft een evaluatie uitgevoerd over het proces van het bestemmingsplan Zwethof (zie bijlage 2). De aanbevelingen van de EAA en de aandachtspunten vanuit PS zijn uitgewerkt in voorstellen op het gebied van:
  1) Werkwijze en beoordelen van plannen.
  2) Helderheid in definities en communicatie over de 3 hectarekaart.
  3) Weten welk type dossiers extra bestuurlijke aandacht behoeven.
  4) Signalering en borgen van een historisch besef van locatie(s) en de informatie beschikbaar hebben als onderdeel van het systeem en de werkwijze. GS stellen voor een lijst op te stellen van locaties de extra aandacht behoeven en willen deze lijst graag bespreken in de commissievergadering. Wat GS betreft gaat dat nu om de locaties Duivenvoorde corridor, ontwikkellocatie Monster Noord, Zuidplaspolder, Valkenburg, Gnephoek Alphen aan den Rijn en Zwethof.
  5) PS bij beleidswijzigingen toereikend informeren.

  In de procedurevergadering van 26 september heeft de commissie besloten bij de bespreking te betrekken de brief van GS over de aanwijzing ex artikel 3.8, lid 6 Wro inzake het bestemmingsplan Zwethof 2018 gemeente Zoeterwoude (zie bijlagen 3 en 4).

  Aan de commissie wordt gevraagd advies uit te brengen over het Statenvoorstel voor de PS vergadering van 19 december 2018.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Werkwijze planbeoordeling en voorstellen over de informatievoorziening
  2. EAA eindrapport bestemmingsplan Zwethof
  3. Aanbiedingsbrief GS Aanwijzing ex artikel 3_8, lid 6 Wro inzake het bestemmingsplan Zwethof 2018 gemeente Zoeterwoude
  4. Aanwijzing ex artikel 3_8, lid 6 Wro inzake het bestemmingsplan Zwethof gemeente Zoeterwoude
 2. Resultaten Verkenning verblijfstoerisme Provincie Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra

  Toelichting:
  Begin 2018 is de provincie Zuid-Holland in samenwerking met haar partners vanuit gemeenten, Recron, Hiswa, Koninklijke Horeca Nederland en Nationaal Park Hollandse Duinen, een verkenning gestart naar verblijfstoerisme in Zuid-Holland. In de overlegvergadering van 26 september heeft de commissie de stand van zaken van deze verkenning besproken en tijdens de bespreking is aangegeven dat de bestaande kaders als vertrekpunt dienen voor het gesprek over eventuele verdere rolverkenning en/of beleidsontwikkeling voor verblijfsrecreatie.

  De resultaten van de verkenning liggen nu ter bespreking voor. Het onderzoeksbureau ZKA Leisure Consultants komt op basis van de marktanalyse en vitaliteitsscan van de bedrijven tot vijf strategische opgaven voor verblijfstoerisme in Zuid-Holland: 1) Verwevenheid met huisvesting, 2) Ruimte voor vernieuwing, 3) Herontwikkelingsopgave aan de Hollandse Kust, 4) Vastgoed gedreven ontwikkelingen en 5) Regie. Deze opgaven, de inzet van de provincie en het vervolgproces zijn nader uitgewerkt in de GS brief (zie bijlage 1).

  Aan de commissie wordt gevraagd de resultaten van de verkenning, de inzet van de provincie en het vervolgproces te bespreken en aandachtspunten en suggesties mee te geven aan GS.

  Stukken
  1. Marktverkenning Verblijfstoerisme provincie Zuid-Holland_GS-brief
  2. Hoofdrapportage Marktverkenning Verblijfstoerisme Zuid-Holland
  3. Deelrapportage Her-ontwikkelingsopgave verblijfstoerisme Noordwijk en Noordwijkerhout
  4. Deelrapportage Verwevenheid verblijfstoerisme en huisvestingsmarkten op Voorne-Putten
  5. Nieuwsbericht - Rol voor provincie bij verbeteren verblijfsrecreatie
 3. Resultaat verkenningsfase Circulair Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra

  Toelichting:
  Op basis van de Ambitienotitie omgevingsbeleid en de besluitvorming rondom Waste-to-Chemistry, hebben PS besloten tot het uitvoeren van een strategische verkenning naar circulaire economie. Ter ondersteuning van de gedachtevorming over dit vraagstuk zijn in de afgelopen periode diverse technische sessies geweest.
  Het onderzoeksrapport van de strategische verkenning en de reactie van GS hierop liggen nu ter bespreking voor. In de brief van GS (zie bijlage 1) worden de inzichten van de verkenningsfase gedeeld. Hierbij gaan GS in op de resultaten van de strategische verkenning en de consultatie van de partners van de provincie en wordt een overzicht gegeven van initiatieven die al circulaire of circulair gerelateerde elementen toevoegen aan onze provinciale taakuitvoering. Daarnaast wordt in de brief een vervolg geschetst.

  Aan de commissie wordt gevraagd richtinggevende uitspraken te doen ten aanzien van de gemaakte keuzes en de vervolgstappen.

  Stukken
  1. GS-brief over Resultaat verkenningsfase Circulair Zuid-Holland
  2. GS-brief over Resultaat verkenningsfase Circulair Zuid-Holland_Bijlage
  3. Brief van Gedeputeerde Bom Strategische Verkenning Circulair Zuid-Hollandonderzoeksrapporten
  4. Brief van Gedeputeerde Bom Strategische Verkenning Circulair Zuid-Hollandonderzoeksrapporten_Hoofdrapport
  5. Brief van Gedeputeerde Bom Strategische Verkenning Circulair Zuid-Hollandonderzoeksrapporten_achtergrond 02
  6. Brief van Gedeputeerde Bom Strategische Verkenning Circulair Zuid-Hollandonderzoeksrapporten_achtergrond 01
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken