Ruimte en Leefomgeving 6 februari 2019 - woensdag 06 februari 2019

Orgaan:
Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 06 februari 2019
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Op 6 februari is een gewijzigde agenda gepubliceerd (versie 4).

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 16 januari 2019 vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst procedurevergadering RenL 16-01-2019
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.  

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (-) Statenvoorstel en Nota van Beantwoording Omgevingsbeleid voor de beleidsrijke onderdelen Kantoren en Verstedelijking en Wonen
  In het kader van het Provinciale Omgevingsbeleid hebben Gedeputeerde Staten een knip gemaakt tussen beleidsneutrale en beleidsrijke onderdelen. De Algemene Commissie heeft op 10 oktober 2018 in meerderheid geadviseerd het beleidsneutrale omgevingsbeleid vrij te geven voor de inspraak. Parallel met de terinzagelegging van het beleidsneutrale omgevingsbeleid zijn ook de beleidsrijke wijzigingen (modules) voor Kantoren en Verstedelijking en Wonen ter inzage gelegd. Hier heeft de commissie Ruimte en Leefomgeving op 31 oktober 2018 mee ingestemd. In totaal zijn er 38 zienswijzen ingediend op de onderdelen Kantoren en Wonen en Verstedelijking. De zienswijzen hebben in enkele gevallen tot aanpassingen ten opzichte van het  oorspronkelijke ontwerp geleid.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).

  (-) Rapportage Verkenning Digitale Economie Zuid-Holland
  Gedeputeerde Staten hebben een verkenning naar digitale economie laten uitvoeren. Het doel hiervan is om beter inzicht te krijgen in de economische niches van de digitale economie in Zuid-Holland die de meeste kans voor bedrijven bieden op grond van omzet en werkgelegenheid. De verkenning moet duidelijk maken waarop de provincie zich kan focussen, welke rol de provincie kan spelen en welke economische instrumenten ingezet kunnen worden. Naar aanleiding van een brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over deze verkenning heeft de commissie in de procedurevergadering van 5 september 2018 verzocht om een notitie over de koers die GS willen varen ten aanzien van digitalisering van de economie. Middels voorliggende brief bieden GS het rapport en de voorlopige conclusies aan. GS willen graag met de commissie in gesprek over de tussenstand. Vervolgens zullen de uitkomsten nader geconcretiseerd worden zodat helder wordt wat de beleidsopties en eventuele financiële consequenties zijn voor de provincie.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).

  (1) Statenvoorstel subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland
  Middels deze subsidieregeling verleent de provincie subsidie aan netwerken van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de provincie Zuid-Holland die zijn gericht op innovatie, om deze te versterken ten behoeve van innovatie. In de begroting 2019 hebben Provinciale Staten het subsidieplafond voor 2019 vastgesteld op € 1 miljoen. Deze inschatting werd gedaan op de destijds verwachte hoeveelheid aanvragen. Na vaststelling van de subsidieregeling is gebleken dat de interesse in de subsidieregeling veel groter was dan gedacht. De huidige verwachte aanvragen bedragen samen €2,83 miljoen. Van de in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 vrijgemaakte € 6 miljoen is nog circa  € 2,5 miljoen voor de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland beschikbaar. Aan PS wordt daarom gevraagd het subsidieplafond voor de subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland te verhogen met € 1,5 miljoen voor het jaar 2019. Hiermee komt het totale subsidieplafond op € 2,5 miljoen.
  Voorstel: direct doorgeleiden als hamerstuk naar de PS vergadering van 20 februari 2019.

  (2-7) Brief GS afhandeling motie 751 Belang ESTEC
  Bij de behandeling van de PS vergadering van 8 november 2017 is motie 751 Belang ESTEC (indiener dhr. Cetin, CDA) aangenomen. In voorliggende brief informeren GS de commissie onder meer over de inspanningen die verricht worden voor het ruimtevaartcluster en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de activiteiten van de provincie ter versterking van dit cluster.
  Voorstel: PS adviseren motie 751 als afgehandeld te beschouwen.

  (8-9) Wijzigingsbesluit en vaststellen deelplafonds subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren MIT Zuid-Holland 2019
  In 2015 is de provincie samen met het Rijk gestart met de Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Met deze regeling wil de provincie het innovatiepotentieel van Zuid-Holland beter benutten. GS hebben een wijzigingsbesluit van de subsidieregeling MIT vastgesteld. Dit betreft een inhoudelijke wijziging: het subsidiebedrag voor een haalbaarheidsproject is aangepast. De subsidie gaat van maximaal € 25.000,- naar maximaal € 20.000,-. Op die wijze kan meer voorzien worden in de overvraag en de verwachting is dat het voldoende middelen zijn om een gedegen studie uit te voeren. Daarnaast zijn er een aantal technische wijzigingen, zie hiervoor pagina's 1 en 2 van de GS-brief (ingekomen stuk nummer 8). Bij de Begroting 2019 hebben PS in programma 3 Economie het MIT subsidieplafond 2019 van € 13.440.000,- vastgesteld. Met dit besluit zijn tevens de deelplafonds en tijdvakken vastgesteld voor de MIT subsidie instrumenten: haalbaarheidsprojecten (€ 3.840.000,-) en R&D samenwerkingsprojecten (€ 9.600.000,-).
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (10-11) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over stand van zaken behandeling motie 747 Revitalisering oude fabrieksterreinen
  Tijdens de begrotingsbehandeling in PS op 8 november is motie 747 Revitalisering oude fabrieksterreinen (indiener dhr. Scheurwater, SGP&CU) aangenomen. In eerste instantie stelden GS voor om de motie ter ondersteuning aan de uitvoering van het bestaande beleid te beschouwen. In de overlegvergadering van 7 maart 2018 is door de commissie aangegeven dat het behandelvoorstel niet afdoende is. Met het aangepaste behandelvoorstel kon de commissie in de overlegvergadering van 5 september 2018 wel instemmen. GS stellen een inventarisatie op om het probleem van de leegstand en de kans voor herstructurering te kwantificeren. Op basis van diverse bronnen zal een indicatie gegeven worden hoeveel terreinen er een substantiële leegstand kennen, die tevens kansen biedt voor behoud van werkgelegenheid. Deze inventarisatie is in deze Statenperiode nog niet gereed maar de gedeputeerde informeert de commissie in voorliggende brief over de huidige stand van zaken. Zodra de resultaten beschikbaar zijn (naar verwachting in het derde kwartaal van 2019) zullen deze geagendeerd worden voor een overlegvergadering.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (12) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over Meerjarenplan 2019-2022 en Jaarplan 2019 InnovationQuarter
  Ter informatie ontvangt de commissie het Meerjarenplan 2019-2022 en Jaarplan 2019 van het InnovationQuarter (IQ).
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (13-14) Brief GS over zienswijze aardgaswinning Q16 Charlie Noord
  In december 2018 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Q16 Charlie Noord (Mijnbouwwet) gepubliceerd. Het betreft een nieuwe aardgaswinning door het mijnbouwbedrijf Oranje Nassau Energy. GS sturen de commissie de zienswijze toe die zij bij het ministerie van EZK hebben ingediend.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (15) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over stand van zaken uitvoering motie 688 Overleg met gemeenten over ontbreken bestemmingsplannen
  Op 14 december 2016 is in Provinciale Staten motie 688 Overleg met gemeenten over ontbreken bestemmingsplannen (indiener dhr. Van Dieren, SGP&CU) aangenomen. In deze motie werd aan Gedeputeerde Staten onder meer verzocht bij de eerstvolgende rapportage interbestuurlijk toezicht PS te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het ontbreken van bestemmingsplannen in Zuid-Holland (de zogenaamde witte vlekken). GS hebben aan dat verzoek gehoor gegeven en bij de rapportage interbestuurlijk toezicht over 2016, die op 31 oktober 2017 is toegezonden, de gevraagde nadere informatie verstrekt. Deze rapportage is besproken in de Statencommissie Bestuur en Middelen. Conform toezegging in de procedurevergadering van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 26 september 2018 informeert de gedeputeerde de commissie over de huidige stand van zaken.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  (16) Brief van Aeroclub Valkenburg aan de gemeenteraad en raadscommissies van Katwijk en Wassenaar over bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg, in afschrift aan Provinciale Staten plus (19) een nagekomen aanvullend bericht
  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar Gedeputeerde Staten.

  (17) Brief van Stichting Valkenburg Groen aan Provinciale Staten over bestuurlijke afspraken Valkenburg (nagekomen)
  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar Gedeputeerde Staten.


  Nagekomen stuk van GS ontvangen

  (18) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over samenwerking gemeente Den Haag - Living Lab Scheveningen
  De gedeputeerde informeert de commissie over de samenwerking met de gemeente Den Haag op het thema Smart Cities en de wijze waarop we als provincie en de gemeente Den Haag samen optrekken bij de realisatie van het Living Lab Scheveningen. Het Living lab Scheveningen wordt één van de projecten binnen het transitiepad van de Roadmap Next Economy, Smart Digital Delta. ln de Roadmap Next Economy werkt de Provincie Zuid-Holland samen met de gemeente Rotterdam, Den Haag, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en lnnovationQuarter. Voor de eerste fase, de aanleg van de digitale infrastructuur is de gemeente Den Haag opdrachtgever en dragen zij de kosten. Voor de volgende fase, het daadwerkelijk experimenteren in het Living Lab, kunnen zowel de gemeente als de provincie (gedeeld) opdrachtgever zijn. De exacte kosten en de invulling van de taken en rollen zullen de komende periode nader worden uitgewerkt. GS komen in het najaar van 2019 bij PS terug met een concreet voorstel over deze samenwerking.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland
  2. Afhandeling Motie 751 Belang ESTEC_GS-brief
  3. Afhandeling Motie 751 Belang ESTEC_Toekomstperspectief Space Campus Noordwijk, Managementsamenvatting, Buck International Consultants, 27 augustus 2018
  4. Afhandeling Motie 751 Belang ESTEC_Regio Deal ESTEC en Space Campus Noordwijk
  5. Afhandeling Motie 751 Belang ESTEC_Space Campus Noordwijk Achtergrond, doelstellingen en stand van zaken, projectleider Space Campus Noordwijk
  6. Afhandeling Motie 751 Belang ESTEC_Overzicht recente ontwikkelingen in de lobby voor Space
  7. motie 751 Cetin (CDA) Belang ESTEC
  8. Wijzigingsbesluit en vaststellen deelfplafonds subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren MIT Zuid-Holland 2019_GS-brief
  9. Wijzigingsbesluit en vaststellen deelfplafonds subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren MIT Zuid-Holland 2019_Bijlage
  10. Brief van Gedeputeerde Bom Stand van zaken behandeling motie M747 Revitalisering oude fabrieksterreinen
  11. motie 747 Scheurwater (SGPenChristenUnie) Revitalisering oude fabrieksterreinen
  12. Brief van Gedeputeerde Bom Meerjarenplan en Jaarplan InnovationQuarter
  13. Zienswijze aardgaswinning Q16 Charlie Noord_GS-brief
  14. Zienswijze aardgaswinning Q16 Charlie Noord_Brief aan ministerie
  15. Brief van Gedeputeerde Bom Stand van zaken ten aanzien van uitvoering motie 688 (ontbreken bestemmingsplannen)
  16. Brief Aeroclub Valkenburg Bestuurlijke afspraken over unmanned valley Valkenburg
  17. Mailbericht van de Stichting Valkenburg Groen commentaar op Bestuurlijke afspraken Valkenburg (nagekomen)
  18. Brief van Gedeputeerde Bom Samenwerking Gemeente Den Haag Living Lab Scheveningen (nagekomen)
  19. Aanvullend bericht van Aeroclub Valkenburg over Unmanned Valley Valkenburg (nagekomen III)
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier.
  Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.  

  2) Planning
  Naar aanleiding van de commissievergadering van 16 januari 2019 is de planning geactualiseerd.

  Voorstel:
  De planning vaststellen.

  Stukken
  1. Planning RenL voor de vergadering van 06-02-2019
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 8161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl. Omdat op 1 februari een aparte hoorzitting is gehouden over het omgevingsbeleid vervalt het spreekrecht voor agendapunt 5a.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.  

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag overlegvergadering van 16 januari 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag RenL 16-01-2019
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst overlegvergadering van 16 januari 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst overlegvergadering RenL 16-01-2019
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Statenvoorstel en Nota van Beantwoording Omgevingsbeleid voor de beleidsrijke onderdelen Kantoren en Verstedelijking en Wonen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra

  Toelichting:
  In het kader van het Provinciale Omgevingsbeleid hebben Gedeputeerde Staten een knip gemaakt tussen beleidsneutrale en beleidsrijke onderdelen. De Algemene Commissie heeft op 10 oktober 2018 in meerderheid geadviseerd het beleidsneutrale omgevingsbeleid vrij te geven voor de inspraak. Parallel met de terinzagelegging van het beleidsneutrale omgevingsbeleid zijn ook de beleidsrijke wijzigingen (modules) voor Kantoren en Verstedelijking en Wonen ter inzage gelegd. Hier heeft de commissie Ruimte en Leefomgeving op 31 oktober 2018 mee ingestemd. Daarnaast heeft ook de beleidsrijke module Rijke Groenblauwe Leefomgeving ter inzage gelegen, deze module is een thema in de commissie Duurzame Ontwikkeling.

  In totaal zijn er 38 zienswijzen ingediend op de onderdelen Kantoren en Wonen en Verstedelijking. Alleen de beantwoording van deze zienswijzen is opgenomen in bijgevoegde nota van beantwoording (zie bijlage 2). De nota van beantwoording voor het beleidsneutrale Omgevingsbeleid wordt op 13 februari besproken in de Algemene Commissie en de nota van beantwoording van de module Rijke Groenblauwe Leefomgeving in de commissie Duurzame Ontwikkeling op 13 februari. 

  De zienswijzen hebben in enkele gevallen tot aanpassingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp geleid. Met betrekking tot de module Kantoren zijn enkele tekstuele verhelderingen toegevoegd bij de tabel met de kantorenstructuur. Ook wordt Rivium in deze kantorenstructuur nu expliciet genoemd. Voor wat betreft Wonen en Verstedelijking is een passage uit het in te trekken Programma ruimte, over kansen voor transformatie binnen de invloedssfeer van HOV, abusievelijk niet meegenomen in het Omgevingsbeleid. De strekking van deze passage is dat die transformaties altijd kunnen worden gestart, ook als ze nog niet zijn opgenomen in de regionale woonvisie. De betreffende tekst is alsnog opgenomen in het Omgevingsbeleid.
  Vanuit een zienswijze is verzocht om ‘bereikbaarheid’ toe te voegen als criterium voor de beoordeling van regionale woonvisies. Deze is toegevoegd. Verder zijn enkele verzoeken ingediend met betrekking tot specifieke locaties voor woningbouw en andere stedelijke ontwikkelingen. Ingestemd is met vijf zienswijzen waarin is gevraagd de kaarten in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie, of met een al in gang gezette ontwikkeling. Daarnaast zijn twee verzoeken gehonoreerd met betrekking tot aanpassing van de 3 hectare kaart. Het gaat om woningbouwlocatie De Scheg in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en het uitplaatsen van sportvelden ten behoeve van woningbouw in Moordrecht (gemeente Zuidplas).

  Het verslag van de hoorzitting op 1 februari is aan de agenda toegevoegd (zie bijlage 7).

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen over de beleidsrijke onderdelen Kantoren en Verstedelijking en Wonen voor de PS vergadering van 20 februari 2019.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Vaststelling Omgevingsbeleid Zuid-Holland alsmede de module voor Kantoren, Wonen en Verstedelijking
  2. Nota van Beantwoording module Kantoren, Wonen en Verstedelijking
  3. Module Kantoren, Wonen en Verstedelijking
  4. Omgevingsvisie Zuid-Holland
  5. Omgevingsverordening Zuid-Holland
  6. Programma ruimte
  7. Verslag hoorzitting over Omgevingsbeleid 1 februari 2019 (nagezonden II)
 2. Rapportage Verkenning Digitale Economie Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra

  Toelichting:
  GS hebben een verkenning naar digitale economie laten uitvoeren. Het doel hiervan is om beter inzicht te krijgen in de economische niches van de digitale economie in Zuid-Holland die de meeste kans voor bedrijven bieden op grond van omzet en werkgelegenheid. De verkenning moet duidelijk maken waarop de provincie zich kan focussen, welke rol de provincie kan spelen en welke economische instrumenten ingezet kunnen worden. Naar aanleiding van een brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over deze verkenning heeft de commissie in de procedurevergadering van 5 september 2018 verzocht om een notitie over de koers die GS willen varen ten aanzien van digitalisering van de economie. 

  Middels voorliggende brief bieden GS het rapport en de voorlopige conclusies aan. GS willen graag met de commissie in gesprek over de tussenstand. Vervolgens zullen de uitkomsten nader geconcretiseerd worden zodat helder wordt wat de beleidsopties en eventuele financiële consequenties zijn voor de provincie.

  Stukken
  1. Rapportage Verkenning Digitale Economie Zuid-Holland_GS-brief
  2. Rapportage Verkenning Digitale Economie Zuid-Holland
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken