Verkeer en Milieu 30 augustus 2017 - woensdag 30 augustus 2017

Orgaan:
Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 30 augustus 2017
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
16:00  uur
Contactpersoon:
Bram Duizer
Telefoon:
070-4416494
E-mail:
bm.duizer@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Op 24 augustus is een gewijzigde agenda gepubliceerd (versie 2).

 2. Besluitenlijst vorige procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: De besluitenlijst van de procedurevergadering van 7 juni 2017 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering Verkeer en Milieu 7 juni 2017
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5 (bespreekpunten).

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (1-2) Wijziging subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 en vaststellen hoofdplafond 2018
  GS hebben op 4 juli 2017 de wijziging van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 vastgesteld. Met deze (beperkte) wijziging wordt beter aangesloten op de provinciale beleidskaders op het gebied van mobiliteit. Daarnaast is de subsidieregeling R-net toegevoegd als paragraaf aan de regeling. Het vaststellen van de subsidieregeling is een bevoegdheid van GS.
  PS zijn echter bevoegd het subsidieplafond voor de regeling vast te stellen. GS stellen PS voor het hoofdplafond voor het tijdvak 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 voor de paragrafen 9 "Sociale veiligheid," 11 "Gedragsbeïnvloeding," 12 "Veerprojecten," 13 "Veerinfrastructuur" en 16 "Energietransitie" van de subsidieregeling vast te stellen op € 14.707.000.
  GS zullen vervolgens (conform hun bevoegdheid) deelplafonds instellen voor de genoemde paragrafen van de subsidieregeling. Bij andere paragrafen wordt bewust gekozen om dit niet te doen. De motivering van GS hiervoor en een overzicht van de voorgenomen deelplafonds is te lezen in de bijlagen bij het Statenvoorstel. 
  Voorstel: Doorgeleiden als hamerstuk naar de Statenvergadering van 13 september 2017.

  (3) Brief gedeputeerde Vermeulen over proces uitvoeringsbesluit Steekterbrug Alphen aan den Rijn
  Op 8 maart 2017 is in de commissie gesproken over het uitvoeringsbesluit voor de vervanging van de Steekterbrug in Alphen aan den Rijn. Het onderwerp is echter niet in behandeld in PS, nadat de gedeputeerde concludeerde dat het wenselijk is eerst inzicht te hebben in de mogelijkheden en gevolgen van het verplaatsen van de naast de brug gelegen stal van de familie De Jong.
  In de afgelopen periode is een intentieovereenkomst met de familie opgesteld, die de basis vormt voor onderhandelingen over (minnelijke) verwerving van de stal. De gedeputeerde verwacht PS in het komend najaar een nieuw uitvoeringsbesluit te kunnen voorleggen.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (4) Brief gedeputeerde Vermeulen met stand van zaken proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid
  Op 29 juni 2016 hebben PS het voorbereidingskrediet vastgesteld voor het uitwerken van het voorkeursalternatief 1a “Verlengde Bentwoudlaan.” Doel van dit project is het verbeteren van de bereikbaarheid in het gebied rondom de Greenport Boskoop. Met de voorliggende brief informeert gedeputeerde Vermeulen PS over de stand van zaken en het besluitvormingsproces, dat moet leiden tot een Uitvoeringsbesluit N207 Zuid. Dit uitvoeringsbesluit ligt naar verwachting in het komend najaar ter besluitvorming voor in Provinciale Staten en de gemeenteraden van Alphen aan den Rijn en Waddinxveen.
  In de vergadering van 7 juni 2017 heeft de commissie besloten voorafgaand aan besluitvorming over dit onderwerp een werkbezoek aan het gebied af te leggen. Dit werkbezoek zal uiteraard voorafgaan aan de beraadslaging over het Uitvoeringsbesluit in de commissie. Een concept programma voor dit werkbezoek kunt u in de nazending voor de vergadering van 30 augustus tegemoet zien en desgewenst bespreken. (Zie agendapunt 1d, planning).
  Voorstel: Bij agendapunt 1d “Planning” afspraken maken over het besluitvormingsproces en verder voor kennisgeving aannemen.

  (5) Brief gedeputeerde Vermeulen in reactie op brief LTO Noord en OFMD over gewichtsbeperking N468
  Conform het verzoek van de commissie van 5 april 2017 heeft gedeputeerde Vermeulen zijn inhoudelijke reactie toegezonden op de brief van de voorzitters van LTO Noord, afdeling Delflands Groen en Ondernemers Federatie Midden-Delfland over de gewichtsbeperking op de N468 (Verkeer en Milieu 5 april 2017, 1c-23). De gedeputeerde geeft aan dat met de gemeente Midden-Delfand en het Hoogheemraadschap van Delfland wordt bezien welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Hij verwacht dat hierover na de zomer een beslissing wordt genomen.
  Onderzoek heeft uitgewezen dat substantiële investeringen en terugkerende werkzaamheden nodig zijn om het dijklichaam en de daarop gelegen weg voor het huidige toegestane gewicht van 20 ton geschikt te houden. Provincie en Hoogheemraadschap staan gezamenlijk voor deze investering. Om de weg geschikt te maken tot een gewicht van 40 ton is echter nog een aanzienlijke aanvullende investering nodig.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (6) Brief gedeputeerde Vermeulen in reactie op toelichting dhr. Bakx (50PLUS) procedurevoorstel Duinpolderweg
  Gedeputeerde Vermeulen reageert in de voorliggende brief op een eerder procedurevoorstel van het Statenlid Bakx (50PLUS) met betrekking tot de behandeling van het onderwerp Duinpolderweg. Hij licht toe welke procedures gelden voor infrastructuurprojecten van deze omvang en verwijst naar de handelwijze die is afgesproken met de verschillende bestuurlijke partijen (Verkeer en Milieu 10 mei 2017, 1c-9). 
  Op 26 juni 2017 heeft een woordvoerdersoverleg plaatsgevonden over de procedure voor het vervolg van het project Duinpolderweg. Tijdens dit overleg zijn enkele afspraken gemaakt. De voorzitter zal deze afspraken voorleggen aan de commissie (bij agendapunt 1d, planning).
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen en bij de bespreking van de planning (1d) besluiten over de procedure Duinpolderweg.

  (7-8) EU Geluidbelastingkaarten 2017
  Op basis van de Wet geluidhinder is de provincie verplicht eens in de vijf jaar geluidbelastingkaarten vast te stellen voor de provinciale wegen die buiten de agglomeratiegemeenten liggen en waarvoor zij bevoegd gezag is. De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft opdracht gekregen de kaarten en tabellen op te stellen, zodat GS deze uiterlijk 30 juni 2017 kunnen vaststellen.
  GS hebben vervolgens de verplichting een Actieplan Geluid (2018-2023) op te stellen. Hierover is in de commissie gesproken, mede naar aanleiding van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer “Geluid langs provinciale wegen” (Verkeer en Milieu 8 maart 2017, 5a-1). De verwachting is dat de commissie het nieuwe Actieplan Geluid in het eerste kwartaal van 2018 kan bespreken. Voor de uitvoering van het Actieplan Geluid (2018-2023) zijn in het Kaderbesluit Infrastructuur 2017 middelen gereserveerd (PS, 28 juni 2017).
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (9) Brief gedeputeerde Vermeulen over bediening hefbruggen
  In 2015 vonden enkele aanvaringen plaats met hefbruggen in Zuid-Holland. Dit was aanleiding voor gedeputeerde Vermeulen om onderzoek te laten doen naar de bedienvorm van hefbruggen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vorig jaar gedeeld met PS (Verkeer en Milieu 10 februari 2016, 1c-8). De conclusie van het toenmalige onderzoek was dat het besturingssysteem veilig is, maar dat maatregelen op het gebied van camera instellingen, voorlichting en handhaving mogelijk zijn om de veiligheid te verbeteren. Enkele maatregelen zijn direct doorgevoerd en andere zijn verder onderzocht. De gedeputeerde doet in deze brief verslag van deze nadere bevindingen en verdere (voorgenomen) maatregelen. De resultaten hebben alle bestuurlijk betrokken partijen (gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, de beroeps- en recreatievaartsector) voldoende vertrouwen gegeven om weer over te gaan op volledige bediening op afstand van de hefbruggen. Naar verwachting zijn bijna alle maatregelen voor 1 november 2017 doorgevoerd.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (10) Brief gedeputeerde Vermeulen over maatregelen Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen
  Met deze brief informeert gedeputeerde Vermeulen PS over het verslag Basisnet 2016 dat staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Het verslag bevat de resultaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen voor het hele Basisnet (spoor, weg, water) over 2016. De staatssecretaris neemt een aantal maatregelen om te voorkomen dat overschrijdingen van de zogenaamde risicoplafonds op sommige plaatsen een structureel karakter krijgen. Onderdeel van de maatregelen zijn vervolgstappen om te komen tot een definitief routeringsbesluit. Het nemen van een routeringsbesluit is een dwingend instrument, waarbij de Bentheimroute en de Brabantroute worden ontlast door het vervoer richting Betuweroute te sturen op het moment dat deze beschikbaar is. De gedeputeerde geeft aan tevreden te zijn met de aangekondigde maatregelen en de uitvoering daarvan nauwlettend te zullen volgen.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (11) Brief gedeputeerde Vermeulen over Intentieverklaring beëindiging incidentele chloortransporten AkzoNobel Industrial Chemicals BV
  In de voorliggende brief stelt gedeputeerde Vermeulen PS in kennis van de intentieverklaring die door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en AkzoNobel Industrial Chemicals B.V. is ondertekend om de incidentele chloortransporten over het spoor door Nederland te beëindigen. Daarnaast is AkzoNobel bereid aanpassingen aan de chlooropslag in Rotterdam te doen, die uitgaan boven de Beste Beschikbare Technieken (BBT+). Voor deze chlooropslag in Rotterdam is GS het bevoegd gezag. Aan de door de provincie in dit verband vooraf gestelde randvoorwaarden wordt met deze intentieovereenkomst voldaan.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (12) Brief gedeputeerde Vermeulen over verkennend onderzoek machinisten Arriva
  Naar aanleiding van een incident in Uithuizermeeden (provincie Groningen) in 2016, waarbij een machinist van Arriva door een rood sein reed, heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verkennend onderzoek gedaan naar de aanname, opleiding en begeleiding van machinisten van Arriva. Arriva heeft de uitkomsten van dit onderzoek onderschreven en landelijk maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. De ILT heeft daarop geconstateerd dat Arriva, in Zuid-Holland verantwoordelijk voor de dienstuitvoering van de MerwedeLingelijn, adequaat opvolging heeft gegeven aan de onderzoeksbevindingen.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. 

  (13) Brief gedeputeerde Vermeulen over aanvullende subsidie reizigerstunnel station Gorinchem
  Provinciale Staten hebben op 3 februari 2016 besloten een meerjarige (2016-2018) incidentele subsidie van € 500.000 te verlenen aan de gemeente Gorinchem voor het project reizigerstunnel station Gorinchem. Met deze tunnel zal toegankelijkheid van de MerwedeLingelijn voor mensen met een fysieke beperking worden verbeterd. De kosten van het totale project werden destijds geschat op € 4,5 miljoen. Inmiddels is bij de uitwerking van het project door ProRail de raming van de kosten € 300.000 hoger uitgevallen. ProRail en de gemeente Gorinchem hebben aangegeven dit bedrag niet beschikbaar te kunnen maken. De gemeente zal de provincie verzoeken de subsidie voor dit project met het genoemde bedrag te verhogen. De gedeputeerde geeft aan voornemens te zijn met dit verzoek in te stemmen. Wanneer het formele verzoek is ontvangen, zullen GS hierover besluiten en PS naar verwachting vragen in te stemmen met het verlenen van de extra subsidie van € 300.000 voor dit project.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (14) GS-brief Definitieve gunning aanbesteding Veerdienst Maassluis - Rozenburg
  In een eerdere brief over de gunning aanbesteding Veerdienst Maassluis - Rozenburg (Verkeer en Milieu 7 juni 2017, 1c-7) gaven GS aan voornemens te zijn de opdracht van de veerdienst te gunnen aan Ottevanger OV Exploitatie b.v. uit Werkendam voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2032. Tegen deze gunningsbeslissing is geen bezwaar gemaakt binnen de bezwaartermijn. GS zullen de opdracht dan ook definitief verlenen aan het genoemde bedrijf.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. 

  (15) Brief gedeputeerde Janssen over Voortgang revolverend verenfonds
  In de voorliggende brief doet gedeputeerde Janssen verslag van de voortgang met betrekking tot het revolverend verenfonds. Dit fonds, ter grootte van € 12 miljoen is door een wijziging van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 in mei 2016 ingesteld (Verkeer en Milieu 8 juni 2016, 1c-17-18). GS hebben op 16 mei 2017 besloten de Subsidieregeling aan te passen, waardoor ook tweedehands veerponten kunnen worden aangeschaft met behulp van een lening. Ook is de veerverbinding Nieuwendijk - Tiengemeten onder de werkingssfeer van de subsidieregeling gebracht. Verder meldt de gedeputeerde dat onlangs de eerste subsidie van het revolverend verenfonds in de vorm van een lening is verleend aan de veerexploitant van de veerverbinding Krimpen aan de Lek - Kinderdijk.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (16) GS-brief Wijziging organisatie uitvoering VTH-taken bij BRZO en RIE4-inrichtingen
  GS informeren PS met deze brief over hun besluit van 13 juni 2017 om het mandaatbesluit van de DCMR Milieudienst Rijnmond met ingang van 1 juli 2017 te wijzigen. Door deze wijziging is het niet meer mogelijk voor DCMR om ondermandaat te verlenen aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op risicovolle industriële bedrijven (BRZO-inrichtingen) en de grotere chemiebedrijven (RIE4-inrichtingen). De taakuitvoering, verantwoording en kwaliteitsborging ten aanzien van deze bedrijven ligt daardoor in handen van één gespecialiseerde omgevingsdienst.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (17) Brief gedeputeerde Janssen met Rapportage Brzo-inspecties 2016 Provincie Zuid-Holland
  Om meer inzicht te geven in het toezicht, de naleving en handhaving van de onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) vallende bedrijven waar de provincie het bevoegd gezag is, rapporteert gedeputeerde Janssen sinds 2015 jaarlijks over de inspecties bij deze bedrijven. Aangezien de provincie per 1 januari 2016 ook bevoegd gezag is voor alle voorheen gemeentelijke Brzo-inrichtingen, wordt in 2016 over 117 bedrijven gerapporteerd (in 2015 nog 72). Bij alle 117 bedrijven is in 2016 (tenminste) één inspectie uitgevoerd. Bij 32% van alle bedrijven is daarbij geen enkele overtreding geconstateerd en bij 44% van deze bedrijven zijn uitsluitend overtredingen in de lichtste categorie 3 (zeer geringe dreiging) vastgesteld. Bij 24% van de bedrijven zijn één of meerdere overtredingen in categorie 2 (verhoogde dreiging) of in categorie 2 en 3 vastgesteld. Bij één bedrijf (1%) is op het gebied van arbeidsveiligheid een overtreding in de categorie 1 - onmiddellijke dreiging - vastgesteld. Deze overtreding is opgevolgd door de inspectie van SZW en nog tijdens de inspectie beëindigd.
  In vergelijking met de belangrijkste resultaten van 2014 en 2015 valt op dat met name in de branches 'handel en distributie' en 'overslag en transport', met veel voorheen gemeentelijke Brzo-inrichtingen, relatief veel overtredingen zijn geconstateerd. Daarmee is het percentage bedrijven met geen of uitsluitend overtredingen in de lichtste categorie 3 gedaald van 86% in 2015 naar 76% in 2016.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. 

  (18) Brief gedeputeerden Janssen en Vermeulen over opvolging aanbevelingen opdrachtgeverschap uitvoering VTH-taken bij risicobedrijven
  Conform het besluit van Provinciale Staten over het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij majeure risicobedrijven (29 juni 2016), rapporteren gedeputeerden Janssen en Vermeulen na een jaar over de voortgang van de vastgestelde aanbevelingen. De gedeputeerden melden dat aan de aanbeveling om de opdracht aan DCMR vast te stellen voor aanvang van het jaar waarop deze betrekking heeft, is voldaan. Dit is ook de inzet voor de navolgende jaren. De aanbeveling om indicatoren op te stellen die beter inzicht geven in de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken bij majeure risicobedrijven is samen met andere provincies opgepakt. Wanneer deze nieuwe indicatoren beschikbaar zijn, worden deze aan PS voorgelegd.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (19) Brief gedeputeerden Vermeulen en Janssen met rapporten Chemours en DuPont
  In de voorliggende brief van 6 juli 2017 informeren gedeputeerden Vermeulen en Janssen PS over twee kort daarvoor gepubliceerde rapporten met betrekking tot DuPont en Chemours. Het eerste rapport betreft een onderzoek naar arbeidsomstandigheden in het verleden bij het toenmalige DuPont, dat in opdracht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd. Het tweede rapport is de eindrapportage van TNO voor het archiefonderzoek naar de stortplaatsen Derde Merwedehaven en Crayestein-West. Op deze plaatsen is van 1985 tot 2006 door DuPont bedrijfsafval gestort dat mogelijk PFOA bevat.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (20) Brief gedeputeerden Vermeulen en Janssen met afschrift brieven conform toezegging 26 juni 2017 bij bespreking DuPont en Chemours
  Conform toezegging van gedeputeerden Vermeulen en Janssen ontvangen PS afschriften van enkele brieven met betrekking tot Zeer Zorgwekkende Stoffen. In een brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer gaat zij in op het Europese en nationale stoffenbeleid, waaronder initiatieven en verbeterpunten waaraan gewerkt wordt. In een eerdere brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sliedrecht is onder andere een tabel opgenomen van de door Chemours geëmitteerde zeer zorgwekkende stoffen en de jaarvrachten daarvan.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (21) Brief gedeputeerden Janssen en Vermeulen over stand van zaken beroepsprocedure omgevingsvergunning Chemours d.d. 21 juli 2017
  In navolging van eerdere brieven over dit onderwerp (Verkeer en Milieu 7 en 26 juni 2017, 5d-6-7) informeren gedeputeerden Janssen en Vermeulen PS met deze brief over de stand van zaken in de beroepsprocedure voor de omgevingsvergunning van Chemours. Het bedrijf heeft besloten beroep in te stellen tegen de ambtshalve wijziging, het besluit van de provincie om de toegestane emissies van de stoffen FRD-903 en E1 te verlagen. Doordat Chemours geen voorlopige voorziening heeft aangevraagd tegen de ambtshalve wijziging, is deze per 6 juni 2017 in werking getreden (maar nog niet onherroepelijk). De gedeputeerden geven aan het oordeel van de rechtbank ten aanzien van het door de provincie genomen besluit af te wachten en PS hierover te informeren.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (22) Brief gedeputeerden Janssen en Bom-Lemstra over voortgang Werkprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020
  In december 2015 hebben GS het Werkprogramma Bodem en Ondergrond vastgesteld (Verkeer en Milieu 13 januari 2016, 1c-30-31). Hierin is beschreven hoe de afspraken uit het convenant Bodem en Ondergrond, dat Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen in maart 2015 sloten, voor de provincie Zuid-Holland zijn uitgewerkt tot concrete acties voor de periode 2016-2020. In de voorliggende brief doen de gedeputeerden verslag van de voortgang van het werkprogramma en relevante ontwikkelingen met betrekking tot de onderwerpen voortgang aanpak spoed en actieve nazorg, driedimensionale ruimtelijke ordening, gevolgen inwerkingtreding Omgevingswet voor het domein bodem, diffuus lood in de bodem en stand van zaken financiën Werkprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (23-24) Jaarverslag DCMR Toezicht en Handhaving kleine luchtvaart 2016
  GS bieden PS het verslag aan van de DCMR Milieudienst Rijnmond met betrekking tot toezicht en handhaving kleine luchtvaart over het jaar 2016. De kleine luchtvaart omvat alle kleine luchthavens waarvoor PS bevoegd gezag zijn en door GS verleende ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG-ontheffing) in Zuid-Holland. 
  In 2016 zijn 49 audits uitgevoerd. Deze audits hebben geleid tot vier waarschuwingen. De waarschuwingen hadden betrekking op het afwijken van vergunde locaties en te laag overvliegen. De DCMR ontving daarnaast in 2016 19 klachten die te herleiden zijn tot het gebruik van een TUG-ontheffing. Op één klacht na gaat het om ondervonden overlast als gevolg van helikopters. De DCMR constateert wat betreft de klachten met betrekking tot TUG-ontheffingen een dalende trend.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (25) Brief gedeputeerde Bom-Lemstra over actuele onderwerpen Schipholdossier
  Namens de provincie en de Zuid-Hollandse gemeenten neemt gedeputeerde Bom-Lemstra deel aan de Omgevingsraad Schiphol. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de Omgevingsraad gevraagd te adviseren over de ontwikkeling van Schiphol tot 2030. De gedeputeerde informeert PS met deze brief over twee actuele onderwerpen in dit verband; de gevolgen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) "Veiligheid vliegverkeer Schiphol" en de mogelijke gevolgen van het rekenen met het Europese voorschrift Doc29 voor de berekende geluidbelastingen in Zuid-Holland, de groeiruimte van Schiphol en de woningbouwbeperkingen rondom Schiphol.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen:

  (-) Rapport Randstedelijke Rekenkamer Vervolgonderzoek Onderhoud wegen en kunstwerken
  De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe de provincie het beheer en onderhoud van wegen en civiele kunstwerken heeft vormgegeven, of invulling is gegeven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer uit 2009 in dit verband en of de provincie voldoende inzicht heeft in de staat van de wegen en kunstwerken.
  Voorstel: Bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).

  (26) Brief gemeenteraad Leidschendam-Voorburg over de inpassing RijnlandRoute
  Voorstel: Na het spreekrecht besluiten over afwikkeling.

  (27) Brief Vereniging Vrienden van Vlietland e.a. over Visie geluidwerende voorziening Recreatiegebied Vlietlanden
  Voorstel: Na het spreekrecht besluiten over afwikkeling.

  (28) Brief gemeenteraad Voorschoten over de inpassing RijnlandRoute
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (29) Brief Burgerparticipatie de Zwethzone over reconstructie N211 Wippolderlaan
  Voorstel: Na het spreekrecht besluiten over afwikkeling.

  (30) Brief college van BenW Cromstrijen over Kruising N487 en Volgerlandseweg Numansdorp
  Voorstel: Een afschrift van de reactie van GS vragen.

  (31) Afschrift brief Vereniging Verontruste Bewoners van Voorne over zienswijze verbreding strandopgangen
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (32) Afschrift brief fracties VVD, D66-GroenLinks en PvdA gemeente Ridderkerk over Hoogwaardig busvervoer
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (33) Bericht dhr. Oudshoorn over vervallen halte transferium A44 voor Qliners
  Voorstel: Een afschrift van de reactie van GS vragen.

  (34) Bericht dhr. Fioole over Avondvaarten Waterbus en tip rendabiliteit
  Voorstel: Doorgeleiden naar GS en een afschrift van de reactie vragen.

  (35) Brief Inspectie Leefomgeving en Transport over toepassen bestuursdwang Rapenburg 1 Alblasserdam
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (36) Zienswijze VVBV op ontwikkelingen Tankterminal Beerweg Rotterdam-Maasvlakte
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (37) Brief Comité Haastrecht-Vlist gasvrij na schriftelijke vragen Statenfracties
  Voorstel: Doorgeleiden naar GS en een afschrift van de reactie vragen.

  (38) PAL-advies Kaderrichtlijn Water, Waterkwaliteit
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. Wijziging subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 en vaststellen hoofdplafond 2018_Statenvoorstel
  2. Wijziging subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 en vaststellen hoofdplafond 2018_Wijziging subsidieregeling
  3. Brief gedeputeerde Vermeulen over proces uitvoeringsbesluit Steekterbrug Alphen aan den Rijn
  4. Brief gedeputeerde Vermeulen met stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid
  5. Brief gedeputeerde Vermeulen in reactie op brief LTO Noord en OFMD over gewichtsbeperking N468
  6. Brief gedeputeerde Vermeulen in reactie op toelichting dhr Bakx procedurevoorstel Duinpolderweg
  7. EU Geluidbelastingkaarten 2017_GS-brief
  8. EU Geluidbelastingkaarten 2017
  9. Brief gedeputeerde Vermeulen over bediening hefbruggen op afstand
  10. Brief gedeputeerde Vermeulen over maatregelen Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen
  11. Brief gedeputeerde Vermeulen over Intentieverklaring beëindiging incidentele chloortransporten AkzoNobel Industrial Chemicals BV
  12. Brief gedeputeerde Vermeulen over verkennend onderzoek machinisten Arriva
  13. Brief gedeputeerde Vermeulen over aanvullende subsidie reizigerstunnel station Gorinchem
  14. GS-brief Definitieve gunning aanbesteding Veerdienst Maassluis-Rozenburg
  15. Brief gedeputeerde Janssen over Voortgang revolverend verenfonds
  16. GS-brief Wijziging organisatie uitvoering VTH-taken bij BRZO en RIE4-inrichtingen
  17. Brief gedeputeerde Janssen met Rapportage Brzo-inspecties 2016 Provincie Zuid-Holland
  18. Brief gedeputeerden Janssen en Vermeulen over opvolging aanbevelingen opdrachtgeverschap uitvoering VTH-taken bij risicobedrijven
  19. Brief gedeputeerden Vermeulen en Janssen met rapporten Chemours en DuPont
  20. Brief gedeputeerden Vermeulen en Janssen met afschrift brieven conform toezegging 26 juni 2017 bij bespreking Chemours
  21. Brief gedeputeerden Janssen en Vermeulen over stand van zaken beroepsprocedure omgevingsvergunning Chemours dd 21 juli 2017
  22. Brief gedeputeerden Janssen en Bom-Lemstra over voortgang Werkprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020
  23. Jaarverslag DCMR Toezicht en Handhaving kleine luchtvaart 2016_GS-brief
  24. Jaarverslag DCMR Toezicht en Handhaving kleine luchtvaart 2016
  25. Brief gedeputeerde Bom-Lemstra over actuele onderwerpen Schipholdossier
  26. Brief gemeenteraad Leidschendam-Voorburg over inpassing Rijnlandroute
  27. Brief Vereniging Vrienden van Vlietland ea over Visie geluidwerende voorziening Recreatiegebied Vlietlanden en A4
  28. Brief gemeenteraad Voorschoten over inpassing Rijnlandroute
  29. Brief Burgerparticipatie de Zwethzone over reconstructie N211 Wippolderlaan
  30. Brief college van BenW Cromstrijen over Kruising N487 en Volgerlandseweg Numansdorp
  31. Afschrift brief Vereniging Verontruste Bewoners van Voorne over zienswijze verbreding strandopgangen
  32. Afschrift brief fracties VVD, D66-Groenlinks en PvdA gemeente Ridderkerk over Hoogwaardig busvervoer Ridderkerk
  33. Bericht dhr Oudshoorn over vervallen halte Transferium A44 voor Qliners
  34. Brief dhr Fioole over proef Avondboot Waterbus met tip voor vervolg
  35. Brief Inspectie Leefomgeving en Transport over toepassen bestuursdwang Rapenburg 1 Alblasserdam
  36. Zienswijze Vereniging Verontruste Bewoners van Voorne Tankterminal Beerweg Rotterdam-Maasvlakte
  37. Brief Comite Haastrecht-Vlist gasvrij na schriftelijke vragen Statenfracties
  38. PAL-advies Kader Richtlijn Water, Waterkwaliteit
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard aan de agenda van de commissie worden toegevoegd.

  Concept-programma's werkbezoek en bijeenkomst
  In de vergadering van 7 juni 2017 heeft de commissie besloten voorafgaand aan de besluitvorming over het Uitvoeringsbesluit Verlengde Bentwoudlaan een werkbezoek aan het gebied af te leggen. In de nazending heeft u een concept-programma voor dit bezoek ontvangen.

  In de vergadering van Provinciale Staten van 28 juni 2017 is onder andere motie 726 "Hoorzitting GenX en PFOA" aangenomen. Ook voor deze bijeenkomst is een concept-programma nagezonden.

  Voorstel: De planning vaststellen.

  Stukken
  1. Planning commissie Verkeer en Milieu
  2. Concept programma werkbezoek Bentwoudlaan N207 N209 4 oktober 2017 (nagezonden)
  3. Concept programma bijeenkomst GenX en PFOA 25 oktober 2017 (nagezonden)
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Wanneer belangstellenden gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan per e-mail aan bm.duizer@pzh.nl of telefonisch via 070-4416494.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag Statencommissie Verkeer en Milieu 7 juni 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag Statencommissie Verkeer en Milieu 7 juni 2017
 2. Conceptverslag Statencommissie Verkeer en Milieu 26 juni 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag Statencommissie Verkeer en Milieu 26 juni 2017
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst Statencommissie Verkeer en Milieu 7 juni 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering Verkeer en Milieu 7 juni 2017
 2. Conceptbesluitenlijst Statencommissie Verkeer en Milieu 26 juni 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering Verkeer en Milieu 26 juni 2017
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Rapport Randstedelijke Rekenkamer Vervolgonderzoek beheer en onderhoud wegen en kunstwerken(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: dhr. Vermeulen

  Toelichting:
  Op 6 juni 2017 heeft de Randstedelijke Rekenkamer een rapport uitgebracht met de titel "Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken provincie Zuid-Holland." Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek uit 2009 en gaat over in hoeverre de aanbevelingen uit dit eerdere onderzoek zijn opgevolgd.

  De centrale onderzoeksvraag van het rapport is "Hoe heeft de provincie het beheer en onderhoud van wegen en civiele kunstwerken vormgegeven, is daarbij invulling gegeven aan de aanbevelingen uit 2009 en heeft de provincie voldoende inzicht in de staat van de wegen en de kunstwerken?"

  De Randstedelijke Rekenkamer concludeert dat de provincie grote stappen heeft gezet in de ontwikkeling van het beheer en onderhoud en dat de aanbevelingen uit 2009 grotendeels zijn opgevolgd. De provincie heeft het beleid uitgewerkt op verschillende niveaus; van een visie op het niveau van mobiliteit tot een vastgesteld kwaliteitsniveau, met bijbehorende indicatoren. De provincie neemt voldoende maatregelen om inzicht te hebben in de staat van de wegen en kunstwerken. De verantwoording over het kwaliteitsniveau van het areaal kan beter en behoeft daarom de aandacht, aldus de Rekenkamer.

  De Rekenkamer heeft twee aanbevelingen aan Provinciale Staten geformuleerd. De eerste aanbeveling heeft betrekking op de inhoud van toekomstige voortgangsrapportages en de tweede over leerpunten uit de vergelijking met de andere Randstadprovincies. In de bestuurlijke reactie op het onderzoek van de Rekenkamer geven GS aan de conclusies te herkennen en de aanbevelingen te onderschrijven.

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen over de aanbevelingen uit het vervolgonderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken in Zuid-Holland ten behoeve van besluitvorming in Provinciale Staten op 13 september 2017. 

  Stukken
  1. Rapport Randstedelijke Rekenkamer Vervolgonderzoek Onderhoud wegen en kunstwerken
  2. Concept Statenvoorstel VenM over rapport RR vervolgonderzoek beheer en onderhoud wegen en kunstwerken
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken