Verkeer en Milieu 12 september 2018 - woensdag 12 september 2018

Orgaan:
Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 12 september 2018
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
Christiaan de Vries
Telefoon:
070-4416494
E-mail:
cj.de.vries@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Aanmelding spreekrecht:
  - heer Jaap Graveland van Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard inzake brief nr. 32 van de KNNV Gouda e.o. (bodemdaling)

 2. Besluitenlijst vorige procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptbesluitenlijst van de vergadering van 6 juni 2018 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst_procedurevergadering_Verkeer_en_Milieu_6_juni_2018_pdf
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt
  aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.


  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (-) Statenvoorstel Vaststellen definitief Voorkeursalternatief Duinpolderweg
  (-) Nota van Beantwoording zienswijzen voorlopig voorkeursalternatief Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek Duinpolderweg_Zienswijzen en antwoorden 
  (-) Nota van Beantwoording zienswijzen voorlopig voorkeursalternatief Bereikbaarheid Haarlemmermeer Bollenstreek Duinpolderweg
  Het Statenvoorstel vraagt om het 'samenstel op basis van de gedeeltelijke Hillegomse Zienswijze - Midden' vast te stellen als definitief Voorkeursalternatief voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (Duinpolderweg). ln de afstemming met de regio is gebleken dat dit betreffende 'samenstel' op maximaal draagvlak van de besturen en raden van de betrokken gemeenten en regio's kan rekenen. Gedeputeerde Staten zijn daarom van mening dat dit samenstel de meest passende oplossing biedt voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen is de regio. Het voorkeursbesluit dient als vertrekpunt voor de vervolgfase, ProjectMER. ln die fase wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitieve maatregel (of pakket van maatregelen) en dient het als basis voor het door Provinciale Staten te nemen uitvoeringsbesluit.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a)

  (1) Brief van Gedeputeerde Bom-Lemstra Stand van zaken brief luchtvaart
  Brief behelst een overzicht van actuele onderwerpen en een samenvatting van enkele brieven van het ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer over diverse luchtvaart gerelateerde onderwerpen. Deze brief kan, samen met de brieven van 27 maart 2018 en 28 mei 2018 van gedeputeerde Bom-Lemstra, worden bij het brede debat over luchtvaart in de Statencommissie Verkeer en Milieu.
  Voorstel: bespreken in de overlegvergadering van 26 september 2018

  (2) Brief van gedeputeerden Janssen en Vermeulen Rapportage Interbestuurlijk toezicht door de inspectie Leefomgeving en Transport
  De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (lLT) heeft een interbestuurlijk toezicht (lBT)-onderzoek bij de provincie Zuid-Holland uitgevoerd. De ILT constateert dat de provincie voldoet aan het gestelde in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hiermee wordt door de ILT de overall conclusie getrokken dat de onderzochte taken conform de wettelijke bepalingen worden uitgevoerd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  
   
  (3) Brief van Gedeputeerde Vermeulen Stand van zaken procedure hefbrug Waddinxveen
  Brief behelst stand van zaken van de civielrechtelijke procedure inzake aansprakelijkheid betreffende aanvaring met de hefbrug in Waddinxveen van 21 april 2015.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.
   
  (4) Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Ongeval Julianasluis
  Brief geeft informatie omtrent ongeval dat op 12 juli 2018 plaatsvond op de noordelijke brug (Gouwe zijde) van de Julianasluis.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  

  (5) Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Aandacht voor actuele vergunningen - PGS 29
  Brief informeert inzake de voortgang van het actualiseren van de vergunningen op basis van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 29. Jaarlijks wordt bepaald welke vergunningen worden geactualiseerd, (milieu)thema's luchtkwaliteit, externe veiligheid en Zeer Zorgwekkende Stoffen wegen in de toets mee.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en desgewenst betrekken bij de technische sessie Zeer Zorgwekkende Stoffen 26 september 2018. 
   
  (6) Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Voorlopige milieukwaliteitsnorm FRD-903 en stand van zaken vergunningprocedures Chemours-DuPont. 
  (7) Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Uitspraak Rechtbank Den Haag dd 28-06-2018 beroepsprocedure Chemours en Oasen ambtshalve wijziging april 2017
  (8) Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen mbt Chemours verdere inperking indirecte lozing GenX   
  (9) Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Chemours tussenrapportage RIVM fase 2 moestuinonderzoek 
  (10) brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Rapport inspectie Leefomgeving en Transport Afvalstromen van Chemours 
  Brieven 6 t/m 10 behelzen informatie over bedrijf Chemours (brief 7 ook bedrijf Oasen) omtrent o.a. milieukwaliteitsnormen lozingen gevaarlijke stoffen, in het bijzonder GenX, aanpassingen in vergunningen, rechterlijke uitspraken en vervolg.  
  Voorstel 6 t/m 10: voor kennisgeving aannemen.  

  (11) Brief van Gedeputeerde Janssen Rapportage Brzo-inspecties 2017 Provincie Zuid-Holland
  Brief behelst jaarlijkse rapportage resultaten van het toezicht en de handhaving bij de Bzo inrichtingen waarvoor Gedeputeerde Staten het Wabo bevoegd gezag zijn.
  (12) Brief van Gedeputeerden Vermeulen en Janssen over Informatie omwonenden BRZO Bedrijven_motie 668  
  Brief informeert over een interactieve viewer met overzicht van alle openbare informatie omtrent BRZO bedrijven in de provincie naar aanleiding van motie 668. 
  (13) Brief van de gedeputeerden Janssen en Vermeulen Herhalingsonderzoek veiligheidscultuur 19 bedrijven Rijnmond
  Brief gaat over onderzoek gedaan naar de veiligheidscultuur bij veertien bedrijven in het Rijnmondgebied die hoofdzakelijk vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo). Het betrof bedrijven uit de branches raffinaderijen, (petro) chemie, natte bulk en op- en overslag van gevaarlijke stoffen.
  Voorstel 11 t/m 13:
  voor kennisgeving aannemen, verder aan provinciale staten voorstellen om motie 668 als afgehandeld te beschouwen.

  (14-15) Brief van Gedeputeerden Staten aanbieden hernieuwde bijlage bij nota vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018-2021 
  De nota vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018-2021 bevat de provinciale visie, koers en sturing en de daarbij behorende uitvoeringskaders. In 2017 is in samenwerking met de omgevingsdiensten een traject gestart om de (oude) bijlagen 5 en 6 inzake risicogericht toezicht van deze nota te vervangen. Op 20 februari 2018 is de nieuwe bijlage risicogericht toezicht, voor wat betreft de branches afval, chemie en tank op- en overslag en de groene taken door provinciale staten ontvangen. De overige vijf branches (afvalwaterzuivering, metaal, energie, voedingsmiddelen en raffinaderijen) gaan hierbij in de bijlage.
  Voorstel 14-15: voor kennisgeving aannemen. 
    
  (16) Brief van de Gedeputeerden Vermeulen en Janssen Rapportage eerste uitvraag Zeer Zorgwekkende Stoffen
  Brief behelst inventarisatie naar geëmitteerde Zeer Zorgwekkende Stoffen bij een eerste tranche van 30 bedrijven.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en desgewenst betrekken bij de technische sessie ZZS 26 september 2018.
   
  (17) Brief van de Gedeputeerden Vermeulen en Bom Strategische Bestuurlijk Overleg MIRT 6 juni 2018
  Brief geeft informatie over de uitkomsten van het Strategisch Bestuurlijke Overleg Meerjarenprogramma infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Zuidwest Nederland. 
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (18) GS-brief Verlenging looptijd concessie Zuid-Holland Noord
  De concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) voorziet in de mogelijkheid om de looptijd van de concessie met maximaal
  twee jaar te verlengen. Gedeputeerde Staten heeft besloten gebruik te maken van deze mogelijkheid. Samen met de regio’s onderzoekt de provincie in hoeverre de afstemming tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in de nieuwe concessie verbeterd kan worden.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.
   
  (19) Brief van Gedeputeerde Vermeulen Nieuwe fietsroute N207 Westergouwe (Gouda) 
  Brief gaat over de voortgang van het project ‘Groot Onderhoud N207 Gouda’ ter hoogte van de nieuwbouwlocatie Westergouwe, in het bijzonder een kortere fietsverbinding met centrum Gouda.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (20) Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Voortgang project Spoorcorridor Leiden Utrecht 
  Brief betreft een afschrift van de brief waarmee de staatssecretaris van het Ministerie van l en W de Tweede Kamer heeft geïnformeerd over de voortgang van het project Leiden-Utrecht.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (21) Brief van Gedeputeerden Vermeulen en Janssen over Informatie over de Programmatische Aanpak Gouwe
  Brief informeert inzake programmatische aanþak Gouwe met diverse partijen met als doel betere bereikbaarheid.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.
   
  (22-23) Brief Gedeputeerde Staten aanbieden Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023
  Met deze brief biedt GS het Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023 aan. In het PS-besluit over de
  aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer van 29 juni 2016 is onder andere opgenomen
  dat een volgend ontwerp Actieplan, inclusief Nota van Beantwoording, wordt besproken in de
  commissie Verkeer en Milieu voordat besluitvorming in GS heeft plaatsgevonden. GS zal, na
  eventuele bespreking uwerzijds en rekening houdend met uw opmerkingen, het Ontwerp
  Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023 vrijgeven voor inspraak.
  Voorstel (22-23): bespreken in de overlegvergadering van 26 september 2018
   
  (24) Brief van Gedeputeerde Vermeulen Aanbestedingsresultaat Groot Onderhoud N470 GeeftEnergie
  Brief handelt over een tweetal wegen die duurzaam en co2negatief worden onderhouden.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (25) Brief van Gedeputeerden Janssen en Vermeulen over Klimaatstresstest provinciale infrastructuur
  Brief informeert over een "Klimaatstresstest provinciale infrastructuur" waarmee in beeld is gebracht
  wat de impact is van weersextremen hoosbuien, hittestress, droogte, een overstromingsscenario en de gevolgen van bodemdaling op provinciale wegen, vaarwegen en bruggen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.
   
  (26) Brief van de Gedeputeerden Bom en Janssen Voortgangsbericht motie 753 Beste Klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Holland
  Brief betreft een tussenbericht inzake opvolging motie 753. Formeel verzoek afdoen motie volgt op later moment na afronden van de competitie.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen 
   
  (27) Brief van Gedeputeerde de heer Vermeulen inzake stand van zaken ongeval Julianabrug
  Brief betreft een tussenbericht over ongeval op de noordelijke brug van de Julianasluis.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen 

  (28) Brief van Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Grondtransport PFOA-houdende grond van Land Matena naar Sliedrecht
  Brief waarmee aanvullend op eerdere brief van 3 juli 2018 voor de volledigheid raadsvragen gemeente Sliedrecht worden toegestuurd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (29) Brief van Gedeputeerden Janssen en Vermeulen inzake Indirecte lozing PFOA en GenX bij afvalbedrijf Korenet
  Brief waarmee Gedeputeerden Statenleden informeren omtrent een geconstateerde indirecte lozing PFOA en GenX, de handhaving daarop, rechterlijke uitspraken en vervolg.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (30) Statenvoorstel Regiodeal Bodemdaling Groene Hart (nagekomen)
  Aan Provinciale Staten stellen GS voor om uit de algemene middelen een bijdrage te leveren
  van € 0,5 miljoen voor het project Living Labs Boeren met Hoog Water en deze bij positieve
  en tijdige besluitvorming in Provinciale Staten deze middelen op te nemen in de reserve
  bodemsanering bij Begroting 2019
  Voorstel: betrekken bij de inhoudelijke bespreking inzake bodemdaling, agendapunt 5c aansluitende overlegvergadering. 
   
  Van derden ontvangen

  (31) Brief van bewoners project Weidelanden (eo) in Hazerswoude-Dorp over middellange termijn maatregelen
  Voorstel: doorgeleiden naar Gedeputeerde Staten en verzoeken om afschrift van de reactie.
   
  (32) Mailbericht van Vereniging BTV-Rotterdam Airport Second Opinion mkba RTHA.
  Voorstel: desgewenst te betrekken bij de bespreking luchtvaart 26 september 2018 
   
  (33) Open brief aan onze volksvertegenwoordigers over plastic zwerfafval
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.


  (34) Bericht van de heer/mevrouw Lijbers inzake ervaringen inspreken bij de commissie VM
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (35) Brief van KNNV Gouda e.o. over bodemdaling Zuid-Holland
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking Bodemdaling n.a.v. GSbrief motie 749.

  (36) Bericht van Bomenstichting Achterhoek over veiligheid provinciale wegen.
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking verkeersveiligheid (onder voorbehoud 26 september 2018)

  (37) Afschrift van brief aan GS van de heren Ter Keurs en Krijgsman
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Bom Stand van zaken brief luchtvaart
  2. Brief van gedeputeerden Janssen en Vermeulen Rapportage Interbestuurlijk toezicht door de inspectie Leefomgeving en Transport
  3. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Stand van zaken procedure hefbrug Waddinxveen
  4. Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Ongeval Julianasluis
  5. Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Aandacht voor actuele vergunningen - PGS 29
  6. Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Voorlopige milieukwaliteitsnorm FRD-903 en stand van zaken vergunningprocedures Chemours-DuPont
  7. Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen mbt Chemours verdere inperking indirecte lozing GenX
  8. brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Rapport inspectie Leefomgeving en Transport Afvalstromen van Chemours
  9. Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Uitspraak Rechtbank Den Haag dd 28-06-2018 beroepsprocedure Chemours en Oasen ambtshalve wijziging april 2017
  10. Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Chemours tussenrapportage RIVM fase 2 moestuinonderzoek
  11. Brief van Gedeputeerde Janssen Rapportage Brzo-inspecties 2017 Provincie Zuid-Holland
  12. Brief van Gedeputeerden Vermeulen en Janssen over Informatie omwonenden BRZO Bedrijven_motie 668
  13. Brief van de gedeputeerden Janssen en Vermeulen Harhalingsonderzoek veiligheidscultuur 19 bedrijven Rijnmond
  14. Ter kennisname de bijlage risicogericht toezicht van de nota VTH 2018-2021_GS-brief
  15. Ter kennisname de bijlage risicogericht toezicht van de nota VTH 2018-2021_Bijlage
  16. Brief vande Gedeputeerden Vermeulen en Janssen Rapportage eerste uitvraag Zeer Zorgwekkende Stoffen
  17. Brief van de Gedeputeerden Vermeulen en Bom Strategische Bestuurlijk Overleg MIRT 6 juni 2018
  18. GS-brief Verlenging looptijd concessie Zuid-Holland Noord
  19. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Nieuwe fietsroute N207 Westergouwe (Gouda)
  20. Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Voortgang project Spoorcorridor Leiden_Utrecht
  21. Brief van Gedeputeerden Vermeulen en Janssen over Informatie over de Programmatische Aanpak Gouwe
  22. Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023_GS-brief
  23. Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023
  24. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Aanbestedingsresultaat Groot Onderhoud N470GeeftEnergie
  25. Brief van Gedeputeerden Janssen en Vermeulen over Klimaatstresstest provinciale infrastructuur
  26. Brief van de Gedeputeerden Bom en Janssen Voortgangsbericht motie 753 Beste Klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Holland
  27. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Huidige stand van zaken ongeval Julianasluis te Gouda
  28. Brief van Gedeputeerden Janssen en Vermeulen over Grondtransport PFOA houdende grond van Land van Matena naar Sliedrecht
  29. Brief van Gedeputeerden Janssen en Vermeulen over Indirecte lozing PFOA en GenX bij afvalbedrijf KoreNet
  30. Regiodeal Bodemdaling Groene Hart_Statenvoorstel
  31. Mailbericht_van_Bomenstichting_Achterhoek_over_veiligheid_proviciale_wegen_Redacted_pdf
  32. Emailbericht_van_de_dhrn_Ter_Keurs_en_Krijgsman_over_brief_van_advocaat_aan_GS_en_BAM_Redacted_pdf
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de
  commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke
  bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp
  urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Planning

  A. 16 januari 2019
  Lunchbijeenkomst 12.00 - 13.30:
  technische sessie presentatie inzake ervaringen en resultaten Innovatieve fietspaden n.a.v. motie innovatieve fietspaden (573)

  B. 16 januari 2019
  10.15 - 11.45 uur
  Gesprek met provinciaal adviseur ruimtelijkekwaliteit (PARK) inzake eenduidige aanpak fietspaden, water en recreatie (n.a.v. toezegging gedeputeerde Vermeulen)

  C. 28 november 2018
  Lunchbijeenkomst 12.00 - 13.30 uur:
  technische sessie Grootste Onderhoudsopgave Ooit, samen met Rijkswaterstaat, inzake de grootste onderhoudsopgave, de afstemming tussen organen en de pogingen om de drukte op de weg tijdens onderhoud te verminderen,o.a. inzet OV.

  D. 28 november 2018
  10.45 - 11.45 uur
  Voortgang van de Programmatische Aanpak Gouwe

  E. U heeft reeds verzocht om een gesprek met de kwartiermaker RTHA. Voorstel is dit in te plannen 3 oktober in de ochtend waarbij tevens het participatietraject aan bod zal komen.

  Naar aanleiding van de commissievergadering van 6 juni jl. is de planning geactualiseerd.
  Voorstel:
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele
  aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Planning_commissie_Verkeer_en_Milieu_12_september_2018_2e_pdf
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

 1. Mededelingen

 2. Vaststellen van de agenda

 3. Spreekrecht
  Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te
  spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier (dhr.
  C.J. de Vries). Dit kan telefonisch 070-441 6494 of per e-mail statengriffie@pzh.nl.

  Vanwege de hoorzitting inzake de Duinpolderweg 7 september jl. is het spreekrecht op dít agendapunt vandaag vervallen.

 4. Rondvraag
  Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
  een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient
  deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag overlegvergadering 6 juni 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Verslag van de vergadering van 6 juni 2018 vaststellen.

  Stukken
  1. 20180606 Provincie Zuid-Holland cie VM_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering 6 juni 2018 Statencommissie Verkeer en Milieu(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de overlegvergadering van 6 juni 2018 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst_overlegvergadering_Verkeer_en_Milieu_6_juni_2018 d_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Definitief Voorkeursalternatief Duinpolderweg(Agendapunt ingeklapt)

  Het Statenvoorstel vraagt om het 'samenstel op basis van de gedeeltelijke Hillegomse Zienswijze - Midden' vast te stellen als definitief Voorkeursalternatief voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (Duinpolderweg). ln de afstemming met de regio is gebleken dat dit betreffende 'samenstel' op maximaal draagvlak van de besturen en raden van de betrokken gemeenten en regio's kan rekenen. Gedeputeerde Staten zijn daarom van mening dat dit samenstel de meest passende oplossing biedt voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen is de regio. Het voorkeursbesluit dient als vertrekpunt voor de vervolgfase, ProjectMER. ln die fase wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitieve maatregel (of pakket van maatregelen) en dient het als basis voor het door Provinciale Staten te nemen uitvoeringsbesluit.
  Op 7 september jongstleden is de hoorzitting gehouden, hetgeen daar is ingebracht door inwoners en organisaties kunt u betrekken bij de bespreking (schriftelijk verslag en webcast). Een aantal insprekers heeft de inspreeknotitie ook schriftelijk aangeboden, deze staan, vanwege regelgeving privacy en persoonsgegevens, bij de stukken van de agenda na eerst ingelogd te hebben. Daarnaast is een aantal schriftelijke reacties binnengekomen op de hoorzitting, zie de bijlagen. 
  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen over het statenvoorstel het  ten behoeve van besluitvorming in Provinciale Staten op 19 september 2018. Daarnaast wordt de commissie gevraagd te beoordelen of GS in voldoende mate gevolg hebben gegeven aan de uitvoering van M 644 Integrale benadering Duinpolderweg (dhr. Scheurwater SGP/CU).

  Stukken
  1. Statenvoorstel Vaststellen definitief Voorkeursalternatief Duinpolderweg
  2. Nota van Beantwoording zienswijzen voorlopig voorkeursalternatief Bereikbaarheid Haarlemmermeer Bollenstreek Duinpolderweg
  3. Nota van Beantwoording zienswijzen voorlopig voorkeursalternatief Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek Duinpolderweg_Zienswijzen en antwoorden
  4. 20180907 Provincie Zuid-Holland cie VM hoorzitting_pdf
  5. Technische vragen Groenlinks Duinpolderweg_pdf
  6. Schriftelijke reactie 01 Herenweg Heemstede
  7. Schriftelijke reactie 02 Oosteinderlaan Hillegom
  8. Schriftelijke reactie 03 Hoogheemraadschap van Rijnland
  9. Schriftelijke reactie 04 BenW Heemstede
  10. Schriftelijke reactie 05 Stevinlaan Geleerdenwijk
  11. Schriftelijke reactie 06 Heemstede
  12. Schriftelijke reactie 07 NOG beter
  13. Schriftelijke reactie 08
  14. Schriftelijke reactie 09 St_ Vrienden Oud Hillegom
  15. Schriftelijke reactie 10 Heemstede
  16. Schriftelijke reactie 11
  17. Schriftelijke reactie 12 Beinsdorp
  18. Schriftelijke reactie 13 Heemstede
  19. Schriftelijke reactie 14 Maronia Hillegom
  20. Schriftelijke reactie 15 Noordwijk
  21. Schriftelijke reactie 16 Hannie Schaftlaan Lisse
  22. Schriftelijke reactie 17 Middenweg Lisse
  23. Schriftelijke reactie 18 Lisse
  24. Schriftelijke reactie 19 Lorentzlaan Heemstede
  25. Schriftelijke reactie 20 Lorentzlaan Heemstede
  26. Schriftelijke reactie 21 en bijlage Spieringweg Zwaanshoek
  27. Schriftelijke reactie 22
  28. Schriftelijke reactie 23 Zilkerduinweg De Zilk
  29. Schriftelijke reactie 24 Hillegommerdijk Zwaanshoek
  30. Schriftelijke reactie 25 Oosteinderlaan Hillegom
  31. Schriftelijke reactie 26
  32. Schriftelijke reactie 27 Stichting Dorpsraad Abbenes
  33. Schriftelijke reactie 28
  34. Schriftelijke reactie 29
  35. Schriftelijke reactie 30
  36. Schriftelijke reactie 31 Bloeiend Hillegom
  37. Schriftelijke reactie 32 Javalaan Heemstede
  38. Schriftelijke reactie 33
  39. Reactie deel gemeenteraad Bloemendaal Duinpolderweg
  40. Mailbericht met bijlage Vogelenzang
  41. Bijdrage Piet de Ruiter
 2. Onderzoek één concessie openbaar vervoer(Agendapunt ingeklapt)

  In de vergadering van Provinciale Staten van 12 november 2014 is bij de behandeling van de
  Begroting 2015 motie 531 aangenomen. Gedeputeerde Staten hebben op 19 september 2017 een brief hieromtrent gestuurd ter afdoening van de motie. In de procedurevergadering van 16 mei 2018 is besloten de brief te agenderen in de overlegvergadering van 5 september (is 12 september geworden).
  In motie 531 wordt aan GS gevraagd te onderzoeken welke effecten het samenvoegen van de drie provinciale concessiegebieden voor openbaar vervoer zou hebben, welke effecten het samenvoegen met andere concessiegebieden, binnen en buiten de provincie, zou hebben, op welke termijn de drie provinciale concessiegebieden tot één gefuseerd zouden kunnen worden, welke financiële gevolgen een dergelijke fusie zou hebben voor de provincie en voor het provinciale openbaar vervoer. Ook is GS gevraagd te inventariseren welke tarifaire verschillen er tussen de verschillende concessiegebieden in de provincie zijn en welk effect een samenvoeging van de concessiegebieden zou hebben voor de kosten voor de reiziger (meerekenend welke (synergie) voordelen er door het hebben van één concessiegebied terug zouden kunnen vloeien in het vervoer). Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Ecorys.
  De commissie wordt gevraagd aan provinciale staten te adviseren of met deze GS-brief de betreffende motie als afgehandeld kan worden beschouwd.

  Stukken
  1. Motie 531 Onderzoek mogelijkheden een provinciale concessie
  2. GS-brief Beantwoording motie M 531 begroting 2015
  3. GS-brief Beantwoording motie M 531 begroting 2015_Rapport Ecorys Eén provinciale concessie onderzoek effecten samenvoeging
 3. Bodemdaling(Agendapunt ingeklapt)

  GSbrief handelt over tweetal bij de behandeling van de begroting 2018 aangenomen moties "Bodemdaling, Heel Zuid-Holland Zakt" en "Zonneboeren", vanwege de samenhang wordt hier in één GS-brief reactie op gegeven. In de commissie van 6 juni 2018 is besloten om, voor zover het betreft het terrein van de commissie, dus de motie inzake bodemdaling, te agenderen in de commissie Verkeer en Milieu van september 2018. De commissie wordt gevraagd aan provinciale staten te adviseren of met deze GS-brief de betreffende motie als afgehandeld kan worden beschouwd. Verder wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen over het (nagekomen) statenvoorstel Regiodeal Bodemdaling Groene Hart ten behoeve van besluitvorming in Provinciale Staten op 17 oktober 2018.

  Stukken
  1. GS-brief inzake uitvoering moties 749 bodemdaling en 762 zonneboeren
  2. motie 749 Wijbenga (D66) Bodemdaling, Heel Zuid-Holland zakt
  3. Regiodeal Bodemdaling Groene Hart_Statenvoorstel
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken