Verkeer en Milieu 6 februari 2019 - woensdag 06 februari 2019

Orgaan:
Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM)
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 06 februari 2019
Aanvang:
10:45 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
C.J. de Vries
Telefoon:
070-4416494
E-mail:
cj.de.vries@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Tijdpad (betreft richttijden):

  Vanaf 10.45 uur:
  - procedurevergadering
  - evt. insprekers
  - agendapunt Weerkrachtig Zuid-Holland

  schorsing voor een korte lunch (+/- 30 minuten)

  Vanaf 13.00 uur
  tot max 18.00 uur:
  - overige agendapunten  

 2. Besluitenlijst vorige procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel :
  Conceptbesluitenlijst van de vergadering van 16 januari 2019 vaststellen

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst_procedurevergadering_Verkeer_en_Milieu_16 jan 2019_pdf
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt
  aantreft.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen  

  1. Gezamenlijke uitwerking Bereikbaarheid Krimpenerwaard, relatie Algeracorridor en Ruimtelijke
  Ontwikkelingen_GS-brief
  Gedeputeerde Staten willen met de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel een voorstel
  uitwerken voor de aanpak van de bereikbaarheid Krimpenerwaard. Aanleiding zijn de verschillende
  projecten, onderzoeken en plannen, zoals de MIRT-Verkenning Oeververbinding Rotterdamse Regio en het
  Panorama 2050 Strategische Agenda Krimpenerwaard. In de aanpak kunnen de
  bereikbaarheidsmaatregelen in samenhang worden gebracht met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.
  De uitwerking van het gebiedsbod dat de gemeente Krimpenerwaard heeft uitgebracht maakt daar deel
  vanuit.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (2-3) Mededeling Milieueffectrapportage en provinciaal inpassingsplan N207 Zuid_GS-brief
  De provincie Zuid-Holland werkt samen met de gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente Waddinxveen
  aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid rondom de N207. De provincie Zuid-Holland
  heeft uitvoeringsbesluiten genomen om de Bentwoudlaan, Verlengde Beethovenlaan, Verlengde
  Bentwoudlaan, en maatregelen in Hazerswoude-Dorp (N209) te realiseren. De start van de realisatie begint
  bij het verder uitwerken van het wegontwerp en het opstellen van een milieueffectrapport (MER) en
  provinciaal inpassingsplan (PIP). Deze mededeling is bedoeld om aan te geven dat we starten met de
  m.e.r.-procedure en het PIP. Bij deze mededeling kan eenieder zienswijzen indienen om aandacht te
  vragen om bepaalde aspecten te onderzoeken in het MER en/of om bepaalde elementen ruimtelijk vast te
  leggen in het PIP.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  4. Statenvoorstel Uitvoeringsbesluit kruising N214 en N216 in de gemeente Molenlanden
  De provincie Zuid-Holland werkt aan de verbetering van de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid in de Alblasserwaard. Dit vertaalt zich in een aantal infrastructurele projecten met een totale omvang van circa € 88 miljoen. Eén daarvan is de kruising N214 en N216.
  Voorstel: bespreken in aansluitende overlegvergadering

  5. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Tracébesluit project A27 Houten-Hooipolder ondertekend door Minister
  van Infrastructuur en Waterstaat
  Via deze brief wordt gemeld dat Minister Van Nieuwenhuizen- Wijbenga van lnfrastructuur & Waterstaat op 21 december jl. het TB voor de verbreding van de 427 Houten - Hooipolder heeft ondertekend. Dat is een belangrijke mijlpaal in dit grote project en een stap richting een betere doorstroming op dit deel van de A27. Hiermee kan de stap worden gezet naar een volgende fase: het voorbereiden van de aanbesteding, contractering en de uitvoering van het project.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  6. Brief van Gedeputeerde Bom Meten en rekenen vliegtuiggeluid recente kamerbrieven luchtvaart
  ln de Statenvergadering van 14 november 2018 kwam het meten van vliegtuiggeluid rond Rotterdam The Hague Airport ter sprake, en over het gebruik van burgermeetnetten in het bijzonder. Deze brief gaat hierop in. Gedeputeerde Bom-Lemstra constateert dat er veel gebeurt, en dat DCMR en RTHA voorop lopen in de ontwikkelingen ten aanzien van het meten van vliegtuiggeluid. Ten behoeve het luchtvaartdebat, geagendeerd in de aansluitende overlegvergadering, stuurt Gedeputeerde ook een afschrift van recente kamerbrieven over luchtvaart.
  Voorstel: betrekken bij de bespreking Luchtvaart in de aansluitende overlegvergadering.

  7. Brief van Gedeputeerde Bom Reactie aan BTV op ontvangen brief
  Brief betreft een afschrift van aan de BTV verzonden antwoordbrief.
  Voorstel: betrekken bij de bespreking Luchtvaart in de aansluitende overlegvergadering.

  (8-9) Brief van GS inzake Actualisatie Geurhinderbeleid
  De provincie Zuid-Holland heeft al sinds 2003 een geurhinderbeleid ten behoeve van vergunningverlening en handhaving van milieuwetgeving. In dit beleidskader is omschreven wat als aanvaardbaar hinderniveau wordt beschouwd en welke methoden en middelen worden gebruikt om dat vast te stellen. Omdat de onderliggende wetgeving is veranderd, is bij besluit van 22 januari 2019 het provinciale geurhinderbeleid geactualiseerd. In deze nieuwe versie wordt het geurbeleid in lijn gebracht met de huidige
  regelgeving. Het geurhinderbeleid is echter inhoudelijk niet veranderd; het is niet strenger of soepeler geworden. Dit beleidsdocument wordt met name gebruikt in de dagelijkse praktijk van uitvoering van provinciale milieutaken, zoals vergunningverlening en handhaving
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  10. Brief van Gedeputeerde Vermeulen inzake stand van zaken M764 aantrekkelijkheid bushaltes
  Brief betreft een tussenbericht. In de brief worden de stappen geschetst die zijn gezet ter invulling van Motie 764 en de aanpak voor de komende periode.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  11. GSbrief behandelvoorstel motie 821 onderzoek dalproduct OV
  Met dit schrijven gaat GS in op motie 821, voorgesteld wordt om M821 als afgedaan te beschouwen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen en PS adviseren om motie 821  als afgedaan te beschouwen

  (12-13) GSbrief Actualisatie Mobiliteit
  De Evaluatie van het Programma mobiliteit 2014-2018 wordt u ter informatie aangeboden. Het
  Programma is onderdeel van de Visie ruimte en mobiliteit (VRM) en werd op 9 juli 2014 door Provinciale Staten vastgesteld. PS is jaarlijks via de begrotingsrapportages en de Staat van Zuid-Holland geïnformeerd over de voortgang. In deze evaluatie kijkt GS integraal terug op de afgelopen vier jaar aan de hand van de drie strategische doelen van het Programma mobiliteit.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  14. Statenvoorstel wijzigen Omgevingsverordening meldingsplicht infrastructuur
  De provincie Zuid-Holland werkt aan een integraal omgevingsbeleid. Onderdeel hiervan is de integrale Omgevingsverordening. Eén verordening waarin alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving zijn gebundeld. Uitgangspunt bij de totstandkoming van deze verordening is dat de integratie van de regels zoveel als mogelijk beleidsneutraal gebeurt. Daarnaast worden een aantal beleidsrijke trajecten ter besluitvorming en inspraak aangeboden. Het introduceren van de mogelijkheid tot het instellen van een meldingsplicht (in plaats van een vergunningplicht) voor veelvoorkomende activiteiten op provinciale
  infrastructuur is zo'n traject. De voordelen van invoering van een meldingssysteem zijn minder administratieve lasten voor inwoners en bedrijven en snellere duidelijkheid voor een initiatiefnemer of een activiteit wordt toegestaan. Een dergelijke constructie past naadloos in de ontwikkeling van het Omgevingsrecht.
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van het Omgevingsbeleid in PS 20 februari 2019.


  15.  Brief Gedeputeerden Janssen en Vermeulen inzake financiële zekerheidsstelling majeure risicobedrijven en afvalbedrijven
  Financiële zekerheidsstelling bij deze bedrijven is een instrument om bij faillissementen en/of branden bijbedrijven de milieusaneringskosten te verhalen op de vervuiler. Samen met het Openbaar Ministerie pleiten provincies al geruime tijd voor een wettelijke verplichting tot financiële zekerheidsstelling voor deze bedrijven. Met een verplichting wordt een gelijk speelveld
  voor alle bedrijven gecreëerd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (16-18) GSbrief Actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2013
  Met deze brief biedt GS het Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023 (Actieplan Geluid) en de Nota van Beantwoording en wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen bij het Ontwerp Actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2023 (Nota van Beantwoording en Wijziging) aan, zoals vastgesteld in Gedeputeerde Staten op 29 januari 2019. Deze stukken bevatten de voorgestelde wijzigingen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023 (Ontwerp Actieplan geluid), zoals dat van 22 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 ter inzage heeft gelegen. Bij de bespreking van het Ontwerp Actieplan geluid op 26 september 2018 in de Commissie Verkeer en Milieu, hebben Gedeputeerde Staten aangegeven het Actieplan geluid en de Nota van Beantwoording en Wijziging, na vaststelling, toe
  te zenden aan Provinciale Staten.
  Voorstel: overdragen aan commissie VM (of opvolger) na de verkiezingen ter agendering

  (19-22) GSbrief Toekomstagenda Snelfietsroutes
  In de Uitvoeringsagenda 2016 – 2025 ‘Samen verder fietsen’ heeft GS een systematische
  analyse van potentiële snelfietsroutes aangekondigd. In het antwoord op motie 812 “aanvulling
  uitvoeringsagenda fiets” (kenmerk PZH-2018-661127167) heeft GS over de voortgang van
  deze analyse geïnformeerd en PS toegezegd om u begin 2019 te informeren over de uitkomsten.
  Op 29 januari 2019 hebben wij een toekomstbeeld voor Zuid-Holland vastgesteld: een netwerk
  van snelfietsroutes waarop alle grote steden in onze provincie aangesloten worden. Met deze
  brief informeren wij u over ons besluit en de rapportage waar wij ons op gebaseerd hebben.
  Voorstel: ter kennisgeving aannemen

  (23-25) GSbrief inzake beantwoording vragen mevr. Mook inzake (Statenvragen) Baggerdepot Hellevoetsluis
  Mevrouw heeft een reactie gestuurd naar aanleiding van de beantwoording van Statenvragen van dhr Canton (PvdD), de commissie VM heeft aangegeven deze reactie en de beantwoording van GS ervan te willen bespreken.
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering

  26. Lid GSbrief van dhr. Vermeulen inzake planning en toezeggingen
  In dit schrijven gaat Gedeputeerde kort en bondig in op de planning in de commissie Verkeer en Milieu wat betreft zijn portefeuille.
  Voorstel: betrekken bij bespreking van de planning

  27. Lid GSbrief van dhr. Vermeulen inzake implementatie OV-concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem
  Met de brief van 21 december 2018 bent u geinformeerd over de start van de nieuwe OVconcessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem met Qbuzz als nieuwe vervoerder. U bent hiermee geïnformeerd over de tekortkomingen van de dienstverlening sinds de start van de concessie op 9 december 2018.  Qbuzz heeft maatregelen genomen ter verbetering van de dienstverlening. Op 4 januari is aan Qbuzz per brief aangegeven dat alle verbeteringen uiterlijk maandag 7 januari 2019, de dag na de kerstvakantie, zouden zijn doorgevoerd en de dienstuitvoering conform de inschrijving geheel op orde moet zijn. ln de week van 7 januari 2019 is gebleken dat er verbetering heeft plaatsgevonden in de dienstuitvoering. Ondanks de bovengenoemde verbeteringen heeft Gedeputeerde Vermeulen geconstateerd dat er sinds de start van de concessie nog steeds sprake is van tekortkomingen in de uitvoering van de concessie. Hiermee heeft Qbuzz niet voldaan aan de eis van ons om alle tekortkomingen op 7 januari 2019 te herstellen. Daarom heeft het college, op grond van de aard van deze tekortkomingen en de hinder die reizigers nog steeds ondervinden, besloten aan Qbuzz een boete op te leggen van € 300.000,=. Dit bedrag is in lijn met de sanctioneringsmogelijkheden en de boetebedragen zoals deze zijn opgenomen in het Programma van Eisen en de concessie beschikking. De boetes wil Gedeputeerde Vermeulen inzetten in maatregelen die de reizigers in deze concessie ten goede komen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  28. GSbrief inzake wensen en bedenkingen bij Burgerinitiatief "We zijn het zat!!!!"
  Burgerinitiatief "we zijn het zat" heeft aan Provinciale Staten verzocht zich uit te spreken over het realiseren
  van drie maatregelen. Deze maatregelen hebben tot doel om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid rond
  de hefbrug in Boskoop te verbeteren. Het college van GS geeft op verzoek van Provinciale Staten aan
  hen in overweging om zich nu niet uit te spreken over concrete maatregelen, maar de resultaten van de
  Programmatische Aanpak Gouwe af te wachten. Gedeputeerde Staten geeft aan dat de eerdere
  aangekondigde maatregel om per 1 april minder, maar wel iets langere brugopeningen door per
  brugopening zoveel mogelijk schepen tegelijk te laten passeren de eerste stap is. Verdere maatregelen
  worden onderzocht in de Programmatische aanpak Gouwe. Eind 2019 moet dat leiden tot een besluit over
  een maatregelenpakket voor de regio.
  Voorstel: betrekken bij de bespreking van agendapunt Aanpak Gouwe in de aansluitende overlegvergadering

  Van derden ontvangen

  29. Burgerinitiatief Bontekoe cs over Hefbrug Boskoop
  Voorstel:  betrekken bij de bespreking van agendapunt Aanpak Gouwe in de aansluitende overlegvergadering

  30. nieuwjaarsgroet 2019 Duinpolderweg
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  31. Zienswijze en aandachtspunten van de gemeenteraad Haarlemmermeer over Duinpolderweg
  Voorstel: doorgeleiden naar GS en verzoeken om een afschrift van de antwoordbrief

  32. Gemeenteraad Heemstede Motie continuering deelname stuurgroep Duinpolderweg aangenomen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  33. Brief van Kerngroep Oeververbinding van het Bewonersplatform de Esch
  Voorstel: doorgeleiden naar GS ter kennisgeving 

  Stukken
  1. Gezamenlijke uitwerking Bereikbaarheid Krimpenerwaard, relatie Algeracorridor en Ruimtelijke Ontwikkelingen_GS-brief
  2. Mededeling Milieueffectrapportage en provinciaal inpassingsplan N207 Zuid_GS-brief
  3. Mededeling Milieueffectrapportage en provinciaal inpassingsplan N207 Zuid_Bijlage
  4. Statenvoorstel Uitvoeringsbesluit kruising N214 en N216 in de gemeente Molenlanden
  5. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Tracébesluit project A27 Houten-Hooipolder ondertekend door Minister van Infrastructuur en Waterstaat
  6. Brief van Gedeputeerde Bom Meten en rekenen vliegtuiggeluid recente kamerbrieven luchtvaart
  7. Brief van Gedeputeerde Bom Reactie aan BTV op ontvangen brief
  8. Actualisatie Geurinderbeleid 2019_GS-brief
  9. Actualisatie Geurinderbeleid 2019
  10. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Stand van zaken uitwerking M764 Aantrekkelijkheid bushaltes
  11. Behandelvoorstel motie 821 Onderzoek regionaal dalproduct_GS-brief
  12. Evaluatie Programma mobiliteit 2014-2018_GS-brief
  13. Door gedeputeerde Vermeulen goedgekeurde versie met wijzigingen op basis van tekstmandaat. Opgemaakt in PZH huisstijl
  14. Evaluatie Programma mobiliteit 2014-2018
  15. Statenvoorstel Vaststellen Verordening tot wijziging Omgevingsverordening inzake meldingsplicht voor infrastructuur
  16. Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Financiële zekerheidsstelling
  17. Actieplan Geluid 2018-2023 provinciale wegen_GS-brief
  18. Actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2023
  19. Actieplan Geluid 2018-2023 provinciale wegen_Nota van Beantwoording en wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen
  20. Toekomstagenda snelfietsroutes_GS-brief
  21. Toekomstagenda snelfietsroutes Provincie Zuid-Holland
  22. Kaartbeeld snelfietsroutes Zuid Holland tbv besluitvorming
  23. Toekomstagenda snelfietsroutes_Kaartbeeld
  24. Toekomstagenda snelfietsroutes_Overzicht verkenningen 2019
  25. GSbrief Beantwoording van reactie mevrouw op Statenvragen nr_ 3441 over het baggerdepot aan de Zwartedijk in Hellevoetsluis
  26. Antwoordbrief aan mevr_ Beantwoording van reactie mevrouw op Statenvragen nr_ 3441 over het baggerdepot aan de Zwartedijk in Hellevoetsluis
  27. Bijlage Beantwoording van reactie mevrouw op Statenvragen nr_ 3441 over het baggerdepot aan de Zwartedijk in Hellevoetsluis
  28. Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Openstaande toezeggingen en moties
  29. Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Implementatie OV concessie Drechtsteden Molenlanden Gorinchem
  30. GS-brief over burgerinitiatief We zijn het zat uit Boskoop
  31. Burgerinitiatief Bontekoe cs over Hefbrug Boskoop
  32. nieuwjaarsgroet 2019 Duinpolderweg
  33. Zienswijze en aandachtspunten van de gemeenteraad Haarlemmermeer over Duinpolderweg
  34. Gemeenteraad Heemstede Motie continuering deelname stuurgroep Duinpolderweg aangenomen
  35. Mailbericht van Kerngroep Oeververbinding van het Bewonersplatform de Esch
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken 
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de 
  commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke 
  bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp 
  urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd. 

  2. Planning 
  De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de laatste commissievergadering en (ambtelijke) afstemming over de openstaande toezeggingen. Tevens is bijgevoegd een brief van Gedeputeerde Vermeulen inzake de planning.

  Voorstel: 
  De planning bespreken met betrekking tot het tijdpad, de betrokkenheid van de commissie en eventuele aanvullende activiteiten ter voorbereiding op de onderwerpen die op de planning staan.

  Stukken
  1. Planning cie VM 6 feb 2019_pdf
  2. Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Openstaande toezeggingen en moties (2)
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

1. Mededelingen

2. Vaststellen van de agenda

3. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te
spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier (dhr.
C.J. de Vries). Dit kan telefonisch 070-441 6494 of per e-mail statengriffie@pzh.nl.

Insprekers tot nu toe:
1. dhr. Breedveld, voorzitter BTV-Rotterdam, inzake agendapunt Luchtvaart
2. Mevr. Hovenkamp, voorzitter bewonersorganisatie Inhilligersberg, inzake agendapunt Luchtvaart
3. dhr. Eilander, namens Molenberaad, inzake bespreekpunt Aanpak Gouwe
4. dhr. Kuijper, namens Molenberaad, inzake bespreekpunt Aanpak Gouwe
5. dhr. Gerritsen, namens een aantal organisaties, te weten Belangenbehartiging Greenport regio Boskoop, VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland, Rijnstreek Koepelberaad, VOA Alphen aan den Rijn en Ondernemersplatform Waddinxveen, inzake bespreekpunt Aanpak Gouwe
6. dhr. Bontekoe, inzake Burgerinitiatief "We zijn het zat!!!!"    


4. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient
deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Voorstel: verslag vaststellen

Sub-agendapunten

 1. Concept verslag commissie Verkeer en Milieu 16 januari 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. 20190116 provincie Zuid-Holland Commissie VM_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Voorstel: besluitenlijst vaststellen

Sub-agendapunten

 1. Concept besluitenlijst 16 januari 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst_overlegvergadering_Verkeer_en_Milieu_16 januari_2019_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Weerkrachtig Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: dhr. Janssen

  Het college heeft de klimaatadaptatiestrategie "Weerkrachtig Zuid-Holland" vastgesteld en aan de Staten
  aangeboden. In deze strategie geeft de provincie aan hoe zij samen met partners wil komen tot een
  klimaatbestendig Zuid-Holland. De impact van hitte, droogte, wateroverlast, bodemdaling en
  overstromingen is voor zes thema's onderzocht: toekomstbestendige bebouwing, robuuste infrastructuur,
  groene leefomgeving, waardevol water, adaptieve economie en veerkracht bij weersextremen. Voor elk
  thema is vervolgens aangegeven waar de provincie haar toegevoegde waarde ziet. De strategie is het
  resultaat van een uitgebreide verkenning in samenwerking met een groot aantal partners.
  De provincie gaat komende jaren inzetten op zelf doen, verbinden van partijen en opgaven, stimuleren van
  kennis en innovatie, effectief investeren en beleidsaanpassing. De strategie zal het startpunt worden voor
  het gesprek met partners over de inhoud van een module klimaatadaptatie die vervolgens toegevoegd gaat
  worden in het provinciale Omgevingsbeleid.

  Stukken
  1. Weerkrachtig Zuid-Holland, Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendig Zuid-Holland_Statenvoorstel
  2. Brief van Gedeputeerde Janssen Weerkrachtig Zuid-Holland definitieve versie
 2. Randweg Klaaswaal(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: dhr. Vermeulen

  Op 23 januari jl. is er een technische sessie geweest over dit voorstel.

  In de afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar een verkeersknelpunt in Klaaswaal met een mogelijke randweg als oplossing. Deze studies worden voorgelegd aan de Statencommissie Verkeer en Milieu met het verzoek na te gaan of er een verkeersknelpunt ontstaat in Klaaswaal, of een randweg een oplossing is en of zij een voorkeur hebben voor een tracé.

  Stukken
  1. Verkeersknelpunt Klaaswaal_GS-brief
  2. Verkeersknelpunt Klaaswaal_(2013-01 januari H+N+S) Gebiedsprofiel Hoeksche Waard 2013
  3. Verkeersknelpunt Klaaswaal_(2015-06 juni Antea) 2015-09-01 Rapportage fin haalbaarheid rondweg Klaaswaal rev02
  4. Verkeersknelpunt Klaaswaal_(2016-03 maart Antea) Aanvullende studie verkorte ontsluitingsweg
  5. Verkeersknelpunt Klaaswaal_(2017-03 maart Megaborn) Bypass
  6. Verkeersknelpunt Klaaswaal_(2017-03 maart Megaborn) GCr1605 170315 (definitief rapport effecten bypass Klaaswaal)
  7. Verkeersknelpunt Klaaswaal_(2018-01 januari Tridee) Eindrapport_Onderzoek Regionaal Netwerk Landbouwverkeer HoekscheWaard
  8. Verkeersknelpunt Klaaswaal_(2018-01 januari Goudappel Coffeng) Vergelijking varianten randweg Klaaswaal met bijlagen (CHD008Mes0056_01)
  9. Verkeersknelpunt Klaaswaal_(2018-03 maart SOHW) Motivatie randweg Klaaswaal
  10. Verkeersknelpunt Klaaswaal_(2018-03 maart SOHW) concept advies randwegen Klaaswaal
  11. Verkeersknelpunt Klaaswaal_(2018-06 juni Goudappel Coffeng 2) ZHA355mes toelichting check knip Klaaswaal met bijlagen
  12. Verkeersknelpunt Klaaswaal_(2018-06 juni Goudappel Coffeng) Westelijke randweg Klaaswaal trace ontwerp gem Cromstrijen juni 2018 CHD011-01-03
  13. Verkeersknelpunt Klaaswaal_(2018-06 juni Goudappel Coffeng 1)ZHA355mes notitie modelanalyse randweg Klaaswaal met bijlagen
  14. Verkeersknelpunt Klaaswaal_(2018-06 juni Goudappel Coffeng) Westelijke randweg Klaaswaal onderbouwing ontwerp CHD011mes
  15. Verkeersknelpunt Klaaswaal_(2018-08 augustus Kwaliteitsteam HW) agp 2b def advies randwegen klaaswaal
  16. Verkeersknelpunt Klaaswaal_(2018-11 november RHDHV) Verkeerskundige beoordeling randwegen Klaaswaal
  17. Verkeersknelpunt Klaaswaal_(2018-11 november Kwaliteitsteam HW) reactie prov studies randweg klaaswaal format aanbiedingsbrief advies
  18. Verkeersknelpunt Klaaswaal_(2018-11 november Abe Veenstra) RAPP Randweg Klaaswaal v2 lores
  19. Mobiliteitsagenda (intentieverklaring) Contouren bereikbaarheid Hoeksche Waard_GS-brief
  20. Mobiliteitsagenda (intentieverklaring) Contouren bereikbaarheid Hoeksche Waard
 3. Kruising N214 N216 Molenlanden(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: dhr. Vermeulen

  De provincie Zuid-Holland werkt aan de verbetering van de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid in de Alblasserwaard. Dit vertaalt zich in een aantal infrastructurele projecten met een totale omvang van circa € 88 miljoen. Eén daarvan is de kruising N214 en N216.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Uitvoeringsbesluit kruising N214 en N216 in de gemeente Molenlanden
 4. Luchtvaartonderwerpen (m.n. RTHA)(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra

  De commissie VM heeft 3 oktober jl. gesproken over onderwerpen luchtvaart. Aan het eind van deze vergadering is afgesproken hierover verder te spreken. Gedeputeerde Bom-Lemstra heeft met de brief van 12 december jl. voor deze bespreking een laatste stand van zaken gegeven t.a.v. Rotterdam The Haque Airport (GS brief Samenwerkingsagenda RTHA). T.a.v. Schiphol komt -naar het zich laat aanzien- binnenkort informatie beschikbaar (onderhandelingsresultaat Omgevingsraad toekomstige ontwikkeling Schiphol) en kan nu in deze bespreking helaas nog niet worden meegenomen. Hieronder treft u tevens stukken van derden die kunnen worden betrokken bij de bespreking.  

  Stukken
  1. Samenwerkingsagenda Rotterdam The Hague Airport_GS-brief
  2. samenwerkingsagenda Rotterdam The Hague Airport_Bijlage 1
  3. samenwerkingsagenda Rotterdam The Hague Airport_Bijlage 2a
  4. samenwerkingsagenda Rotterdam The Hague Airport_Bijlage 2b
  5. samenwerkingsagenda Rotterdam The Hague Airport_Bijlage 3a
  6. samenwerkingsagenda Rotterdam The Hague Airport_Bijlage 3b
  7. samenwerkingsagenda Rotterdam The Hague Airport_Bijlage 4a
  8. samenwerkingsagenda Rotterdam The Hague Airport_Bijlage 4b
  9. samenwerkingsagenda Rotterdam The Hague Airport_Bijlage 5
  10. samenwerkingsagenda Rotterdam The Hague Airport_Bijlage 6a
  11. samenwerkingsagenda Rotterdam The Hague Airport_Bijlage 7
  12. Brief van Gedeputeerde Bom Stand van zaken adviestraject toekomstige ontwikkeling Schiphol
  13. Brief van Gedeputeerde Bom Meten en rekenen vliegtuiggeluid recente kamerbrieven luchtvaart
  14. Brief van Gedeputeerde Bom Reactie aan BTV op ontvangen brief
  15. NAGEZONDEN - Afronding adviestraject toekomstige ontwikkeling Schiphol_GS-brief
  16. NAGEZONDEN - Afronding adviestraject toekomstige ontwikkeling Schiphol_Verslag van de heer Alders
  17. Mailbericht met Zienswijze van Vereniging BTV RotterdamAirport
  18. Brief Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord overlast Schiphol_pdf
 5. Programmatische Aanpak Gouwe(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: dhr. Vermeulen

  In de commissie van 16 januari 2019 is aangegeven dat een reactie op insprekers en ingekomen stukken kan worden betrokken bij de bespreking van de Aanpak Gouwe. U treft die ook onderstaand aan, nr 11.  Tevens is in de commissie van 16 januari aangegeven dat het Burgerinitiatief "We zijn het zat!!!!" kan worden betrokken bij deze bespreking indien de wensen en bedenkingen van GS bij dit initiatief bekend zijn, dat is het geval, u treft deze stukken aan onder nr's 12-13.

  Stap dichter bij een beter bereikbare Gouwe. Een duurzame, landelijke en bereikbare regio. Dat is waaraan de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen, de Regio Midden- Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland samenwerken in het gebied rondom de Gouwe. In 2018 zijn de partijen de Programmatische aanpak Gouwe gestart. De aanpak heeft tot doel om bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten in het gebied op te lossen en economie te versterken. Dit staat in de gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe waarmee Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op dinsdag 11 december instemden. De afgelopen maanden zijn, samen met partners en belanghebbenden, vijf scenario’s met oplossingsrichtingen opgesteld en doorgerekend. Op 11 december is bovendien besloten door Gedeputeerde Staten om in de volgende fase toe te werken naar één gezamenlijk Uitvoeringsprogramma dat opgebouwd kan worden uit de hoofdoplossingsrichtingen van drie van deze vijf scenario’s. De aanpak is erop gericht om in het najaar van 2020 een concreet pakket met maatregelen vast te stellen.

  Stukken
  1. Programmatische aanpak Gouwe Afronding fase 1 en start fase 2_GS-brief
  2. Programmatische aanpak Gouwe Afronding fase 1 en start fase 2_bijlage 2a
  3. Programmatische aanpak Gouwe Afronding fase 1 en start fase 2_bijlage 2b
  4. Programmatische aanpak Gouwe Afronding fase 1 en start fase 2_bijlage 3a
  5. Programmatische aanpak Gouwe Afronding fase 1 en start fase 2_bijlage 3b
  6. Programmatische aanpak Gouwe Afronding fase 1 en start fase 2_bijlage 4
  7. Programmatische aanpak Gouwe Afronding fase 1 en start fase 2_bijlage 5
  8. Programmatische aanpak Gouwe Afronding fase 1 en start fase 2_bijlage 6
  9. Programmatische aanpak Gouwe Afronding fase 1 en start fase 2_bijlage 7
  10. Programmatische aanpak Gouwe Afronding fase 1 en start fase 2_bijlage 8
  11. Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Beantwoording vragen over Programmatische aanpak Gouwe
  12. GS-brief over burgerinitiatief We zijn het zat uit Boskoop
  13. Burgerinitiatief Bontekoe cs over Hefbrug Boskoop
 6. Antwoordbrief GS aan mevr Mook Baggedepot Hellevoetsluis(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra

  In de procedurevergadering van 16 januari 2019 besprak de commissie de ingekomen brief van mevrouw Mook inzake een baggerdepot te Hellevoetsluis. De commissie besloot de brief door te geleiden naar GS ter beantwoording en om een afschrift te verzoeken van de antwoordbrief. Met de ingekomen brief van mevrouw Mook én de beantwoording ervan door GS kan de commissie dit onderwerp bespreken.

  Stukken
  1. GS brief Beantwoording van reactie mevrouw op Statenvragen nr_ 3441 over het baggerdepot aan de Zwartedijk in Hellevoetsluis
  2. Antwoordbrief GS aan mevr_ - Beantwoording van reactie mevrouw op Statenvragen nr_ 3441 over het baggerdepot aan de Zwartedijk in Hellevoets
  3. Bijlage Beantwoording van reactie mevrouw op Statenvragen nr_ 3441 over het baggerdepot aan de Zwartedijk in Hellevoetsluis
  4. Mailbericht van mw_ Van Mook over baggerdepot Zwartedijk te Hellevoetsluis
  5. ANTWOORDEN Statenfractie PvdD Baggerdepot (baggerspecie) en weg (staalslakken) Westvoorne_pdf
  6. ANTWOORDEN Statenfractie PvdD Baggerdepot en weg Westvoorne en Hellevoetsluis_pdf_pdf
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken