Veel insprekers over advies draagvlak nieuw luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

Fleur de Groot

De commissie vergaderde woensdag 5 april over het advies draagvlak nieuw luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport. De vergadering is na te zien via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

Zeven insprekers kwamen naar de commissie om hun zorgen over de uitbreidingsplannen van de luchthaven uit te spreken. Nu ervaren omwonenden van de luchthaven al overlast. Velen maken zich ook ernstig zorgen over de luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Hiermee werd des te meer duidelijk dat bij omwonenden geen draagvlak is voor uitbreiding zoals ook genoemd in het rapport van de verkenner.

In de commissie was men hiervan goed doordrongen. Besloten werd om op 24 mei een hoorzitting te organiseren om zo alle betrokkenen de ruimte te geven hun verhaal te kunnen doen.
Over hoe om te gaan met de aanbevelingen in het rapport werd verschillend gedacht.

De PvdA vroeg zich af of voor de omwonenden niet maatregelen getroffen konden worden door huizen beter te isoleren en goede afspraken te maken over tot hoe laat er gevlogen mag worden zodat er in de nacht en vroege ochtend geen overlast is. De fractie was positief over het idee om een ombudsman aan te stellen zoals genoemd in het rapport en zou ook graag een onderzoek willen naar fijnstof. De fractie vindt de overlast zwaar wegen maar heeft ook oog voor de dynamiek van een groeiende stad als Rotterdam. Graag wil de fractie beter zicht krijgen wat de eventuele uitsluiting van het helikopterverkeer kan gaan betekenen.
50PLUS had ook vragen over uitplaatsing van de helikoptervluchten. Deze fractie zag mogelijkheden om de helikoptervluchten naar de haven te verplaatsen alwaar minder omwonenden zijn en er dus minder overlast is. Graag zou 50PLUS echt een duurzame oplossing zien en vroeg aandacht voor een oud plan om de luchthaven naar zee te verplaatsen.

PvdD en GroenLinks mistten in het onderzoek aandacht voor het onderzoeken van draagvlak voor krimp. Ook vonden deze fracties dat het eventueel uitplaatsen van de helikopters alleen een goed idee is als dat leidt tot krimp van de luchthaven. En niet het verplaatsen van het probleem. De SP vond dat bij uitplaatsen er een knip gemaakt moet worden in de geluidsruimte. Het kan niet het verplaatsen van het probleem zijn maar zou dan moeten betekenen dat bij Rotterdam the Hague Airport er minder overlast is. De SGP&Christen-Unie sloot zich daar bij aan. Ook zien deze fracties graag een onderzoek naar de daadwerkelijke overlast. Wat geeft nu meer overlast de helikopters of de commerciële vluchten?
Voor D66 is uitbreiding van de geluidsruimte ook niet aan de orde. Wel benadrukte deze fractie nog eens dat Provinciale Staten slechts een advies meegeven en dat het Rijk hier uiteindelijk over besluit.

Het CDA, VVD en PVV kunnen zich in grote lijnen vinden in het advies van het rapport waarin uitbreiding alleen mogelijk voor zakelijk verkeer en niet een uitbreiding in zijn geheel voorstaat. Ook benadrukten deze fracties dat de aanbevelingen uit het rapport van de verkenner in zijn geheel moeten worden overgenomen

De voorzitter van de BRR, gedeputeerde Bom-Lemstra, neemt de aandachtspunten en suggesties uit de commissie mee ten behoeve van het concept advies van de regio over een nieuw luchthavenbesluit.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is bevoegd gezag voor het nieuwe luchthavenbesluit. Zij heeft de regio, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland, gevraagd hierover voor de zomer van 2017 advies uit te brengen.

Uitgelicht

Zoeken