Omgevingsbeleid, samenwerking rond maatschappelijke opgaven en statiegeldalliantie

Liesbeth Buzugbe

Provinciale Staten hebben op 28 maart de ambitienotitie omgevingsbeleid aangenomen. Daarnaast bespraken ze het Interbestuurlijk Programma, een samenwerking binnen de overheid rondom maatschappelijke opgaven. Ook deelname aan de statiegeldalliantie was onderwerp van gesprek.

Gezondheid en participatie belangrijk in bespreking ambitienotitie omgevingsbeleid

Provinciale Staten spraken over de ambities van de Provincie Zuid-Holland bij de komende vernieuwing van het omgevingsbeleid. De ‘ambitienotitie’ is een startpunt om met de inwoners van Zuid-Holland in gesprek te gaan. Na raadpleging van de inwoners dient de notitie als basis voor de omgevingsvisie.

In het debat vroegen verschillende fracties om verduidelijking over de status van de  notitie. In de discussie werd er op gehamerd de inwoners, gemeenten, bedrijven tijdig te betrekken bij het ontwikkelen van een nieuwe visie. De ambities werden  geschikt bevonden als vertrekpunt voor het gesprek met de inwoners, al vond een aantal  fracties de notitie niet ambitieus en concreet genoeg. Zo verwachtten GroenLinks en de Partij voor de Dieren meer inzet op het onderwerp  biodiversiteit en waren  meerdere fracties niet tevreden met de ambitieomschrijving bij het onderwerp Moderne Mobiliteit. Alle fracties vroegen om een betere inpassing van gezondheid in de ambitienotitie. Een motie van D66 om te starten met een verkenning naar wat de provincie kan doen voor een gezonde en veilige leefomgeving werd  unaniem gesteund.

De ambitienotitie werd  vastgesteld. 50PLUS, PVV, Partij voor de Dieren en Groep EllenVerkoelen stemden tegen. Twee moties van de PVV op het gebied van burgerparticipatie werden niet aangenomen.

 

Staten geven suggesties mee voor het Interbestuurlijk Programma

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben op 14 februari 2018 het Interbestuurlijk Programma ondertekend. Het doel van het Interbestuurlijk Programma is een aantal grote maatschappelijke opgaven in Nederland gezamenlijk op te pakken. Provinciale Staten voerden op 28 maart het debat over de gezamenlijk op te pakken maatschappelijke opgaven en gaven Gedeputeerde Staten suggesties mee voor het vervolg.

De PvdA had om agendering gevraagd. Ze wilde vooruitlopend op de voorjaarsnota discussie voeren over de vraag waaraan het extra geld in de begroting van 2018 moet worden uitgegeven. De fractie diende verschillende moties in, onder meer om in de voorjaarsnota geld te reserveren voor een programma voor uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, het energieneutraal maken van de provinciale huisvesting en verbetering van verkeersveiligheid op provinciale wegen. Voor de meeste andere fracties ging dit te snel. Zij gaven aan hierover te willen spreken bij de daadwerkelijke behandeling van de voorjaars- en kadernota later dit voorjaar.

De andere fracties gaven aan op welke thema’s het college extra nadruk moet leggen. Energietransitie  werd genoemd door de SGP&ChristenUnie, Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks. De SP, 50Plus, CDA en GroenLinks vroegen onder andere aandacht voor (sociale) woningbouw. De VVD wees op het belang van  informatievoorziening en kostenbeheersing.

De PvdA besloot haar moties aan te houden tot de bespreking van de voorjaars- en kadernota in juni.

 

Statiegeldalliantie

Een motie van de  SP  om de provincie Zuid-Holland aan te laten sluiten bij de statiegeldalliantie werd aangenomen. De Statiegeldalliantie vraagt de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden tot blikjes en alle PET-flessen. Met uitzondering van de PVV steunden alle fracties de motie.. De PVV wacht liever het plan af dat de fabrikanten maken om het zwerfafval tegen te gaan.

Uitgelicht

Zoeken