Project Oranjebonnen, Natuur Netwerk Nederland en Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit in commissie Duurzame Ontwikkeling

Liesbeth Buzugbe

De commissie Duurzame Ontwikkeling spreekt op 11 april over het Project Oranjebonnen, Versnelling van de realisatie van Natuur Netwerk Nederland en de toekomst van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit. Commissievoorzitter Marischa Kip opent de vergadering om 14.00 uur. U kunt de vergadering rechtstreeks en achteraf volgen via de webcast.

Oranjebonnen

Met het project Oranjebonnen willen de provincie en gemeente Rotterdam het gebied tussen Maassluis en Hoek van Holland, dat de Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolder omvat, een nieuwe kwaliteitsimpuls te geven. De gemeente Rotterdam legt hier een recreatief en ecologisch raamwerk aan waarbinnen inwoners, ondernemers en investeerder mogelijkheden krijgen om het gebied agrarisch en recreatief te ontwikkelen.

In september 2017 besprak de commissie Duurzame Ontwikkeling de voortgang van het project. Aanleiding voor de agendering waren signalen dat de doelstellingen voor Oranjebonnen niet gehaald worden. De Gedeputeerde zegde toe met de gemeente Rotterdam in gesprek te gaan over de vraag hoe gemeente en provincie elkaar kunnen versterken en over de te volgen realisatiestrategie.

Op 11 april bespreekt de commissie de terugkoppeling van de gedeputeerde over het gesprek met Rotterdam. Een van de punten die daarbij aan bod zal komen is de recente verkoop van een groot deel van de grond aan Natuurbegraven Nederland (NBN) die in samenwerking met de Vereniging Natuurmonumenten (VN) en het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) in de Bonnenpolder een natuurlijk en landschappelijk ingepast groengebied wil realiseren in combinatie met een begraafplaats.

 

Natuur Netwerk Nederland

De commissie bespreekt voorstellen van Gedeputeerde Staten voor de versnelling van de realisatie van de ecologische verbindingen en de versnelling van de realisatie van de strategische reservering.

 

Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit

De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) is een onafhankelijke commissie van externe deskundigen die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die van invloed zijn op de kwaliteit van de leefomgeving (milieu, groen, water, ruimte, mobiliteit en economie).

De commissie Duurzame Ontwikkeling heeft in 2017 besloten te spreken over de toekomst van de voordat een nieuwe sollicitatieprocedure voor de PAL-benoeming aan de orde is.  De PAL heeft in 2018 te maken met één onvervulde vacature uit 2017 en drie vacatures naar aanleiding van het aflopende termijn van drie leden van de PAL.

 

De volledige agenda en bijbehorende stukken kun u hier lezen.

Uitgelicht

Zoeken