Subsidie Slag bij Vlaardingen, groeiagenda Drechtsteden en Warmtebedrijf Rotterdam besproken in commissie Bestuur en Middelen

Liesbeth Buzugbe

Op woensdag 11 april 2018 vergaderde de statencommissie Bestuur en Middelen onder meer over subsidie voor de festiviteiten rond de Slag bij Vlaardingen, de groeiagenda Drechtsteden en het Warmtebedrijf Rotterdam.

Slag bij Vlaardingen
De commissie unaniem enthousiast over een voorstel van Gedeputeerde Staten om de gemeente Vlaardingen een subsidie te verstrekken als bijdrage in de kosten voor de festiviteiten rond de herdenking van de Slag bij Vlaardingen. Het voorstel wordt met een positief advies op de agenda van Provinciale Staten geplaatst, die op 25 april a.s. een definitief besluit nemen. De fractie van de VVD stelde voor om ook een film te laten maken over het herbeleven van de Slag bij Vlaardingen, die op scholen kan worden vertoond. Gedeputeerde Janssen zegde toe dit idee aan de organisatoren in Vlaardingen over te zullen brengen.

Groeiagenda Drechtsteden
De commissie sprak ook over de zogenoemde ‘Groeiagenda Drechtsteden’, een toekomstambitie van de Drechtstedengemeenten waaraan de provincie wordt verzocht bij te dragen. In het bijzonder kwam hier ook het voornemen van Gedeputeerde Staten aan de orde om geld te reserveren voor twee specifieke projecten uit deze agenda: de Maakfabriek en de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht. De meeste fracties toonden zich positief al merkte de fractie Leefbaar Zuid-Holland op dat de provincie geen economische activiteiten moet ondernemen en plaatste de fractie van de PVV vraagtekens bij het democratisch gehalte van het Drechtstedenverband. Er waren nog veel kritische vragen bij diverse ambities uit de agenda. De uitwerking van de diverse onderwerpen uit de agenda wordt later besproken in de vakcommissies van Provinciale Staten. Eind 2018 zal naar verwachting het totaalbeeld aan de orde komen.

Herbestemming leegstaande monumenten
Verder kwam ter sprake wat de provincie onderneemt in het kader van de herbestemming van leegstaande monumenten in Zuid-Holland. In november jl. waren twee moties over dit onderwerp Statenbreed ondersteund. Nu was een brief aan de orde waarin het college aangaf welke stimuleringsmaatregelen in dit verband zijn getroffen. Er waren veel complimenten voor het college, van alle fracties. Naar aanleiding van een vraag van het CDA kondigde gedeputeerde Janssen een notitie aan over het cultuurbeleid in bredere zin, later dit jaar.

Warmtebedrijf Rotterdam
Laatste onderwerp in de commissie was een brief waarin het college melding maakt van een verstrekte lening in de vorm van een subsidie aan het Warmtebedrijf Rotterdam. De fracties van GroenLinks en PvdA stelden kritische vragen. Vanuit het college werd de keuze voor een subsidie als vorm van ondersteuning toegelicht. Het college gaf aan deze vorm te prefereren boven een aandeelhoudersuitbreiding. Als gevolg van de keuze moet een subsidieregeling worden getroffen, die naar verwachting dit najaar met de Staten wordt besproken. Diverse fracties wezen erop dat het budgetrecht bij de provincie in handen ligt van Provinciale Staten. Gedeputeerde Baljeu gaf aan dat de te treffen regeling daaraan niets af zal doen.

Uitgelicht

Zoeken