Vergadering Provinciale Staten 25 april 2018

Fleur de Groot

Op woensdag 25 april 2018 vergaderden Provinciale Staten o.a. over het uitvoeringsbesluit N207 Zuid, de Gaswinning in Zuid-Holland, mondelinge vragen van GroenLinks over Chemours en een motie vreemd aan de orde van de dag met als titel 'Zuid-Holland Regenboogprovincie'. U kunt de vergadering terugzien via https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20180425_1

Uitvoeringsbesluit N207 Zuid

In de Planstudie N207 Zuid zoekt de provincie naar oplossingen om de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de N207 en de wegen ten westen van de N207 te verbeteren. Met name Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp ondervinden overlast.
Voor beide trajecten zijn meerdere varianten uitgewerkt en kostenramingen gemaakt. Gedeputeerde Staten hebben op basis hiervan voorkeursvarianten gekozen. Op 31 januari 2018 hebben Provinciale Staten hierover gesproken. De bespreking werd toen na de eerste termijn geschorst. Op 25 april werd de behandeling hervat..
De fractie van SGP&ChristenUnie, die om de schorsing had gevraagd, diende een amendement in om het voorgestelde besluit  aan te passen op drie onderdelen.  Bepleit werd om na een gezamenlijke studie ook een gezamenlijke keuze te maken die meegenomen wordt in een onderzoek voor de beoordeling van de toekomstbestendigheid. Deze studie dient dan als onderbouwing bij het op te stellen Provinciaal Inpassingsplan. De indieners van het amendement wilden er zo voor zorgen dat er een beeld van de deeloplossingen ontstaat. Dit geldt voor de knelpunten rond de N11 bij de oost-west verbinding over de Gouwe en voor de geplande uitbreiding van de woningbouwopgave van Zoetermeer en de daarbij verwachte verkeerstoename op de N209 door Hazerswoude-Dorp. Laatste belangrijke punt was het leveren van gezamenlijke en individuele maatwerkoplossingen voor de agrariërs van wie de bedrijfspercelen door de komst van de weg doorsneden worden. De fracties van de SP, D66, VVD, CDA steunden het amendement waardoor het in meerderheid werd aangenomen.
De PvdA was tegen  het amendement en het gehele voorstel  met als argument dat pas wordt nagedacht over vervolgstappen nadat de weg is aangelegd. Eerst moet het onderzoek worden afgewacht en omwonenden gehoord worden, aldus de PvdA. GroenLinks deelde deze mening en diende nog drie amendementen in. De amendementen kregen te weinig steun en werden niet aangenomen. De SP kon het amendement van SGP&ChristenUnie wel steunen  maar was tegen het voorstel. De Partij voor de Dieren was eveneens tegen. Deze fractie  vond dat het voorstel  vooral dient om de economische groei in de toekomst te faciliteren, terwijl dit naar haar mening  niet de oplossing is maar juist een oorzaak van het probleem. De PVV gaf aan dat het voorstel alleen maar tot meer verkeersoverlast leidt en stemde daarom ook tegen.
Het gewijzigde uitvoeringsbesluit N207 Zuid werd uiteindelijk met een krappe meerderheid aangenomen.

Gaswinning in Zuid-Holland

De PVV had gevraagd om agendering van de brief van Gedeputeerde Staten over gaswinning in Zuid-Holland. De fractie sprak haar verbazing uit over de gang van zaken rond de beantwoording van Motie 730, 'Gaswinning onder bewoond gebied'. Wel steunt de PVV het college in de manier waarop ze met gaswinning om gaan. Het college is niet tegen bestaande gaswinning , voor zover aardgas nog noodzakelijk is in de transitie naar duurzame energie. De provincie blijft onverkort inzetten op deze transitie, maar naar het oordeel van Gedeputeerde Staten is aardgas vooralsnog - als minst vervuilende fossiele energiebron - onmisbaar.
GroenLinks riep via een motie het college op om zich in te zetten om de eerste aardgasloze provincie te worden. Deze motie werd breed gesteund en ook gedeputeerde Bom-Lemstra wil graag hierop inzetten. Ze gaf aan dat de motie een goede impuls geeft  aan de energieagenda van de provincie.

 Mondelinge vragen Chemours

Naar aanleiding van de brief van het College over lozingen van het bedrijf Chemours stelde GroenLinks mondelinge vragen. Zij wilde weten hoe het kan dat Chemours toch nog PFOA gebruikt, of het College verwacht dat een groot bedrijf als Chemours onder de indruk is van deze dwangsom, waarom Chemours geen onvoorwaardelijke sanctie krijgt opgelegd en of het College heeft overwogen de vergunning in te trekken.

Gedeputeerde Janssen antwoordde  dat het College zich ook afvraagt hoe het kan dat er nog geloosd is, terwijl daarvoor geen  vergunning  is aangevraagd en Chemours  eerder heeft aangegeven  dergelijke lozingen niet uit te voeren. Of Chemours onder de indruk is van de dwangsom kon  de gedeputeerde niet zeggen. Hij stelde dat de maatregel er op gericht is om de overtreding te beëindigen. Aangezien er mogelijk een voortzetting  bij de rechter komt, meende  de gedeputeerde er verder niet veel over te kunnen zeggen.
 
Regenboogprovincie

Aan het slot van de vergadering kwam nog een motie van GroenLinks aan de orde waarin het college werd verzocht  de provincie Zuid-Holland te laten aansluiten bij het initiatief “Regenboogprovincie”. Dit initiatief is erop gericht  de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homosexuelen, biseksuelen en transgenders te bevorderen. De motie werd aangenomen. Tegen stemden de fractie van SGP-ChristenUnie, PVV en een deel van de VVD fractie.

 

Uitgelicht

Zoeken