Maart 2016

 • De commissie Duurzame Ontwikkeling nam op woensdagochtend 30 maart 2016 een kijkje in de Krimpenerwaard.

 • 18 maart 2016

  geld jaarstukkenSIS De commissie Bestuur en Middelen besprak op 16 maart onder meer over de financiële huishouding en de wijzigingen in de algemene subsidieverordening. Het voorstel om bij de vaststelling van subsidieplafonds bevoegdheden over te hevelen naar Gedeputeerde Staten kreeg geen steun.

 • energietransitie Op 16 maart bespreekt de commissie Duurzame Ontwikkeling het proces rondom de totstandkoming van de Beleidsagenda Energietransitie.
  Daarnaast zal gedeputeerde Weber de commissie informeren over de ontwikkelingen rondom het ruimtelijk beleid voor intensieve veehouderij. Omdat een door de Staten gewenste koppeling tussen extra ruimte en eisen voor duurzaamheid en dierenwelzijn juridisch niet te borgen is, willen Gedeputeerde Staten de oude, strikte beleidslijn herstellen. Tijdens de commissievergadering worden alternatieven besproken.

 • 21 maart 2016

  fazant Een groep bezorgde burgers bood voorzitter Marischa Kip van de commissie Duurzame Ontwikkeling op 16 maartt jl. het burgerinitiatief 'Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht' aan. De nieuwe Wet natuurbescherming geeft de provincie namelijk een ruimere bevoegdheid voor het al dan niet toestaan van onder meer de hobbyjacht. Met het burgerinitiatief willen de indieners de provincie oproepen de nieuwe bevoegdheden te gebruiken om de hobbyjacht in de provincie definitief te stoppen.

 • kl Bijenhotel 5 Woensdag 16 maart zijn de bijenhotels rond het provinciehuis in Zuid-Holland officieel geopend. Carla van Viegen (Partij voor de Dieren) en Ellen Verkoelen(CDA) wilden na het werkbezoek Groene Cirkels bij Heineken graag een steentje bijdragen aan de oplossing van de bijenproblematiek.
  Met de opening van de bijenhotels rond het provinciehuis gebeurt er ook echt iets. “Bijen zijn van essentieel belang voor ons eigen voortbestaan als mens. We zijn afhankelijk van de natuur” aldus Carla van Viegen.

 • Waterbus_jpg In de commissievergadering van woensdag 9 maart kwam een viertal insprekers om over het vervoer over water in de Drechtsteden te spreken en twee insprekers voor het inpassingsplan RijnlandRoute.

 • bedrijventerrein De commissie vergaderde woensdag 9 maart over de versnelde procedure voor Hendrik- Ido -Ambacht, de regionale kantorenvisie en over Voorne-Putten als onderdeel van de regionale woonvisie van de Rotterdamse regio.

 • watervervoer drechtsteden De commissie vergadert o.a. over het openbaar vervoer over water in de Drechtsteden en het revolverend Verenfonds.

 • De commissie vergadert o.a. over Aanvaarding regionale kantorenvisies 2015-2018, Detailhandelsbeleid Zuid-Holland en Aanvaarding actualisering van Voorne-Putten als onderdeel van de regionale woonvisie van de Rotterdamse regio

 • 02 maart 2016

  knobbelzwaan klein Op woensdag 2 maart 2016 vergaderden Provinciale Staten. Zij bespaken onder meer de Basisuitvoeringsrapportage RijnlandRoute en afschot van knobbelzwanen.

 • 03 maart 2016

  Afbeelding nieuwsbericht 4 Het fractievoorzittersoverleg van Provinciale Staten van Zuid-Holland adviseert Provinciale Staten om de fractieverantwoording van de fractie Erbas over de jaren 2014 en 2015 gedeeltelijk niet vast te stellen en een deel van de uitgaven terug te vorderen. Daarnaast zal het Fractievoorzittersoverleg(FvO) in overleg treden met het Openbaar Ministerie om te bespreken of er grond is voor een strafrechtelijk onderzoek.

 • Afbeelding nieuwsbericht 4 Op woensdag 2 maart 2016 vergaderen Provinciale Staten. Zij bespreken dan onder meer de Basisuitvoeringsrapportage RijnlandRoute.

 • 10 maart 2016

  De commissie bespreekt onder meer het voorstel van Gedeputeerde Staten om het huidige kwaliteitsniveau voor onderhoud aan gebouwen, namelijk sober en doelmatig, te handhaven. Daarnaast staat de wijziging van de algemene subsidieverordening 2013 op de agenda. Gedeputeerde Staten stellen onder andere voor om de bevoegdheid tot het vaststellen van subsidieplafonds voor projectsubsidieregelingen over te hevelen van Provinciale Staten naar Gedeputeerde Staten. In 2012 hebben Gedeputeerde Staten dit als eerder voorgesteld. Provinciale Staten wezen het toen af.

 • 23 maart 2016

  werkbezoek Brussel Op 17 en 18 maart brachten Statenleden van de vier Randstedelijke provincies, te weten Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, een bezoek aan de Europese Unie in Brussel. Uit hun brede vertegenwoordiging mag blijken dat Europa leeft in de provincies. In veel provinciale opgaven heeft Europa een rol of biedt Europa instrumenten om die doelen te realiseren. Zo heeft 60 tot 80 procent van de wetgeving die door de Europese Unie gemaakt wordt, rechtstreeks betrekking op het handelen van de provincie.
  Om invloed te kunnen hebben is krachtenbundeling noodzakelijk. Daarom werken de Randstad provincies al vanaf 1993 samen, en sinds 2000 ook met alle overige provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO), via het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel.

 • 23 maart 2016

  Herdenking Brussel (2) De Statenvergadering startte met een herdenking van de aanslagen in Brussel. Tijdens het vragenuurtje dat daarop volgde kwamen de gevolgen van de asbestbrand in Wateringen en de planning van windturbines aan de orde.

 • 04 april 2016

  Woensdag 30 maart brachten de leden van Provinciale Staten in de Binckhorst een werkbezoek aan de gemeenteraad van Den Haag.
  Doel van het bezoek was een nadere kennismaking van de raads- en Statenleden, onder meer door bespreking van thema’s waar de gemeente en de provincie elkaar tegenkomen.

 • 06 april 2016

  damherten Op 13 april bespreekt de commissie Duurzame Ontwikkeling de conceptteksten van de verordening en de beleidsregels die samenhangen met de Nieuwe Wet Natuurbescherming. Daarnaast staat onder andere het Faunabeheerplan Damherten op de agenda.

 • 06 april 2016

  logo pzh De commissie Bestuur en Middelen bespreekt op 13 april onder andere de stand van zaken rond de samenwerkingsprojecten met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Zoeken