juni 2016

 • 03 augustus 2016

  De griffier van Provinciale Staten, Luuk van Luijk, wordt de nieuwe eerste plaatsvervangend griffier van de Eerste Kamer. Hiertoe heeft de Huishoudelijke commissie van de Eerste Kamer deze week besloten.

 • 03 augustus 2016

  energietransitie Op 29 juni vergaderen Provinciale Staten. Op de agenda staan onder meer innovatieagenda duurzame landbouw, voorjaarsnota en onderzoek windlocaties.

 • 28 juni 2016

  korendijk 1 Op 22 juni organiseerde de commissie Duurzame Ontwikkeling in het gemeentehuis van Korendijk de hoorzitting Windpark Korendijk. Aanleiding was het voorstel van Gedeputeerde Staten voor een Provinciaal Inpassingsplan. Voordat de commissieleden hierover een besluit nemen, wilden ze graag zelf de mening van betrokkenen vernemen.

 • 08 juni 2016

  tomaat Op 15 juni vergadert de commissie Duurzame Ontwikkeling onder meer over het ambitiedocument “Samen voor een flinke sprong: Innovatieagenda Duurzame Landbouw”.

 • 08 juni 2016

  geld 2 Op 15 juni bespreekt de commissie Bestuur en Middelen de brief van Gedeputeerde Staten over de gevolgen van de subsidiekortingen voor instellingen. Verder staan de Voorjaarnota, de begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2017 en de Kadernota 2017-2020 op de agenda.

 • N207 groot De commissie vergadert woensdag 8 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. Op de agenda staat onder meer het kaderbesluit infrastructuur, twee rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer, Voorbereidingskrediet N207 Zuid voor uitwerken definitief voorkeursalternatief Verlengde Bentwoudlaan en de Voorjaarsnota.

 • energietransitie Twaalf insprekers en veel betrokken inwoners kwamen woensdagavond naar het provinciehuis. De plannen van het college om te onderzoeken of in de Balij in Pijnacker –Nootdorp en bij de Groote Lindt in Zwijndrecht windmolens te plaatsen kon niet rekenen op steun. De commissie vroeg zich af hoe de gedeputeerde aan draagvlak had gewerkt. In september 2015 had Provinciale Staten in een eerder besluit hier duidelijk om gevraagd.

 • geld 2 Provinciale Staten spraken op 1 juni onder meer over de financiële jaarstukken 2015 en de avondboot in de Drechtsteden.

 • energietransitie De commissie vergadert woensdag 8 juni van 19.00 uur tot 22.30 uur. Op de agenda staat onder meer Advies Reikwijdte en detailniveau inclusief nota van beantwoording en planMER herziening windenergie, Vaststelling partiële wijziging programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare, Ontwerp actualisering Visie Ruimte en Mobiliteit 2016 en de voorjaarsnota.

 • 09 juni 2016

  N207 groot De commissie vergaderde woensdag 8 juni onder meer over het kaderbesluit infrastructuur, twee rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer, Voorbereidingskrediet N207 Zuid voor uitwerken definitief voorkeursalternatief Verlengde Bentwoudlaan.

 • 15 juni 2016

  LTO Op 15 juni spraken de leden van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling met agrariërs uit de pluimveehouderij, tuinbouw, akkerbouw , melkveehouderij en uit een gemengd bedrijf. Aanleiding was het ambitiedocument duurzame landbouw dat later die dag op de agenda van de commissievergadering stond.

 • 28 juni 2016

  energietransitie Op woensdag 22 juni 2016 organiseren Provinciale Staten een hoorzitting over het Provinciale Inpassingsplan (PIP) Windpark Korendijk. De hoorzitting vindt plaats van 18.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis van Korendijk, Voorstraat 31 Piershil. De zitting is openbaar, geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om de hoorzitting als toehoorder bij te wonen.

 • 16 juni 2016

  geld 2 Het was goed te merken in de Commissie Bestuur en Middelen dat de laatste vergadering van Provinciale Staten (PS) voor het zomerreces eraan komt. Het wordt dan passen en meten op de agenda om de diverse onderwerpen nog tot besluitvorming te brengen. De Commissie Bestuur en Middelen was de laatste van de Statencommissies om PS te adviseren over de Voorjaarsnota en in het verlengde daarvan de Kadernota 2017-2020.

 • 16 juni 2016

  otter Op 15 juni vergaderde de commissie Duurzame Ontwikkeling over het ambitiedocument “Samen voor een flinke sprong: Innovatieagenda Duurzame Landbouw”. Ook spraken de commissieleden over de warmterotonde en ontsnipperingsmaatregelen voor de otter.

 • 05 juli 2016

  fietspad Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces spraken Provinciale Staten (PS) onder meer over het onderzoek naar mogelijke locaties voor windenergie, de voorjaars- en kadernota en de innovatieagenda duurzame landbouw. Met name tijdens de bespreking van de voorjaars- en kadernota werden veel moties en amendementen ingediend om extra te investeren in verschillende provinciale taken.

Zoeken