Regen aan moties en amendementen bij begroting 2018

Fleur de Groot

Provinciale Staten vergaderde 8 november over begroting, regionale woonvisie en woningbouwprogramma 2017 onderdeel Rotterdamse regio en het faunabeheerplan Smient 2017-2023. Tijdens de vergadering werden vele moties en amendementen ingediend.
Bekijk de vergadering via de webcast bovenaan de pagina.

Begroting 2018

De begrotingsbehandeling is het moment  waarop Provinciale Staten het provinciaal beleid van het komend jaar op hoofdlijnen bepaalt. Door middel van het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen kan PS de plannen van het college bijsturen. In totaal werden er 27 moties en zes amendementen ingediend. Drie amendementen en 20 moties werden aangenomen.
De aangenomen amendementen gingen over het cofinancieren van Rijksmiddelen om te investeren in fietsinfrastructuur, het verlagen van de tarieven in het Openbaar Vervoer en enkele  extra ‘ambities”.
Met unanieme steun werden de moties over revitalisering bedrijventerreinen (SGP&Christen-unie), Bodemdaling, heel Holland zakt (D66), het aanbod aan het Rijk inzake restauratie Rijksmonumenten(CDA) en aantrekkelijkheid bushaltes (SP) aangenomen.
Verder konden de volgende moties op voldoende steun rekenen; meer ruiters in het groen, verkeersveiligheid, kernenbeleid, belang van Estec, cultureel erfgoed, oogstmarkt op het Malieveld klimaatadaptatie, bodemdaling, energietransitie en de groen/blauwe schoolpleinen. Ook zijn er moties aangenomen over onderwijs arbeidsmarkt, herbestemming fabrieksterreinen, erfgoed en binnenstedelijk bouwen en wonen.
Naar aanleiding van de beantwoording van de Gedeputeerden werden een drietal moties aangehouden. Deze moties gingen over: kwaliteitsmeting netwerkend werken van D66 en twee moties van 50PLUS over, intensieve controle, strikte handhaving chemische bedrijven en inzicht zzs stoffen en over de woningbouwopgave en verstedelijking.
De overige ingediende moties konden niet op voldoende steun rekenen.
De begroting 2018 werd aangenomen. Alleen de PVV en de Partij van de Dieren stemden tegen.
 
Woonvisie Rotterdamse regio

De fracties van de PVV, PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50 PLUS en de Groep Ellen Verkoelen waren tegen de voorgenomen aanvaarding van de woonvisie van de Rotterdamse regio  door het college van GSen dienden daarom gezamenlijk een motie in. Voor de PVV was de uitslag van een eerder gehouden referendum over de woonvisie reden om tegen te stemmen. De overige fracties hadden vooral zorgen over de grote sloop die aan de gang is in Rotterdam wat tot gevolg heeft dat er een nog groter tekort aan sociale woningen ontstaat in de stad.
Gedeputeerde Bom-Lemstra meende dat het tegenhouden van de woonvisie averechts zou werken. Afspraken komen dan stil te liggen terwijl de regio juist aan de slag moet met de opgave voor meer  sociale woningbouw. De motie kon niet op voldoende steun rekenen.

Faunabeheerplan Smient

De fracties van de PvdA , Partij van de Dieren, GroenLinks, 50 PLUS en de PVV dienden een motie in die GS opriep om het Faunabeheerplan van de Smient niet goed te keuren. Gedeputeerde Weber wilde de motie niet overnemen. Hij kon wel aangeven dat er minder smienten zullen worden afgeschoten dan aanvankelijk gedacht ( 5.000 in plaats van 6.500). De motie kon niet op voldoende steun rekenen.

Uitgelicht

Zoeken