Windenergie Rotterdamse regio en uitbreiding intensieve veehouderij vastgesteld

Liesbeth Buzugbe

Op 20 december bespraken Provinciale Staten de partiële herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM)-Windenergie voor de Rotterdamse regio. Ook stond de uitbreidingsruimte voor de intensieve veehouderij op de agenda.
Bekijk de vergadering via de webcast bovenaan de pagina.

Vaststelling partiële herziening VRM Windenergie

Veel  belangstelling gisteren in de Statenvergadering voor de partiële herziening VRM windenergie Rotterdamse regio. Gedeputeerde Staten stelden voor om 17 locaties aan te wijzen waar windturbines kunnen komen. De gemeenten hadden de mogelijkheid gekregen om met een voorstel te komen voor de locaties.

Op de voorgenomen herziening waren bijna 2000 zienswijzen ingediend. Het merendeel hiervan was afkomstig van omwonenden. In hoorzittingen op 15 en 22 november bleek dat het grootste pijnpunt zat bij locatie F: de N57 entree Zuid in Hellevoetsluis.

Het amendement dat werd ingediend door de fractie van de SGP en ChristenUnie kon op brede steun rekenen. Door dit amendement  wordt locatie F in de gemeente Hellevoetsluis nu niet meegenomen in de herziening. Gedeputeerde Staten krijgen de opdracht om met de gemeente Hellevoetsluis een overeenkomst te sluiten om alsnog 6 megawatt windenergie in die gemeente te realiseren. Hieraan gekoppeld diende het CDA een motie in waarin zij het college verzocht om voor de zomer van 2018 met de gemeente Hellevoetsluis met een alternatieve locatie te komen. Deze motie werd ook breed gesteund.

De PVV stemde tegen het amendement en de motie. Deze fractie vond dat zo het probleem werd verplaatst binnen de gemeente. De PVV diende samen met 50Plus op alle 17 aangewezen locaties een amendement in om deze te schrappen. Ook diende de PVV een motie van treurnis in waarin de fractie aangaf diep bedroefd en teleurgesteld te zijn in het handelen van GS inzake het winddossier. De amendementen en motie werden niet aangenomen.

De Groep Ellen Verkoelen diende een amendement in met als doel het schrappen van de zogeheten “ontwerp algemene verklaring van geen bedenkingen”. De fractie vond het een onwenselijk politiek statement naar de samenleving als Provinciale Staten zichzelf al op voorhand de mogelijkheid zouden ontnemen in een later stadium bedenkingen te uiten. Daarbij vond de indiener van het amendement de tijdwinst die gedeputeerde Bom-Lemstra ermee beoogde te bereiken - twee tot drie maanden – onvoldoende de moeite waard. Ook vond de Groep Ellen Verkoelen dat een dergelijke aanpassing van de regels niet gedurende het proces plaats dient te vinden. Het amendement werd alleen gesteund door de SGP en ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Groep Leefbaar Zuid-Holland en de PVV en kon daarmee niet op een meerderheid rekenen.

De partiële herziening VRM Windenergie werd uiteindelijk met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de PVV, 50Plus en Groep Leefbaar Zuid-Holland stemden tegen.

 

 

Bestaande intensieve veehouders mogen uitbreiden

De Staten bespraken verder het voorstel van Gedeputeerde Staten om bestaande intensieve veehouderijen uitbreidingsruimte te geven van 2 hectare en voor de geitenhouderij een pas op de plaats te maken totdat er meer duidelijk is over de gevolgen van het houden van geiten voor de volksgezondheid. Een meerderheid in Provinciale Staten stemde hiermee in.

Voorafgaand aan de bespreking in Provinciale Staten hadden de intensieve veehouders van Zuid-Holland in november een manifest aangeboden waarin zij aangeven bereid zijn een extra stap te zetten op het gebied van duurzaamheid en diervriendelijkheid. Naar aanleiding van een verzoek van meerdere woordvoerders in de commissie Duurzame Ontwikkeling, hadden Gedeputeerde Staten in hun voorstel opgenomen dat wordt gemonitord of de sector zich aan deze toezegging houdt.

D66 en 50Plus konden zich vinden in de voorstellen van Gedeputeerde Staten. De PvdA die tijdens de commissievergadering nog twijfelde, was blij dat monitoring was opgenomen in het aangepaste voorstel. Door monitoring kunnen Provinciale Staten een vinger aan de pols houden en als het niet goed gaat de ruimtelijke regels aanpassen. Ook de SP toonde zich tevreden met de voorgestelde monitor, net als de SGP en ChristenUnie.

Voor de SP was het onderwerp overigens niet eenvoudig. Hoewel ze in essentie niet voor intensieve veehouderij is, geven de veehouders met hun manifest aan samen met de provincie de weg in te willen slaan naar een diervriendelijkere en duurzamere sector, aldus de fractie.
Ook de VVD vond het een lastig dossier, maar dan om andere redenen. De fractie was blij dat de intensieve bedrijven mogen uitbreiden en dat de sector met een manifest is gekomen. Wat de VVD betreft moet de overheid wel zekerheid geven over de diersoorten die onder definitie intensieve veehouderij vallen. Ook had de fractie moeite met de argumentatie voor de uitbreidingsstop voor de intensieve geitenveehouderij. De SGPenChristenUnie en het CDA pleitten er voor snel met meer duidelijkheid naar de sector te komen.

De Partij voor de Dieren toonde zich verbijsterd dat het provinciebestuur uitbreiding van intensieve veehouderij wil toestaan. Ze wees op de negatieve gevolgen voor kleine familiebedrijven, dierenwelzijn, volksgezondheid, klimaat en biodiversiteit.
GroenLinks gaf aan dat Gedeputeerde Staten geen inzicht hadden gegeven in de gevolgen van de uitbreiding van ruimte voor de intensieve veehouderij. Ze was van mening dat alleen een manifest en monitoring niet voldoende garantie geven voor duurzaamheid. 
Ook van de zijde van de PVV werd kritiek geuit, met name op het weren van nieuwe intensive veehouderijen.

Voor stemden de VVD, D66, CDA, SGP en ChristenUnie, PvdA, en SP. Tegen het voorstel stemden de PVV, Groep Leefbaar Zuid-Holland, Partij voor de Dieren, GroenLinks en Groep Verkoelen.

Uitgelicht

Zoeken