Commissie Duurzame Ontwikkeling vergadert over restwarmte

Liesbeth Buzugbe

De commissie Duurzame Ontwikkeling spreekt op 9 januari over de voortgang van het warmtedossier. Op de agenda staan twee voorstellen van Gedeputeerde Staten. Commissievoorzitter Marischa Kip opent de vergadering om 10.00 uur.

Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten om uiterlijk 31 januari 2019 wensen en bedenkingen te uiten op hun voornemen om een overeenkomst aan te gaan met de gemeente Rotterdam waarin de afspraken worden vastgelegd om te komen tot een toekomstbestendige business case van WbR Holding B.V. op basis waarvan een warmtesysteem in de provincie Zuid-Holland kan worden gerealiseerd.

Verder wordt Provinciale Staten gevraagd in te stemmen met de financiële consequenties van de overeenkomst, waaronder het toekennen van aanvullende middelen aan Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. ten behoeve van het realiseren van het warmtesysteem, het verlenen van een incidentele subsidie (in de vorm van een lening) aan WbR Holding B.V. en het omzetten van een eerder verleende incidentele subsidie (in de vorm van een lening) in een storting van agio op aandelen.

Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten tenslotte om bekrachtiging van de geheimhouding die Gedeputeerde Staten hebben opgelegd op de bijlagen bij het Statenvoorstel PZH-2018-674435809 Bestuursovereenkomst LoO.

Uitgelicht

Zoeken