Wippolderlaan, Zwethof, Warmtebedrijf Holding en een koninklijke onderscheiding in Provinciale Staten

Liesbeth Buzugbe

Provinciale Staten spraken op 19 december over de Wippolderlaan, planbeoordeling locatie Zwethof en Warmtebedrijf Holding. Vertrekkend Statenlid Henk van Dieren ontving een Koninklijke onderscheiding.

Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan

Het zogeheten uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan is nodig om te kunnen starten met de aanleg van een verdiepte ligging van de N211 bij de aansluiting N222 Veilingroute / Wateringveldseweg en met een verhoogde ligging van de aansluiting Laan van Wateringse Veld. Een tweetal insprekers deelde hun visie op het voorstel met Provinciale Staten. Ze gaven onder meer aan dat de Zwethzone behouden moet blijven en dat zij  zich zorgen maken over de leefbaarheid en het mogelijk verdwijnen van de verzorgingsplaats.

De meeste fracties  toonden waardering voor de participatiemogelijkheden die de Gedeputeerde aan de betrokken omwonenden en bedrijven had gegeven. Naar aanleiding van de opmerkingen van de insprekers vroeg een aantal partijen wel of er beter gekeken kan worden naar een oplossing voor de verzorgingsplaats.

De Gedeputeerde nam een  breed gesteund amendement ‘Participatie uitwerking Wippolderlaan’ van de PvdA over. Ook zegde hij toe borden met bedragen te zullen plaatsen langs de weg en waar al kwantitatieve groencompensatie in de Zwethzone mogelijk is, deze meteen te realiseren. Een amendement van 50PLUS gericht op aanpassing van het  uitvoeringsbesluit  werd verworpen, waarna het  voorstel werd  aangenomen.

 

Werkwijze planbeoordeling en voorstellen over informatievoorziening n.a.v. locatie Zwethof

Om herhaling van  een recente situatie rondom de locatie Zwethof in Zoeterwoude te voorkomen besprak Provinciale Staten een Statenvoorstel gericht op aanpassing van de werkwijze bij het beoordelen van gemeentelijke plannen en de informatievoorziening van de Staten. Het voorliggende voorstel voorzag onder andere in  helderder definities van en communicatie over de zogenaamde ‘driehectarekaart’. Ook werden in het voorstel aandacht gegeven aan het type dossiers dat extra bestuurlijke aandacht behoeft en aan het signaleren en borgen van historisch besef van locatie(s).

De meeste fracties waren tevreden over de aanpassingen die de gedeputeerde na de bespreking in de commissie had gemaakt. Provinciale Staten vindt het geven van vertrouwen en heldere communicatie en informatie belangrijk, zowel richting de gemeenten als richting de Staten zelf. De PVV vroeg daarbij nog extra aandacht voor de toegankelijkheid van het digitale systeem dat hiervoor ontwikkeld is. De PvdA drong er stellig op aan om altijd alle gevraagde informatie te krijgen en beklemtoonde het recht van de Staten daarop. Afgesproken werd  om over de precieze informatievoorziening richting de Staten een vervolgoverleg te organiseren.  Dit overleg moet de informatiepositie  van PS  in de nieuwe werkwijze definitief borgen.

De SGP&Christen/Unie diende een amendement  in waarin het voorstel op onderdelen nog werd aangescherpt. Dit amendement werd breed gesteund waarna het voorstel werd aangenomen.

 

Warmtebedrijf Holding

De laatste twee bespreekpunten op de agenda betroffen de geheimhouding van stukken over Warmtebedijf Holding. Warmtebedrijf Holding richt zich op een open net dat restwarmte van bedrijven uit de Rotterdamse haven beschikbaar stelt voor afnemers in Zuid-Holland.

De woordvoerders gaven aan dat de geheimhouding van alle stukken over dit onderwerp zo snel mogelijk moet worden opgeheven. Openbare besluitvorming moet immers het uitgangspunt zijn, zo stelden de partijen. Het ongemak over de geheimhouding werd verder aangewakkerd door het persbericht “Start Warmterotonde Zuid-Holland in zicht” dat gemeente Rotterdam die ochtend had verzonden.

De Gedeputeerde zegde toe er naar te streven voor de commissievergadering Duurzame Ontwikkeling d.d. 23 januari 2019 dan wel de PS-vergadering d.d. 30 januari 2019 een openbare GS-brief te sturen aan Provinciale Staten over het Warmtedossier. Provinciale Staten kunnen dan op basis van dit stuk het  openbare debat voeren. Naar aanleiding van het persbericht van de gemeente Rotterdam zegde de Gedeputeerde toe goede afspraken te maken met de gemeente Rotterdam om herhaling van de situatie te voorkomen. Tenslotte wordt bekeken welke geheime verslagen en/of besluitenlijsten alsnog openbaar gemaakt kunnen worden.

Het voorstel om de geheimhouding van een aantal bestaande documenten te verlengen tot 15 september 2019 werd aangenomen. De PVV, 50Plus, de Partij voor de Dieren en Groep Leefbaar Zuid-Holland stemden tegen. Ook het voorstel tot geheimhouding van een aantal nieuwe stukken werd met de zelfde stemverhouding aangenomen.

 

Afscheid Henk van Dieren en Paul Rijken

Statenlid Henk van Dieren (SGP&ChristenUnie) nam op 19 december afscheid van Provinciale Staten. Omdat zijn woonplaats Zederik vanaf 2019 niet meer in de provincie Zuid-Holland, maar in Utrecht valt, kan hij volgens de regels niet langer Statenlid in Zuid-Holland zijn. Henk van Dieren ontving voor zijn jarenlange inzet een Koninklijke onderscheiding. Ook Paul Rijken (CDA) verliet Provinciale Staten. Paul Rijken is gekozen tot raadslid in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Hij is opgevolgd door Jaco Kastelein die 19 december werd beëdigd als nieuw Statenlid.

Ook Leo Mudde (PvdA) werd toegelaten tot Provinciale Staten. Hij volgt Metin Çelik op die vorige maand Provinciale Staten heeft verlaten.

 

Bekijk hier de webcast

 

Uitgelicht

Zoeken