Provinciale Staten besluiten deel te nemen aan stichting Zuid-Holland Bereikbaar

Fleur de Groot

Provinciale Staten hebben op 15 december gesproken over de samenwerkingsovereenkomst voor het op te richten samenwerkingsverband Zuid-Holland Bereikbaar. De vergadering is terug te zien via https://pzh.notubiz.nl.

Stichting Zuid-Holland Bereikbaar

Provinciale Staten waren het in meerderheid eens om deel te nemen aan de stichting Zuid-Holland Bereikbaar. De samenwerking  moet hinder bij weg- spoor- en vaarwegwerkzaamheden zo veel mogelijk beperken. Deelnemers zijn provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Den Haag Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  PS vraagt om goed oog te houden voor heel Zuid-Holland en niet alleen de Randstad gemeenten zodat ook de buitengebieden zich betrokken voelen.

GroenLinks diende motie ‘Eerlijke Verdeling Kosten Holland Bereikbaar’ in die in grote meerderheid werd aangenomen. De motie roept het College op om te werken naar een volwaardige samenwerking met het Rijk. Dit zou met een 50/50 verdeling van de kosten voor het werkbudget gerealiseerd moeten worden. Als dat niet gebeurt moet er gezocht worden naar een eerlijke budgetverdeling om de samenwerking met het Rijk te herzien. Daarnaast vraagt de motie de vorderingen van Zuid-Holland bereikbaar, inclusief de onderhandelingen met het Rijk, halfjaarlijks schriftelijk terug te koppelen aan de Provinciale Staten.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Groep JA21 diende een Motie vreemd aan de orde van de dag in over Huisvesting statushouders.

In de motie vraagt de fractie het college af te zien van het uitoefenen van bestuurlijke druk op gemeenten om statushouders te huisvesten. De motie werd verworpen.

Uitgelicht

Zoeken