Digitale vergadering van de Commissie BMM op 1 december om 19.00 uur

Fleur de Groot

De commissie BMM vergadert woensdag 1 december om 19.00 uur digitaal over Jaarverslag Bezwarencommissie, Statenvoorstel Wijziging Reglement van Orde en Statenvoorstel Actualisatie verordeningen en omgang provinciale middelen Fonds Nazorg met behulp van Microsoft Teams.
Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 30 november 12.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Jaarverslag Bezwarencommissie

De commissie BMM heeft voor de bespreking van het jaarverslag van de Bezwarencommissie de voorzitter van de Bezwarencommissie, mevrouw Van den Hoek, j uitgenodigt.

Mevrouw Van den Hoek geeft in de commissie een toelichting op het jaarverslag. De commissie zal vervolgens met de gedeputeerde van gedachten wisselen over de bevindingen.

Statenvoorstel Wijziging Reglement van Orde

De werkgroep Actualisering Reglement van Orde stelt enkele wijzigingen voor in het Reglement van Orde die betrekking hebben op technische sessies en verbijzonderde commissievergaderingen.

De commissie brengt advies uit aan Provinciale Staten ten behoeve van besluitvorming in de Statenvergadering van 15 december.

Statenvoorstel Actualisatie verordeningen en omgang provinciale middelen Fonds Nazorg

Op grond van art. 15.47 Wet milieubeheer is voor de provincie een nazorgregeling opgesteld. Volgens de regeling is het provinciaal bestuur na sluiting van een stortplaats verantwoordelijk voor het voorkomen van milieuschade. De kosten van de nazorg worden onder meer gedekt uit heffingen die de provincie gedurende de exploitatiefase van stortplaatsen aan exploitanten oplegt.

Gedeputeerde Staten stellen een geactualiseerde verordening en omgang provinciale middelen Fonds Nazorg voor. De nazorgheffing wordt na vaststelling, door middel van het wijzigingsbesluit, opgenomen als bijlage tarieventabel in de Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2014. Daarmee ontstaat een wettelijke basis voor het opleggen van de nazorgheffingen 2022.

De commissie brengt advies uit aan Provinciale Staten ten behoeve van besluitvorming in de Statenvergadering van 15 december.

Uitgelicht

Zoeken