Statencommissie BMM vergadert op 4 december om 19.00 uur

Fleur de Groot

Op woensdag 4 december 2019 vergadert de commissie BMM. Op de agenda staa tWaardebehoud gronden van de Grondbank RZG Zuidplas, Renovatie gebouw C, Organisatieanalyse en advies Kunstgebouw, Begroting IPO en Bestuurlijke verantwoording financieel toezicht 2018-2019. De vergadering is te volgen op: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

Waardebehoud gronden van de Grondbank RZG Zuidplas

De provincie Zuid-Holland is aandeelhouder in de gemeenschappelijke regeling ‘driehoek RZG Grondbank Zuidplaspolder’.  De ‘concept ontwikkelingsvisie Middengebied’ van de gemeente Zuidplas levert niet de gewenste positieve waardestijging van de gronden op. In de komende periode tot aan vaststelling door de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas eind 2019 zullen partners samen proberen om de mogelijke waardedaling en afboeking te voorkomen.

De commissie bespreekt met elkaar de stand van zaken rond dit gebied.

Renovatie gebouw C


Provinciale Staten ontvangen  tweemaal per jaar een voortgangsrapportage over het project Renovatie Gebouw C. In de voortgangsrapportage staan de  afwijkingen ten opzichte van het plan en omvat informatie over eventuele wijzigingen in de scope van het project, ontwikkelingen in de planning van het project, ontwikkelingen in de financiën van het project, ontwikkelingen in de aan het project verbonden risico’s, de beheersing ervan en de
(financiële) gevolgen, eventuele ontwikkelingen rondom het bestuurlijk commitment en overige ontwikkelingen die Provinciale Staten in het kader van het project moeten weten.

De commissie spreekt met elkaar  over de voortgang van het project.

Organisatieanalyse en advies Kunstgebouw


ln de Algemene Statencommissie is eerder afgesproken het rapport organisatieanalyse en advies Kunstgebouw van Fazili Consulting te bespreken in de commissie op het moment dat Kunstgebouw haar ontwikkelplan op basis van het advies en de aanbevelingen heeft opgesteld. Kunstgebouw heeft niet gekozen voor een apart ontwikkelplan maar heeft de acties naar aanleiding van het rapport opgenomen in haar jaarplan 2020.

De commissie spreekt  met elkaar en met de Gedeputeerde over dit onderwerp.

Begroting IPO

De ambities uit de programmabegroting van het IPO zijn de ambities van de gezamenlijke provincies. Door die waar te maken kunnen de provincies laten zien dat ze er toe doen, en van maximaal toegevoegde waarde zijn in Den Haag en Brussel. Het IPO hecht aan helderheid over de gezamenlijke ambities en de hiermee samenhangende middelen. Daartoe dient de programmabegroting. Deze wordt jaarlijks vastgesteld en vanwege de wens van het IPO om als gezamenlijke provincies samen op te lopen in dit proces, is de IPO-programmabegroting gelijktijdig en op eenzelfde wijze aan alle provincies gestuurd.

 

De begroting is nu ter goedkeuring aangeboden aan de Algemene Vergadering (AV) van het IPO. Namens de provincie Zuid-Holland zijn twee Statenleden vertegenwoordigd in de AV, te weten mw. Kasbergen en mw. Van Sandick-Sopers.
.De commissie kan aandachtspunten mee geven aan de AV-leden ten behoeve van de begrotingsbehandeling in de AV-vergadering van 12 december aanstaande.

Bestuurlijke verantwoording financieel toezicht 2018-2019


Jaarlijks brengen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten verslag uit over de wijze waarop financieel toezicht is uitgevoerd en wat daarbij opviel. De commissie spreekt met elkaar over de bestuurlijke verantwoording  en over het financieel toezicht.

Uitgelicht

Zoeken