De commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen vergadert woensdag 17 februari om 19.00 uur

Fleur de Groot

De commissie BMM vergadert woensdag 17 februari om 19.00 uur digitaal over Verkenning en startnotitie Inclusief Zuid-Holland en het Statenvoorstel Limes Werelderfgoed centrumregeling met behulp van Microsoft Teams.
Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Verkenning en startnotitie Inclusief Zuid-Holland

In de startnotitie wordt bezien waar extra inzet wenselijk of noodzakelijk is. Voorgesteld wordt om steviger in te zetten op agendering en verbinding: zowel gemeenten onderling verbinden als gemeenten en externe organisaties en meer onderzoek te doen, zeker naar de onderwerpen waar nog weinig over bekend is.

De commissie gaat met elkaar in gesprek om een oordeel te vormen over de startnotitie.

Statenvoorstel Limes Werelderfgoed centrumregeling

De provincie Zuid-Holland is samen met de provincies Utrecht en Gelderland toekomstig siteholder van het beoogde UNESCO Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes. Voor het uitvoeren van de gezamenlijke taken als siteholder willen wij met de genoemde provincies een centrumregeling op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) treffen, waarbij de

provincie Utrecht de rol van centrumprovincie op zich zal nemen. Hiervoor is toestemming van Provincale Staten nodig.

De commissie gaat met elkaar in gesprek gaan en vormen een oordeel over het Statenvoorstel.

Uitgelicht

Zoeken