Plan van aanpak mobiliteit noordelijke Duin- en Bollenstreek en initiatiefvoorstel Jongerenraad besproken door Provinciale Staten

Liesbeth Buzugbe

Provinciale Staten spraken op 3 februari over een plan van aanpak voor mobiliteitsmaatregelen in de noordelijke Duin- en Bollenstreek en over een initiatiefvoorstel van D66-Statenlid Neijenhuis voor het instellen van een Jongerenraad. Ook werden twee moties vreemd aan de orde ingediend, respectievelijk over het voor inwoners visueel inzichtelijk maken van plannen voor wind- en zonneparken en het doorlichten van de provinciale organisatie op discriminatie.

Plan van aanpak mobiliteit noordelijke Duin- en Bollenstreek
Provinciale Staten bespraken het voorstel van Gedeputeerde Staten voor een vervolgstudie naar multimodale korte en (midden)lange termijnoplossingen voor verbetering van de mobiliteit in de noordelijke Duin- en Bollenstreek, inclusief de inzet van een voorbereidingskrediet van € 1.600.000 in dit verband. Het voorstel werd na een uitgebreid debat met ruime meerderheid aangenomen. De PVV en de Partij voor de Dieren stemden tegen. De Partij voor de Dieren ziet geen noodzaak voor meer asfalt in deze regio, terwijl de PVV geen behoefte heeft aan een nieuw plan van aanpak maar graag direct maatregelen ziet.

50Plus diende een motie in om een nieuwe probleemanalyse te laten uitvoeren. Deze motie werd verworpen, waarbij gedeputeerde Vermeulen wel toezegde  de verkeerscijfers waar noodzakelijk te zullen updaten. Een reeks andere moties werd na toezeggingen van collegezijde weer ingetrokken. Het ging daarbij onder meer om het, vanaf het begin, betrekken van relevante omgevingspartijen en bewoners en het tussentijds informeren van Provinciale Staten, maar ook om de relatie met klimaatambities en CO2-uitstoot als beoordelingscriterium en om het creëren van ruimte voor zogenaamde ‘fieldlabs’ en innovatieve projecten. Diverse fracties benadrukten het belang van fietsmobiliteit. De gedeputeerde zegde toe specifieke fietsknelpunten mee te zullen nemen in de korte termijn maatregelen.

Initiatiefvoorstel instellen Jongerenraad 
Aan de orde was verder een initiatiefvoorstel van D66-Statenlid mevrouw Neijenhuis voor het instellen van een Zuid-Hollandse Jongerenraad. Met dit voorstel wilde D66  jongeren meer invloed geven op het beleid van de provincie. Met een provinciale Jongerenraad zou het perspectief van jongeren beter en meer vroegtijdig betrokken kunnen worden bij de besluitvorming van Provinciale Staten. De meeste fracties benadrukten participatie en het betrekken van jongeren belangrijk te vinden. Toch meende een meerderheid dat de bestaande inspanningen van de provincie om jongeren te betrekken voldoende zijn. Er werd onder andere gewezen op de schoolbezoeken via ProDemos en het jaarlijkse  Lagerhuisdebat voor jongeren. Verder waren er zorgen over de kosten die gemoeid zijn met een jongerenraad en over het waarborgen van diversiteit en representativiteit. Nadat eerst een amendement van de Partij voor de Dieren gericht op het verlagen van de leeftijdgrens was verworpen, kreeg het initiatiefvoorstel uiteindelijk onvoldoende steun.

Moties vreemd aan de orde
Aan het eind van de vergadering werden twee moties vreemd aan de orde besproken. De groep JA21 vroeg in een motie vreemd aan de orde om in het kader van de Regionale Energiestrategieën de inwoners van Zuid-Holland beter te informeren, door voor 1 maart a.s. kaarten met de zoekgebieden en afbeeldingen met de mogelijke nieuwe aangezichten van de landschappen te maken. Deze motie kreeg onvoldoende steun. De meerderheid in Provinciale Staten vond de motie overbodig en ontijdig. Tegengeworpen werd dat gedeputeerde Potjer enige tijd geleden al heeft toegezegd kaartmateriaal te laten maken en dat de zoekgebieden  geen informatie geven over de mogelijke exacte locaties voor windturbines en zonnepanelen.

De fractie DENK riep in een motie vreemd aan de orde op tot het “doorlichten op discriminatie in de provincie”. De recente toeslagenaffaire, die leidde tot het aftreden van het kabinet, vormde voor DENK aanleiding om de provinciale organisatie te willen doorlichten  op institutioneel racisme, discriminerende algoritmes en etnisch profileren.
Gedeputeerde De Zoete gaf in reactie aan dat er al erg veel inspanningen worden verricht om eventueel institutioneel racisme in beeld te krijgen en te voorkomen. Zij bracht in dit verband diverse onderzoeken onder de aandacht, met als thema’s onder andere diversiteit, inclusiviteit en werktevredenheid.  Met betrekking tot mogelijke algoritmes wees de gedeputeerde erop dat er in de provincie geen direct contact is met inwoners over subsidieverlening, waardoor van algoritmes op persoonskenmerken geen sprake kan zijn Ook gaf zij aan dat de provincie alert is op risico’s van artificial intelligence en recent speciaal daartoe een ethicus in dienst heeft genomen.
Veel fracties hadden sympathie voor de motie en toonden zich doordrongen van de impact van de toeslagenaffaire op landelijk niveau.  De beantwoording van de gedeputeerde overtuigde de meeste fracties er echter van dat het onderwerp reeds voldoende aandacht heeft. Daarbij werd gewezen op een discussie over diversiteit die reeds op de agenda staat in commissieverband. De motie kon uiteindelijk alleen op steun van de SP en D66 rekenen en werd daarmee verworpen.

Uitgelicht

Zoeken