Statencommissie RWE vergadert woensdag 15 januari om 14.00 uur

Fleur de Groot

Op woensdag 15 januari vergadert de commissie RWE. Op de agenda staat o.a. Human Capital Zuid-Holland, Circulair Zuid-Holland en digitale economie. De vergadering is te volgen op: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

Statenvoorstel subsidieplafond subsidieregeling deelakkoorden Human Capital Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil het Zuid-Hollandse bedrijfsleven ondersteunen in hun zoektocht naar voldoende en gekwalificeerd personeel. Meer dan een vijfde van het Zuid-Hollandse bedrijfsleven heeft moeite om in hun personeelsbestand te kunnen voorzien en dat aandeel is groeiende. Om deze, maar ook de versnippering van de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt, het onbenutte arbeidspotentieel en het gebrek aan organiserend vermogen en uitvoeringskracht op provinciaal niveau aan te pakken, is in 2019 door 66 partijen, waaronder de provincie Zuid-Holland, het Human Capital akkoord Zuid-Holland ondertekend.

Met de subsidieregeling deelakkoorden Human Capital beleid wordt samen met de Economic Board Zuid-Holland uitvoering gegeven aan het Human Capital beleid. Het gaat hierbij om de bijdrage aan concrete projecten. Deze subsidieregeling is vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 17 december 2019. GS vragen aan PS om het subsidieplafond voor deze subsidieregeling voor de jaren 2020 – 2023 vast te stellen op 1 miljoen euro.

De commissie brengt een advies uit over de Statenvoorstellen 'Subsidieplafond nieuwe subsidieregeling deelakkoorden Human Capital Zuid-Holland' en 'Urgente investeringen Begroting 2020' (onderdeel Human Capital) ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 5 februari 2020.

Statenvoorstel Strategie om te komen tot een Circulair Zuid-Holland

De strategie ‘Circulair Zuid-Holland: samen versnellen’ is de aanpak van de provincie Zuid-Holland om te komen tot een Circulair Zuid-Holland. Als vertrekpunt hanteert de provincie de definitie van de Rijksoverheid: 'een circulaire economie is een economisch systeem dat het hergebruik van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie voor mens, natuur en economie in iedere schakel van het systeem nastreeft'.

In de strategie worden de onderstaande vijf actielijnen geschetst waar de provincie haar rol en instrumenten kan inzetten voor de vier transitiethema’s: Bouw, Kunststoffen, Biomassa en Voedsel en Maakindustrie:

1. Aanjagen netwerken & ketensamenwerking
2. Kennis & innovatie ontwikkelen en delen
3. Actualiseren beleid & regelgeving
4. Inrichten fysieke leefomgeving
5. Inkoop en aanbesteding

Per transitiethema wordt er in triplehelix (samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijven) verband een gezamenlijke Zuid-Hollandse transitieagenda opgesteld. Deze transitieagenda bevat gedeelde visie, ambities, doelen en initiatieven. De agenda’s zijn eigendom van alle betrokken stakeholders. Aan de Zuid-Hollandse transitieagenda’s wordt een provinciaal uitvoeringsprogramma met activiteiten en middelen gekoppeld.

GS vragen in het Statenvoorstel 'Strategie om te komen tot een Circulair Zuid-Holland' aan PS om in te stemmen met de strategie 'Circulair Zuid-Holland: samen versnellen' als startpunt voor de totstandkoming van de Zuid-Hollandse transitieagenda’s en een beleidsmodule Circulair Zuid-Holland in het Omgevingsbeleid.

Daarnaast wordt in het Statenvoorstel 'Urgente investeringen Begroting 2020' aan PS gevraagd een investering van 400.000 euro vast te stellen voor de ambitie Circulair

De commissie spreekt over de rol van Provinciale Staten bij de totstandkoming van de Zuid-Hollandse transitieagenda’s en brengt een advies uit over de Statenvoorstellen 'Strategie om te komen tot een Circulair Zuid-Holland' en 'Urgente investeringen Begroting 2020' (onderdeel Circulair) ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 5 februari 2020.

Voortgangsbrief Digitale Economie

In 2016 is het document de Roadmap Next Economy (RNE) gepubliceerd voor de Provincie Zuid- Holland. Dit document is opgesteld samen met de regio en econoom Jeremy Rifkin met als doel een routekaart te maken voor de toekomst van deze regio. De RNE geeft aan dat er een belangrijke opgave ligt voor de provincie Zuid-Holland als het gaat om digitalisering en
verduurzaming. De Verkenning Digitale Economie van 2018 geeft aan dat de groei en het belang van ICT in onze maatschappij en economie de komende decennia exponentieel zal toenemen en zowel kansen als bedreigingen kent. Deze Verkenning is op 6 februari 2019 besproken in de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving.

De provincie Zuid-Holland zet zich in om de regionale ontwikkeling naar een digitale economie een boost te geven en om de regio als digitale regio op de kaart te zetten. De provincie Zuid-Holland heeft een aanjagende rol om samen met de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en InnovationQuarter (IQ) deze transitie vorm te geven, met bijzondere aandacht voor de ‘kleinere’ gemeentes voor wie deze transitie nog beperkt in beeld is. Hierbij richt de provincie zich expliciet op de randvoorwaarden van de digitale economie. De provincie Zuid-Holland heeft een programma opgericht met daarin vier sporen die zich richten op de randvoorwaarden: Digitale Connectiviteit, Digitale Innovatie, Digitale Kennis en Vaardigheden en Cyberveiligheid.

In de commissie informeert de gedeputeerde over de stand van zaken met betrekking tot Digitale Economie. De commissie wisselt van gedachten over de rol van de provincie met betrekking tot Digitale Economie.

Uitgelicht

Zoeken