Commissie Verkeer en Milieu vergaderde woensdag 7 juni

Fleur de Groot

De commissie vergaderde over het advies draagvlak nieuw luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport, de voorjaarsnota en kadernota en de tussenevaluatie proef avondboot Drechtsteden. De vergadering is terug te zien via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

Advies luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport
De Statencommissie Verkeer en Milieu organiseerde ter voorbereiding op deze bespreking een hoorzitting bij de luchthaven zelf.
In het debat gaven veel fracties aan geschrokken te zijn dat tijdens de hoorzitting duidelijk werd dat niet met alle stakeholders, bijvoorbeeld het maatschappelijk verkeer van trauma- en politiehelikopters, gesproken is. De Partij voor de Dieren, GroenLinks, , 50PLUS, SP en SGP&Christen-Unie zijn niet voor uitplaatsing van deze helikopters naar een andere locatie. Als er toch wordt uitgeplaatst mag dat niet een uitbreiding betekenen van de geluidsruimte. Oftewel de vrijgekomen ruimte bij uitplaatsing niet opvullen met commerciële vluchten.

De meeste fracties vinden het voorstel uit  het concept advies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) om de haalbaarheid en de effecten van het verplaatsen van het maatschappelijk verkeer van trauma- en politiehelikopters te onderzoeken wel een goed idee.
Verder vroegen de fracties de gedeputeerde om de betrokkenheid en het vertrouwen van omwonenden in de overheid serieus op te pakken. Als er klachten zijn moet daar goed naar gekeken worden. Belangrijk daarin is dat  klachten centraal ingediend kunnen worden, bijvoorbeeld bij de DCMR. Maar ook om klachten technisch goed te faciliteren bij gebruik van de zogenaamde flight tracker.

De SGP&Christen-Unie kon op veel bijval rekenen om ook verder te kijken, een lange termijn visie te ontwikkelen voor luchtverkeer in Nederland. Gedeputeerde Bom-Lemstra is het daar mee eens; denken over een lange termijn oplossing voor luchtverkeer in Nederland. Alleen niet op dit moment, nu om een advies uitbreiding luchthavenbesluit RTHA gevraagd wordt.

Het CDA en de PVV kunnen zich goed vinden in het voorliggende advies en steunen de gedeputeerde hierin.

Provincie Zuid-Holland geeft op 28 juni 2017 advies aan de Staatsecretaris over een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA).
Nadat besluitvorming in PS en de verschillende gemeenteraden heeft plaatsgevonden stelt de BRR een definitief advies luchthavenbesluit vast. Dit definitief advies wordt begin juli 2017 aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aangeboden.

Tussenevaluatie proef Avondboot Drechtsteden
De proef, een uitbreiding van de dienstregeling van de Waterbus in de Drechtsteden op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond, is per 1 december 2016 van start gegaan en loopt tot 1 juli 2017.
Voor de start waren drie succescriteria benoemd aan de hand waarvan de proef wordt geëvalueerd.
1. Een gemiddelde bezetting per afvaart van minimaal 10 reizigers.
2. Geen sprake van significante overlast voor omwonenden.

3. Geen sprake van significante onveilige situaties aan boord.

De PvdA, initiator van deze proef, vond het jammer dat uit de tussenevaluatie bleek dat er tot nu toe weinig gebruik is gemaakt van de avondboot. De fractie verklaarde de lage opkomst gedeeltelijk aan de periode waar in is gemeten (december tot en met maart). Zij vroegen de andere fracties om de proef een jaar te laten lopen. Ook leek het er op dat de marketing van uit Drechtsteden wat laat opgang was gekomen waardoor er mogelijk ook minder bekendheid was.

50PLUS en SGP&Christen-Unie wilden de PvdA daar in steunen, de overige fracties niet. De VVD vond met het teleurstellende resultaat er geen aanleiding was om de proef te verlengen. D66 CDA en SP zetten graag in op personenvervoer over het water. De proef is tot zover weinig succesvol en de fracties zien het met deze opzet niet zitten om door te gaan. De SP stelde voor om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn bij het inzetten van de watertaxi en om bij evenementen een waterbus in te zetten. Dit kon verder niet op veel steun rekenen.

Voor de PvdA was het duidelijk; ze wachten de eindevaluatie af die in het najaar in de commissie wordt besproken.

Voorjaarsnota en Kaderbesluit
De voorjaarsnota bevat de (financiële) bijsturing op het lopende begrotingsjaar (2017). Tegelijkertijd worden ook de gewijzigde subsidieplafonds voor het lopende jaar voorgelegd aan PS. De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer voor de komende vier jaar (2018-2021) In deze voorjaars- en kadernota kiest het college er voor om het resultaat uit de Jaarrekening 2016 niet in te zetten voor nieuw beleid.

De SP vroeg gedeputeerde Vermeulen in dat kader om te kijken naar de relatief hoge tarieven voor het OV in Zuid-Holland Noord, met als doel te komen tot een gelijk OV tarief voor heel Zuid-Holland.
De PVV, PvdA, GroenLinks en 50PLUS willen geld “dat op de plank is blijven liggen” in zetten voor de inwoners van Zuid-Holland. De PVV denkt daarbij aan het verlagen van de opcenten. GroenLinks en 50PLUS willen graag dat er geld wordt vrijgemaakt voor een betere inpassing van de RijnlandRoute. Verschillende fracties gaven aan om bij de bespreking in PS op 28 juni met voorstellen te komen.
Het voornemen van het college om extra geld te investeren in een kwaliteitsimpuls voor de omgevingsdiensten kon op veel bijval rekenen. Wel vonden een aantal fracties dat deze stap wel wat eerder gezet had kunnen worden. Zeker gelet op de problematiek rond Chemours.

 

Uitgelicht

Zoeken